Budowanie wizerunku pracodawcy - Employer Branding 

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z 

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Barbara Zych

Praktyk systemowego podejścia do rozwoju organizacji, specjalizuje się w przygotowaniu strategii dla marek pracodawców. Wykładowca akademicki, trener myślenia systemowego w biznesie, autor, publikacji książkowych i artykułów o tematyce zarządzania ludźmi. Założycielka i prezes największego portalu branży HR w Polsce – HRstandard.pl, założycielka i CEO Employer Branding Institute

CEL STUDIÓW 

Rynek pracodawców stawia coraz więcej wyzwań którym na co dzień czoła stawiają praktycy Employer Branding. Pierwsze studia employer brandingu, to miejsce na poznanie ich wiedzy odnośnie kompleksowego podejścia do employer branding, badań marki, budowania strategii, zaangażowania pracowników oraz doboru i wdrożeniu narzędzi marketingowych.

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY  

Uczestnicy studiów po ich ukończeniu będą potrafili przygotować kompleksową strategię employer branding oraz zrealizować z sukcesem całościową kampanię odpowiadając tym samy na następujące pytania:

W zakresie przygotowania strategii employer branding:

 • Jak analizować dane wewnętrzne i wyniki badań nad marką pracodawcy?
 • Jak wyznaczyć kluczowe wskaźniki jakości marki pracodawcy?
 • Jak angażować pracowników i kandydatów w markę pracodawcy?
 • Jak optymalizować komunikację wewnętrzną, która wspiera zaangażowanie pracowników?
 • Jak odkryć EVP i wyznaczyć EVP matrix?
 • W jaki sposób przygotować strategię employer branding?

W obszarze przygotowania kampanii employer branding:

 • Jakie są narzędzia marketingowe i jak je wdrażać w kampanii employer branding?
 • Jak budować i prowadzić relacje z mediami?
 • Jak wykorzystywać mechanizmy społecznościowe wewnątrz i na zewnątrz organizacji?
 • Jak badać i optymalizować komunikację zewnętrzną, która wspiera zaangażowanie kandydatów?
 • Jakie są najnowsze trendy w zewnętrznym employer branding?

W obszarze zarządzania projektem employer branding:

 • Jak efektywnie budżetować kampanię employer branding?
 • Czym jest KPI i ROI w employer branding?
 • Jak promować projekty employer branding wewnątrz organizacji?

ADRESACI STUDIÓW 

Zapraszamy specjalistów, managerów, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników działów HR. Osób, dla których studia to nie tylko wiedza teoretyczna, ale także doświadczenie praktyków.

WYKŁADOWCY 

Oprócz wykładowców Akademii Leona Koźmińskiego, w realizacji studiów biorą udział eksperci-praktycy z największych firm w Polsce oraz eksperci z domów mediowych, badawczych oraz agencji kreatywnych m.in.

Grzegorz Albrecht

Doradca, trener, networker, przedsiębiorca z doświadczeniem  w tworzeniu firm i zespołów od podstaw. Praktyk marketingu i e-commerce. Absolwent UW (Wydział Polonistyki; specjalizacja: język dla mediów). Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu marketingu, komunikacji i motywacji, innowacji i przedsiębiorczości. Na co dzień doradza przedsiębiorstwom z segmentu SME i startu-pom. Jest mentorem Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i Akademii Soft Skills dla Prawników.

Julia Kołodko

Ekspert z obszarów strategii, komunikacji, procesów decyzyjnych i social media, doktorantka Warwick Business School w Anglii. Pracowała m.in. w marketingu w branży telekomunikacyjnej, gdzie zajmowała się strategią i komunikacją marek młodzieżowych; wykładowca na studiach podyplomowych z obszaru strategii i komunikacji marketingowej na Akademii Leona Koźmińskiego oraz w Polskiej Akademii Nauk. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, gdzie studiowała psychologię społeczną i komunikację międzykulturową. Certyfikowany Mistrz NLP z doświadczeniem pracy jako coach i trener. 

Piotr Langer, Unicredit

HR Business Partner – First Vice President, UniCredit. Odpowiada za działania HR w obszarach ban-kowości transakcyjnej i pionu operacji banku w Europie Środkowo-Wschodniej. Wcześniej Dyrektor ds. Marketingu Personalnego UniCredit i doradca w UniManagement – centrum rozwoju przywództwa UniCredit oraz Menedżer w Departamencie Rekrutacji i Zarzą¬dza¬nia Talen¬tami Banku Pekao SA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce, we Włoszech i w Austrii.

Ewa Mazurczyk-Jankowska

Dysponuje ponad 12-letnim doświadczeniem w branży HR. Pracowała z firmach doradztwa personalnego, gdzie jako “łowca głów” rekrutowała z sukcesem na wszystkie poziomy stanowisk. Jest polskim pionierem w tematyce Employer Branding. Jako Talent Manager w British American Tobacco odpowiadała za strategię Employer Brandingu, szkoleń i rekrutacji. Ukończyła studia w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi oraz na Wydziale Psychologii UW.

Magdalena Selwant-Różycka, UPC

Ekspert komunikacji wewnętrznej i biznesowej z doświadczeniem w budowaniu wizerunku pracodawcy firm z branży nowych technologii i IT. Odpowiedzialna za projekty łączące zewnętrzne i wewnętrzne elementy kampanii Employer Branding. Obecnie kierownik ds. komunikacji biznesowej w UPC Polska, pracuje nad projektami budowania kultury organizacyjnej skoncentrowanej na klientach oraz wdrażania wartości firmowych. Absolwentka lingistyki UW oraz podyplomowych studiów z zakresu PR oraz komunikacji marketingowej.

Tomasz Bartnik, CARAT POLSKA

Z branżą reklamową związany jest od 2004 roku, gdy po krótkim epizodzie współpracy z Uniwersytetem Warszawskim rozpoczął pracę w domu mediowym BrandConnection. Od sierpnia 2012 r. pracuje jako Group Account Director w domu mediowym Carat Polska. Współtworzył kampanie nagradzane i wyróżniane w konkursach branżowych. Na co dzień zajmuje się zarządzaniem strategicznym części portfolio oraz tworzeniem zintegrowanym ekosystemów mediowych.

Monika Sońta

Ekspert komunikacji. Od ośmiu lat zajmuje się komunikacją korporacyjną i zaangowaniem pracowników w branży FMCG. Jej specjalizacja to komunikacja wewnętrzna i korporacyjna, a także blogi i media społecznościowe. Doktorantka ALK - tematem jej pracy jest wpływ komunikacji firmowej na kulturę organizacyjną. Członek stowarzyszenia IABC,  uczestniczka i prelegentka seminariów komunikacyjnych.

Łukasz Trzeczkowski, PZU

Absol­went UMK i aktywny Alumni AIESEC Pol­ska. Od ponad 6 lat zaj­muje się budo­wa­niem wize­runku pra­co­dawcy, pra­co­wał rów­nież w obsza­rze komu­ni­ka­cji wewnętrz­nej i budo­wa­nia zaan­ga­żo­wa­nia pra­cow­ni­ków. Koor­dy­nuje pro­mo­cję Grupy PZU wśród stu­den­tów i absol­wen­tów oraz bli­ską współ­pracę firmy ze śro­do­wi­skiem aka­de­mic­kim. Twórca i mode­ra­tor pro­filu Grupa PZU Kariera (FB) oraz kon­kur­sów Inwe­sty­cja w Przy­szłość i Stu­dencki Pro­jekt Roku. Wcze­śniej pra­co­wał w branży FMCG two­rząc m.in. mię­dzy­na­ro­dową grę biz­ne­sową UnileverGame.com i pro­fil Praca@Danone (FB).

dr Barbara Zych, Employer Branding Institute

Prak­tyk sys­te­mo­wego podej­ścia do roz­woju orga­ni­za­cji, spe­cja­li­zuje się w stra­te­gicz­nych roz­wią­za­niach z obszaru per­for­mance recru­it­ment (w tym Employer Bran­ding) oraz zarzą­dza­nia poprzez anga­żo­wa­nie pra­cow­ni­ków. Pasjo­natka stra­te­gii i ren­tow­no­ści dzia­łań HR. Umysł ana­li­tyczny łączy z pogłę­bioną wie­dzą o mecha­ni­zmach moty­wa­cji czło­wieka. Ma na swoim kon­cie zarówno doświad­cze­nia zwią­zane z reali­za­cją pro­jek­tów badaw­czych, jak i reali­za­cją kam­pa­nii mar­ke­tin­go­wych w obsza­rze HR. Autorka wielu narzę­dzi HR wspie­ra­ją­cych roz­wój orga­ni­za­cji, publi­ka­cji książ­ko­wych i arty­ku­łów.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Praca końcowa, przygotowywana w grupach przez 2 semestry, zakończona obroną pracy przed komisją (80% oceny końcowej), zaliczenie egzaminów cząstkowych (20% oceny)

Kontakt: 
Magdalena Wyrwa

Doradca edukacyjny