Akademia przywództwa kobiet LiderShe 

ZASADY NABORU 

 • O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. 
 • III edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2020 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2020 roku.*

Kandydatki na studia muszą spełniać następujące kryteria:

 • ukończyć studia wyższe (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister);
 • posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w zarządzaniu zespołem lub projektem;
 • posługiwać się językiem angielskim w mowie i piśmie na poziomie co najmniej średniozaawansowanym (na podstawie Oświadczenia lub Zaświadczenia Ukończenia Kursu).


W stosunku do osób, które nie spełniają warunków określonych powyżej, przeprowadzony będzie dodatkowy etap rekrutacji polegający na:

 • rozmowie rekrutacyjnej lub
 • przygotowaniu prezentacji na temat wskazany przez Radę Programową lub
 • przygotowaniu analizy przypadku (case study).

WYMAGANE DOKUMENTY

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego
 • CV

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.

ETAPY REKRUTACJI  

1

Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru.

2

Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

Rekrutacja online 

3

Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny