Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla Biznesu

Zasady Zrównoważonego Rozwoju dla Biznesu

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Tryb
Tryb niestacjonarny

O kierunku

Cel studiów

Przygotowanie biznesu na wyzwania związane z konieczną transformacją energetyczną, w sytuacji szans tworzonych przez wdrażanie nowych WRF oraz Krajowego Planu Odbudowy.

Atuty kierunku

Zajęcia będą prowadzone przez  praktyków – pracowników Instytutu Ochrony Środowiska – PIB oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Połączenie wiedzy akademickiej z podejściem  praktycznym pozwoli przekazać Państwu najbardziej aktualne informacje z tematyki klimatyczno-energetycznej i wyposażyć w praktyczne umiejętności. Wspólnie opracujemy strategię sięgania po środku pomocowe dla wsparcia udanej transformacji Państwa Firmy. 

Dzięki skoncentrowaniu się na tych umiejętnościach co do  rozumienia i praktycznego stosowania zasad ZR, a także wykorzystania dostępnych dla firm funduszy pomocowych, studia pozwolą jednocześnie zwiększyć Państwa konkurencyjność jako ich absolwentów na rynku pracy.  

Warsztatowy tryb pracy w ramach naszego programu umożliwi  także powstanie sieci osób zajmujących się tematyką praktycznego wdrażania zasad ZR, co samo w sobie jest ważną dodatkową wartością i korzyścią – krąg dobrych znajomych – absolwentów renomowanej uczelni. 

Partner kierunku

Adresaci studiów

Osoby, które mogą być zainteresowane studiami podyplomowymi, to przede wszystkim osoby odpowiedzialne w przedsiębiorstwach za wdrażanie i przestrzeganie prawa oraz zasad ochrony środowiska i mechanizmów ekonomicznych na rzecz ochrony klimatu.  Program wykładów i zajęć praktycznych może być także interesujący dla członków zarządu oraz menedżerów, którzy zdobytą na studiach wiedzę i umiejętności (a także nawiązane kontakty) będą mogli wykorzystywać w pracy na rzecz rozwoju firmy. Przewidujemy, że absolwenci będą w stanie pracować w jednej z trzech podstawowych ścieżek kariery:

1)  jako specjalista ds. zrównoważonego rozwoju w danym przedsiębiorstwie;

2) jako specjalista ds. rozwoju firmy, w zakresie wykorzystania dostępnych środków pomocowych;

3) jako osoba aspirująca do zatrudnienia na tych stanowiskach.

Men_illustration.png

Kierownik studiów

dr Igor Mitroczuk

W latach 1992 – 2003 SGH wykładowca ekonomii (mikro i makro-ekonomia dla studiów dziennych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, studia zaoczne)

W latach 2004 – 2007 SGH praca doktorska (makroekonomia, teoria wzrostu)

W latach 2007 – do dziś ALK wykładowca ekonomii i zarządzania (studia dzienne, kursy do wyboru, MBA, studia podyplomowe z zakresu zrównoważonego rozwoju)

W latach 1998 – do dziś pracownik administracji rządowej od 2001 członek korpusu służby cywilnej
(Ministerstwo Gospodarki – Dyrektor Departamentu Promocji, radca ministra – promocja gospodarcza, rozwój klastrów i sieci, od 2012 Ministerstwo Środowiska, z-ca dyrektora Departament Zrównoważonego Rozwoju, radca ministra – współpraca międzynarodowa resortu)

W zakresie tematycznym Klimat i Energia, uczestniczyłem w delegacjach Ministra Środowiska w 3 konferencjach UNFCCC (Warszawa, Paryż, Katowice), uczestniczyłem w wypracowania dokumentów strategicznych resortu, prowadzę zajęcia dla studentów z zakresu ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii energii na ALK. W ramach pracy w IOŚ-PIB zajmuje się problematyką klimatyczno-energetyczną, w tym jestem kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie Klimat i Energia organizowanych przez IOŚ-PIB. 

Korzyści dla słuchaczy

Aktualny przegląd wiedzy akademickiej z bardzo praktycznym warsztatem skoncentrowanym na strategii wykorzystania dostępnych środków pomocowych dla wsparcia udanej transformacji Państwa Firmy. 

Dzięki rozwijaniu praktycznych umiejętności, a także wykorzystania dostępnych dla firm funduszy pomocowych, studia pozwolą zwiększyć Państwa konkurencyjność jako ich absolwentów na rynku pracy.  

Powstanie sieci osób zajmujących się tematyką praktycznego wdrażania zasad ZR – krąg dobrych znajomych – absolwentów renomowanej uczelni.

Program

Ramowy program studiów

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 184 godzin *  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)  * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

1. Zajęcia integracyjne (2 godz.) 2. Ekonomia ZR dla biznesu (20 godz.) 3. Ekonomia Energii (20 godz.) 4. Elementy Prawa międzynarodowego oraz UE w zakresie ZR w tym monitoring emisji oraz ETS (20 godz.) 5. Cele zrównoważonego Rozwoju (20 godz.) 6. Praktyczne aspekty planowania ZR z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji do nich na poziomie przedsiębiorstwa (20 godz.) 7. Regulacje krajowe z zakresu ochrony i zarządzania środowiskiem, a także udziału społeczeństwa w tym procesie (20 godz.) 8. Finansowanie ZR firm z wykorzystaniem środków  UE (20 godz.) 9. Warsztaty z wykorzystania środków pomocowych na ZR (40 godz.)

Egzaminy – 2 godziny dydaktyczne

Course Catalog

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry i odbywają się w trybie hybrydowym, łączącym zajęcia na uczelni ze spotkaniami on-line. Ostateczna proporcja poszczególnych zajęć zostanie opracowana biorąc pod uwagę preferencję grupy słuchaczy studiów.

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

  • Soboty 8.45-15.45
  • niedziele: 8.45-15.45

Terminy zajęć

Planowane terminy zjazdów w I semestrze:

5-6.03.2002

2-3.04.2022

23-24.04.2022 online

14-15.05.2022

28-29.05.2022

11-12.06.2022

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Bolesław Rok
prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Badań Przedsiębiorczości Pozytywnego Wpływu, Katedra Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie, Akademia Leona Koźmińskiego. Inicjator studiów podyplomowych „CSR. Strategia odpowiedzialnego biznesu”.

Od 30 lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Prowadzi szkolenia i projekty wdrożeniowe w zakresie programów etyki i odpowiedzialności biznesu, ekonomii współpracy i gospodarki zamkniętego obiegu, compliance oraz zrównoważonego rozwoju. Członek Rady Nadzorczej TakeTask.pl, Fundacji mBanku. Rzecznik ds. etyki pracujący dla różnych przedsiębiorstw.

Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Koalicji na rzecz Gospodarki Obiegu Zamkniętego, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla „Dziennika Gazety Prawnej”, koordynator polskich i międzynarodowych projektów z dziedziny innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Członek Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w Ministerstwie Rozwoju, Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, UN Global Compact Polska, Sieci Sensownego Biznesu.

dr Igor Mitroczuk

W latach 1992 – 2003 SGH wykładowca ekonomii (mikro i makro-ekonomia dla studiów dziennych na poziomie podstawowym i zaawansowanym, studia zaoczne)

W latach 2004 – 2007 SGH praca doktorska (makroekonomia, teoria wzrostu)

W latach 2007 – do dziś ALK wykładowca ekonomii i zarządzania (studia dzienne, kursy do wyboru, MBA, studia podyplomowe z zakresu zrównoważonego rozwoju)

W latach 1998 – do dziś pracownik administracji rządowej od 2001 członek korpusu służby cywilnej
(Ministerstwo Gospodarki – Dyrektor Departamentu Promocji, radca ministra – promocja gospodarcza, rozwój klastrów i sieci, od 2012 Ministerstwo Środowiska, z-ca dyrektora Departament Zrównoważonego Rozwoju, radca ministra – współpraca międzynarodowa resortu)

W zakresie tematycznym Klimat i Energia, uczestniczyłem w delegacjach Ministra Środowiska w 3 konferencjach UNFCCC (Warszawa, Paryż, Katowice), uczestniczyłem w wypracowania dokumentów strategicznych resortu, prowadzę zajęcia dla studentów z zakresu ekonomii zrównoważonego rozwoju oraz ekonomii energii na ALK. W ramach pracy w IOŚ-PIB zajmuje się problematyką klimatyczno-energetyczną, w tym jestem kierownikiem studiów podyplomowych w zakresie Klimat i Energia organizowanych przez IOŚ-PIB. 

Leszek Karski
dr Leszek Karski

Specjalizacja: prawo zrównoważonego rozwoju: prawo energetyczne – prawo klimatyczne – prawo ochrony środowiska – prawo ochrony zdrowia. Dr nauk prawnych, adiunkt na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji, w tym: „Komentarz do ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji” oraz redakcja „Zmiany klimatu a Społeczeństwo” oraz „Model  prawny regulacji odnawialnych źródeł energii”. Udział w komisjach i radach ds. gospodarki niskoemisyjnej przy ministrach. Autor ekspertyz sejmowych z zakresu wsparcia energetyki odnawialnej oraz prac dostosowujących prawo RP do prawa UE. Od 2006 r. udział w procesie klimatycznym pod auspicjami UNFCCC,  oraz od 2016 w procesie Środowisko i Zdrowie pod auspicjami WHO Europe. Prezes Standard Systems Sp. z o.o. Wiceprzewodniczący Rady Naukowej Instytutu Ochrony Środowiska. Członek Rady Nadzorczej Mazowieckiego Oddziału NFZ. Ekspert zarządzający przy budowaniu Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji w Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych.

Robert Jeszke
dr Robert Jeszke

Kierownik Zespołu Strategii i Analiz oraz Centrum Analiz Klimatycznych i Energetycznych (CAKE) w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami w Instytucie Ochrony Środowiska –Państwowym Instytucie Badawczym. 

Posiada prawie 20-letnie doświadczenie w zakresie polityki klimatyczno-energetycznej i zrównoważonego rozwoju. Koordynator dwóch projektów LIFE: Climate CAKE PL i LIFE VIIEW2050. Ekspert rządowy w trakcie negocjacji unijnego pakietu klimatyczno-energetycznego w 2008 r. i w trakcie jego implementacji w kolejnych latach 2009-2021. Współautor architektury mechanizmu finansowania w Polsce ochrony klimatu – Green Investment Scheme (GIS). Polski ekspert krajowy ds. oceny polityk i działań nominowanych do listy wiodących ekspertów UNFCCC (UNFCCC Roster of Experts). Członek delegacji rządowej na COP14, COP19 i COP25 negocjującej nowe międzynarodowe porozumienie w sprawie zmian klimatu w ramach procesu UNFCCC. Wcześniej w Ministerstwie Zdrowia koordynował prace związane ze zdrowiem środowiskowym, odpadami, REACH. 

Uczestniczył w różnych grupach roboczych i zadaniowych zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym zajmujących się kwestiami polityki ochrony środowiska i klimatu, gospodarki i zmian klimatu oraz handlu emisjami. Pomysłodawca i redaktor naczelny miesięcznika “Raport z rynku CO2” wydawanego przez KOBiZE od 2012 r. oraz publikatora „GO2’50”. Autor i współautor wielu analiz i publikacji dotyczących zagadnień polityki klimatyczno-energetycznej, publikowanych zarówno w czasopismach krajowych, jak i międzynarodowych.

Tomasz Chruszczow
Tomasz Chruszczow

BYŁY CZEMPION KLIMATYCZNY WYSOKIEGO SZCZEBLA COP24
BYŁY PRZEWODNICZĄCY ORGANÓW POMOCNICZYCH SBI ORAZ SBSTA W UNFCCC
 
Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od przeszło 30 lat zaangażowany zawodowo w kwestie środowiskowe – klimat, ochrona powietrza, gospodarka odpadami. Weryfikator przemysłowych emisji CO2 dla EU ETS.

Pracował w organizacjach reprezentujących polskie hutnictwo szkła, Wice Prezydent CPIV (Stałego  Komitetu Europesjkiego Przemysłu Szklarskiego) – obecnie Glass Alliance Europe. W latach 2007-2009 Delegat do Komisji Konsultacyjnej ds Przemian w Przemyśle (CCMI) w Europejskim Komitecie Ekonomiczno Społecznym. Zajmował się implementacją w przemyśle szklarskim system EU ETS oraz dyrektywy IPPC, przewodniczył Technicznej Grupie Roboczej ds. przemysłu szklarskiego w Krajowym Centrum BAT (najlepszych dostępnych technik). Przewodniczył polskiej delegacji prac w Technicznej Grupy Roboczej w Europejskim Biurze IPPC w sprawie dokumentu BAT dla przemysłu szklarskiego.

W latach 2009-2019 pracował w Ministerstwie Środowiska, początkowo jako Dyrektor Departamentu Zmian Klimatu I Ochrony Atmosfery, później jako Główny Negocjator i szef delegacji w procesie negocjacyjnym porozumień klimatycznych w UNFCCC. Główny negocjator UE ds mechanizmów rynkowych oraz mechanizmu technologicznego. Przewodniczył unijnym negocjatorom w UNFCCC podczas Polskiej Prezydencji Rady UE w 2011.

Koordynator I główny negocjator polskiej Prezydencji  COP19/CMP9.

W latach 2009-2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Opolu.
Przewodniczył organom pomocniczym UNFCCC – ds Wdrożeń (SBI) w latach 2012-2013, 2016-2017 oraz ds naukowych i technologicznych (SBSTA) w 2015. Członek Komitetu UNFCCC ds Adaptacji do zmiany klimatu 2012-2015. Członek grupy ds Zmian Klimatu in UCLGA (United Cities and Local Governments of Africa). W latach 2017-2019 Przewodniczący wspólnej grupy roboczej agend ONZ ds. odporności na zmianę klimatu UN Climate Resilience Initiative A2R – Anticipate, Absorb, Reshape

W latach 2016-2021 Pracownik Instytutu Ochrony Środowiska – KOBiZE. Uczestnik i wykładowca licznych konferencji i seminariów w kraju i za granicą.

Zasady naboru

  • O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
  • I edycja – rekrutacja trwa do 15 lutego 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2022 roku.
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)
  • zdjęcie elektroniczne w formacie .JPG
  • kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata zawierającego imiona, nazwisko, datę urodzenia oraz miejsce urodzenia 
  • kopia dowodu wpłaty wpisowego
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Forma zaliczenia:

Warunkiem ukończenia studiów, oprócz obowiązku aktywnego uczestnictwa we wszystkich zajęciach, które będą prowadzone w formie warsztatów, z maksymalnie skróconym wprowadzeniem w postaci wykładów, jest analiza potrzeb firm w zakresie dostosowania do wymogów (już obowiązujących i spodziewanych) zielonej transformacji gospodarczej) opracowanie strategii zrównoważonego, niskoemisyjnej rozwoju konkretnej firmy wraz z koncepcją wykorzystania dostępnych funduszy. Istotnym warunkiem ukończenia studiów jest również zdanie egzaminów cząstkowych i egzaminu końcowego. Oba elementy składają się na końcową ocenę umieszczoną na świadectwie ukończenia studiów podyplomowych w następujących proporcjach: egzaminy i zaliczenia cząstkowe: 25%, egzamin końcowy 25%, projekt dyplomowy 50%. 

Projekt dyplomowy będzie oceniany z punktu widzenia maksymalizacji efektów środowiskowych oraz ekonomicznych, przy zapewnieniu minimalizacji potencjalnie negatywnego społecznego oddziaływania strategii (np.: zwolnienia pracowników), przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania dostępnych form finansowania dla wzmocnienia konkurencyjności  danej firmy. Najbardziej pożądanym scenariuszem byłoby aby firma zatrudniająca   absolwenta mogła zastosować tak opracowaną strategię i plan pozyskania funduszy w praktyce. Może to stanowić dodatkowy bodziec dla zgłaszania kandydatów na studia.

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 450 zł każda) 6 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 105 zł każda) 6 210 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 6 500 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl 

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.