Wesprzyj nas
Strona główna

Zarządzanie zespołami

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Program studiów podyplomowych ,,Zarządzanie Zespołami” zawiera podstawy teoretyczne i zajęcia praktyczne (ćwiczenia, warsztaty, inne formy aktywnej nauki) z zakresu operacyjnego zarządzania i inspirującego przywództwa, które z perspektywy menedżera:

 • zapewniają skuteczność realizacji powierzonych menedżerowi i jego zespołowi celów biznesowych, zadań i obowiązków,
 • gwarantują budowanie autorytetu i pozycji menedżera, jego profesjonalizm w działaniu,
 • pozwalają na poznanie mechanizmów psychospołecznych, które są podstawą zachowań członków zespołu,
 • sprzyjają świadomemu kształtowaniu przez menedżera motywacji, zaangażowania i odpowiedzialności za wyniki wśród pracowników,
 • czynią go świadomym partnerem działu zarządzania zasobami ludzkimi i pozwalają efektywnie korzystać z oferowanych przez ten zespół metod i narzędzi,
 • dają okazję do poznania i wykorzystania nowoczesnych rozwiązań z zakresu budowania i inspirowania zespołów w codziennej pracy,
 • umożliwiają pełne wykorzystanie potencjału pracy zespołowej dając okazję do maksymalizowanie ich wydajności,
 • pozwalają budować stabilne i szczęśliwe zespoły, poprzez:

    -    pozytywny klimat organizacyjny,     -    dobrostan pracowniczy,     -    dobre relacje w zespole i z innymi zespołami,     -    dopasowanie pracowników do stanowisk i ról oraz zadań do pracowników,

 • pozwalają na wypracowanie koncepcji dalszego rozwoju swojego zespołu,
 • kształtują wymagany przez organizację i warunki otoczenia poziom kompetencji nie tylko aktualnych, ale i tych potrzebnych w przyszłości (również cyber-kompetencje),
 • umożliwiają uzyskanie przewagi konkurencyjnej w doborze wartościowych pracowników i utrzymaniu już zatrudnionych oraz ich satysfakcji z pracy,
 • kierują ku poszukiwaniu rozwiązań problemów biznesowych będących odpowiedzią na wyzwania świata VUCA i BANI,
 • budują kluczowe kompetencje menedżera na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym w zakresie umiejętnego wdrażania zmian, optymalizacji procesów i prowadzeniu projektów,
 • stanowią kolejny krok w rozwoju zawodowym i kształtowaniu kariery,
 • umożliwiają ugruntowany awans na kolejne stopnie w ścieżce kariery.

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie uczestnikom usystematyzowanej wiedzy z zakresu zarządzania zespołami z wykorzystaniem dobrych praktyk menedżerskich oraz użytecznych metod, modeli i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki temu uczestnicy studiów zostaną przygotowani do:

 • zarządzania zespołem z użyciem typowych rozwiązań i procedur systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi funkcjonujących w Organizacji,
 • używania metod i narzędzi zazwyczaj stosowanych w codziennej praktyce menedżerskiej oraz z zakresu nowoczesnego przywództwa,
 • stosowania w praktyce zasad i narzędzi komunikacji, budowania motywacji i zaangażowania pracowników przydatnych w pracy menedżera,
 • zastosowania rozwiązań dot. odpowiedniego kształtowanie miejsca, atmosfery i relacji w pracy,
 • rozumienia uwarunkowań zarządzania zespołami w zakresie prawa pracy, organizacji biznesu i zarządzania w organizacji, ich pozytywnego wykorzystania i współkształtowania.

Korzyści edukacyjne z perspektywy uczestnika

Studenci kierunku ,,Zarządzania zespołami” zdobędą lub uzupełnią wiedzę, a także rozwiną umiejętności z zakresu wielu aspektów zarządzania zespołami i ich pracą, m.in.:

 • Poznają własny styl liderski, silne strony i obszary do dalszego samorozwoju dzięki wykorzystaniu testów psychologicznych, gier menedżerskich i ćwiczeń,
 • Nauczą się kształtować Zakresy Obowiązków Pracowników i Opisy Stanowisk Pracy, 
 • Zdobędą umiejętności z zakresu zarządzania wynikami pracy, potencjałem i kompetencjami pracowników,
 • Poznają zasady nowoczesnego naboru pracowników, współdziałania z pracownikami personalnymi w rekrutacji i selekcji,
 • Rozpoznają potencjał, talenty, kompetencje przyszłości i cyber-kompetencje niezbędne im samym i ich zespołom, jak też zdobędą narzędzia rozpoznawania, oceny potencjału i kompetencji pracowników 
 • Poznają efektywne praktyki i metody rozwoju swoich pracowników,
 • Poznają zasady efektywnych systemów wynagradzania i motywowania, zdobędą szereg narzędzi budowania, integrowania i codziennego motywowania swoich zespołów,
 • Zdobędą narzędzia do optymalnego zarządzania pracą (zadaniami) zespołu, rozwiązywania problemów z efektywnością i poprawiania wyników biznesowych swojego zespołu,
 • Przeanalizują szereg aspektów wpływających na dobrostan, satysfakcję, motywację i zaangażowanie pracowników, takich jak: zarządzanie godnościowe, budowanie bezpieczeństwa psychologicznego pracowników, skuteczne rozwiązywanie trudnych spraw pracowniczych, przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom w relacjach pracowniczych, 
 • Przygotują się do zarządzania zespołami różnych typów: 

    -    stacjonarnymi, rozproszonymi, hybrydowymi,      -    jednorodnymi i różnorodnymi (w tym zawierającymi pracowników z generacji X, Y, Z i Alpha, w różnym wieku i o różnym stażu pracy),

 • Zdobędą bazową wiedzę i umiejętności z zakresu filarów zarządzania organizacją i jej kluczowymi przedsięwzięciami:

    -    modele biznesowe, system strategii i celów w organizacji,      -    planowanie zatrudnienia i obciążenia pracą,      -    zarządzanie projektami i procesami,      -    nowoczesnych sposobów zarządzania organizacjami i zespołami (Management 3.0. i Zwinne Przywództwo),     -    kluczowe metody zarządzanie zmianą i komunikacji zmian,

 • Przeanalizują kluczowe aspekty prawa pracy, wraz z analizą studiów przypadków.
 • Podniosą swoje zdolności komunikacji, prowadzenia konstruktywnych rozmów z pracownikami, jak też prowadzenia szerszej komunikacji w oparciu o różnego typu pomocniki i ćwiczenia.

Atuty kierunku

1
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Program zawiera 196 godzin zajęć:
Połowa z nich to aktywizujące zajęcia praktyczne, warsztatowe, ćwiczeniowe i interaktywne, prowadzone w małych grupach, dzięki czemu możliwe jest poznanie wielu praktycznych podejść, perspektyw, rozwiązań, a także ich wspólna analiza i ocena,
Połowa z nich to wykłady, podczas których wykładowcy skupią się na przedstawieniu możliwych do wdrożenia, praktycznych koncepcji i modeli, zaprezentują realne przykłady i „dobre praktyki” oraz case study, zbudowane na bazie konkretnych rozwiązań funkcjonujących na rynku. 

2
KADRA

Prowadzący zajęcia to:
uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem edukacyjnym, w tym ze znacznym dorobkiem trenerskim, 
świetni praktycy: menedżerowie zarządzający zespołami lub konsultanci wspierający biznes i administrację publiczną. 
Są to osoby łączące wieloletnie doświadczenie biznesowe oraz najnowszą wiedzą naukową, sprawdzeni zarówno w działalności biznesowej jak i edukacyjnej.

3
ZAJĘCIA

Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych, nowoczesnych salach.
Część zajęć przewidujemy w formie zdalnej (3 zjazdy z 11), co pozwoli ograniczyć dojazdy na uczelnię i koszty ponoszone na zakwaterowanie dla osób niezamieszkujących w Warszawie.
Zajęcia on-line również zakładają prace w grupach – mamy w ich prowadzeniu ogromne doświadczenie i pozytywne rekomendacje naszych obecnych i byłych studentów. 

4
BIBLIOTEKA I MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Uczelnia zapewnia adekwatnie dobraną książkę, stanowiącą wiodący podręcznik do zajęć.
Każdy z wykładowców przygotowuje unikalne materiały, które udostępnianie są studentom w wersji elektronicznej, a materiały do zajęć w wersji drukowanej.
Każdy z wykładowców przedstawia też listę rekomendowanych lektur, artykułów i publikacji, pozwalających na dalsze samokształcenie.
Uczelnia posiada nowoczesną bibliotekę z dostępem do najnowszych publikacji w wersji drukowanej i elektronicznej. Znaczna część zasobów biblioteki udostępniania jest zdalnie. 

5
PLATFORMA WIEDZY I PRACY ON LINE

Uczestnicy mają dostęp do platformy wymiany wiedzy oraz komunikacji między sobą i wykładowcami.
Na platformie odbywa się też zamieszczanie materiałów dydaktycznych oraz zajęcia on line (3 sesje z 11).

6
RELACJE

Wykładowcy działają wspólnie z grupą, budują otwarty klimat, inicjują środowisko do wymiany doświadczeń z uczestnikami. Nie budują dystansu, w zamian budują partnerstwo.

7
PRAKTYCZNA PRACA KOŃCOWA

Stawiamy na praktykę od początku do końca - studia nie mają formalnego egzaminu, praca dyplomowa opiera się o przygotowanie rozwiązania praktycznego, którego efekty są możliwe do wykorzystania w pracy zawodowej.

Adresaci studiów

Na te studia podyplomowe zapraszamy:

1. kadrę kierowniczą średniego szczebla (menedżerów, kierowników, liderów itd.), 

2. właścicieli mniejszych firm,

3. zarządzających jednostkami zależnymi / autonomicznymi w ramach większych struktur lub we współpracy z nimi (np. autonomiczny oddział, franczyza),

4. osoby, które z racji pełnionej funkcji zawodowej są odpowiedzialne za zespoły i/lub poszczególnych pracowników (np. kierowników projektów, koordynatorów),

5. osoby, które przygotowują się do bycia menedżerem.

info

Kierownik studiów

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

dr Piotr Pilch

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister psychologii organizacji i pracy, starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych ALK, ekspert w zakresie konstruowania i realizacji programów dydaktycznych. Trener w obszarach budowania zespołów i zarządzania nimi oraz doskonalenia kompetencji kierowniczych. Liczne wystąpienia na konferencjach poświęconych problematyce zarządzania zasobami ludzkimi i zachowań w organizacji oraz publikacja artykułów z tych dziedzin w czasopismach specjalistycznych, naukowych oraz serwisach profesjonalnych. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Ludźmi w Firmie", „Szkolenie i Rozwój” i opiekun programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych” i ,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”. Prowadzi też szkolenia we współpracy z firmą Effect Group. Łącznie przeprowadził około 7.000 godzin szkoleniowych. Obecnie pracuje naukowo nad problematyką sukcesu zawodowego i jego uwarunkowań, w tym sukcesu w symulacyjnych grach menedżerskich. Szczególnie skupiony jest na uwarunkowaniach sukcesu zawodowego związanych z wywieraniem wpływu o charakterze politycznym w ramach organizacji. 

Co zyskujesz

Do programu studiów wybrano przedmioty, które umożliwiają liderom rozwój kluczowych kompetencji i sprawne funkcjonowanie w środowisku organizacyjnym (biznesowym, administracyjnym).

Podczas zajęć wykładowcy będą:

 • prezentować i prowadzić przećwiczenie konkretnych metod, co znacznie ułatwia ich późniejsze wdrożenie w swojej pracy,
 • udzielać konkretnych wskazówek dotyczących tego, jak inicjować, prowadzić i wdrażać rozwiązania na miarę dzisiejszych wyzwań w zarządzaniu.

Po zakończeniu programu uczestnik zdobędzie szerokie przygotowanie do roli menedżera, w tym w szczególności:

 • Będzie znał swój potencjał menedżerski, rekomendowane kierunki jego wykorzystania i dalszego rozwoju w praktyce, w ścieżce kariery oraz rozwoju biznesu w którym działa, 
 • Wzmocni pozytywnie swój indywidualny styl menedżerski oraz zdolności komunikacyjne i prezentacyjne, dzięki licznym ćwiczeniom, case study i wystąpieniom podczas warsztatów,
 • Zdobędzie umiejętności menedżerskie konieczne do prowadzenia zespołów, w tym interaktywnego budowania i motywowania zespołu do działania, otrzyma też gotowe narzędzia do twórczego zastosowania w pracy menedżerskiej,
 • Rozwinie swoje zdolności kreatywne, nakierowane na rozwiązywanie problemów biznesowych generowanych przez turbulentne (zmienne) otoczenie,
 • Zwiększy swoją wrażliwość na sygnały świadczące o możliwości wystąpienia problemów organizacyjnych i zespołowych oraz będzie skutecznie zarządzał zmianą nakierowaną na zapobieganie i przeciwdziałanie trudnościom,
 • Będzie świadomie kształtował ścieżkę kariery swoją i swoich podwładnych,
 • Zrozumie różnorodność swoich pracowników i pozwoli na jej wykorzystanie w pracy zespołu i wzajemnym uczeniu się,
 • Będzie dostrzegał etyczny kontekst decyzji menedżerskich i realizował wartości firmowe,
 • Uświadomi sobie znaczenie rozwoju zawodowego i pozazawodowego zespołu dla jego efektywności biznesowej i będzie kształtował odpowiednie postawy pracowników w tym obszarze,
 • Nauczy się skutecznie przeprowadzać procesy personalne w swoim zespole m.in. kształtowania wymagań wobec pracowników, doboru kandydatów do pracy, dokonywać oceny pracy pracowników i ich potencjału, planować i wspierać rozwój kompetencji pracowników, motywować i odpowiednio wynagradzać, a także skutecznie zatrudniać i zwalniać – w oparciu o systemowe rozwiązania zarządzania zasobami ludzkimi,
 • Będzie wiedział, w jaki sposób stosować nowoczesne praktyki przywódcze w celu lepszego realizowania planów biznesowych w zrównoważeniu z dobrostanem pracowników,
 • Będzie umiał prowadzić efektywną komunikację wewnętrzną i zewnętrzną oraz indywidualnie z pracownikami, w tym prowadzić wywiady selekcyjne i rozmowy indywidualne, pozyskiwać opinie pracowników oraz prowadzić trudne rozmowy z pracownikami oraz udzielać konstruktywnych informacji zwrotnych pozytywnych i negatywnych oraz argumentować w sposób motywujący oceny pracownicze.
 • Pozna możliwości, uwarunkowania i ograniczenia wynikające z prawa pracy oraz wdrażania i/lub stosowania rozwiązań systemowych na poziomie strategicznym takich jak np. model biznesowy, strategia, zrównoważona karta wyników. 
 • Będzie potrafił diagnozować, analizować, rozwiązywać problemy pracownicze.

Perspektywa zawodowa

Absolwent studiów podyplomowych ,,Zarządzanie zespołami” rozwija poszukiwane obecnie na rynku pracy kompetencje, takie jak: umiejętność sprawnego zarządzania zespołem i jego zadaniami oraz zarządzania zmianą, a także uczy się stosować je w praktyce w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy/ instytucji, na rzecz której działa.  Osoby, które ukończyły ten kierunek łatwiej awansują na stanowiska menedżerskie, a jeśli już pracują na stanowiskach menedżerskich, ugruntują swoją pozycję zawodową u obecnego pracodawcy. W perspektywie, obie te grupy łatwiej uzyskają awans stanowiskowy na kolejne stanowiska menedżerskie i progres płacowy lub zmienią pracę na atrakcyjniejszą. Dzieje się tak dlatego, że: 

 • W dobie niedoboru odpowiednich pracowników u menedżerów bardzo cenione i poszukiwane są umiejętności inspirowania, utrzymania oraz kierunkowego wspierania i rozwijania posiadanych zespołów oraz optymalnego wykorzystania ich potencjału pracy – co jest objęte tokiem studiów,
 • Studia (inaczej niż pojedyncze szkolenia) stawiają na zintegrowane, kompleksowe prowadzenie zespołów, wsparcie realizacji działań operacyjnych i strategii poprzez adekwatne kierowanie zadaniami i ludźmi.

Buduje to zarówno wyniki biznesowe (w tym finansowe), jak i zaangażowanie pracowników.

Nasi absolwenci są więc w stanie sprostać wymaganiom pracodawców, jeśli chodzi o budowę, prowadzenie, doskonalenie i rozwój skutecznych zespołów, a pozycja zawodowa ich samych jak i zarządzanych zespołów rośnie. Dzieje się tak dlatego, że menedżerowie lepiej przygotowani do swojej roli zawodowej efektywniej prowadzą działalność swoich ludzi, co przynosi wiele korzyści ich organizacjom:

 • efektywne identyfikowanie, planowanie, monitorowanie i kontrola celów, efektów, budżetów,
 • większa efektywność działań, lepsze wykorzystanie zasobów i budżetów, 
 • poprawa w obszarach produktywności, efektywności, jakości, innowacyjności i wartości dla klientów,  
 • kreowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy w oczach kandydatów i pracowników, budowa odpowiedniej atmosfery pracy i klimatu organizacyjnego,
 • rozwój personelu w firmie oraz umacnianie biznesu.

Program

Podczas zajęć studenci mają możliwość nie tylko zapoznać się z wiedzą z zakresu poszczególnych obszarów tematycznych, ale przede wszystkim rozwinąć praktyczne umiejętności niezbędne im do optymalnego kierowania zespołami.

Moduł 1. Zajęcia integracyjne  i ocena potencjału menedżera.

1. Zajęcia integracyjne. 2. Warsztaty menedżerskie ,,Ja jako menedżer”.    

Moduł 2. Zarządzanie zespołem z użyciem procedur ZZL.

3. Zakresy Obowiązków Pracowników i Opisy Stanowisk Pracy z perspektywy dobrych praktyk menedżerskich. Ocena oraz zarządzanie wynikami pracy, potencjałem i kompetencjami pracowników w cyklu oceny.     4. Nowoczesne podejście do naboru pracowników, rola menedżera w pozyskiwaniu i selekcjonowaniu kandydatów, współdziałanie z zespołem personalnym.     5. Potencjał, talenty, kompetencje przyszłości i cyber-kompetencje. Narzędzia rozpoznawania, oceny potencjału i kompetencji pracownika oraz kierunkowania rozwoju i motywowania.      6. Motywacyjny system wynagrodzeń.     7. Efektywne metody szkoleń i rozwoju pracowników.    

Moduł 3. Nowoczesny lider zespołu

8. Zarządzanie pracą (zadaniami) zespołu.     9. Rozwiązywanie problemów z efektywnością i poprawianie wyników biznesowych zespołu.     10. Zarządzanie godnościowe i budowanie bezpieczeństwa psychologicznego pracowników. Anty-mobbing i  anty-dyskryminacja, skuteczne rozwiązywanie trudnych spraw pracowniczych.     11. Dobrostan pracowników.     12. Budowanie, integrowanie i codzienne motywowanie zespołu.  

Moduł 4. Zespół w pracy lidera

13. Zarządzanie zespołami różnych typów : stacjonarne, rozproszone, hybrydowe.     14. Komunikacja w pracy menedżera. Przeprowadzanie konstruktywnych  rozmów  z pracownikami.     15. Potencjał generacji X, Y, Z i Alpha oraz różnorodność w zespole.  

Moduł 5. Metody zarządzania organizacją w praktyce menedżerskiej.

16. Model biznesowy, strategia i cele organizacji. Plan zatrudnienia i obciążenie pracą.     17. Zarządzanie projektami.     18. Zarządzanie procesami.     19. Zarządzanie zmianą i komunikacja zmian.     20. Management 3.0. i Zwinne Przywództwo. 

Moduł 6. Prawo pracy w praktyce zarządzania.

21. Prawo pracy z perspektywy menedżera. Studia przypadków.    

Moduł 7. Przygotowanie do obrony projektów końcowych.

22. Zajęcia przygotowujące do obrony projektów końcowych.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych wynosi 196 (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami), jedna godzina dydaktyczna to 45 minut.

Course Catalog

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu stacjonarnie i online podczas 11 zjazdów weekendowych w ciągu dwóch semestrów (w tym 8 zjazdów stacjonarnych i 3 realizowane w formule on-line) w: 

 • soboty w godzinach 8:45-15:45 (8 godz. dydaktycznych), wyjątkowo do 17:30 (10 godz. dydaktycznych),
 • niedziele w godzinach 8:45-15:45 (8 godz. dydaktycznych).  

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Monika Pawłowska

Ekonomistka, menedżerka, ekspertka i konsultantka HR, trenerka biznesu, psycholożka, coach ICC, team coach, mentorka, mediatorka.

Od blisko 25 lat buduje i dzieli się swoją ekspertyzą w zakresie rozwoju ludzi, zespołów i organizacji. Swoje doświadczenie zdobywała w firmach consultingowych, a także po stronie biznesu w dużych korporacjach. Posiada doświadczenie zawodowe m. in w zakresie: zarządzania talentami, procesem sukcesji, obszarem rekrutacji, rozwoju i szkoleń, ocen pracowniczych, a także budowania angażującego środowiska pracy.

Autorka szytych na miarę programów i procesów rozwojowych, w tym dla kadry menedżerskiej. Ekspertka, która wspiera menedżerów w budowaniu ich roli, zespołów, a także rozwiązywaniu trudnych sytuacji zespołowych. 

W pracy łączy indywidualne podejście do ludzi i zespołów ze strategicznym spojrzeniem na firmę. Pracuje indywidualnie, a także z całymi zespołami, menedżerami i zarządami firm, aby wspierać nie tylko we wzrastaniu i rozwoju, ale także przechodzeniu przez zmianę i trudne sytuacje pojawiające się w życiu zespołów i organizacji. 

Certyfikowany Trener: Style Myślenia FRIS, Insights Discovery, Extendend DISC, Ról Zespołowych Belbina, Coach Mocnych Stron, a także certyfikowana konsultantka Ostendii Talent Hunter, Badania Kompetencji - Ocena 360. 

Pasjonatka działania z sensem, założycielka przestrzeni rozwojowej Make Sense by Monika Pawłowska. 

Magdalena Walczak

Trener Management 3.0, Psycholog Organizacji, Agile Consultant (ma doświadczenie w roli Agile Coach, Scrum Master, Product Owner). 

Od 2012 roku związana ze szkoleniami. Ostatnie 8 lat pracuje jako Agile & Company Coach oraz Scrum Master wprowadzając metody pracy Agile & Lean do IT np. Software Development, HR, Marketing, e-Commerce, jak również budując kreatywne i innowacyjne środowisko wzrostu opartego na wartościach współpracy i ulepszania.  

Od 2018 aktywnie wprowadza koncept zwinnego przywództwa do organizacji.
Trenerka, w swojej codziennej pracy skupia się na wspieraniu rozwoju zwinnych zespołów, w dostarczaniu imponujących produktów, ulepszaniu procesów w firmie i uszczęśliwianiu klientów - łącząc różne narzędzia z zakresu Agile, ale nade wszystkim psychologii. 
Budowanie bezpieczeństwa psychologicznego, praca oparta na relacji są jej szczególnie bliskie i ważne. 

Wśrod klientów, z którymi Magda współpracowała można znaleźć m.in KMD, TomTom, HuuugeGames, Dentsu, Isobar, Comarch oraz Mastercard.
Trzonem edukacji i doświadczenia Magdy jest psychologia, praca zespołów zwinnych i biznes. 
W ostatnich latach specjalizuje w obszarze zwinnym (PSM, PSM II, PSPO, PSPO II, PSU, PAL itp.) ICP-AHR (Agile HR). 

Anna Białończyk - Manikowska

Ekspert oraz praktyk w zakresie budowy nowoczesnych systemów wynagrodzeń. 

Od 2016 roku pracuje jako konsultant wiodący i manager w spółce doradztwa, zajmującej się  kompleksowymi usługami z zakresu High Value Consulting w obszarze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu motywacyjnych systemów wynagrodzeń, w tym: opisów stanowisk pracy, wartościowań, taryfikatorów stanowisk pracy, badań rynku wynagrodzeń, siatek płac zasadniczych. 

Jest ekspertką w zakresie projektowania systemów premiowania oraz systemów podwyżkowych, które obecnie traktowane są jako podstawowe narzędzia finansowe do motywowania podległych pracowników przez menadżerów średniego i wyższego szczebla, stanowiące kompromis pomiędzy efektywnością działania przedsiębiorstwa, a postawą i jakością pracy indywidualnych pracowników. 

Współpracowała z wieloma organizacjami zarówno z sektora prywatnego jak i państwowego, m.in.: Amiblu Poland Sp. z o.o., Benefit Systems S.A., Betley Sp. z o.o., Briju 1920 Sp. z o.o., Brose-Sitech Sp. z o.o., Dalkia Polska Energia S.A., Dalkia Polska Solutions Sp. z o.o., Emitel S.A., Huta Stalowa Wola S.A., Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Kontakt – Simon S.A., Kopalnia Soli „Wieliczka” S.A., Lasy Państwowe, Naftoserwis Sp. z o.o., PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A, PKP Intercity S.A., Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Rhenus Logistics S.A., Stora Enso Poland S.A., SumiRiko Poland Sp. z o.o., Synthos S.A., Tauron Polska Energia S.A., Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o., Toyota Motor Manufacturing Poland Sp. z o.o., Veolia Poland Sp. z o.o., Winekelmann Sp. z o.o., Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

W prowadzonych projektach ściśle współpracuje z najwyższą kadrą zarządzająca, kadrą menadżerską, pracownikami działów personalnych oraz z Partnerem Społecznym, co pozwala na osiągniecie kompromisu oraz niezakłócane przyjęcie wypracowanych rozważań. 

Od 2018 roku praktykę zawodową łączy z pracą dydaktyczną, wykładając tematykę zarządzania zasobami ludzkimi, szczególnie budową motywacyjno – płacowych systemów w Akademii WSB. 

Absolwentka Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Elżbieta Sucharska

Ekspert obszaru – szkolenia HR. Praktyk. Mediator. Certyfikowany Trener biznesu. 

Menadżer z kilkunastoletnim oświadczeniem w biznesie w obszarze HR (ścieżka menadżerska, ekspercka i wdrożeniowa). Realizator projektów implementacji /optymalizacji procesów HR w organizacjach w randze Kierownika projektu, Eksperta oraz Konsultanta wiodącego.

Posiada kilkuletnie doświadczenie w zarządzaniu działem personalnym w organizacji, o profilu produkcyjnym, funkcjonującej w dynamicznym otoczeniu biznesowym (restrukturyzacja, standaryzacje procesów HR/operacje, wdrożenie zmiany modelu zarządzania, systemy ewaluacji pracowniczej – bieżącej i okresowej, systemy motywacyjne/rozliczeniowe). 

Projektant narzędzi diagnostycznych i programów rozwojowych dla pracowników wielu organizacji.

Obszar wiedzy fachowej:
- Zarządzanie kapitałem pracowniczym,
- Inicjowanie i koordynacja procesów HR, (w tym restrukturyzacje),
- Interwencyjny HR (mediacje, negocjacje pracownicze, rezyliencja),
- Projektowanie i realizacja projektów rozwojowych dla pracowników,
- Ewaluacje skuteczności działań rozwojowych w organizacjach,
- Zmiany organizacyjne i zarządzanie zmianą (w tym restrukturyzacje),
- Standaryzacja procesów i działań organizacyjnych HR, projektowanie, testy, wdrożenia dedykowanych narzędzi diagnostycznych.

Certyfikaty:
- Trenera rozwoju umiejętności coachingowych, metod i technik pracy rozwojowej,
- Szkoła Trenerów i Doradców Biznesu,
- Management Trainers School MATRIK,
- Szkoła Tutorów Akademickich Collegium Wratislaviense,
- Mediatora w postępowaniu z prawa pracy i mediacji w organizacji,
- Mediatora w postępowaniu cywilnym i gospodarczym.

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Psycholożka biznesu, certyfikowana coach ICC, trenerka, konsultantka, wykładowczyni, badaczka zachowań organizacyjnych. Ekspertka w zakresie budowania kapitału psychologicznego oraz well-beingu (dobrostanu) ludzi i organizacji.

Specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu Pozytywnych Interwencji Psychologicznych (PPI), opartych na rzetelnej wiedzy i wynikach badań naukowych (Evidence Based Practice). Ich celem jest wzmacnianie pozytywnych emocji, postaw i zachowań pracowników, a także podnoszenie poziomu dobrostanu oraz zdrowia w miejscu pracy.

Autorka i dyrektorka innowacyjnych studiów podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w miejscu pracy” oraz „Zwinne przywództwo” (Akademia Leona Koźmińskiego).

Pełni obowiązki Dyrektorki Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego. Asystentka w Katedrze Nauk Społecznych ALK. Wykładowczyni na studiach stacjonarnych, podyplomowych i MBA.

Członkini Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Stylu Życia. W latach 2017-2022 członkini Rady Programowej magazynu Coaching. Prelegentka i ekspertka na wielu polskich oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych.

Autorka książek i artykułów z zakresu psychologii, coachingu i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego „PERMA”, służącego wzmacnianiu dobrostanu ludzi w różnych sferach życia. Certyfikowana konsultantka narzędzi HOGAN’a, Advisio i MTQ 48.

Trenerka biznesu z ponad 10-letnim doświadczeniem. Wspiera dyrektorów, menedżerów i pracowników w zakresie rozwoju kapitału psychologicznego (rezyliencji, skuteczności osobistej, optymizmu, nadziei na sukces), odporności psychicznej, radzenia sobie ze stresem, inteligencji emocjonalnej i społecznej, skutecznej komunikacji, kompetencji menedżerskich, dbania o dobrostan oraz zdrowie psychiczne i fizyczne.

Certyfikowana facylitatorka odporności psychicznej MTQ48®, Dialogu Motywującego, Racjonalnej Terapii Zachowania. Certyfikowana konsultantka narzędzi badawczych HOGAN’a oraz Advisio. Coach grupowy oraz coach zespołów biznesowych.

Stworzyła marki PozytywnaOrganizacja.pl i Kapitał Psychologiczny w Biznesie.

Pracowała z dyrektorami, menadżerami, zespołami, pracownikami dla firm, takich jak np.: Bank Pekao S.A., Talent Chase, Growth Advisors, Fundacja ETOH, Transition Group, Lubelski Klub Biznesu - LKB, Global WET, Vital Voices Chapter Poland, Akademia Leona Koźmińskiego, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo - PGNiG, Centrum Coachingu i Mentoringu ALK.

Obecnie kończy pisać pracę doktorską, w której zajmuje się badaniem związków między kapitałem psychologicznym pracowników a efektywnością realizacji ich celów zawodowych oraz dobrostanem w sferze pracy i życia.

Jaga (Agnieszka) Biernacka-Urban

Antykonsultant, bo pracując z organizacjami angażuje się w długoterminowo w ich udoskonalanie, w dodatku własnymi rękami. Trener, scrum master, agile coach, product owner. 

Specjalizuje się w motywacji w zwinnych zespołach. 

Od lat pomaga firmom zwiększać kooperację pomiędzy działami, zespołami i pracownikami. Jest ekspertem zwinnych (agile) i lean’owych podejść. 

Pracuje z zarządami firm różnej wielkości (w tym dużych korporacji i spółek skarbu państwa, z kadrą kierowniczą oraz z zespołami). Lubi pracować zarówno z dużymi organizacjami typu banki (ma ich kilka na swoim koncie), jak i ze startupami.  
Obecnie prowadzi własną działalność pod nazwą Scientific Agile, skoncentrowaną na budowie zespołów, uczących się organizacji oraz kształceniu kadry menedżerskiej. Tworzy własne programy edukacyjne, skupione na zwiększaniu współpracy w organizacjach i zmianie kultury organizacyjnej, w szczególności na budowie kultury inżynierskiej. 

Ostatnio pełniła rolę dyrektora merytorycznego i Product Ownera Szkoły Agile Coachów i Scrum Masterów, gdzie odpowiadała za program, koordynację trenerów oraz prowadziła zajęcia i mentoringi.

Zafascynowana III falą behawioralną wprowadzała narzędzia, jakich dostarcza Acceptance and Commitement Training (ACT) do pracy z organizacjami.  

Obecnie prowadzi zajęcia na kilku uczelniach z zakresu pracy z konfliktem, budowy zespołów oraz psychologii organizacji. 
Ukończyła psychologię społeczną na warszawskim SWPS. Ciągle rozwija się uczestnicząc w szkoleniach i długofalowych programach rozwojowych. 

Więcej informacji na: https://www.linkedin.com/in/agnieszka-jaga-biernacka/

Adrianna Filiks

Doświadczona konsultantka i trenerka, dyrektor personalny, coach, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w zarządzaniu ludźmi. 

Ekspertka w zakresie badania i wdrażania strategicznych obszarów ZZL takich, jak: opracowywanie i wdrażanie strategii personalnych, strategii szkoleń i rozwoju, strategii zarządzania różnorodnością pokoleniową, programów mentoringu, zarządzania zmianą, zarządzania w oparciu o kompetencje, strategii szkolenia i rozwoju personelu. Na poziomie operacyjnym wykonywała zadania z obszaru: rekrutacji i selekcji, opracowywania i wdrażania procesów Onboardingowych (adaptacyjnych), systemów motywacyjnych, systemów szkoleń - analiza potrzeb szkoleniowych, wdrażanie oceny pracy, przygotowywanie do rozmów rocznych.

Prowadzi warsztaty z zakresu zarządzania personelem dla zarządów i kadry menedżerskiej (ponad 2400 godzin szkoleniowych zrealizowanych tylko w ciągu ostatnich 3 lat). Przykładowe tematy: pokolenia na rynku pracy i budowanie zespołów zróżnicowanych pokoleniowo, zarządzanie zmianą, zarządzanie szkoleniami, rekrutacja pracowników, onboarding, motywowanie pracowników, informacja zwrotna, coaching, kierowanie zespołem, systemy ocen, komunikacja wewnętrzna, proces odchodzenia pracowników. 

Do jej klientów należą między innymi takie firmy jak Nagel Polska, AAM, Neuca, Taurus Ochrona, Animex, MOWI, Carrefour, Marwitt, FM Logistic, Tauron, Husar, Lumileds, BASF, Urząd Miasta w Gdańsku, Huuuge Games, KnowIT, IQor, Jeronimo Martins Dystrybucja, LG Energy Solutions, Konsalnet, PGNiG, PKO BP, PKN Orlen, PGE czy Mercor.

Kadrę menedżerską szkoli w ramach autorskiego projektu pt. „Akademia Lidera” z tematów: budowanie efektywnych zespołów (również zróżnicowanych wiekowo), zarządzanie sytuacyjne, motywacyjne delegowanie zadań, podnoszenie efektywności własnej i pracowników,  procesy rekrutacji i selekcji, oraz wdrażania nowych pracowników, prowadzenie rozmów feedbackowych, oceniających i rozwojowych, prowadzenie rozmów zwalniających, skuteczne motywowanie czy efektywna komunikacja.

Bierze udział w projektach szkoleniowych przygotowujących kadrę menedżerską do trudnego okresu zmian, w tym zarządzania zespołem, komunikowania zmian, prowadzenia trudnych rozmów i motywowania pracowników w zmianie, coaching i mentoring menedżerski, między innymi w takich firmach jak Energa S.A., International Paper Kwidzyn, Zakładach Azotowych Puławy, Narodowe Centrum Kultury, Wojskowe Zakłady Lotnicze oraz Energa Operator. 

Jest też autorką projektu szkoleniowego: „Akademia mentora. Mentoring w praktyce – jak skutecznie przekazywać swoje doświadczenie” oraz Manuali (praktycznych podręczników z narzędziami dla menedżerów).

Z wykształcenia Psycholog organizacji i pracy, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Pracy w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Uniwersytet Jagielloński oraz Podyplomowe Studium Coachingu, a także międzynarodowe studia menedżerskie (EMBA) we Francuskim Instytucie Zarządzania.

Wojciech Janicki

Kierownik projektów optymalizacyjnych, IT Project Manager; certyfikowany konsultant Lean Six Sigma i narzędzi zarządzania jakością; Scrum Master, AgilePM Consultant.

Pracuje jako konsultant lean management, wprowadzając metody efektywnego zarządzania zespołami oraz usprawnia kluczowe procesy w organizacjach m.in. w obszarach sprzedaży, finansowych, HR, IT oraz R&D.

Pełni rolę Managera Projektów, w których wykorzystuje standardy i systemowe podejście zwinnego zarządzania projektami zgodnie z Agile oraz SCRUM.

W ramach prowadzenia projektów we współpracy z obszarami HR i sprzedaży, bierze również udział w automatyzacji i robotyzacji procesów.

Od lat związany ze szkoleniami. Trener w swojej codziennej pracy skupia się na maksymalizowaniu potencjału pracy zespołów poprzez identyfikację i eliminację marnotrawstw procesowych oraz ich optymalizację, łącząc różne narzędzia z zakresu Lean management, Agile, Scrum, przeprowadzając wszelkie zmiany metodą małych kroków tj. Kaizen.

Wśród klientów, z którymi współpracował można wyróżnić m.in. LG, Samsung, ABB, DSV, E.on, Kross.

Szczególnym upodobaniem Wojciecha jest przeprowadzanie ludzi przez proces zmiany, kreowanie wizji przyszłego stanu procesu i wdrażanie nowych rozwiązań automatyzujących pracę.

Wojciech jest wierny podstawom teorii kultury Lean Management, którą szerzy wykorzystując praktyczne przykłady.

Janusz Leski

Senior Agile Coach, mentor liderów transformacji, praktyk korzystający z najnowszych osiągnięć psychologii rozwoju osób dorosłych, aby pomóc liderom poprawić skuteczność ich działań.

Pomaga przywódcom zwiększać skuteczność oraz poprawiać wyniki biznesowe poprzez odkrywanie swoich kompetencji, nawyków myślowych i wzorców działań.

Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania zmianą, przeprowadzania transformacji Agile, budowania organizacji zwinnych oraz rozwoju liderów na różnych poziomach organizacji. 

W swojej praktyce korzystał m.in. z następujących metod i narzędzi: 
- Adaptive Action, 
- Systems Thinking, 
- Polarity Management, 
- Organisational Development, 
- Objectives & Key Results, 
- Impact Mapping, 
- Design Thinking, 
- Lean Six Sigma. 

Lider transformacji, certyfikowany praktyk Lidership Circle Profile, certyfikowany coach ICAgile. 

Obecnie Senior Agile Coach w dużej międzynarodowej firmie Ørsted zajmującej się produkowaniem zielonej energii.

dr Magdalena Kuba

Ekspert z zakresu prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych, doktor prawa.

Adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego.

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w obszarze szkoleń, doradztwa i konsultacji w zakresie prawa pracy i ochrony danych osobowych; autor licznych opinii i ekspertyz dla praktyków zajmujących się stosowaniem przepisów prawa pracy i prawa ochrony danych osobowych.

Realizuje procesy wdrażania standardów prawa pracy i ochrony danych osobowych w różnego typu organizacjach, w tym przeprowadza audyty i przygotowuje dokumentację z zakresu ochrony danych osobowych.

Autor publikacji z zakresu indywidualnego prawa pracy i ochrony danych osobowych, w tym pierwszego na rynku polskim kompleksowego komentarza do rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych wyróżnionego nagrodą Forum Prawa Mediów Elektronicznych (E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz (red.) RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa 2018).

Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego, za pracę doktorską pt. „Prawne formy kontroli pracownika w miejscu pracy” (Warszawa 2014) otrzymała Nagrodę I Stopnia Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

Rekrutacja trwa do 15 września 2024, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Uczestnik musi posiadać dyplom ukończenia studiów wyższych oraz doświadczenie min. 3 lata pracy.

 

Student wykonuje praktyczny projekt końcowy, którego celem jest przedstawienie rozwiązań problemów organizacji lub swojego zespołu związany z obszarem zarządzania zespołami i/lub przepływem pracy na bazie poznanych: wiedzy, metod, narzędzi.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Kasprzyk

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4200 zł każda) 8400 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3780 zł każda) 7560 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 7900 zł

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl