Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Zarządzanie ludzmi w firmach, zarządzanie firmami, zarządzanie ludźmi, zarządzanie w firmie

Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie specjalistów i menedżerów służb personalnych do rozwiązywania problemów z zakresu zarządzania ludźmi w firmie. Nasi absolwenci będą wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne do modyfikacji lub konstruowania systemu personalnego w firmie oraz opracowywania narzędzi jego realizacji.    Program studiów składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna ma pomóc specjalistom personalnym i menedżerom w całościowym zrozumieniu funkcjonowania firmy oraz w lepszym komunikowaniu się z menedżerami i specjalistami z innych dziedzin. Zdobyta wiedza pozwoli na bardziej skuteczne kierowanie zachowaniami pracowników i kształtowanie kultury organizacyjnej firmy.    W części praktycznej szczególną uwagę zwrócono na najpowszechniej realizowane zadania w pracy działu personalnego - dobór pracowników, ich szkolenie i planowanie karier oraz ocenianie i motywowanie, a także zadania trudne - wynagradzanie i zwalnianie pracowników.    Biorąc pod uwagę potrzeby pracowników działów personalnych, duży nacisk w programie położono na zagadnienia prawa pracy. 

Atuty kierunku

1
Kompleksowe wprowadzenie

Kompleksowe wprowadzenie w nowoczesną funkcję HR 

2
Orientacja na praktykę

Orientacja na praktykę – poznanie narzędzi niezbędnych w efektywnej realizacji zadań działów personalnych i w profesjonalnym zarządzaniu zespołami 

3
Przygotowanie

Przygotowanie do całościowego rozumienia funkcjonowania firmy i miejsca zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie oraz wyzwań stojących przed działami personalnymi we współczesnych organizacjach 

Adresaci studiów

Odbiorcami studiów są specjaliści i menedżerowie ds. personalnych, którym zależy na usystematyzowaniu i poszerzeniu wiedzy z obszaru zarządzania ludźmi. Studia są skierowane także do osób, które rozpoczynają swoją karierę zawodową w działach personalnych oraz do przyszłych specjalistów personalnych.

Na studia zapraszamy również menedżerów, którzy chcą skutecznie zarządzać zespołami, podejmując świadome decyzje dotyczące doboru, oceniania, motywowania, rozwoju, ale też zwalniania pracowników. Pod kierunkiem doświadczonych wykładowców i praktyków słuchacze zdobywają niezbędną wiedzę o procesach zarządzania ludźmi w organizacji, poznają narzędzia i zasady tworzenia efektywnych systemów zarządzania zasobami ludzkimi. 

 

figury

Kierownik studiów

dr Renata Trochimiuk

Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008

Co zyskujesz

Słuchacze zdobędą wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie specjalisty-eksperta. Poznają nowoczesne metody i narzędzia zarządzania ludźmi, przede wszystkim w obszarze przyciągania i pozyskiwania pracowników oraz  ich zatrzymywania w organizacji, zarządzania ich potencjałem i kompetencjami poprzez tworzenie efektywnych systemów motywacyjnych, oceniania, wynagradzania, szkolenia i rozwoju personelu, budowania ścieżek karier i zarządzania talentami.  

Dzięki studiom słuchacze będą potrafili sprostać kluczowym wyzwaniom, stojącymi przed działami personalnymi, zarówno tym, które tworzą tradycyjne elementy systemu HR, jak również nowym,  jak zarządzanie wiekiem i różnorodnością, employer branding, komunikacja w organizacji, budowanie satysfakcji i zaangażowania pracowników. 

Studia przygotowują do podjęcia działań w obszarze zarządzania kompetencjami, wynikami pracy i controllingu personalnego, a także w trudnej sferze przeciwdziałania niepożądanym odejściom i zarządzania zwolnieniami pracowników.  

Dodatkowo oferujemy:

1. Praktyczne przygotowanie do zajęć ONLINE. Pragniemy Państwa przygotować do pracy w bezpiecznej wirtualnej przestrzeni, dlatego przed pierwszymi zajęciami zaprosimy na spotkanie " techniczne" aby przećwiczyć nasza przyszłą współpracę.

2. Program studiów dopasowany do obecnej sytuacji rynkowej. Nasz program studiów jest uaktualniony o tematy związane z realizacją funkcji personalnej w wersji online a nowe aspekty pojawią się w treściach programowych każdego przedmiotu.

3. Dodatkowe konsultacje z promotorami. Państwa promotorzy pracy końcowej będą gotowi do wsparcia merytorycznego w trakcie comiesięcznych konsultacji.

  Perspektywa zawodowa

  Zdobytą wiedzę i umiejętności można wykorzystywać na stanowiskach specjalistów w działach personalnych, firmach doradczych, szkoleniowych, podejmując i rozwijając się na ścieżce eksperckiej. 

  Studia pozwalają właścicielom firm i kadrze menedżerskiej wyższego i średniego szczebla  przygotować się do profesjonalnego zarządzania zespołami oraz rozwijania biznesu. 

  Program

  I. Zespół HR i ścieżka kariery pracowników HR 

  1. Zespół HR w organizacji  Cele i zadania w HR, rola HR w organizacji, HR jako partner biznesu. 4h 

  II. Kluczowe wyzwania HR 

  2. Zarządzanie wiekiem i różnorodnością  Budowa i zarządzanie zespołami różnorodnymi, pokolenia BB, X, Y i Z, kobiety i mężczyźni, pełnosprawni i osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy. 8h 

  3. Employer branding  Budowa wizerunku pracodawcy na zewnątrz i wewnątrz organizacji a dobór i zaangażowanie pracowników. 8h 

  4. Komunikacja w organizacji. Komunikacja w zespołach rozproszonych. Zapewnienie systemu wymiany informacji i wiedzy w organizacji. 8h 

  5. Retencja pracowników  Budowanie lojalności, utrzymywanie i motywowanie pracowników. 8h 

  6. Budowanie satysfakcji i zaangażowania pracowników  Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników, plany naprawcze i doskonalące w organizacji na bazie badań. 8h 

  III. Zarządzanie zadaniami i wynikami 

  7. Podział pracy w organizacji  Analiza i opis stanowisk pracy, zakresy obowiązków pracowników. 8h 

  8. Zarządzanie wynikami pracy  Planowanie i ocena realizacji obowiązków, celów i kluczowych wskaźników efektywności.  8h 

  9. System wynagradzania pracowników  Opracowanie systemu wynagrodzeń w firmie. 16h 

  IV. Zarządzanie potencjałem i kompetencjami pracowników 

  10. Model kompetencji i profile kompetencji  Opracowanie i wykorzystanie modelu kompetencji i profili kompetencji w firmie. 8h 

  11. Rekrutacja i selekcja  Metody i techniki pozyskiwania kandydatów i sprawdzania ich przydatności na stanowiska pracy. 8h 

  12. Assessment i Development Center  Trafna ocena potencjału zawodowego kandydatów i pracowników. 8h 

  13. Adaptacja nowo zatrudnionych  Szybkie i efektywne wdrożenie pracowników do pracy. 4h 

  14. Ocena kompetencji pracowników  Ocena kwalifikacji i kompetencji pracowników w odniesieniu do wyników pracy oraz wnioskowanie do doskonalenia i rozwoju. 8h 

  15. Szkolenie i rozwój pracowników  Polityka szkoleniowa, budżetowanie szkoleń, przygotowanie i realizacja i ocena efektywności  szkoleń. 8h 

  16. Zarządzanie talentami i kluczowymi pracownikami  Wyłanianie talentów i identyfikacja kluczowych pracowników, organizacja programu zarządzania, utrzymywania  i motywowanie tych grup pracowników. 8h 

  17. Coaching i mentoring  Programy coachingu i mentoringu w organizacji. 8h 

  18. Ścieżki kariery i awansu  Budowa ścieżek karier i awansów oraz realizacja programów zintegrowanego rozwoju w ramach tych ścieżek. 8h 

  V. Zwolnienia pracowników i outplacement, przeciwdziałanie odejściom niepożądanym 

  19. Zwolnienia pracowników i outplacement  Zarządzanie procesem zwolnień inicjowanych przez pracodawcę, wsparcie zwalnianych oraz badanie przyczyn odejść inicjowanych przez pracodawcę i zahamowanie niechcianej fluktuacji.  12h 

  VI. Ramy działania HR 

  20. Kluczowe aspekty prawa pracy 16h 

  21. Podstawy controllingu personalnego 8h   Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192 *  (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami) 

  WomenwithlaptopIllustration

  Organizacja zajęć

  Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 6 realizowanych w formule on-line). Zajęcia odbywają się w raz lub dwa razy w miesiącu: 

  soboty 8.45-15:45 

  niedziele 8:45-15:45 

  Terminy zjazdów na I semestr

  19-20.10.2024

  09-10.11.2024

  23-24.11.2024

  14-15.12.2024

  18-19.01.2025

  08-09.02.2025

  Społeczność

  Wiodący wykładowcy

  dr Renata Trochimiuk

  Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008

  dr Anna Bugalska

  Od 25 lat działa w obszarze human capital, doświadczony wykładowca, konsultantka, trenerka i coach. Doktor ekonomii w zakresie zarządzania. 

  Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w pionie zarządzania ludźmi w międzynarodowych korporacjach (TUiR Warta SA, TUnŻ WARTA, PZU SA, Kredyt Bank, KBC POLSKA). Związana z Centrum Ekspertyzy Zarządzanie Kapitałem Ludzkim w IBD Business School w roli Dyrektora Projektów Rozwojowych. W 2002 roku zaliczona do grona 10 najlepszych dyrektorów personalnych w Polsce (finalista konkursu Dyrektor Personalny Roku). Od 20 lat doradza osobom zarządzającym w międzynarodowych korporacjach, firmach państwowych, urzędach w najtrudniejszych sprawach dotyczących zarządzania ludźmi.

  Jest aktywnym badaczem obszaru HR i autorem wielu artykułów, rozdziałów w pracach zbiorowych, studiów przypadków, referatów konferencyjnych i raportów nt. HR. Nauczyciel akademicki na wybranych studiach ukierunkowanych HR-owo: w programach MBA i na studiach podyplomowych dla HR-owców. 

  Konsultant/praktyk/trener/mentor w projektach z zakresu zarządzania, zarządzania kapitałem ludzkim – zarządzania kompetencjami, oceny pracowniczej, w tym oceny 360 stopni, rekrutacji i selekcji, prowadzenia wywiadu kompetencyjnego, realizacji Assessment i Development Center, audytu personalnego i audytu funkcji personalnej, rozwoju i szkoleń pracowników, zarządzania talentami, organizacji działu personalnego, w tym wdrażania roli HRBP, mierników efektywności zarządzania zasobami ludzkimi. badania kompetencji, udzielania feedbacku, sukcesji stanowiskowej i ścieżek karier. 

  Certyfikowany użytkownik testu psychologicznego PAPI (personality and preference inventory) i baterii testów Hogana.

  Coach/mentor przygotowana do samodzielnego prowadzenia coachingu – ukończyła Akademię Coachingu (Essentials, Equipped) wg metodyki Coach Wise, programu certyfikowanego przez International Coach Federation w Coaching Center oraz Practitioner Coach Diploma Nobel Manhattan Coaching (PCD) w IBD Business School. 

  Łącznie brała udział w około 200 projektach długofalowych. 

  Pracowała m.in. dla: Roche Polska, TEVA, UKSW, Uniqa, Wedel, Energia Obrót, Eurel Hermes, Główny Inspektor Transportu Drogowego, JTI, Mazowiecka Spółka Gazownictwa, Polska Spółka Gazownictwa, BGZ BNP, BNP Securities Services, BGK, KPRM, Onet, Polkomtel, Arcelor Mittal, BMM, LG Display Polska, PZU, GK PGE, PGE Obsługa Księgowo-Kadrowa, Polskie Centrum Akredytacji, KGHM Polska Miedź, Volkswagen Group Polska, Grupa Maspex Wadowice, Groupon, Europejski Fundusz Leasingowy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Lyreco Polska, Hiestand Polska, Zelmer, SMC, Zespół Warszawskich Żłobków.

  dr Piotr Pilch

  Magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych i Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju.
  Trener biznesu o 20-sto letnim stażu oraz szerokim i zróżnicowanym doświadczeniu. Autor kompleksowych programów szkoleniowych w obszarze kompetencji menedżerskich, jak i pojedynczych koncepcji szkoleń. Prowadzi szkolenia dla wiodących klientów z różnych typów branż.
  Specjalizuje się w takich obszarach rozwoju pracowników jak kompetencje  menedżerskie, doskonalenie pracy zespołowej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi badania naukowe nad polityką organizacyjną i uwarunkowaniami sukcesu zawodowego w ramach których dokonuje adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych do warunków polskich.

  dr Irmina Gocan

  Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

  Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

  Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
  Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
  Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

  Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
  Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

  Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

  W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

  Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

  mgr inż. Krzysztof Gugała

  Ekspert w dziedzinie HR, ze specjalizacją w systemach wynagradzania i controllingu personalnym. 
  Od 3 lat Dyrektor Działu „Talenty i Wynagrodzenia” w polskim oddziale jednej z największych międzynarodowych firm doradczych – Willis Towers Watson (w trakcie połączenia z AON).
  W branży HRM pracuje od 30 lat, łącząc perspektywę doradcy, eksperta i menedżera. 
  Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii personalnych i systemów wspierających zarządzanie kapitałem społecznym, w szczególności systemów wynagrodzeń.
  Posiada doświadczenie z pracą z różnymi sektorami i typami organizacji, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
  Kierował projektami obejmującymi strategię HR, architekturę stanowisk, grading, projektowanie i wdrażanie polityk płacy zasadniczej i zmiennej oraz świadczeń, doświadczenie pracownika (EX) i zaangażowanie. M.in. kierował projektami realizowanymi dla PGNiG SA, , TVN, Wyborowa SA, Tramwaje Warszawskie i kilkadziesiąt innych.
  Projektuje i realizuje unikalne na polskim rynku badania rynkowe w zakresie wynagrodzeń i talentów. 10 lat doświadczenia w kierowaniu radami nadzorczymi złożonych organizacji. 
  Ostatnie zainteresowania: Przyszłość pracy, HR 4.0.
  Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej, webinarów (m.in. HBR Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, InforAkademia) oraz współautor książki „Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w organizacji”(Poltext).
  Od 2010 prowadzi zajęcia z controllingu personalnego, benchmarkingu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych na Akademii Leona Koźmińskiego i we Francuskim Instytucie Zarządzania.

  dr hab. Andrzej Patulski
  dr hab. Andrzej Patulski
  dr hab. Andrzej Patulski

  Opinie studentów i absolwentów

  alk
  Anna Laskowska

  Największą zaletą studiów podyplomowych „Zarządzanie ludźmi w firmie” jest ich bardzo praktyczny wymiar.  Program obejmuje bardzo szerokie spectrum zagadnień z obszaru HR, co pozwala uzupełnić i usystematyzować wiedzę. Zajęcia prowadzą doskonale przygotowani wykładowcy, którzy oprócz pracy naukowej są praktykami w dziedzinie szeroko pojętego zarządzania ludźmi. Co więcej, wielokrotnie odniosłam wrażenie, że łączą oni pracę z pasją, co przekłada się na dynamiczne i niezwykle ciekawe zajęcia. Solidna wiedza teoretyczna z jednej strony, z drugiej możliwość inspirujących dyskusji i wymiany dobrych praktyk nie tylko z wykładowcami, ale i pozostałymi uczestnikami studiów, to chyba najtrafniejsza rekomendacja dla tego kierunku.  W moim przypadku, praktycznym wymiarem studiów „Zarządzanie ludźmi w firmie” jest też to, że zaczynałam te studia jako prawnik praktyk i HR-owiec  jedynie z pasji, a dziś kieruję obszarem rozwoju kadr w mojej organizacji. Po ukończeniu tego kierunku miałam odwagę podjąć się nowych wyzwań i poprowadzić  projekty rozwojowe, co dało mi szansę na zmianę miejsca w organizacji.   Oprócz profesjonalnej kadry naukowej, organizacja i opieka administracyjna na najwyższym poziomie, biznesowe podejście, poszukiwanie nowych trendów - studia zdecydowanie godne polecenia!    

  alk
  Małgorzata Szlendak

  Roczne podyplomowe studia „Zarządzanie ludźmi w firmie“ mogę podsumować jako dużą przygodę intelektualną oraz bardzo ciekawe wyzwanie. Wyzwanie głównie dlatego, że zawodowo nie jestem praktykiem HR; wiele aspektów omawianych na zajęciach znałam więc wcześniej wyłącznie z teorii lub „ze słyszenia“. Siłą studiów jest jednak to, że uczestnik otrzymuje bardzo solidne podstawy. Brak doświadczenia można szybko uzupełnić wiedzą potrzebną do dalszego rozwoju. Posiadaną wiedzę można zaś uporządkować.  Harmonogram zajęć jest bogaty i daje pełny obraz tego, na czym polega zarządzanie ludźmi w firmie. Mimo, że nie wszystkie tematy da się pogłębić ze względu na ograniczenia czasowe, bardzo doceniam elastyczność wykładowców, którzy potrafią dostosować materiały, tempo i intensywność pracy do ambicji i potrzeb grupy. Głodni wiedzy nie powinni wyjść zawiedzeni, zwłaszcza że proporcje pomiędzy teorią a praktyką są bardzo dobre.  Wśród zalet z pewnością wymienię także: profesjonalną kadrę naukową, świetną opiekę administracyjno-organizacyjną oraz fajną atmosferę. Bardzo cieszę się, że zdecydowałam się na taki krok w swoim rozwoju. Pozytywne skutki już dostrzegam w mojej bieżącej pracy menedżerskiej. 

  Zasady naboru

  O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

  44 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.*  

   

   

  Przygotowanie i obrona projektu końcowego z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zaliczenie wskazanych na początku studiów przedmiotów (zależnie od przedmiotu jest to test, studium przypadku lub praca pisemna). 

  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**

  • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

  • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

  • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

  W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski.

  1
  Uzyskanie podstawowych informacji

  Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

  2
  Rejestracja

  Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

  Rekrutacja online 

  3
  Opłata rekrutacyjna

  Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

  Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
  Magdalena Glapa

  Opłaty

  Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

  Tabela opłat
  Wpisowe 250 zł
  Cena podstawowa ( płatność w dwóch ratach po 3900 zł każda) 7 800 zł
  Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 510 zł każda ) 7 020 zł
  Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7 300 zł

  Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

  Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

  Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.