Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Zarządzanie firmą studia, zarządzanie przedsiębiorstwem studia podyplomowe

Zarządzanie w małej i średniej firmie

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z istotnymi obszarami działalności małej i średniej firmy,  przekazanie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania małym i średnim przedsiębiorstwem. Dostarczymy interdyscyplinarną wiedzę niezbędną do złożenia własnej firmy, jej prowadzenia i rozwoju. 

Adresaci studiów

Program został przygotowany z myślą o tych, którzy prowadzą lub planują rozpocząć własną działalność gospodarczą, zarządzających oraz pracownikach małych i średnich firm.  Studia są dedykowane tym wszystkim, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności w obszarze funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. 

 

figury

Koordynator merytoryczny

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych audyt wewnętrzny. Specjalistka z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec.

Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menedżer zarządzania ryzykiem. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Transferu Technologii ALK.

Co zyskujesz

Po ukończeniu studiów zdobędziesz wiedzę na temat 

 • roli współczesnego przedsiębiorcy, umiejącego identyfikować i skutecznie wykorzystywać pojawiające się szanse rynkowe, zakładać własną firmę, wprowadzać innowacje, samodzielnie opracowywać i wdrażać biznes plany, skutecznie pozyskiwać środki finansowe na rozwój firmy oraz tworzyć zespół i sprawnie nim kierować. Studia przygotowują Cię również do pełnienia funkcji menedżera w kluczowych obszarach przedsiębiorstwa
 • właściwych procedur postępowania  w sytuacjach kryzysowych 
 • rozwiązywania problemów biznesowych w każdym obszarze przedsiębiorstwa 

Program

 • Zajęcia integracyjne 

 • Prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej 

 • Trendy w zarządzaniu MŚP 

 • Diagnostyka organizacji 

 • Narzędzia analizy strategicznej 

 • Turkusowa organizacja 

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi MŚP 

 • Zarządzanie innowacjami w MŚP 

 • Zarządzanie sobą w czasie 

 • Zarządzanie procesami w MŚP 

 • Zarządzanie ryzykiem w MŚP 

 • Negocjacje i komunikowanie się w biznesie 

 • Strategie marketingowe w MŚP 

 • Rola mediów społecznościowych 

 • Rachunkowość  finansowa i zarządcza w MŚP 

 • Finanse w działalności MŚP 

 • Egzamin końcowy

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 198 * (razem z zajęciami integracyjnymi i zaliczeniami)

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ

Wszystkie tematy będą realizowane w formie mini wykładów, studiów przypadków lub ćwiczeń. W trakcie zajęć następuje też bezpośrednie lub pośrednie odniesienie wykonywanych aktywności do kontekstu funkcjonowania uczestników.

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 2-4 realizowanych w formule on-line)

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w:  soboty - 8.45 - 15.45 lub do 17.30

niedziele - 8.45 - 15.45 

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

już wkrótce

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Jan Dąbrowski

Wieloletni doradca i przedsiębiorca, Prezes Zarządu Kozminski Business Hub – spółki celowej Akademii Leona Koźmińskiego, której głównym zadaniem jest wsparcie studentów i społeczności ALK w rozwoju przedsięwzięć biznesowych.

Główne obszary wiedzy praktycznej: analiza strategiczna i tworzenie strategii, zarządzanie procesami i projektami organizacyjnymi, zarządzanie zmianą. 

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych audyt wewnętrzny. Specjalistka z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec.

Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa, jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menedżer zarządzania ryzykiem. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Dyrektor Centrum Transferu Technologii ALK.

dr Małgorzata Kucharczyk

Doktor ekonomii. Pracownik Katedry Rachunkowości w Akademii Leona Koźmińskiego. Koordynator do spraw profesjonalnych akredytacji z zakresu rachunkowości (ACCA; CIMA) oraz Koordynator programu pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość na studiach realizowanych w języku angielskim. Współprowadząca i współtworząca zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. 
Specjalista do spraw rachunkowości finansowej, zarządczej oraz rewizji finansowej. Trener i szkoleniowiec. Prowadzi zajęcia na studiach dyplomowych oraz podyplomowych, obejmujących tematykę zarówno rachunkowości finansowej (stopień podstawowy oraz rozszerzony, wraz z zagadnieniami specjalistycznymi z zakresu grup kapitałowych oraz instrumentów finansowych), jak i rachunkowości zarządczej. 
Prowadzi badania z zakresu rachunkowości w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz procesów standaryzacji regulacji rachunkowych. Autorka licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współautorka oraz redaktor podręczników akademickich.

dr Błażej Podgórski

Trener, konsultant szkoleń specjalistycznych (głównie z zakresu finansów przedsiębiorstw, rynków finansowych w tym rynków kapitałowych), wykładowca akademicki, praktyk biznesu. Jego zainteresowania skupiają się na trzech obszarach: rynkach kapitałowych, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. W praktyce zawodowej (gospodarczej) zajmuje się doradztwem dla przedsięwzięć na wczesnym etapie istnienia (m.in. w ramach projektu Przedsiębiorcy w Sektorach Kreatywnych), oceną projektów inwestycyjnych (branży Automotive, Energetycznej), szacowaniem ryzyka finansowego (m.in. uczestnictwo w przygotowaniu programu oceny ryzyka małych i średnich przedsiębiorstw dla PKO Banku Polskiego). Autor wielu publikacji w czasopismach naukowych, takich jak: „Financial Internet Quarterly”, „Central European Management Journal”, „Finance Research Letters” oraz podręcznika „Finanse z arkuszem kalkulacyjnym” (Wydawnictwo Naukowe PWN). 

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

VI edycja  - rekrutacja trwa do 15 września 2024r. planowany termin rozpoczęcia kolejnej edycji to październik 2024 roku.* 

 

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie pisemnego egzaminu końcowego. Dodatkowo wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do każdego bloku wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister, odpis dyplomu doktorskiego) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Olga Żochowska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3 900 zł każda) 7 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 3 510 zł każda ) 7 020 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7 300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.