Wesprzyj nas
Strona główna
Zamówienia publiczne, studia podyplomowe z zamówień publicznych, prawo zamówień publicznych studia podyplomowe

Zamówienia publiczne

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend
Doradca edukacyjny
Anna Wowkonowicz-Kozicka

O kierunku

Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania. 

Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy. 

Partner merytoryczny

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z CENTRUM OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby zainteresowane pełnieniem samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych. 

 

figury

Kierownik studiów

alk
mgr inż. Beata Chojecka

Magister inżynier budownictwa, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi działalność obejmującą doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

Od 1994 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, jeden z pierwszych trenerów wpisanych na listę Prezesa UZP, atestator zamówień sektorowych, współautorka dwóch podręczników dotyczących zamówień publicznych. Doradca instytucji zamawiających i wykonawców. Doświadczony wykładowca zamówień publicznych na licznych szkoleniach i konferencjach oraz w kolejnych edycjach studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych Uczestnicy studiów uzyskują między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem udzielania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, od powstania i zidentyfikowania potrzeby po stronie zamawiającego, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zawarcie umowy, do zakończenia procesu jej realizacji przez wykonawcę, w tym opracowywania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz sporządzania ofert, przygotowywania projektów umów i zarządzania nimi w trakcie ich realizacji, a także prowadzenia negocjacji.  Uczestnicy studiów rozwijają specjalistyczne kompetencje obejmujące zarówno nabywaną wiedzę, zdolności jej rozumienia, jak również umiejętności jej praktycznego stosowania w specyficznych sytuacjach, jakie mają miejsce w procesie udzielania zamówień publicznych.  

Perspektywa zawodowa

Osoby z wiedzą i umiejętnościami zdobytymi podczas studiów poszukiwane są na rynku pracy zarówno w instytucjach, które udzielają zamówienia publiczne (zamawiający), jak i w podmiotach je realizujących (wykonawcy), między innymi na stanowiska specjalistów ds. przygotowania i prowadzenia postępowań, specjalistów ds. kontroli udzielonych zamówień, w tym zamówień współfinansowanych ze środków UE, specjalistów ds. ofertowania oraz ds. zakupów. 

Program

Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricto z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 • Sesja integracyjna
 • Finanse publiczne
 • Prawo gospodarcze:

- Swoboda działalności gospodarczej - Prawo cywilne - Prawo handlowe - Prawo autorskie

 • Prawo budowlane
 • Zarządzanie projektami
 • Techniki negocjacyjne
 • Zamówienia publiczne w teorii i praktyce:
 • System zamówień publicznych w Polsce – zarys, cele, zasady; źródła prawa zamówień publicznych. Odpowiedzialność za naruszenia Pzp i etyka w zamówieniach publicznych
 • Zakres podmiotowy prawa zamówień publicznych
 • Zakres przedmiotowy prawa zamówień publicznych - w tym progi ustawowe, wyłączenia stosowania Pzp (całkowite i częściowe) i zamówienia mieszane
 • Komisja przetargowa - powoływanie, regulamin pracy, odpowiedzialność członków (w tym 2 godz. ĆWICZENIA)
 • Przygotowanie postępowania o zamówienie publiczne (w tym 12  godz. ĆWICZENIA), w tym:

a) wybór trybu udzielania zamówień publicznych (przesłanki, przebieg),

b) sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia,

c) szacowanie wartości zamówienia,

d) ustalanie warunków udziału w postępowaniu, dokumenty żądane na potwierdzenie spełniania warunków oraz braku podstaw wykluczenia,

e) ustalanie kryteriów oceny ofert,

f) zawartość oraz zasady sporządzania i udostępniania specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz ogłoszeń.

 • Przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne (w tym 8 godz. ĆWICZENIA), w tym:

a) przeprowadzenie kwalifikacji wykonawców,

b) badanie i ocena ofert,

c) wybór oferty najkorzystniejszej.

 • Umowy w zamówieniach publicznych - typy umów, zawartość, zawieranie, zarządzanie realizacją, aneksowanie, unieważnialność umów (w tym 2 godz. ĆWICZENIA)
 • Środki ochrony prawnej – odwołanie, skarga (w tym 4 godz. ĆWICZENIA)
 • Inne procedury - konkurs, umowy ramowe, dynamiczny system zakupów (DSZ) i aukcja elektroniczna, zamówienia społeczne i inne szczególne usługi (w tym 2 godz. ĆWICZENIA)
 • Zamówienia sektorowe
 • Zamówienia obronne
 • Dokumentowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - protokół postępowania, sprawozdawczość (w tym 2 godz. ĆWICZENIA)
 • Europejskie regulacje dot. zamówień publicznych
 • Orzecznictwo - ETS, KIO, sądów okręgowych
 • Kontrola udzielania zamówień publicznych
 • Specyfika zamówień współfinansowanych ze środków UE
 • Zamówienia podprogowe
 • Ćwiczenia powtórkowe
 • Egzamin

 Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 194* (razem z egzaminami) * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut)

 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • sobota 8.45 –  17.30 
 • niedziela 8.45 – 15.45

Terminy zjazdów

Już wkrótce

Społeczność

Wiodący wykładowcy

alk
Katarzyna Kubiak

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przy WPiA UW we współpracy z Levin College of Law Uniwersytetu Floryda.

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Od 2010 r. doradza instytucjom zamawiającym oraz wykonawcom w procesie udzielania zamówień publicznych, jak również w toku wykonywania umów w sprawie zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania sporów powstałych na tym etapie. Pełnomocnik stron w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w postępowaniach przed sądami okręgowymi.

mgr Katarzyna Ronikier-Dolańska

Radca prawny, ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności audyt i kontrola wewnętrzna.

Do sierpnia 2012 roku członek Krajowej Izby Odwoławczej, w latach od 2005 do 2007 r. atestator zamówień sektorowych, wykładowca m.in. Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego, autor licznych publikacji związanych z praktycznym stosowaniem prawa zamówień publicznych, pełnomocnik zarówno zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Hanna Talago-Sławoj
dr Hanna Talago-Sławoj

Doktor nauk prawnych, filolog, prowadzi indywidualną kancelarię prawną specjalizującą się w obsłudze postępowań o zamówienia publiczne oraz kontraktach publicznych, off counsel w kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy spółka komandytowa. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, pierwszy polski trener prowadzący szkolenia z zamówień publicznych, atestator zamówień sektorowych, autorka wielu publikacji, artykułów poświęconych tematyce zamówień publicznych, współautorka komentarza do dyrektyw unijnych w sprawie zamówień publicznych, doradca komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych.

W 2004 r. odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, za zasługi w tworzeniu i rozwijaniu polskiego systemu zamówień publicznych.

mgr Artur Wawryło

Prawnik, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi Kancelarię Zamówień Publicznych. Od 2002 roku doradca instytucji zamawiających i wykonawców. Wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

alk
mgr inż. Beata Chojecka

Magister inżynier budownictwa, absolwentka Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Prowadzi działalność obejmującą doradztwo w zakresie zamówień publicznych.

Od 1994 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, jeden z pierwszych trenerów wpisanych na listę Prezesa UZP, atestator zamówień sektorowych, współautorka dwóch podręczników dotyczących zamówień publicznych. Doradca instytucji zamawiających i wykonawców. Doświadczony wykładowca zamówień publicznych na licznych szkoleniach i konferencjach oraz w kolejnych edycjach studiów podyplomowych z zakresu zamówień publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

dr Aleksandra Sołtysińska

Doktor nauk prawnych, sędzia, autor pierwszego i jedynego komentarza do dyrektyw europejskich w sprawie zamówień publicznych, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego), a także wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Wiktorowski Adam zp
Adam Wiktorowski

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, członek OSKZP.

Właściciel firmy zajmującej się obsługą zamawiających oraz wykonawców w zakresie zamówień publicznych. Doświadczony szkoleniowiec oraz pełnomocnik procesowy w postępowaniach prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XXVI edycja  -  rekrutacja trwa do 15 września 2024 r. Planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 r.

 

Warunkiem zakończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów: zamówienia publiczne w teorii i praktyce, techniki negocjacyjne, prawo gospodarcze oraz zarządzanie projektami, a także zdanie końcowego egzaminu z zamówień publicznych w teorii i praktyce, z elementami finansów publicznych i prawa budowlanego. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski. 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Anna Wowkonowicz-Kozicka

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 950 zł każda ) 7 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 555 zł każda) 7 110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 7 400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.