Wesprzyj nas
Strona główna
Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe, wycena przedsiębiorstw warszawa, wycena wartości przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe ONLINE

Poziom
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe ONLINE
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Online,
W weekend

O kierunku

Studia prowadzone także w formule hybrydowej. Start programu w październiku. Rekrutacja trwa. Sprawdź szczegóły

Cel główny programu:

dostarczenie aktualnej wiedzy i umiejętności w zakresie profesjonalnego szacowania wartości przedsiębiorstw i aktywów niematerialnych w praktyce gospodarczej.  

Cele szczegółowe:  

Przekazanie zaawansowanej wiedzy niezbędnej do profesjonalnego sporządzania wycen lub oceny wycen przygotowanych przez biegłych w zakresie wyceny   Zagadnienia omawiane podczas kursu obejmą m.in.  

 • polskie i międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, 

 • zaawansowaną analizę finansową i finanse przedsiębiorstwa,  

 • dochodowe metody wyceny tj. zdyskontowane przepływy pieniężne (DCF – w tym FCFF, FCFE), zaktualizowana wartość bieżąca (APV), skapitalizowane EBIT / Cash Flow, zdyskontowane zyski ekonomiczne (EVA/EP), zdyskontowane dywidendy (DDM), 

 • majątkowe metody wyceny tj. kosztów historycznych, kosztów odtworzeniowych, skorygowanych aktywów netto, 

 • rynkowe metody wyceny tj. mnożników giełdowych i mnożników transakcyjnych, 

 • wycenę przedsiębiorstwa dla potrzeb: 

 • sprawozdawczości finansowej (w tym wycena aktywów niematerialnych), 

 • restrukturyzacji, upadłości, 

 • postępowania sądowego, 

 • fuzji i przejęć, w tym lewarowanych wykupów (LBO) 

 • analizy fundamentalnej. 

 • wycenę przedsiębiorstw giełdowych i nienotowanych, 

 • wycena instytucji finansowych, 

 • wycena biznesów z branży wysokich technologii. 

Zajęcia będą miały charakter bardzo praktyczny w formie wykładów, analiz przypadków i warsztatów w Excelu, które wyposażą Słuchacza w niezbędne narzędzia i umiejętności przygotowania raportu z wyceny oraz modelu finansowego.   

Nabycie praktycznych umiejętności związanych z analizą sprawozdań finansowych, prognozowaniem sprawozdań i modelowaniem finansowych z wykorzystaniem Excela  

Słuchacz nabędzie oraz rozwinie praktyczne umiejętności wykorzystania zdobytej w toku studiów wiedzy. Zdecydowana większość zajęć ma charakter warsztatów praktycznych, podczas których rozwiązywane są przykłady oraz analizy przypadków. Rozwijaniu umiejętności praktycznych służyć będą również zajęcia komputerowe w Excelu, podczas których Słuchacze ćwiczyć będą tworzenie modeli finansowych wspomagających proces wyceny przedsiębiorstwa.  

Nabycie specjalistycznych kompetencji  

Słuchacz podczas studiów nabędzie oraz rozwinie kompetencje specjalistyczne poszukiwane na rynku pracy związane z wyceną przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych, analizą finansową, prognozowaniem sprawozdań finansowych z wykorzystaniem Excela. Tok studiów przewiduje także kształtowanie odpowiednich postaw etycznych. Podczas studiów Słuchacz jest wspierany w rozwoju prawidłowych postaw etycznych w taki sposób, aby był zdolny wykorzystywać zdobytą wiedzę i umiejętności we właściwy sposób i w słusznych celach. 

 

Atuty kierunku

1
Program studiów

Program studiów opracowany we współpracy z przedstawicielami „Wielkiej Czwórki” oraz z globalnych firm doradczych w zakresie M&A i wyceny przedsiębiorstw 

2
Kompleksowa wiedza praktyczna

Kompleksowa wiedza praktyczna z zakresu polskich (NI5), kanadyjskich (CBV) i międzynarodowych (IVS) standardów wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych, a także praktyczne aspekty Value Based Management, finansów przedsiębiorstwa, sprawozdawczości finansowej 

3
Kadra

Wśród wykładowców biegli w zakresie wyceny przedsiębiorstw z bogatym doświadczeniem praktycznym zdobytym w Polsce i za granicą 

4
Ponad 50% zajęć to modelowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza Excel,

Ponad 50% zajęć to modelowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza Excel, gdzie słuchacze przygotowują prognozy sprawozdań finansowych oraz budują modele dotyczące wyceny. 

5
Katedra Finansów ALK

Organizatorem jest Katedra Finansów ALK – wiodące w Polsce centrum kompetencyjne w zakresie wyceny przedsiębiorstw, poparte bogatym dorobkiem publikacyjnym z obszaru wyceny i finansów przedsiębiorstwa 

6
Projekt dyplomowy

Projekt dyplomowy – profesjonalny raport z wyceny pod kierunkiem mentora – daje możliwość zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Uczestnicy I edycji przygotowali wyceny globalnych spółek (np. Apple, Astrazeneca, Facebook, L'Oréal, McDonald’s, Microsoft, Nestle, Rio Tinto, SAP, Toyota, etc.), które zostały wydane w IV kw. 2020 r. w książce zbiorowej pod red. prof. P. Mielcarza, dr P. Wnuczaka i kierownika Studiów.  

Adresaci studiów

 • Absolwenci i uczestnicy studiów podyplomowych z obszaru wyceny przedsiębiorstw, którzy chcą dalej rozwijać się w tym zakresie, 

 • Praktycy, zajmujący się wycenami, pragnący skonfrontować swoje dotychczasowe doświadczenie z wykładowcami oraz z innymi Słuchaczami,  

 • Analitycy finansowi / konsultanci, którzy chcą rozwijać się w zakresie wycen i modelowania finansowego,  

 • Rzeczoznawcy majątkowi, pracownicy kancelarii prawnych, doradcy restrukturyzacyjni, którzy posiadają podstawy z obszaru sprawozdawczości finansowej i planują poszerzyć swoją wiedzę praktyczną o wyceny przedsiębiorstw,  

 • Dyrektorzy finansowi, biegli rewidenci, menedżerowie, którzy chcą rozumieć specyfikę wycen, aby nabyć wiedzę i umiejętności potrzebne do oceny już sporządzonych raportów z wycen w celu poddania ich weryfikacji,  

 • Inwestorzy giełdowi, podejmujący decyzje inwestycyjne na podstawie analiz fundamentalnych, 

 • Inne osoby zainteresowane wycenami przedsiębiorstw

 

figury

Kierownik studiów

dr Marek Panfil
 • W okresie 2005-2014 miałem przywilej kierować podobnymi studiami podyplomowymi z zakresu wyceny przedsiębiorstw. Ich uczestnicy i absolwenci zgłaszają potrzeby dalszego pogłębiania tematyki wyceny i poszukiwania godziwej wartości rynkowej przedsiębiorstwa.  

 • Intencją organizatorów Podyplomowych Studiów ALK Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe jest odpowiedź na te potrzeby zawodowego rozwoju.  

 • Zapraszamy do grona Słuchaczy osoby, które już z powodzeniem zajmują się wycenami i chciałyby wzmocnić swój praktyczny warsztat, wymienić doświadczeniami z innymi Słuchaczami i wykładowcami – praktykami, a także osoby, które chcą wejść w fascynujący „świat wycen”.

 • Zakładamy, że Słuchacz posiada podstawową wiedzę nt. sprawozdań finansowych (rachunku zysku i strat, bilansu, rachunku przepływów pieniężnych) oraz wartości pieniądza w czasie.   

 • Słuchacze edycji I Studiów wyceniają globalne spółki o największej kapitalizacji rynkowej (np. Apple, Facebook, Microsoft, Nestle, Novartis, SAP, Toyota, etc.). Książka z case studies będzie wydana w IV kw. 2020r.  

Co zyskujesz

 • Solidna dawka wiedzy praktycznej z zakresu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, finansów przedsiębiorstwa, standardów rachunkowości finansowej, wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych, 

 • Wiele zajęć w sali komputerowej lub z wykorzystaniem laptopów, w trakcie których Słuchacze sporządzają modele wyceny przedsiębiorstw, 

 • Możliwość sporządzenia profesjonalnego raportu z wyceny pod kierunkiem promotora i prezentacji wyników wyceny przed Kolegami z edycji Studiów,  

 • Dyplom podyplomowych studiów ALK, która jest najlepszą uczelnią biznesową w Europie Środkowo-Wschodniej i jest pozytywnie rozpoznawalna przez wielu pracodawców  

 • Możliwość wymiany doświadczeń z zakresu wyceny z innymi Słuchaczami i wykładowcami – praktykami. Zbudowane relacje / kontakty procentują zawsze w życiu gospodarczym.  

 • Uczestnictwo w spotkaniach Business Valuation Academy w ALK i dostęp do prezentacji z wszystkich spotkań oraz wejście w środowisko osób pasjonujących się wycenami  

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych  

 • Będziesz miał/a satysfakcję sporządzenia wyceny ciekawej spółki i opublikowania jej w książce zbiorowej razem z pracownikami Katedry Finansów ALK (case studies z edycji I będą wydane w IV kw 2020r.) 

 • Będziesz zainspirowany / a do dalszego świadomego rozwoju w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa i jego wyceny 

 • Zyskasz uznanie na rynku pracy za chęć samorozwoju w tak interesującym i jednocześnie kompleksowym i interdyscyplinarnym obszarze, jakim jest wycena przedsiębiorstw   

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje, aby: 

 • Samodzielnie przygotować wycenę przedsiębiorstw zgodnie z najlepszymi praktykami światowymi i polskimi 

 • Dokonywać weryfikacji raportu z wyceny sporządzonego przez inną firmę doradczą czy innego specjalistę 

 • Rozpoznawać jakie są czynniki wzrostu wartości przedsiębiorstwa w długim okresie 

 • Wiedzieć gdzie zdobywać informacje potrzebne do sporządzenia wyceny przedsiębiorstwa i aktywów niematerialnych  

Perspektywa zawodowa

 • Analityk finansowy / specjalista ds. wyceny w dziale M&A, kontrolingu, strategii / zarządzania wartością  

 • Analityk / specjalista w dziale nadzoru korporacyjnego, relacji inwestorskich 

 • Konsultant w firmach doradczych, audytorskich, które posiadają specjalne działy dedykowane wycenom i modelowaniu finansowemu  

 • Analityk papierów wartościowych, sporządzający raporty z wyceny 

 • Właściciel własnej firmy konsultingowej w zakresie doradztwa finansowego, strategicznego 

 • Menedżer finansów, M&A, ds. relacji inwestorskich, ds. zarządzania wartością, ds. zarządzania marką (własnościami intelektualnymi)       

Program

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 

 • Zajęcia integracyjne

Wiedza specjalistyczna: Finanse i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

 • Rynek kapitałowy w Polsce
 • Zaawansowane finanse przedsiębiorstw
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa

Wycena przedsiębiorstw – standardy i metody

 • Standardy wyceny przedsiębiorstw (polskie, kanadyjskie, międzynarodowe)
 • Podejście dochodowe
 • Podejście majątkowe, wycena ZCP
 • Podejście rynkowe

Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb sprawozdawczości finansowej

 • Sprawozdawczość finansowa polskich przedsiębiorstw (małych i dużych)
 • Wprowadzenie do Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSR)/ Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF)
 • Alokacja ceny nabycia
 • Test na utratę wartości
 • Wycena aktywów niematerialnych

Specyficzne tematy wyceny

 • Wycena dla potrzeb restrukturyzacji, upadłości
 • Wycena instytucji finansowych
 • Rynek fuzji i przejęć. Analiza przypadku
 • Premie i dyskonta w wycenie
 • Strategia budowy wartości przedsiębiorstwa 
 • Niezależna opinia zewnętrznego doradcy na temat wyceny

Modelowanie finansowe w Excelu

 • Zaawansowana analiza finansowa
 • Wycena start-upów, przedsiębiorstw wysokich technologii
 • Wycena spółki giełdowej/ Analiza fundamentalna
 • Równoważność modeli dochodowych
 • Wycena przedsiębiorstw nienotowanych na giełdzie
 • Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb przejęcia
 • Restrukturyzacja kapitału (minimalizacja WACC)
 • Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w wycenie przedsiębiorstw
 • Wycena przedsiębiorstwa w procesie LBO
 • Seminarium dyplomowe

Egzaminy Całkowita liczba godzin dydaktycznych razem z zajęciami integracyjnymi u egzaminem: 176

*(jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty: 8.30 - 15.30 

niedziele: 8.30 - 15.30 

 

 

JESTEŚMY ONLINE READY 

Jesteśmy przygotowani do zajęć w formule online.

 • Programy studiów oraz forma realizacji poszczególnych zajęć zostały dostosowane do nauczania w formule online.
 • Materiały do zajęć, jak również omawiane przykłady, zostały przygotowane w taki sposób, aby możliwa była ich prezentacja nawet w warunkach nauczania na odległość.
 • Zajęcia realizowane w ramach studiów zawierają zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne. Prezentując część teoretyczną prowadzący zajęcia ma możliwość udostępnienia Państwu omawianej prezentacji, jak również może korzystać z narzędzi będących alternatywą dla tablic znajdujących się w tradycyjnych salach dydaktycznych. Dodatkowo, narzędzia stosowane w procesie zdalnego nauczania zapewniają stały kontakt prowadzącego ze słuchaczami studiów, co pozwala kontrolować przyrost wiedzy oraz umożliwia aktywny udział wszystkich uczestników zajęć. Dzięki takim rozwiązaniom zajęcia prowadzone w trybie online pozwalają na skuteczne przyswojenie prezentowanych treści dydaktycznych.
 • Znaczna część zajęć jest poświęcona prezentacji praktycznych rozwiązań. Wspólnie z prowadzącym zajęcia pracują Państwo na przykładach liczbowych oraz studiach przypadków. Rozwiązania są przygotowywane w programie Excel w taki sposób, aby uczestnicy zajęć śledząc kalkulacje wykonywane przez prowadzącego jednocześnie mogli samodzielnie rozwiązywać prezentowane przykłady. Taka forma zajęć pozwala na nabycie praktycznych umiejętności w zakresie problematyki omawianej w trakcie zajęć.
 • Narzędzia stosowane w procesie nauczania zdalnego umożliwiają aktywizację uczestników w trakcie zajęć. Prowadzący może prowadzić dyskusje – zarówno ze wszystkim uczestnikami spotkania, jak również w ramach stworzonych wcześniej grup.
 • Liczebność grup realizujących zajęcia w formule online jest kształtowana w taki sposób, aby zapewnić swobodny kontakt prowadzącemu z grupą, co gwarantuje realizację celów dydaktycznych poszczególnych zajęć składających się na program studiów.

Planowane terminy zjazdów w 1 semestrze:

Pragniemy poinformować, że 100% zajęć będzie realizowanych w formule on-line.

23 - 24.03.2024

20 - 21.04.2024

11 - 12.05.2024

1 - 2.06.2024

22 - 23.06.2024

7 - 8.09.2024

21 - 22.09.2024

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Jest kierownikiem Katedry Finansów ALK. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję koordynatora merytorycznego studiów MBA dla finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych.

Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Science, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, University of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant – Centered Learning organizowany przez Harvard Business School. 

dr Marek Panfil

Doświadczony (w Polsce i Kanadzie) biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, a także doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.

 • Autor / współautor wycen dla potrzeb kupna / sprzedaży, reorganizacji (np. zorganizowana część przedsiębiorstwa), sporów między udziałowcami, postępowania sądowego, zabezpieczenia kredytu, dla potrzeb fairness opinion, etc.  

  Manager w Ernst & Young (EY) Vancouver (Transaction Advisory Service, Valuation and Business Modeling) w latach 2016-2018,

 • Manager Internal Audit w KGHM International Ltd. w Vancouver z kopalniami w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (w okresie 2014-2016),

 • Marek Panfil zdał już sześć (z siedmiu) egzaminów z wyceny przedsiębiorstw Chartered Business Valuation (CBV) w Kanadzie:  
  • Valuation for Financial Reporting,  
  • Level I (Introduction to Valuation),  
  • Level II (Intermediate Business Valuation),  
  • Level III (Advanced Business Valuation),  
  • Level IV (Special Topics in Valuation),  
  • Corporate Finance.
 • Jest współautorem pierwszych zasad wyceny przedsiębiorstw (Nota Interpretacyjna nr 5) wydanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2011)

 

Sprawdzony wykładowca i autor wielu książek, dla którego pasją jest uczenie Studentów i dzielenie się bogatym doświadczeniem

 • Obecnie adiunkt w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia tj.: Corporate Finance, Analiza fundamentalna (w tym wycena przedsiębiorstw), Finanse i kontroling projektów, Entrepreneurial Finance and Venture Capital, Private Equity and Value Creation.
 • Marek Panfil uczył kurs EMBA Entrepreneurial Finance w SFU Beedie School of Business w Vancouver w Kanadzie (2017) oraz kurs Corporate Finance w VanWest College w Vancouver (2018).
 • W latach 1997-2014 Marek Panfil pracował w SGH w Warszawie w Instytucie Zarządzania Wartością, gdzie uczył m.in. Wyceny przedsiębiorstwa, Private Equity, Źródeł finansowania przedsiębiorstwa.  
 • Marek Panfil uczestniczył w wielu programach szkoleniowych dla akademików np. Case Study Workshop w IESE Business School w Barcelonie (2010). W 2012 był visiting scholar w NYU Stern School of Business w Nowym Jorku.
 • Od marca 2019r. Marek Panfil współorganizuje Business Valuation Academy w ALK. Celem tej inicjatywy jest promocja dobrych praktyk wyceny przedsiębiorstwa i integracja osób zainteresowanych wycenami.  
 • Autor siedmiu książek i 20 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstwa opublikowanych w języku polskim, angielskim i chińskim
   

Doświadczony w zarządzaniu studiami podyplomowymi z zakresu wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa

 • Marek Panfil zainicjował i kierował Podyplomowymi Studiami Metody wyceny spółki kapitałowej (2005-2014).
 • W latach 1999 – 2004 współorganizował Podyplomowe Studia SGH Zarządzanie wartością firmy (wersja otwarta i zamknięta – dla menedżerów PKN Orlen, KGHM)
dr Paweł Wnuczak

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych analityk finansowy ryzyka kredytowego. 

Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznesplany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Controlling w instytucjach kultury".

dr Bartłomiej Cegłowski

Praktyk z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku szkoleń. Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, partner w firmie konsultingowej, były ekspert ds. finansowych w Narodowym Centrum Kultury. 

W swojej karierze zawodowej brał udział w licznych projektach doradczych związanych z wyceną przedsiębiorstw, wdrażaniem systemu controllingu i pozyskiwaniem kapitału (w tym z funduszy unijnych) dla przedsiębiorstw oraz instytucji samorządowych. 

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką analizy finansowej, pozyskiwania kapitału, oceny opłacalności inwestycji i zarządzania przez wartość.

 Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych oraz pięciu podręczników (np. Finanse z arkuszem kalkulacyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011).

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

X edycja  - Rekrutacja trwa do 15 lutego 2025 roku, termin rozpoczęcia studiów to marzec 2025 roku

 

 

Uprzejmie informujemy, że:

Rekrutacja na studia podyplomowe Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe on-line trwa do 15.02.2025 r.

Rekrutacja na studia podyplomowe Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe (wersja hybrydowa 60% stacjonarnie i 40%) trwa do 15 września 2024 r.

 

Poniżej link do naszej oferty zawierający wszelkie informacje na temat studiów podyplomowe Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe:

https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wycena-przedsiebiorstwa-i-modelowanie-finansowe

https://www.kozminski.edu.pl/pl/oferta-edukacyjna/studia-podyplomowe/wycena-przedsiebiorstwa-i-modelowanie-finansowe-online

 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język angielski. 

Studia kończą się egzaminami obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. Egzaminy realizowane są zarówno w I jak II semestrze.  

Dodatkowo, wymagana jest aktywność słuchaczy podczas zajęć. Do wszystkich przedmiotów wykładowcy określają zakres materiału stanowiący pracę własną Słuchaczy. W większości przypadków są to dodatkowe analizy przypadku i ćwiczenia stanowiące naturalną kontynuację warsztatów prowadzonych w czasie godzin kontaktowych.   

Na koniec Studiów Słuchacze przygotowują prace podyplomowe (analiza fundamentalna, raport z wyceny przedsiębiorstwa) pod kierunkiem pracownika naukowego ALK. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Małgorzata Cybulska

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4 600 zł każda ) 9 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (płatność w dwóch ratach po 4 140 zł każda ) 8 280 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy. 

Współpraca
Raz w miesiącu organizowane są w ALK spotkania Business Valuation Academy (BVA) promujące dobre praktyki wyceny
Komputer
Funkcjonuje zamknięta grupa LinkedIn „Wycena przedsiębiorstwa”, gdzie publikowane są prezentacje ze spotkań BVA i inne posty dotyczące wyceny przedsiębiorstwa