Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe, studia podyplomowe ubezpieczenia, studia ubezpieczenia warszawa, ryzyko majątkowe

Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Cel studiów

Celem ukończenia studiów jest podniesienie kwalifikacji i poszerzanie horyzontów w dziedzinie ubezpieczeń. Umożliwi to zarówno osiągnięcie celów w zakresie samorealizacji, jak i rozwoju zawodowego. Kierunek ten stanowi wyjście naprzeciw oczekiwań z jednej strony rynku pracy, a z drugiej osób aktywnych na rynku ubezpieczeń.  

 

Studia pozwolą na: 

 

 • Wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym w szczególności posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej identyfikacji i analizy ryzyka oraz zastosowania efektywnej metody zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności przez umiejętność budowy odpowiedniego programu ubezpieczeniowego 

 • Nabycie specjalistycznych kompetencji w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na rynku usług finansowych, pozwalających na wykonywanie pracy w strukturach zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, bankach, prowadzenia działalności agencyjnej lub brokerskiej, a także działalności doradczej na rynku ubezpieczeń 

 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji risk managera jako wyodrębnionego stanowiska w strukturach dużych przedsiębiorstw o złożonej strukturze ryzyka, np. przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego, energetycznego itp. 

 

Polski ubezpieczyciel | Ochrona życia i majątku | Innowacyjne rozwiązania dla klientów

Adresaci studiów

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności: 

 • Pracownicy zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz banków 

 • Pracownicy firm brokerskich / współpracujących z rynkiem ubezpieczeniowym 

 • Menedżerowie działów finansowych wyodrębnionych działów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach 

 • Pracownicy kancelarii odszkodowawczych 

Illustration

Kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.  

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

 • Słuchacz pozna główne oraz specjalistyczne pojęcia dotyczące finansów korporacyjnych oraz będzie potrafił je wykorzystać w praktyce dobierając odpowiednie ich rodzaje.  

 • Pozna zagadnienia związane z tworzeniem biznesplanów i będzie w stanie samodzielnie stworzyć biznesplan.  

 • Słuchacz pozna zasady pozyskiwania finansowania dla startupów oraz rozróżnia cechy i właściwości poszczególnych form finansowania oraz jest w stanie dobrać odpowiedni rodzaj finansowania do danej sytuacji w przedsiębiorstwie.  

 • Słuchacz pozna cechy i zasady obrotu na poszczególnych rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych.  

 • Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą efektywnej komunikacji z różnymi grupami interesariuszy oraz potrafi wykorzystać zaprezentowane narzędzia do zdobycia zainteresowania i pozyskania odbiorców informacji dotyczących jego przedsiębiorstwa.  

 • Ponadto słuchacz pozna metody wyceny przedsiębiorstw i wykorzystując je do praktycznej sytuacji będzie potrafił przeprowadzić wycenę danego podmiotu gospodarczego.  

 • Całość nauczania będzie związana również a aspektem społecznym jakim jest poznanie zasad etycznego funkcjonowania na rynku finansowym. 

 • Po zakończeniu całego cyklu kształcenia podczas studiów absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji w podmiotach działających na rynku ubezpieczeń. Efektem kształcenia będzie pozyskanie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy przez osoby zajmujące się ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu, a także w instytucjach rynku finansowego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów przygotowują słuchaczy do egzaminów na agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Ponadto słuchacze będą mieli unikalną możliwość networkingu podczas zajęć, a także organizowanych przez uczelnię wydarzeń towarzyszących.

Program

Ramowy program studiów

Podstawy wiedzy o ryzyku, zarządzanie ryzykiem przez ubezpieczenie 

1. Pojęcie ryzyka – podstawy teoretyczne   2. Źródła i rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie  3. Zarządzanie ryzykiem jako proces, metody i narzędzia zarządzania i optymalizacji ryzyka   4. Ubezpieczenia jako metoda zarządzania ryzykiem   5. Alternatywne metody zarządzania ryzykiem

Metody szacowania i underwriting ryzyk ubezpieczeniowych 

1. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń   2. Funkcja zarządzania ryzykiem, compliance, audyt wewnętrzny, aktuariat  3. Zarządzanie selekcją i oceną ryzyka ubezpieczeniowego (underwriting)

Podstawy ubezpieczeń 

1. Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze  2. Funkcje i zasady ubezpieczeń   3. Klasyfikacje ubezpieczeń   4. Ubezpieczenia dobrowolne a ubezpieczenia obowiązkowe  5. Podstawy funkcjonowania rynku ubezpieczeń pod względem podmiotowym i przedmiotowym; rynek polski oraz rynek europejski i światowy  6. Podstawowe zasady i rodzaje czynności w ubezpieczeniach  7. Podstawy łańcucha dystrybucji ubezpieczeń  8. Nowe technologie w ubezpieczeniach

Umowa ubezpieczenia 

1. Zasady i konstrukcja umowy ubezpieczenia  2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia według k.c. i ustawy o działalności ubezpieczeniowej  3. Pojęcie wypadku ubezpieczeniowego i świadczenia ubezpieczeniowego   4. Obowiązki stron ubezpieczeń na etapie przedkontraktowym – analiza wymagań i potrzeb, udzielanie informacji o produkcie ubezpieczeniowym oraz zasada dobrej wiary – deklaracja ryzyka   5. Zmiany w ryzyku w trakcie trwania umowy ubezpieczenia  6. Składka – charakter, obowiązki, konsekwencje niezapłacenia  7. Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia w fazie wykonania umowy oraz konsekwencje ich niewykonania  8. Ubezpieczenie na rzecz i rachunek osoby trzeciej i ubezpieczenia grupowe  9. Umowa ubezpieczania zawierana elektronicznie (online)   10. Przedawnienie i dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia  11. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia   12. Ogólne warunki ubezpieczeń – charakter, konstrukcja, tworzenie, postanowienia niedozwolone,   13. Najnowsze orzecznictwo dotyczące umowy ubezpieczenia, tendencje ustawodawcze w Polsce, Europie i na świecie  14. Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym; zakres ochrony konsumenckiej  15. Kontrola wzorców umownych w ubezpieczeniach   16. Reklamacje i dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia  17. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów z umowy ubezpieczenia

Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej, ubezpieczenie OC w różnych branżach przemysłu 

1. Podstawowe pojęcia prawa cywilnego (zdolność prawna/ do czynności prawnej; podmiotowość prawna, czynności prawne)  2. Podstawy prawa umów (zawieranie, wykonywanie i skutki niewykonania umów)  3. Pojęcie, rodzaje, zasady i przesłanki odpowiedzialności cywilnej  4. Reżimy odpowiedzialności – odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa  5. Odpowiedzialność cywilna na zasadzie ryzyka, zwolnienia i ograniczenia OC  6. Przyczynienie się poszkodowanego  7. Dowodzenie w sporach dotyczących odpowiedzialności cywilnej   8. Różne rodzaje odpowiedzialności w działalności gospodarczej (OC za produkt, OC zawodowa, OC członków władz spółek, OC wspólnoty mieszkaniowej, OC w rolnictwie, OC pracodawcy)  9. Pojęcie szkody (szkoda w OC a szkoda w umowie ubezpieczenia)  10. Rodzaje szkody podlegające naprawieniu, ograniczenia (szkoda na mieniu, na osobie, niemajątkowa, przyszła/ ewentualna, utrata zysków, czysta strata majątkowa, zakres obowiązku odszkodowawczego  11. Zasady naprawiania szkody  12. Najnowsze orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności – case study  13. Podstawowe zasady ubezpieczenia OC  14. Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC (wypadek ubezpieczeniowy, triggery   15. Rodzaje ubezpieczenia OC (dobrowolne, obowiązkowe, „nadwyżkowe”)   16. Szkoda w ubezpieczeniu OC  17. Pozycja poszkodowanego w ubezpieczeniu OC (action direct)  18. Przedawnienie roszczeń w ubezpieczeniu OC  19. Ubezpieczenia obowiązkowe OC (omówienie powszechnych rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych oraz innych przepisów wprowadzających obowiązkowe ubezpieczenie OC, omówienie odrębności umowy ubezpieczenia OC obowiązkowego na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych)

Wiodące produkty ubezpieczeniowe 

1. Podział ubezpieczeń według kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej  2. Omówienie zasad ubezpieczeń majątkowych na podstawie kodeksu cywilnego  3. Interes majątkowy jako przedmiot ubezpieczenia  4. Omówienie rodzajów ubezpieczeń na podstawie załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej – aspekty praktyczne  5. Omówienie produktów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń mienia (w tym aspekty praktyczne, zakres i przedmiot ubezpieczenia, podstawowe wyłączenia, prawa i obowiązki stron, case study)  6. Ubezpieczenia w transporcie: ubezpieczenie cargo, casco, OC spedytora, OC przewoźnika, podstawy ubezpieczeń morskich i lotniczych  7. Specyfika powszechnych ubezpieczeń OC posiadacza pojazdu; zakres ochrony w ubezpieczeniach powszechnych – OC posiadacza pojazdu, OC rolnika, budynków rolniczych  8. Omówienie produktów ubezpieczeń finansowych (utraconych dochodów, mienia, kredytu krótkoterminowego w tym aspekty praktyczne, zakres i przedmiot ubezpieczenia, podstawowe wyłączenia, prawa i obowiązki stron, case study)  9. Przedmiot ubezpieczenia utraty zysku (szkoda w mieniu jako warunek szkody związanej z utratą zysku, ograniczenia czasowe i przestrzenne, ustalanie wysokości szkody); utrata zysku na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego – case study  10. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (pojęcie cyberryzyka, otoczenie prawne cyberbezpieczeństwa i cyberryzyk, przedmiot ubezpieczenia, świadczenie ubezpieczyciela, szkoda w ubezpieczeniu cyberryzyk)  11. Ubezpieczenia ekologiczne, ubezpieczenia katastroficzne – podstawy

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych 

1. Terminologia szkody w prawie cywilnym a merytoryczne pojęcie szkody – podobieństwa i różnice  2. Terminy związane z procesem likwidacji szkód: rodzaje szkód, kwoty bezsporne, szkoda całkowita a częściowa, restytucja mienia, kulancja, franczyza i udział własny w różnych rodzajach ubezpieczeń  3. Prawa i obowiązki stron w procesie likwidacji szkody, ustalenie i rola poszczególnych uczestników procesu likwidacji szkody  4. Etapy procesu likwidacji szkody  5. Współpraca z likwidatorem w trakcie procesu likwidacji szkody (rola menedżera ryzyka asystującego i nadzorującego proces likwidacji szkód)  6. Rola zewnętrznego eksperta w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych  7. Outsourcing likwidacji szkód  8. Zasady ustalania wysokości odszkodowania w ubezpieczeniach komunikacyjnych   9. Reklamacja w procesie likwidacji szkody

Zasady dystrybucji ubezpieczeń i zarządzania produktem ubezpieczeniowym 

1. Dystrybucja ubezpieczeń – podstawowe pojęcia i zasady (Najlepiej pojęty interes klienta, analiza wymagań i potrzeb itp.  2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe  – warunki i zasady wykonywania  3. Działalność agencyjna – warunki podejmowania i wykonywania, umowa agencyjna, odpowiedzialność  4. Działalność brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – warunki podejmowania i wykonywania, relacje broker – klient, umowa kurtażu, odpowiedzialność   5. Konflikt interesów w działalności dystrybutorów ubezpieczeń  6. Tworzenie i zarządzanie produktem ubezpieczeniowym   7. Transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych  8. Nadzór nad pośrednikami

Działalność ubezpieczeniowa, podstawy finansów i zarządzania zakładem ubezpieczeń, nadzór ubezpieczeniowy i przestępczość ubezpieczeniowa 

1. Zasady, warunki i formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej   2. Czynności ubezpieczeniowe  3. Podstawy rachunkowości zakładu ubezpieczeń, sprawozdawczość finansowa  4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ubezpieczyciela; ocena sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, Wymogi kapitałowe w świetle Solvency II  5. Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń   6. Podstawy zarządzania zakładem ubezpieczeń,   7. Prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń w toku działalności  8. Transgraniczna działalność ubezpieczeniowa   9. Likwidacja zakładu ubezpieczeń i inne sposoby ustania działalności   10. Captive jako forma samoubezpieczenia  11. Grupy ubezpieczeniowe i konglomeraty finansowe   12. Samorząd ubezpieczeniowy   13. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i jego funkcje  14. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych   15. Nadzór Ubezpieczeniowy (KNF, zasady sprawowania nadzoru, metody nadzorcze, sankcje stosowane przez nadzór, inne podmioty uprawnione do kontroli działalności zakładów ubezpieczeń)  16. Rekomendacje KNF – charakter prawny i zakres oddziaływania  17. EIOPA i jej środki oddziaływania na nadzorców krajowych i uczestników rynku ubezpieczeniowego  18. Przestępczość ubezpieczeniowa, metody popełniania i rodzaje przestępstw ubezpieczeniowych; metody zwalczania przestępczości, rozwiązania  organizacyjne i techniczne, case study

Międzynarodowy Rynek Ubezpieczeń / Reasekuracja 

1. Rynek ubezpieczeniowy wewnętrzny w Unii Europejskiej (omówienie podstaw rynku ubezpieczeń i podstawowych aktów prawnych, omówienie podstawowych swobód umowa ubezpieczenia w UE, koasekuracja, reasekuracja Solvency II, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zasada single licence, konglomeraty i grupy ubezpieczeniowe, nadzór państwa pochodzenia) Podstawy działalności reasekuracyjnej i zasady reasekuracji  2. Rodzaje umów reasekuracyjnych (omówienie standardów międzynarodowych)  3. Ubezpieczenia transgraniczne, swoboda świadczenia usług, prawo właściwe, Restatement

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Program obejmuje 15 zjazdów (w tym 4-6 realizowanych w formule on-line)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • piątek 16.45 - 20.00  

 • sobota 8.45 – 15.45 

Planowane terminy zjazdów

18-19.10.2024

08-09.11.2024

29-30.11.2024

13-14.12.2024 online

18-19.01.2025 online

07-08.02.2025

 

Społeczność

Partner merytoryczny

Marcin Janicki

Crawford Polska / Starszy Ekspert ds. Likwidacji Szkód/ Country Manager

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1993 roku zajmuje się doradztwem technicznym miedzy innymi jako członek zespołów badawczych i eksperckich przy Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Ekspert w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Był prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Kontroli Ryzyka PEKOR S.A. zajmującego się likwidacją szkód ubezpieczeniowych, członkiem Zespołu Likwidacji Szkód oraz Oceny Ryzyka w międzynarodowej firmie brokerskiej Marsh, przez kilka lat współpracował z londyńskim oddziałem firmy Crawford. Obecnie Starszy Ekspert ds. Likwidacji Szkód oraz Country Manager firmy Crawford Polska Sp. z o.o. Od 5 lat członek zespołu Crawford&Company zajmującego się produktami cybernetycznymi, pełniący jednocześnie funkcję Incydent Managera.

Wiodący wykładowcy

Michał Żelaśkiewicz
Michał Żelaśkiewicz

Od ponad 20 lat w branży ubezpieczeniowej specjalizuje się w ubezpieczeniach i reasekuracji ryzyk majątkowych oraz aspektach zarządzania ryzykiem. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Straży Pożarnej w Warszawie. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych szkoleń, wykładów i konferencji z zakresu technicznej oceny ryzyka, underwritingu oraz prewencji przed szkodami.  
Od 2010 zatrudniony w Polskim Towarzystwie Reasekuracji SA na stanowisku Menedżera Produktu ryzyk majątkowych i inżynieryjnych. Wcześniej pracował w polskich i zagranicznych firmach ubezpieczeniowych (STU Hestia Insurance, PZU SA, AIG Polska, Sampo TU SA oraz Nordea TU SA.) na stanowiskach kierowniczych oraz jako underwriter. 
Oferuje ochronę reasekuracyjną w zakresie ryzyk majątkowych dla klientów z krajów środkowej i wschodniej Europy (w tym CIS). Od początku kariery zajmował się obsługą i oceną ryzyka dla firm komercyjnych i przemysłowych, z uwzględnieniem technicznych elementów ekspozycji ryzyka, umożliwiające ograniczenie wystąpienia szkody lub jej rozmiaru. Brał udział w negocjacjach warunków reasekuracji i ubezpieczenia, dla firm o strategicznym charakterze dla polskiej gospodarki. Był współtwórcą wytycznych dotyczących akceptacji i wyceny ryzyka oraz ogólnych warunków ubezpieczenia. Prowadził krajowe i zagraniczne szkolenia (m.in. : Kazachstan, Ukraina, Albania, Kosowo) na temat oceny ryzyka ubezpieczeń majątkowych, prewencji oraz analizy szkód. Był prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i klimatycznych (m.in. : Szwajcaria, Macedonia, Rosja, Serbia). 
W 2016 otrzymał nagrodę Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) „za zasługuj dla ubezpieczeń”. Jest członkiem Komisji Ubezpieczeń Majątkowych przy PIU. 

Robert Kuczkowski
Robert Kuczkowski

Koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka PZU LAB SA. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej, specjalizacja: "Bezpieczeństwo procesowe". Abiturient studiów podyplomowych: studia podyplomowe „Badanie przyczyn pożarów”, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,  „Ratownictwo chemiczne - identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń” prowadzonych na Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka  w środowisku pracy” prowadzonych przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Od 2013r w PZU  zajmujący  się oceną ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych obiektach. Od 3 lat zajmujący się wdrażanie szeregu innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest zmiana sposobu postrzegania polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Tomasz Huś
Tomasz Huś

Absolwent Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej – specjalizacja robotyka. Publicysta i promotor gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach i sztucznej inteligencji. 

Z Grupą PZU związany jest od 2016 roku. Od początku zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Biznesu Korporacyjnego PZU SA, nadzorując portfel projektów rozwojowych. Od lipca 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PZU LAB SA.  
Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując jako konsultant strategiczny w branży finansowej i przemyśle. Był również Dyrektorem Zarządzającym w branży e-commerce, gdzie odpowiadał za rozwój nowych linii biznesowych oraz start-upów. 

Piotr Manikowski
Piotr Manikowski

Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny szeroko pojętych ubezpieczeń opublikowanych w renomowanych czasopismach w kraju i zagranicą (w tym z listy JCR). Brał udział i występował jako prelegent w wielu konferencjach w kraju i zagranicą. Jego badania koncentrują się głównie na ubezpieczeniach satelitarnych i cyklach underwritingowych. 
Jest członkiem International  Academy  of  Financial  Consumers (IAFICO), International Insurance Society (IIS), Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) - w tej organizacji w latach 2014-2017 zasiadał w Board of Governors, a od 2018 został wybrany do Executive Committee, w którym sprawuje funkcję Sekretarza. Dzięki jego staraniom doroczna konferencja APRIA odbyła się w roku 2017 w Poznaniu. Jest także członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu jednego z krajowych zakładów ubezpieczeń. Zasiada w kilku radach redakcyjnych oraz był gościnnym redaktorem numerów specjalnych czasopism (o ryzyku i ubezpieczeniach). 

Malgorzata Surdek
Małgorzata Surdek

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie oraz partner kierujący Zespół Postępowań Spornych w CMS. Reprezentuje klientów jako pełnomocnik w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz przed sądami powszechnymi, szczególnie w sporach budowlanych, z zakresu zamówień publicznych, ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia i innych umów handlowych. Jest również arbitrem w postępowaniach administrowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje arbitrażowe oraz w arbitrażach ad hoc. Od lipca 2018 roku jest członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Jest również członkiem (Fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie, Komisji Arbitrażowej przy Polskim Komitecie Narodowym ICC, Komisji Arbitrażowej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz organizacji Arbitral Women.  
 

Renomowane międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych, Legal 500, Chambers oraz Acritas rekomendują ją w dziedzinie postępowań spornych i ubezpieczeń. 

Jakub Nawracała
Jakub Nawracała

Radca prawny, specjalizuje się w prawie ubezpieczeń gospodarczych oraz obsłudze podmiotów rynku ubezpieczeniowego. Z sektorem ubezpieczeń związany od 2000 r. zarówno od strony prawnej, jak i biznesowej. W toku swojej kariery zawodowej zdobył doświadczenie w ubezpieczeniach także od strony praktycznej, pracując na rzecz zakładów ubezpieczeń m.in. jako agent ubezpieczeniowy, underwriter oraz jako dyrektor biur produktowych. Przed rozpoczęciem indywidualnej praktyki prawnej piastował również stanowisko dyrektora biura prawnego w zakładzie ubezpieczeń. Autor licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń, w tym komentarzy i artykułów w czasopismach naukowych i branżowych. Prowadzi także szkolenia i wykłady z zakresu prawa ubezpieczeń.

Marcin Janicki

Crawford Polska / Starszy Ekspert ds. Likwidacji Szkód/ Country Manager

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1993 roku zajmuje się doradztwem technicznym miedzy innymi jako członek zespołów badawczych i eksperckich przy Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Ekspert w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych. Był prezesem zarządu Przedsiębiorstwa Kontroli Ryzyka PEKOR S.A. zajmującego się likwidacją szkód ubezpieczeniowych, członkiem Zespołu Likwidacji Szkód oraz Oceny Ryzyka w międzynarodowej firmie brokerskiej Marsh, przez kilka lat współpracował z londyńskim oddziałem firmy Crawford. Obecnie Starszy Ekspert ds. Likwidacji Szkód oraz Country Manager firmy Crawford Polska Sp. z o.o. Od 5 lat członek zespołu Crawford&Company zajmującego się produktami cybernetycznymi, pełniący jednocześnie funkcję Incydent Managera.

Michał Molęda
Michał Molęda

Kojarzony jest przez rynek z ubezpieczeniami odpowiedzialności cywilnej. Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2002 r.). Ukończył także studia podyplomowe z zakresu informatyki gospodarczej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2004 r.) oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych PAN (2010 r.).

Karierę zawodową rozpoczął w TU Gerling, potem HDI-Gerling pracując na stanowiskach likwidatora szkód odpowiedzialności cywilnej, underwritera ryzyk odpowiedzialności cywilnej oraz dyrektora Departamentu Ubezpieczeń OC. W latach 2008 – 2012 pełnił funkcję dyrektora zarządzającego HDI-Gerling Polska TU S.A. oraz HDI-Asekuracja TU S.A.

Doradzał w zakresie strategii ubezpieczeń oraz produktów ubezpieczeniowych m.in. Boston Consulting Group, KPMG, Komisji Ubezpieczeń Majątkowych PIU. 

Od 2013 r. współpracuje z Leadenhall Insurance S.A., coverholdera rynku Lloyd’s, gdzie pełni funkcję wiceprezesa zarządu. Pracuje także w charakterze Compliance Officer’a w powiązanej z grupą Leadenhall firmie Efinity, która zajmuje się tworzeniem oprogramowania dla branży ubezpieczeniowej.

alk
Bartosz Wojno
Dariusz Gołębiewski
Dariusz Gołębiewski

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń – Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). 

Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Autor szeregu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. 

Z Grupą PZU związany od 2004 roku. W latach 2009–2015 był odpowiedzialny za inżynierię ryzyka w PZU SA. Od 2015 roku – lider projektu Centrum badawczo-rozwojowe PZU LAB SA. W 2017 roku został powołany do Zarządu PZU LAB SA.

Łukasz Jania
mgr Łukasz Jania

Prezes Zarządu Fleet Mobility, Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Absolwent Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Od 2006 roku stworzył i zarządzał flotą samochodową w firmie LG. W późniejszym okresie poszerzał swoje doświadczenia zawodowe z zakresu zarządzania flotą w przedsiębiorstwie HPI Poland, zajmując stanowisko Key Account Fleet Managera. Przez kilka lat zarządzał międzynarodową flotą samochodową w grupie Kofola w takich krajach jak Polska, Czechy, Słowacja. Był odpowiedzialny za rozwój strategii flotowej na tych trzech rynkach. Od 2012 r tworzył Fleet Partners firmę zarządzającymi flotami samochodowymi. Od 2018 roku tworzy kolejny projekt zarządzania mobilnością pracowników poprzez firmę Fleet Mobility. Odpowiada za strategię firmy oraz doradztwo dla kluczowych klientów w zakresie zarządzania flotami. W listopadzie 2011 roku otrzymał statuetkę Fleet Leader za: efektywne zarządzanie flotą samochodową na obszarze trzech pastw: Polski, Czech i Słowacji, oraz wdrożenie systemów monitoringu w trzech środowiskach prawnych i podatkowych. Trener z zakresu zarządzania flotami współpracującymi z importerami pojazdów w Polsce. Od 2017 roku Senior Consultant w szwajcarskiej firmie Fleetcompetence group , realizując projekty zarzadzania flotami dla międzynarodowych korporacji na rynku polskim, czeskim oraz słowackim. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania flotami samochodów służbowych w przedsiębiorstwach.

mgr Anna Tarasiuk

Partner w Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych Sp. p.
Związana z rynkiem ubezpieczeń gospodarczych od 1999 r.: początkowo z CMS Cameron McKenna, następnie przez wiele lat współpracowała z kancelarią Hogan Lovells, od 2016 roku Partner w kancelarii Łyszkiewicz Tarasiuk Kancelaria Radców Prawnych sp.p.
Ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych, w szczególności w zakresie kwestii regulacyjnych, świadczenia usług transgranicznych, dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i współpracy bankowo – ubezpieczeniowej (bancassurance). Przez wiele lat świadczyła pomoc prawną na rzecz międzynarodowych grup kapitałowych.
Doradza podmiotom działającym na polskim rynku instytucji finansowych, w tym zakładom ubezpieczeń, bankom, pośrednikom ubezpieczeniowym i finansowym.
Wykładowca w szkołach wyższych oraz w OIRP w Warszawie w zakresie ubezpieczeń gospodarczych i instytucji rynku finansowego. 
Autorka lub współautorka licznych publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń gospodarczych, w tym m.in. Kontrakty na rynku ubezpieczeń. Komentarz do przepisów i warunków ubezpieczenia.
Uczestnik i wykładowca wielu konferencji. 
Członek Presidential Council AIDA (Association Internationale de Droit des Assurances / Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawa Ubezpieczeniowego), członek Sekretariatu Wykonawczego Polskiego Oddziału AIDA, członek grupy roboczej ds. ubezpieczeń CCBE w tym uczestnik Grupy Eksperckiej ds. Ubezpieczeń Komisji Europejskiej.
Arbiter Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego, mediator Ośrodka Mediacji OIRP w Warszawie.
 

dr hab. Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.  

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Przemysław Rybarczyk
Przemysław Rybarczyk

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Posiada liczne certyfikaty m.in. z zakresu Mediacji, Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów. Coach ICF, konsultant i trener biznesu, trener dramy. Przez ponad 15 lat menedżer zarządzający dużymi zespołami największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce. Kierował Departamentami Wsparcia Sprzedaży, Rozwoju i Szkoleń Sieci Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych. Przez 10 lat aktywny sprzedawca. Pełnił funkcję zastępcy szefa sprzedaży jednego z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego a wcześniej, w ramach studiów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dla studentów studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej i MBA Legal.

Swoimi doświadczeniami dzielił się w trakcie licznych konferencji m.in. na TEDxLikusy, ComputerWorld, dla Rzeczypospolitej, Pulsu Biznesu czy SekaEdu.

Tworzył i wdrażał systemy wynagradzania, motywacyjne, a także projekty rozwojowe i szkoleniowe dla sprzedawców oraz menedżerów. Budował systemy wsparcia sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą. Kreuje projekty poprawy efektywności procesów sprzedażowych i HR– doradza w zakresie ich wdrożenia.

Specjalizuje się w pracy z Zarządami i kadrą menedżerską w zakresie umiejętności zarządzania, budowania oraz rozwoju zespołu. Realizuje warsztaty, szkolenia oraz sesje coachingowe. Prowadzi nietypowe projekty rozwojowe w trudnych warunkach górskich bądź na pełnomorskim żaglowcu połączone z pracą coachingową – poprzez metaforę i analogię inspiruje i wprowadza zmiany w organizacjach, ale także sposobie pracy menadżerów. W swojej dotychczasowej działalności poprowadził ponad 1500 dni szkoleniowych, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. 

KLUCZOWE KOMPETENCJE:
- Zarządzanie sprzedażą,
- Projektowanie i wdrażanie systemów i narzędzi zarządzania siecią sprzedaży,
- Tworzenie i wdrażanie systemów miękkiego HR (ścieżki kariery, systemy motywacyjne, systemy rozwojowe i szkoleniowe, systemy oceny, systemy wynagradzania) – także w sieciach sprzedaży.
- Life i Biznes coaching,
- Prowadzenie warsztatów i szkoleń.
- Opracowanie i uruchomienie systemu MBO dla Dyrektorów Regionalnych i Dyrektorów Sprzedaży,
- Przygotowanie i wprowadzenie procesu rekrutacji, selekcji i wdrożenia dyrektorów regionalnych, dyrektorów oddziałów, menedżerów i sprzedawców. Badania efektywności procesu,
- Przygotowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla sieci sprzedaży,
- Stworzenie i wdrożenie aplikacji wspierających sprzedaż on-line, off-line (aplikacje front-end/sprzedażowe dla agentów, zarządzania dla menedżerów),
- Prowadzenie badań Mystery Shopper w sieci dystrybucyjnej (własnej i konkurentów),

Dr Sławomir Pijanowski
dr Sławomir Pijanowski

dr Sławomir Pijanowski
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w obszarach: Governance, Risk, Compliance i biznesowych aspektów cyberbezpieczeństwa w branżach: bankowość i ubezpieczenia, telekomunikacja, administracja publiczna, instytucje Unii Europejskiej, IT, energetyka, motoryzacja, spożywczy.
Obecnie realizuje swoje pasje zawodowe w firmie Atos w dziale Catalyst Digital Consulting, gdzie jest liderem praktyki w Polsce oferującej usługi konsultingowe w obszarze iGRC/Digital Compliance dla klientów Atos w Europie, Afryce i Azji. Jest członkiem 2000 osobowej społeczności ekspertów (ang. Atos Expert Community) w randze Atos Distinguished Expert (ok. 120 osób o dorobku zawodowym, które wywierają wpływ międzynarodowy w swoich dziedzinach wytypowanych spośród 120 tys. pracowników Atos na całym świecie).
Audytor, konsultant wiodący w obszarze praktyk zintegrowanych systemów zarządzania: bezpieczeństwem informacji, jakością, BHP, ryzykiem, ciągłości działania, środowiskiem, usług IT czy centrów przetwarzania danych. Weryfikował oceny ryzyka ciągłości świadczenia usług IT o wysokim poziomie dostepności w ramach Partnerstwa Technologicznego Orange w Mistrzostwach Europy UEFA w Piłce Nożnej Polska-Ukraina 2012.
Sławomir jest doktorem nauk ekonomicznych i absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie - Uniwersytet Ekonomiczny) w zakresie inwestycji kapitałowych i strategii finansowych przedsiębiorstw oraz posiadaczem certyfikatów: PECB ISO 31000 – systemów zintegrowanego zarządzania ryzykiem na poziomie całej organizacji, PECB ISO 27001 – audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, PECB ISO 22301 – konsultant wiodący z zakresu wdrożeń systemów zarządzania ciągłością działania, architekt Bezpieczeństwa Biznesowego SABSA Institute, efektywności osobistej Institute Business Europe, MSP i Prince2 Foundation z zakresu zarządzania programami i projektami.
Stale uczestniczy w licznych warsztatach i szkoleniach. Uczestniczył m.in. warsztatach prowadzonych przez autorytety w dziedzinie wdrożenia strategii biznesowej, tzw. STATEX (prof. Kaplan, współtwórca Zróżnoważonej Karty Wyników), podejmowania decyzji z uwzględnieniem ilościowego zarządzania ryzykiem – Doug Hubbard, twórca AIE oraz współtwórców systemów zarządzania ryzykiem: AS/NSZ 4360 / ISO 31000 – Kevin W. Knight, Grant Purdy, czy budowania marki osobistej takich jak Al i Laura Ries, i wielu innych.
Jeden z 49 inicjatorów europejskiego programu certyfikacji menedżerów ryzyka i ubezpieczeń RIMAP (Risk Management Professional) jako członek FERMA w randze RIMAP Founder.
Współtworzył dobre praktyki zarządzania ryzykiem w Polsce w ramach Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem POLRISK, realizując wspólnie z Polskim Komitetem Normalizacyjnym wdrożenie polskiej wersji normy ISO 31000 z zakresu zarządzania ryzykiem oraz powiązanego z nią przewodnika terminologicznego ISO Guide 73.
Jest współautorem książki „Zarządzanie Ryzykiem Zrównoważonego Rozwoju Biznesu” opracowanego w 2011 r. dla Ministerstwa Gospodarki oraz cyklu szkoleń dla przedstawicieli spółek z udziałem Skarbu Państwa na podstawie w/w podręcznika. Autor publikacji i artykułów z zakresu zarządzania ryzykiem w IT, cyberbezpieczeństwa, ERM w dziennikach, miesiącznikach ogólnopolskich, branżowych oraz publikacjach korporacyjnych.

 

Tomasz Libront
Tomasz Libront

Zawodowo związany z reasekuracją od 1993 roku kiedy rozpoczął pracę w Biurze Reasekuracji S.A.
 
W latach 1993 – 2008 zatrudniony w Biurze Reasekuracji PZU S.A., w którym od 2008 roku był Kierownikiem Wydziału ds. Reasekuracji Umów Obligatoryjnych i Fakultatywnych.
Przez prawie 15 lat pracy w PZU S.A. był odpowiedzialny m.in. za tworzenie założeń do strategii programu reasekuracyjnego dla Grupy PZU S.A. oraz wprowadzanie na polski rynek nowych produktów ubezpieczeniowych we współpracy z rynkami zagranicznymi. W Biurze Reasekuracji specjalizował się w zagadnieniach dotyczących reasekuracji obligatoryjnej i fakultatywnej ze szczególnym uwzględnieniem reasekuracji ryzyk odpowiedzialności cywilnej ogólnej oraz komunikacyjnej jak również majątkowej.
 
Z ramienia PZU S.A. uczestniczył w procesie due dilligence i zakupie spółek na Litwie i na Ukrainie. Od 2005 roku był także odpowiedzialny za program reasekuracyjny PZU Życie S.A. Podczas pracy w PZU S.A. wielokrotnie prowadził szkolenia z zakresu reasekuracji dla pracowników Centrali oraz jednostek terenowych Grupy PZU S.A.
 
Od kwietnia 2008 roku Dyrektor ds. Reasekuracji w THB Polska Sp. z o.o., od 2010 roku Członek Zarządu THB Polska Sp. z o.o. Od 2015 roku Prezes Smartt Re sp. o.o. (wcześniejsza nazwa THB Polska sp. z o.o.).
W ciągu ostatnich 12 lat pracy jako broker reasekuracyjny współpracował z praktycznie wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi działającymi w Polsce i był odpowiedzialny za zaaranżowanie dla nich ochrony reasekuracyjnej dla największych polskich firm z sektora energetycznego, paliwowego, kolejowego i chemicznego.
 
Od wielu lat współpracuje z największymi firmami reasekuracyjnymi na świecie w zakresie reasekuracji ryzyk fakultatywnych.

Anna Barańska
Anna Barańska

Od 25 lat związana zawodowo z branżą ubezpieczeniową. Specjalizuje się w obszarze likwidacji szkód z umów ubezpieczeń majątkowych i na życie. 

Posiada praktyczne doświadczenie w likwidacji szkód z zwartych umów ubezpieczenia, zarówno po stronie Towarzystw Ubezpieczeniowych jak i Brokerów oraz Dostawców zewnętrznych wykonujących w ramach outsourcingu specjalistyczne opinie i ekspertyzy dla zakładów ubezpieczeń.  

Pełniła kluczowe role w tworzeniu lub transformacji  Modeli Operacyjnych Likwidacji Szkód (TOM) oraz budowie innowacyjnych procesów i narzędzi systemowych, zarządzając dużymi strukturami realizującymi procesy likwidacji szkód i świadczeń dla klientów indywidulanych oraz korporacyjnych w: Generali T.U. S.A/Generali Życie T.U. S.A., PZU S.A. i AON POLSKA.   

Od 2015 w PKO TU S.A./PKO Życie TU S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Szkód i Świadczeń odpowiada za kształtowanie polityki realizacji umów ubezpieczenia wspierającej rentowność produktów i konkurencyjność oferty PKO Ubezpieczenia na rynku,  w tym rozwój nowoczesnych narzędzi i kanałów komunikacji z klientami.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, Studiów Podyplomowych z zakresu ubezpieczeń Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Programu MBA.

W latach 2008-2011 Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. ryzyk katastroficznych w Polskiej Izbie Ubezpieczeń, obecnie Członek Podkomisji ds. ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w ramach Komisji Ubezpieczeń Majątkowych.

Dorota Maśniak
Dorota Maśniak

Profesor uczelni, doktor habilitowany z dyscypliny nauk prawnych – prawo ubezpieczeń, Kieruje Pracownią Prawa Ubezpieczeniowego w ramach Katedry Prawa Cywilnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny, wykładowca, szkoleniowiec. Specjalizuje się w prawie ubezpieczeniowym (prywatnym i publicznym). Autorka ponad stu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeniowego, cywilnego, i finansowego, Przewodnicząca Oddziału AIDA Polska w kadencji 2020-2022. 

Jan Monkiewicz
Jan Monkiewicz

Absolwent SGPiS.Profesor zwyczajny w Katedrze Finansów i Systemów Finansowych na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Członek rady redakcyjnej „The Geneva Papers on Risk and Insurance” w Genewie. W  2007-2014 Zastępca Sekretarza Generalnego Geneva Association for the Study of Insurance Economics,think tanku globalnych firm ubezpieczeniowych.Autor i redaktor naukowy licznych publikacji krajowych i zagranicznych, w tym wielu podręczników w zakresie ubezpieczeń. Zainteresowania naukowe:teoria ryzyka, polityka regulacji i nadzoru nad rynkiem finansowym,innowacje finansowe oraz ochrona konsumentów na tym rynku.

Paweł Sonnenberg
Paweł Sonnenberg

Paweł Sonnenberg ukończył Wyższą Szkołę Ubezpieczeń i Bankowości, zdobywając tytuł magistra. Z branżą ubezpieczeniową jest związany od 2001 r. Zajmował się ubezpieczeniami majątkowymi i finansowymi. Od 15 lat specjalizuje się w ryzykach majątkowych dla klientów korporacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń technicznych. Przed rozpoczęciem pracy w Colonnade doświadczenie zdobywał w AIG, Allianz, Commercial Union/Aviva i Compensa.

Zbigniew Jęksa
Zbigniew Jęksa

Z rynkiem ubezpieczeń związany od 27 lat. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych grupach ubezpieczeniowych: AIG, Gerling, Allianz - gdzie przez 18 lat przeszedł wszystkie szczeble kariery, od specjalisty - underwritera, poprzez kierownika, managera, do dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Majątkowych, a następnie  dyrektora Departamentu Underwritingu i Sprzedaży Korporacyjnej. Od 2016r jest dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za sprzedaż ubezpieczeń korporacyjnych w AXA.  Z wykształcenia jest magistrem ekonomii, ze specjalizacją ubezpieczeniową (Politechnika Radomska) oraz magistrem wychowania fizycznego (AWF w Warszawie). Ukończył także studia licencjackie na kierunku Finanse i Bankowość (WSUiB / Akademia Finansów) oraz 3 letnie studium doktorskie w zakresie zarządzania (WSPiZ / Akademia L. Koźmińskiego). Jest autorem ponad 120 publikacji na temat ubezpieczeń oraz popularnej w branży książki "Ubezpieczenia majątku i zysku firmy". W 2011r. został uhonorowany przez Polską Izbę Ubezpieczeń, medalem "Za szczególny wkład w rozwój rynku ubezpieczeniowego w Polsce". 

Zbigniew Korycki
Zbigniew Korycki

Magister nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (1973-1978), pracę rozpoczął był w roku 1978 w Zakładzie Zbiornikowców i Usług Armatorskich Polskiej Żeglugi Morskiej, a od roku 1980 zawodowo związany jest z branżą ubezpieczeniową. W latach 1980-1999 w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. zajmował się odszkodowaniami z ubezpieczeń P&I a następnie ubezpieczeniami mienia w transporcie międzynarodowym i krajowym oraz odszkodowaniami z tych ubezpieczeń. W latach 1999-2005 zastępca dyrektora Biura Ubezpieczeń Morskich i Transportowych w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia SA. W latach  2005-2008 kierował Centrum Ubezpieczeń Morskich i Transportowych (ubezpieczenia H&M dla polskich i zagranicznych armatorów, ubezpieczenia mienia w transporcie /cargo/ i ubezpieczenia OC przewoźnika/spedytora) PZU S.A.. Od roku 2008 do przejścia na emeryturę w roku 2019   nadzorował ubezpieczenia transportowe (ubezpieczenia mienia w transporcie /cargo/ i ubezpieczenia OC przewoźnika/spedytora) w Towarzystwie Ubezpieczeń i Reasekuracji ALLIANZ Polska S.A.

Artykuły na temat żeglugi i ubezpieczeń w:
Biuletynie Polskiej Izby Handlu Zagranicznego,
miesięczniku "Spedycja i Transport"
Biuletynach International Shipowners Association
Miesięczniku Ubezpieczeniowym.

Współautor "podręcznika Spedytora" (Wydania I-VIII) Polskiej Izby Spedycji i Logistyki

A. Polak
Anna Polak

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego oraz International MBA w Krakowskiej Szkole Biznesu / St. Gallen Business School.

Przez ponad 20 lat pracy w branży ubezpieczeniowej (Ergo Hestia, Marsh, Willis Towers Watson) doradzała w zakresie ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Współpracowała z klientami z sektora energetycznego, hutniczego i produkcji przemysłowej. W Riskonet Polska jest aktywna w obszarze usług doradczych z zakresu zarządzania ryzykiem. Kompetencje trenerskie rozwija dzięki uczestnictwu w Holistycznej Szkole Trenerów oraz praktyce Mindfulness.

L. Golakowski
Leszek Golachowski

Absolwent WSUiB w Warszawie, Politechniki Warszawskiej oraz Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Karierę zawodową rozpoczął w 1999 roku jako likwidator szkód majątkowych w niezależnej firmie eksperckiej. Od 2006 zajmował się oceną ryzyka wykonywaną na potrzeby branży ubezpieczeniowej. Jest współzałożycielem firmy Riskonet Polska i w niej jako Partner specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem majątkowym oraz doradztwie technicznym w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Posiada doświadczanie w pracy z przemysłem, branżą logistyczną oraz dużymi instytucjami finansowymi.

Andrzej Liwacz

Rozpoczął pracę w 1997 r. w SAGA Brokers, gdzie zajmował się ubezpieczeniami finansowymi. W latach 1998-2006 pracował kolejno w poznańskim Oddziale TU PBK SA jako kierownik Działu Ubezpieczeń Majątkowych, a następnie jako broker ubezpieczeniowy, w Marsh sp. z o.o. Odpowiadał tam m.in. za Praktykę Podmiotów Publicznoprawnych oraz zespół Finpro, specjalizujący się w ubezpieczeniach OC zawodowej, D&O oraz bankowych. W latach 2006-2008 r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. współpracy z klientami korporacyjnymi w Departamencie Współpracy z Brokerami i Obsługi Klientów w TU Allianz Polska. W 2008 r. dołączył do PZU S.A., gdzie zajmował stanowisko dyrektora ds. underwritingu ubezpieczeń klientów korporacyjnych. Przed ponownym dołączeniem do TUiR Allianz Polska w 2016 roku, gdzie zajmuje stanowisko Doradcy Zarządu ds. Ubezpieczeń Korporacyjnych, pracował w Aon Polska Sp. z o.o., w którym jako dyrektor ds. klientów strategicznych odpowiadał za obsługę klientów z sektora strategicznego brokera.
Andrzej Liwacz jest absolwentem specjalizacji Ubezpieczeń Gospodarczych Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), w której uzyskał tytuł doktora (praca doktorska poświęcona finansowaniu ryzyka przez zakłady ubezpieczeń typu captive). Ukończył również studia MBA.

dr Bartosz Kucharski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz University of Birmingham (LL.M. in Commercial Law). Profesor w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Łódzkiego. Zwycięzca konkursu „TEMIDA” na najlepsze prace doktorskie z dziedziny prawa zorganizowanego przez Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska. 

Adwokat w kancelarii Goński&Kucharski Adwokaci w Lodzi, specjalizujący się w prawie cywilnym i handlowym w szczególności w prawie ubezpieczeń gospodarczych. Wykładowca na szkoleniach dla aplikantów adwokackich, adwokatów, sędziów, zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych. Autor licznych publikacji i ekspertyz przede wszystkim z dziedziny prawa ubezpieczeń gospodarczych i pośrednictwa ubezpieczeniowego w szczególności monografii: „Przeniesienie praw z umowy ubezpieczenia” oraz „Świadczenie ubezpieczyciela w umowie ubezpieczenia mienia”. 

Bartłomiej Bartczak

Prezes Risk Coach LAB sp. z o.o.

Związany z branżą ubezpieczeniową od 2009 r. Specjalizuję się w ubezpieczeniach ryzyk technicznych z szczególnym uwzględnieniem ryzyk cybernetycznych. Posiadam teoretyczną i praktyczną znajomości ubezpieczenia cyber. Pracuję z reasekuratorami, zakładami ubezpieczeń, brokerami w zakresie opracowywania i wdrażania rozwiązań dedykowanych produktów ubezpieczeniowych. Łączę wiedzę ubezpieczeniową z umiejętnościami programistycznymi w celu opracowywania produktów ubezpieczeniowych i ich dystrybuowania. Ponadto współpracuję z licznymi Insurtechami w zakresie wdrażania nowych technologii na rynku ubezpieczeniowym.

Kamil Muniak

Radca prawny. Specjalizuje się w ubezpieczeniach finansowych (ubezpieczenia należności, w tym eksportowe, gwarancje, transakcyjne, D&O) oraz faktoringu, fintech, trade finance i bankowości.
Posiada ponad 20 letnie doświadczenie w łączeniu prawnych aspektów finansowania, ubezpieczeń należności i gwarancji z umowami sprzedaży w tym e-commerce. 
Wprowadzał do Polski 3 ubezpieczycieli należności. Doświadczenie we współpracy z organami nadzoru i audytorami.
Wykładowca i prelegent na konferencjach w tym dla gwarantów, ubezpieczycieli, banków, faktorów, brokerów ubezpieczeniowych, finansowych, dostawców i uczestników rynku budowlanego.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

IV edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie egzaminów cząstkowych (trzy egzaminy w trakcie trwania studiów w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz napisanie pracy końcowej. 

 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Zuzanna Misiaczyk-Zarajczyk

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 4 400 zł każda ) 8 800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3 960 zł każda ) 7 920 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. ) 8 300 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.