Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe, studia podyplomowe ubezpieczenia, studia ubezpieczenia warszawa, ryzyko majątkowe

Ryzyko i ubezpieczenia majątkowe

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem ukończenia studiów jest podniesienie kwalifikacji i poszerzanie horyzontów w dziedzinie ubezpieczeń. Umożliwi to zarówno osiągnięcie celów w zakresie samorealizacji, jak i rozwoju zawodowego. Kierunek ten stanowi wyjście naprzeciw oczekiwań z jednej strony rynku pracy, a z drugiej osób aktywnych na rynku ubezpieczeń.  

Studia pozwolą na: 

 • Wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania ryzykiem i ubezpieczeń, w tym w szczególności posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej identyfikacji i analizy ryzyka oraz zastosowania efektywnej metody zarządzania ryzykiem, w tym w szczególności przez umiejętność budowy odpowiedniego programu ubezpieczeniowego 

 • Nabycie specjalistycznych kompetencji w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na rynku usług finansowych, pozwalających na wykonywanie pracy w strukturach zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, bankach, prowadzenia działalności agencyjnej lub brokerskiej, a także działalności doradczej na rynku ubezpieczeń 

 • Przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji risk managera jako wyodrębnionego stanowiska w strukturach dużych przedsiębiorstw o złożonej strukturze ryzyka, np. przedsiębiorstw przemysłu ciężkiego, energetycznego itp. 

 

Adresaci studiów

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności: 

 • Pracownicy zakładów ubezpieczeń i reasekuracji oraz banków 

 • Pracownicy firm brokerskich / współpracujących z rynkiem ubezpieczeniowym 

 • Menedżerowie działów finansowych wyodrębnionych działów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach 

 • Pracownicy kancelarii odszkodowawczych 

Illustration
Kierownik studiów
prof. ALK dr hab. Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.  

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz
 • Słuchacz pozna główne oraz specjalistyczne pojęcia dotyczące finansów korporacyjnych oraz będzie potrafił je wykorzystać w praktyce dobierając odpowiednie ich rodzaje.  

 • Pozna zagadnienia związane z tworzeniem biznesplanów i będzie w stanie samodzielnie stworzyć biznesplan.  

 • Słuchacz pozna zasady pozyskiwania finansowania dla startupów oraz rozróżnia cechy i właściwości poszczególnych form finansowania oraz jest w stanie dobrać odpowiedni rodzaj finansowania do danej sytuacji w przedsiębiorstwie.  

 • Słuchacz pozna cechy i zasady obrotu na poszczególnych rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych.  

 • Uczestnik zdobędzie wiedzę dotyczącą efektywnej komunikacji z różnymi grupami interesariuszy oraz potrafi wykorzystać zaprezentowane narzędzia do zdobycia zainteresowania i pozyskania odbiorców informacji dotyczących jego przedsiębiorstwa.  

 • Ponadto słuchacz pozna metody wyceny przedsiębiorstw i wykorzystując je do praktycznej sytuacji będzie potrafił przeprowadzić wycenę danego podmiotu gospodarczego.  

 • Całość nauczania będzie związana również a aspektem społecznym jakim jest poznanie zasad etycznego funkcjonowania na rynku finansowym. 

 • Po zakończeniu całego cyklu kształcenia podczas studiów absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji w podmiotach działających na rynku ubezpieczeń. Efektem kształcenia będzie pozyskanie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy przez osoby zajmujące się ryzykiem i ubezpieczeniami w przedsiębiorstwach różnych branż przemysłu, a także w instytucjach rynku finansowego. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów przygotowują słuchaczy do egzaminów na agentów i brokerów ubezpieczeniowych. Ponadto słuchacze będą mieli unikalną możliwość networkingu podczas zajęć, a także organizowanych przez uczelnię wydarzeń towarzyszących.
Program
Ramowy program studiów

Podstawy wiedzy o ryzyku, zarządzanie ryzykiem przez ubezpieczenie 

1. Pojęcie ryzyka – podstawy teoretyczne   2. Źródła i rodzaje ryzyka w przedsiębiorstwie  3. Zarządzanie ryzykiem jako proces, metody i narzędzia zarządzania i optymalizacji ryzyka   4. Ubezpieczenia jako metoda zarządzania ryzykiem   5. Alternatywne metody zarządzania ryzykiem

Metody szacowania i underwriting ryzyk ubezpieczeniowych 

1. Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń   2. Funkcja zarządzania ryzykiem, compliance, audyt wewnętrzny, aktuariat  3. Zarządzanie selekcją i oceną ryzyka ubezpieczeniowego (underwriting)

Podstawy ubezpieczeń 

1. Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze  2. Funkcje i zasady ubezpieczeń   3. Klasyfikacje ubezpieczeń   4. Ubezpieczenia dobrowolne a ubezpieczenia obowiązkowe  5. Podstawy funkcjonowania rynku ubezpieczeń pod względem podmiotowym i przedmiotowym; rynek polski oraz rynek europejski i światowy  6. Podstawowe zasady i rodzaje czynności w ubezpieczeniach  7. Podstawy łańcucha dystrybucji ubezpieczeń  8. Nowe technologie w ubezpieczeniach

Umowa ubezpieczenia 

1. Zasady i konstrukcja umowy ubezpieczenia  2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia według k.c. i ustawy o działalności ubezpieczeniowej  3. Pojęcie wypadku ubezpieczeniowego i świadczenia ubezpieczeniowego   4. Obowiązki stron ubezpieczeń na etapie przedkontraktowym – analiza wymagań i potrzeb, udzielanie informacji o produkcie ubezpieczeniowym oraz zasada dobrej wiary – deklaracja ryzyka   5. Zmiany w ryzyku w trakcie trwania umowy ubezpieczenia  6. Składka – charakter, obowiązki, konsekwencje niezapłacenia  7. Prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia w fazie wykonania umowy oraz konsekwencje ich niewykonania  8. Ubezpieczenie na rzecz i rachunek osoby trzeciej i ubezpieczenia grupowe  9. Umowa ubezpieczania zawierana elektronicznie (online)   10. Przedawnienie i dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia  11. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia   12. Ogólne warunki ubezpieczeń – charakter, konstrukcja, tworzenie, postanowienia niedozwolone,   13. Najnowsze orzecznictwo dotyczące umowy ubezpieczenia, tendencje ustawodawcze w Polsce, Europie i na świecie  14. Ochrona klienta na rynku ubezpieczeniowym; zakres ochrony konsumenckiej  15. Kontrola wzorców umownych w ubezpieczeniach   16. Reklamacje i dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia  17. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów z umowy ubezpieczenia

Podstawy odpowiedzialności odszkodowawczej, ubezpieczenie OC w różnych branżach przemysłu 

1. Podstawowe pojęcia prawa cywilnego (zdolność prawna/ do czynności prawnej; podmiotowość prawna, czynności prawne)  2. Podstawy prawa umów (zawieranie, wykonywanie i skutki niewykonania umów)  3. Pojęcie, rodzaje, zasady i przesłanki odpowiedzialności cywilnej  4. Reżimy odpowiedzialności – odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa  5. Odpowiedzialność cywilna na zasadzie ryzyka, zwolnienia i ograniczenia OC  6. Przyczynienie się poszkodowanego  7. Dowodzenie w sporach dotyczących odpowiedzialności cywilnej   8. Różne rodzaje odpowiedzialności w działalności gospodarczej (OC za produkt, OC zawodowa, OC członków władz spółek, OC wspólnoty mieszkaniowej, OC w rolnictwie, OC pracodawcy)  9. Pojęcie szkody (szkoda w OC a szkoda w umowie ubezpieczenia)  10. Rodzaje szkody podlegające naprawieniu, ograniczenia (szkoda na mieniu, na osobie, niemajątkowa, przyszła/ ewentualna, utrata zysków, czysta strata majątkowa, zakres obowiązku odszkodowawczego  11. Zasady naprawiania szkody  12. Najnowsze orzecznictwo dotyczące odpowiedzialności – case study  13. Podstawowe zasady ubezpieczenia OC  14. Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC (wypadek ubezpieczeniowy, triggery   15. Rodzaje ubezpieczenia OC (dobrowolne, obowiązkowe, „nadwyżkowe”)   16. Szkoda w ubezpieczeniu OC  17. Pozycja poszkodowanego w ubezpieczeniu OC (action direct)  18. Przedawnienie roszczeń w ubezpieczeniu OC  19. Ubezpieczenia obowiązkowe OC (omówienie powszechnych rodzajów ubezpieczeń obowiązkowych oraz innych przepisów wprowadzających obowiązkowe ubezpieczenie OC, omówienie odrębności umowy ubezpieczenia OC obowiązkowego na podstawie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych)

Produkty ubezpieczeniowe w ubezpieczeniach mienia, ryzyk transportowych, finansowych (BI), cybernetycznych 

1. Podział ubezpieczeń według kodeksu cywilnego oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej  2. Omówienie zasad ubezpieczeń majątkowych na podstawie kodeksu cywilnego  3. Interes majątkowy jako przedmiot ubezpieczenia  4. Omówienie rodzajów ubezpieczeń na podstawie załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej – aspekty praktyczne  5. Omówienie produktów ubezpieczeniowych w zakresie ubezpieczeń mienia (w tym aspekty praktyczne, zakres i przedmiot ubezpieczenia, podstawowe wyłączenia, prawa i obowiązki stron, case study)  6. Ubezpieczenia w transporcie: ubezpieczenie cargo, casco, OC spedytora, OC przewoźnika, podstawy ubezpieczeń morskich i lotniczych  7. Specyfika powszechnych ubezpieczeń OC posiadacza pojazdu; zakres ochrony w ubezpieczeniach powszechnych – OC posiadacza pojazdu, OC rolnika, budynków rolniczych  8. Omówienie produktów ubezpieczeń finansowych (utraconych dochodów, mienia, kredytu krótkoterminowego w tym aspekty praktyczne, zakres i przedmiot ubezpieczenia, podstawowe wyłączenia, prawa i obowiązki stron, case study)  9. Przedmiot ubezpieczenia utraty zysku (szkoda w mieniu jako warunek szkody związanej z utratą zysku, ograniczenia czasowe i przestrzenne, ustalanie wysokości szkody); utrata zysku na przykładzie przedsiębiorstwa handlowego – case study  10. Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych (pojęcie cyberryzyka, otoczenie prawne cyberbezpieczeństwa i cyberryzyk, przedmiot ubezpieczenia, świadczenie ubezpieczyciela, szkoda w ubezpieczeniu cyberryzyk)  11. Ubezpieczenia ekologiczne, ubezpieczenia katastroficzne – podstawy

Likwidacja szkód ubezpieczeniowych 

1. Terminologia szkody w prawie cywilnym a merytoryczne pojęcie szkody – podobieństwa i różnice  2. Terminy związane z procesem likwidacji szkód: rodzaje szkód, kwoty bezsporne, szkoda całkowita a częściowa, restytucja mienia, kulancja, franczyza i udział własny w różnych rodzajach ubezpieczeń  3. Prawa i obowiązki stron w procesie likwidacji szkody, ustalenie i rola poszczególnych uczestników procesu likwidacji szkody  4. Etapy procesu likwidacji szkody  5. Współpraca z likwidatorem w trakcie procesu likwidacji szkody (rola menedżera ryzyka asystującego i nadzorującego proces likwidacji szkód)  6. Rola zewnętrznego eksperta w zakresie likwidacji szkód ubezpieczeniowych  7. Outsourcing likwidacji szkód  8. Zasady ustalania wysokości odszkodowania w ubezpieczeniach komunikacyjnych   9. Reklamacja w procesie likwidacji szkody

Zasady dystrybucji ubezpieczeń i zarządzania produktem ubezpieczeniowym 

1. Dystrybucja ubezpieczeń – podstawowe pojęcia i zasady (Najlepiej pojęty interes klienta, analiza wymagań i potrzeb itp.  2. Pośrednictwo ubezpieczeniowe  – warunki i zasady wykonywania  3. Działalność agencyjna – warunki podejmowania i wykonywania, umowa agencyjna, odpowiedzialność  4. Działalność brokerów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych – warunki podejmowania i wykonywania, relacje broker – klient, umowa kurtażu, odpowiedzialność   5. Konflikt interesów w działalności dystrybutorów ubezpieczeń  6. Tworzenie i zarządzanie produktem ubezpieczeniowym   7. Transgraniczna działalność pośredników ubezpieczeniowych  8. Nadzór nad pośrednikami

Działalność ubezpieczeniowa, podstawy finansów i zarządzania zakładem ubezpieczeń, nadzór ubezpieczeniowy i przestępczość ubezpieczeniowa 

1. Zasady, warunki i formy prowadzenia działalności ubezpieczeniowej   2. Czynności ubezpieczeniowe  3. Podstawy rachunkowości zakładu ubezpieczeń, sprawozdawczość finansowa  4. Zasady prowadzenia gospodarki finansowej ubezpieczyciela; ocena sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń, Wymogi kapitałowe w świetle Solvency II  5. Działalność lokacyjna zakładów ubezpieczeń   6. Podstawy zarządzania zakładem ubezpieczeń,   7. Prawa i obowiązki zakładu ubezpieczeń w toku działalności  8. Transgraniczna działalność ubezpieczeniowa   9. Likwidacja zakładu ubezpieczeń i inne sposoby ustania działalności   10. Captive jako forma samoubezpieczenia  11. Grupy ubezpieczeniowe i konglomeraty finansowe   12. Samorząd ubezpieczeniowy   13. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i jego funkcje  14. Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych   15. Nadzór Ubezpieczeniowy (KNF, zasady sprawowania nadzoru, metody nadzorcze, sankcje stosowane przez nadzór, inne podmioty uprawnione do kontroli działalności zakładów ubezpieczeń)  16. Rekomendacje KNF – charakter prawny i zakres oddziaływania  17. EIOPA i jej środki oddziaływania na nadzorców krajowych i uczestników rynku ubezpieczeniowego  18. Przestępczość ubezpieczeniowa, metody popełniania i rodzaje przestępstw ubezpieczeniowych; metody zwalczania przestępczości, rozwiązania  organizacyjne i techniczne, case study

Międzynarodowy Rynek Ubezpieczeń / Reasekuracja 

1. Rynek ubezpieczeniowy wewnętrzny w Unii Europejskiej (omówienie podstaw rynku ubezpieczeń i podstawowych aktów prawnych, omówienie podstawowych swobód umowa ubezpieczenia w UE, koasekuracja, reasekuracja Solvency II, pośrednictwo ubezpieczeniowe, zasada single licence, konglomeraty i grupy ubezpieczeniowe, nadzór państwa pochodzenia) Podstawy działalności reasekuracyjnej i zasady reasekuracji  2. Rodzaje umów reasekuracyjnych (omówienie standardów międzynarodowych)  3. Ubezpieczenia transgraniczne, swoboda świadczenia usług, prawo właściwe, Restatement

Warsztaty – ocena ryzyka/ underwriting 

GroupOfPeopleIllustration
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • piątek 16.45 - 21.00  

 • sobota 8.45 – 15.45 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
Michał Żelaśkiewicz
Michał Żelaśkiewicz

Od ponad 20 lat w branży ubezpieczeniowej specjalizuje się w ubezpieczeniach i reasekuracji ryzyk majątkowych oraz aspektach zarządzania ryzykiem. Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Głównej Straży Pożarnej w Warszawie. Uczestnik wielu krajowych i zagranicznych szkoleń, wykładów i konferencji z zakresu technicznej oceny ryzyka, underwritingu oraz prewencji przed szkodami.  
Od 2010 zatrudniony w Polskim Towarzystwie Reasekuracji SA na stanowisku Menedżera Produktu ryzyk majątkowych i inżynieryjnych. Wcześniej pracował w polskich i zagranicznych firmach ubezpieczeniowych (STU Hestia Insurance, PZU SA, AIG Polska, Sampo TU SA oraz Nordea TU SA.) na stanowiskach kierowniczych oraz jako underwriter. 
Oferuje ochronę reasekuracyjną w zakresie ryzyk majątkowych dla klientów z krajów środkowej i wschodniej Europy (w tym CIS). Od początku kariery zajmował się obsługą i oceną ryzyka dla firm komercyjnych i przemysłowych, z uwzględnieniem technicznych elementów ekspozycji ryzyka, umożliwiające ograniczenie wystąpienia szkody lub jej rozmiaru. Brał udział w negocjacjach warunków reasekuracji i ubezpieczenia, dla firm o strategicznym charakterze dla polskiej gospodarki. Był współtwórcą wytycznych dotyczących akceptacji i wyceny ryzyka oraz ogólnych warunków ubezpieczenia. Prowadził krajowe i zagraniczne szkolenia (m.in. : Kazachstan, Ukraina, Albania, Kosowo) na temat oceny ryzyka ubezpieczeń majątkowych, prewencji oraz analizy szkód. Był prelegentem na krajowych i międzynarodowych konferencjach ubezpieczeniowych, reasekuracyjnych i klimatycznych (m.in. : Szwajcaria, Macedonia, Rosja, Serbia). 
W 2016 otrzymał nagrodę Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU) „za zasługuj dla ubezpieczeń”. Jest członkiem Komisji Ubezpieczeń Majątkowych przy PIU. 

Robert Kuczkowski
Robert Kuczkowski

Koordynator - Starszy Inżynier Ryzyka PZU LAB SA. Absolwent Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Łódzkiej, specjalizacja: "Bezpieczeństwo procesowe". Abiturient studiów podyplomowych: studia podyplomowe „Badanie przyczyn pożarów”, Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie,  „Ratownictwo chemiczne - identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń” prowadzonych na Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie oraz studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka  w środowisku pracy” prowadzonych przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej i Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy. Od 2013r w PZU  zajmujący  się oceną ryzyka technicznego i pożarowego w ubezpieczanych obiektach. Od 3 lat zajmujący się wdrażanie szeregu innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych, których celem jest zmiana sposobu postrzegania polskiego rynku ubezpieczeniowego.

Tomasz Huś
Tomasz Huś

Absolwent Automatyki i Robotyki Politechniki Poznańskiej – specjalizacja robotyka. Publicysta i promotor gospodarki opartej na nowoczesnych technologiach i sztucznej inteligencji. 

Z Grupą PZU związany jest od 2016 roku. Od początku zajmuje stanowisko Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju Biznesu Korporacyjnego PZU SA, nadzorując portfel projektów rozwojowych. Od lipca 2017 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu PZU LAB SA.  
Doświadczenie zawodowe zdobył, pracując jako konsultant strategiczny w branży finansowej i przemyśle. Był również Dyrektorem Zarządzającym w branży e-commerce, gdzie odpowiadał za rozwój nowych linii biznesowych oraz start-upów. 

Piotr Manikowski
Piotr Manikowski

Jest profesorem nadzwyczajnym w Katedrze Ubezpieczeń Uniwersytetu  Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych z dziedziny szeroko pojętych ubezpieczeń opublikowanych w renomowanych czasopismach w kraju i zagranicą (w tym z listy JCR). Brał udział i występował jako prelegent w wielu konferencjach w kraju i zagranicą. Jego badania koncentrują się głównie na ubezpieczeniach satelitarnych i cyklach underwritingowych. 
Jest członkiem International  Academy  of  Financial  Consumers (IAFICO), International Insurance Society (IIS), Asia-Pacific Risk and Insurance Association (APRIA) - w tej organizacji w latach 2014-2017 zasiadał w Board of Governors, a od 2018 został wybrany do Executive Committee, w którym sprawuje funkcję Sekretarza. Dzięki jego staraniom doroczna konferencja APRIA odbyła się w roku 2017 w Poznaniu. Jest także członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu jednego z krajowych zakładów ubezpieczeń. Zasiada w kilku radach redakcyjnych oraz był gościnnym redaktorem numerów specjalnych czasopism (o ryzyku i ubezpieczeniach). 

Malgorzata Surdek
Małgorzata Surdek

Adwokat Izby Adwokackiej w Warszawie oraz partner kierujący Zespół Postępowań Spornych w CMS. Reprezentuje klientów jako pełnomocnik w arbitrażu handlowym i inwestycyjnym oraz przed sądami powszechnymi, szczególnie w sporach budowlanych, z zakresu zamówień publicznych, ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia i innych umów handlowych. Jest również arbitrem w postępowaniach administrowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje arbitrażowe oraz w arbitrażach ad hoc. Od lipca 2018 roku jest członkiem Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej (ICC) w Paryżu. Jest również członkiem (Fellow) Chartered Institute of Arbitrators w Londynie, Komisji Arbitrażowej przy Polskim Komitecie Narodowym ICC, Komisji Arbitrażowej Naczelnej Rady Adwokackiej oraz organizacji Arbitral Women.  
 

Renomowane międzynarodowe rankingi kancelarii prawnych, Legal 500, Chambers oraz Acritas rekomendują ją w dziedzinie postępowań spornych i ubezpieczeń. 

alk
Jakub Nawracała
alk
Marcin Janicki
alk
Michał Molęda
alk
Bartosz Wojno
Dariusz Gołębiewski
Dariusz Gołębiewski

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń – Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). 

Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Autor szeregu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. 

Z Grupą PZU związany od 2004 roku. W latach 2009–2015 był odpowiedzialny za inżynierię ryzyka w PZU SA. Od 2015 roku – lider projektu Centrum badawczo-rozwojowe PZU LAB SA. W 2017 roku został powołany do Zarządu PZU LAB SA.

Łukasz Jania
mgr Łukasz Jania

Prezes Zarządu Fleet Mobility, Doktorant na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Absolwent Międzynarodowej Wyższej Szkoły Logistyki i Transportu we Wrocławiu. Od 2006 roku stworzył i zarządzał flotą samochodową w firmie LG. W późniejszym okresie poszerzał swoje doświadczenia zawodowe z zakresu zarządzania flotą w przedsiębiorstwie HPI Poland, zajmując stanowisko Key Account Fleet Managera. Przez kilka lat zarządzał międzynarodową flotą samochodową w grupie Kofola w takich krajach jak Polska, Czechy, Słowacja. Był odpowiedzialny za rozwój strategii flotowej na tych trzech rynkach. Od 2012 r tworzył Fleet Partners firmę zarządzającymi flotami samochodowymi. Od 2018 roku tworzy kolejny projekt zarządzania mobilnością pracowników poprzez firmę Fleet Mobility. Odpowiada za strategię firmy oraz doradztwo dla kluczowych klientów w zakresie zarządzania flotami. W listopadzie 2011 roku otrzymał statuetkę Fleet Leader za: efektywne zarządzanie flotą samochodową na obszarze trzech pastw: Polski, Czech i Słowacji, oraz wdrożenie systemów monitoringu w trzech środowiskach prawnych i podatkowych. Trener z zakresu zarządzania flotami współpracującymi z importerami pojazdów w Polsce. Od 2017 roku Senior Consultant w szwajcarskiej firmie Fleetcompetence group , realizując projekty zarzadzania flotami dla międzynarodowych korporacji na rynku polskim, czeskim oraz słowackim. Wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania flotami samochodów służbowych w przedsiębiorstwach.

mgr Anna Tarasiuk
prof. ALK dr hab. Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.  

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Przemysław Rybarczyk
Przemysław Rybarczyk

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, socjolog. Posiada liczne certyfikaty m.in. z zakresu Mediacji, Negocjacji i Rozwiązywania Konfliktów. Coach ICF, konsultant i trener biznesu, trener dramy. Przez ponad 15 lat menedżer zarządzający dużymi zespołami największych międzynarodowych instytucji finansowych w Polsce. Kierował Departamentami Wsparcia Sprzedaży, Rozwoju i Szkoleń Sieci Sprzedaży, Marketingu i Rozwoju Narzędzi Sprzedażowych. Przez 10 lat aktywny sprzedawca. Pełnił funkcję zastępcy szefa sprzedaży jednego z wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych Akademii im. Leona Koźmińskiego a wcześniej, w ramach studiów Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz dla studentów studiów doktoranckich Akademii Obrony Narodowej i MBA Legal.

Swoimi doświadczeniami dzielił się w trakcie licznych konferencji m.in. na TEDxLikusy, ComputerWorld, dla Rzeczypospolitej, Pulsu Biznesu czy SekaEdu.

Tworzył i wdrażał systemy wynagradzania, motywacyjne, a także projekty rozwojowe i szkoleniowe dla sprzedawców oraz menedżerów. Budował systemy wsparcia sprzedaży zarówno w kraju, jak i za granicą. Kreuje projekty poprawy efektywności procesów sprzedażowych i HR– doradza w zakresie ich wdrożenia.

Specjalizuje się w pracy z Zarządami i kadrą menedżerską w zakresie umiejętności zarządzania, budowania oraz rozwoju zespołu. Realizuje warsztaty, szkolenia oraz sesje coachingowe. Prowadzi nietypowe projekty rozwojowe w trudnych warunkach górskich bądź na pełnomorskim żaglowcu połączone z pracą coachingową – poprzez metaforę i analogię inspiruje i wprowadza zmiany w organizacjach, ale także sposobie pracy menadżerów. W swojej dotychczasowej działalności poprowadził ponad 1500 dni szkoleniowych, w których wzięło udział kilkanaście tysięcy osób. 

KLUCZOWE KOMPETENCJE:
- Zarządzanie sprzedażą,
- Projektowanie i wdrażanie systemów i narzędzi zarządzania siecią sprzedaży,
- Tworzenie i wdrażanie systemów miękkiego HR (ścieżki kariery, systemy motywacyjne, systemy rozwojowe i szkoleniowe, systemy oceny, systemy wynagradzania) – także w sieciach sprzedaży.
- Life i Biznes coaching,
- Prowadzenie warsztatów i szkoleń.
- Opracowanie i uruchomienie systemu MBO dla Dyrektorów Regionalnych i Dyrektorów Sprzedaży,
- Przygotowanie i wprowadzenie procesu rekrutacji, selekcji i wdrożenia dyrektorów regionalnych, dyrektorów oddziałów, menedżerów i sprzedawców. Badania efektywności procesu,
- Przygotowanie i wdrożenie systemu motywacyjnego dla sieci sprzedaży,
- Stworzenie i wdrożenie aplikacji wspierających sprzedaż on-line, off-line (aplikacje front-end/sprzedażowe dla agentów, zarządzania dla menedżerów),
- Prowadzenie badań Mystery Shopper w sieci dystrybucyjnej (własnej i konkurentów),

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

II edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.

 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie egzaminów cząstkowych (trzy egzaminy w trakcie trwania studiów w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz napisanie pracy końcowej. 

 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Kanclerz Agata KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agata Kanclerz
Opłaty
Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 3 950 zł każda ) 7 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3 555 zł każda ) 7 110 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się. ) 7 600 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.