Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora

Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
Kasprzyk Monika kebs
Opiekun kierunku
Monika Kasprzyk
O kierunku

Jesteśmy online ready. W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, jak również dostarczenie praktycznej wiedzy w powyższym zakresie. W trakcie studiów omówione zostaną również inne zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, takie jak zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych. Całość studiów charakteryzuje ich praktyczne ujęcie, które opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym ekspertów – praktyków, których dedykujemy do realizacji poszczególnych zajęć. 

Partnerzy

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ BIZNESU MDDP

MDDP Akademia Biznesu
Adresaci studiów

Studia skierowane są do pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej. 

 

GroupOfPeopleIllustration
Kierownik studiów
alk
Aneta Rozwadowska-Jachacz
Co zyskujesz

Proponowane przez nas studia umożliwiają głównym księgowym, skarbnikom urzędów miast i gmin oraz innym pracownikom działów finansowo–księgowych, uzupełnienie uprawnień do zajmowanych stanowisk. Dużą korzyścią dla uczestników jest praktyczny charakter studiów, zajęcia w znacznym procencie realizowane są w sposób warsztatowy. Omawiane zagadnienia popierane są praktycznymi przykładami, które później nierzadko są wykorzystywane i wdrażane przez uczestników w jednostkach, w których są zatrudnieni. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia są praktykami, poprzez co przekazywana przez nich wiedza nie jest jedynie wiedzą akademicką, ale również dużym bagażem doświadczeń zgromadzonych w ciągu ich wieloletniej pracy.  

Program

Zajęcia Integracyjne 

 Finanse Publiczne – prawne aspekty działalności: 

 • finanse publiczne w Polsce – organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w oparciu o obowiązujące akty prawne 

 • finanse publiczne w UE – instytucje, polityki europejskie, inicjatywy i programy wspólnotowe i ich podstawy prawne 

 • fundusze europejskie w finansach publicznych w Polsce 

Planowanie finansowe w JSFP: 

 • planowanie operacyjne i strategiczne 

 • rachunkowość zarządcza 

 • zarządzanie ryzykiem 

Rachunkowość i sprawozdawczość w JSFP: 

 • rachunkowość i sprawozdawczość jednostek sektora rządowego 

 • rachunkowość i sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego 

 • rachunkowość i sprawozdawczość w zakresie środków UE 

 • system podatkowy w Polsce 

System zamówień publicznych w jednostce administracji publicznej: 

 • zasady udzielania zamówień publicznych 

 • od wszczęcia do zakończenia procedury - dokumentacja postępowania 

 • środki ochrony prawnej 

 • Kontrola, audyt i odpowiedzialność w JSFP: 

 • audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej 

 • audyt i kontrola funduszy UE 

 • dyscyplina finansów publicznych 

Jakość w administracji publicznej kontra postawa polskiego urzędnika: 

 • psychologia i socjologia w administracji 

 • etyka i urzędowa dyplomacja 

 • wizerunek urzędnika – metody i techniki wystąpień publicznych 

Nowoczesne metody zarządzania finansami w sektorze publicznym: 

 • budżetowanie zadaniowe 

 • zarządzanie projektami 

 • partnerstwo publiczno-prywatne 

Kontrola zarządcza – ocena działalności jednostki – warsztaty praktyczne 

Egzaminy 

     Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 190* (razem z egzaminami)  * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

IllustrationShapes
Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

sobota 8.45 –  17.30 

niedziela 8.45 – 15.45 

Społeczność
Wiodący wykładowcy
 • Barbara Bakalarska
 • Jarosław Ciesielski
 • Elżbieta Garczarek
 • dr Artur Bartoszewicz
 • Marta Maliszewska
 • Mariusz Szczubiał
 • Iwona Sługocka
 • Urszula Lisiecka
Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XVI edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021 roku.* 

* Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona. 

Warunki ukończenia studiów
 • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. 

 • Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku. 

 • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną oraz projektem grupowym z wybranych przedmiotów. 

 • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy). 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe informacje

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczenia  i warsztaty.  

Wykłady obejmują: 

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość,  

 • rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej, 

 • prawo gospodarcze, cywilne i administracyjne,  

 • system podatkowy. 

Ćwiczenia obejmują: 

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość, 

 • rachunek kosztów. 

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 200 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 2550 zł każda) 5100 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK ( możliwość płatności w dwóch ratach po 2295 zł każda ) 4590 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 4900 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl