Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora

Rachunkowość i zarządzanie finansami w jednostkach sektora finansów publicznych

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt

O kierunku

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online.

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami prawnymi w obszarze rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości budżetowej, finansów publicznych, jak również dostarczenie praktycznej wiedzy w powyższym zakresie. W trakcie studiów omówione zostaną również inne zagadnienia istotne z punktu widzenia funkcji pełnionych przez pracowników administracji publicznej, takie jak zamówienia publiczne, dotacje unijne, system podatkowy, kontrola i audyt oraz dyscyplina w finansach publicznych. Całość studiów charakteryzuje ich praktyczne ujęcie, które opiera się na wieloletnim doświadczeniu zawodowym ekspertów – praktyków, których dedykujemy do realizacji poszczególnych zajęć. 

Partnerzy

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ BIZNESU MDDP

MDDP Akademia Biznesu

Adresaci studiów

Studia skierowane są do pracowników działów finansowo–księgowych sektora finansów publicznych oraz osób zamierzających podjąć pracę w tych służbach, jak również absolwentów wyższych uczelni pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu rachunkowości budżetowej. 

 

GroupOfPeopleIllustration

Kierownik studiów

Aneta Rozwadowska-Jachacz
Aneta Rozwadowska-Jachacz

Menadżer, ekonomista, administratywista, wykwalifikowany doradca i trener 
z zakresu rachunkowości i finansów, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, kontroli zarządczej, przedsiębiorczości, inwentaryzacji, podatków i rozwoju lokalnego. Odpowiedzialna za rozwój i szkolenia pracowników, kontrolę wewnętrzną,  budżet, oraz prawo i finanse firm. 

Ma w dorobku prowadzenie wykładów, doradztwa, warsztatów, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada uprawnienia do prowadzenia biur rachunkowych (Certyfikat MF z 2001 r.), wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kontrolnych i kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w zakresie kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Obecnie jest nie tylko trenerem, doradcą i wykładowcą z zakresu rachunkowości wszystkich sektorów, ale także ekspertem oceny wniosków, prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą i usługi księgowe. 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ponadto ukończyła 2 kierunki studiów podyplomowych na WSPiA w Lublinie, „Rachunkowość i Finanse” oraz podyplomowe studia menadżerskie „Zarządzanie Firmą na Rynkach UE”.  

Prywatnie - uwielbia kino i taniec, jest pasjonatką dobrej książki, partycypacji społecznej, psychologii i religioznawstwa.

Co zyskujesz

Proponowane przez nas studia umożliwiają głównym księgowym, skarbnikom urzędów miast i gmin oraz innym pracownikom działów finansowo–księgowych, uzupełnienie uprawnień do zajmowanych stanowisk. Dużą korzyścią dla uczestników jest praktyczny charakter studiów, zajęcia w znacznym procencie realizowane są w sposób warsztatowy. Omawiane zagadnienia popierane są praktycznymi przykładami, które później nierzadko są wykorzystywane i wdrażane przez uczestników w jednostkach, w których są zatrudnieni. Wszyscy wykładowcy, którzy prowadzą zajęcia są praktykami, poprzez co przekazywana przez nich wiedza nie jest jedynie wiedzą akademicką, ale również dużym bagażem doświadczeń zgromadzonych w ciągu ich wieloletniej pracy.  

Program

Zajęcia Integracyjne 

 Finanse Publiczne – prawne aspekty działalności: 

 • finanse publiczne w Polsce – organizacja i funkcjonowanie administracji publicznej w oparciu o obowiązujące akty prawne 

 • finanse publiczne w UE – instytucje, polityki europejskie, inicjatywy i programy wspólnotowe i ich podstawy prawne 

 • fundusze europejskie w finansach publicznych w Polsce 

Planowanie finansowe w JSFP: 

 • planowanie operacyjne i strategiczne 

 • rachunkowość zarządcza 

 • zarządzanie ryzykiem 

Rachunkowość i sprawozdawczość w JSFP: 

 • rachunkowość i sprawozdawczość jednostek sektora rządowego 

 • rachunkowość i sprawozdawczość jednostek samorządu terytorialnego 

 • rachunkowość i sprawozdawczość w zakresie środków UE 

 • system podatkowy w Polsce 

System zamówień publicznych w jednostce administracji publicznej: 

 • zasady udzielania zamówień publicznych 

 • od wszczęcia do zakończenia procedury - dokumentacja postępowania 

 • środki ochrony prawnej 

 • Kontrola, audyt i odpowiedzialność w JSFP: 

 • audyt i kontrola wewnętrzna w administracji publicznej 

 • audyt i kontrola funduszy UE 

 • dyscyplina finansów publicznych 

Jakość w administracji publicznej kontra postawa polskiego urzędnika: 

 • psychologia i socjologia w administracji 

 • etyka i urzędowa dyplomacja 

 • wizerunek urzędnika – metody i techniki wystąpień publicznych 

Nowoczesne metody zarządzania finansami w sektorze publicznym: 

 • budżetowanie zadaniowe 

 • zarządzanie projektami 

 • partnerstwo publiczno-prywatne 

Kontrola zarządcza – ocena działalności jednostki – warsztaty praktyczne 

Egzaminy 

     Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 190* (razem z egzaminami)  * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

IllustrationShapes

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

sobota 8.45 –  17.30 

niedziela 8.45 – 15.45 

Terminy zjazdów w semestrze 1

 • 16-17.10.2021
 • 6-7.11.2021
 • 11-12.12.2021
 • 22-23.01.2022
 • 19-20.02.2022

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Aneta Rozwadowska-Jachacz
Aneta Rozwadowska-Jachacz

Menadżer, ekonomista, administratywista, wykwalifikowany doradca i trener 
z zakresu rachunkowości i finansów, sprawozdawczości finansowej i budżetowej, kontroli zarządczej, przedsiębiorczości, inwentaryzacji, podatków i rozwoju lokalnego. Odpowiedzialna za rozwój i szkolenia pracowników, kontrolę wewnętrzną,  budżet, oraz prawo i finanse firm. 

Ma w dorobku prowadzenie wykładów, doradztwa, warsztatów, szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych. Posiada uprawnienia do prowadzenia biur rachunkowych (Certyfikat MF z 2001 r.), wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kontrolnych i kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym w zakresie kontroli projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Obecnie jest nie tylko trenerem, doradcą i wykładowcą z zakresu rachunkowości wszystkich sektorów, ale także ekspertem oceny wniosków, prowadzi firmę szkoleniowo-doradczą i usługi księgowe. 

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Ponadto ukończyła 2 kierunki studiów podyplomowych na WSPiA w Lublinie, „Rachunkowość i Finanse” oraz podyplomowe studia menadżerskie „Zarządzanie Firmą na Rynkach UE”.  

Prywatnie - uwielbia kino i taniec, jest pasjonatką dobrej książki, partycypacji społecznej, psychologii i religioznawstwa.

alk
Jarosław Ciesielski
alk
Mariusz Szczubiał
alk
dr Artur Bartoszewicz
alk
Iwona Sługocka
alk
mgr Tomasz Kowalewski
alk
Elżbieta Garczarek

Wiodący wykładowcy

 • Aneta Rozwadowska-Jachacz
 • Jarosław Ciesielski
 • Mariusz Szczubiał
 • dr Artur Bartoszewicz
 • Iwona Sługocka
 • Tomasz Kowalewski 
 • Elżbieta Garczarek

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XXVI edycja - rekrutacja trwa do 15 lutego 2022 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2022 roku.* 

Warunki ukończenia studiów
 • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. 

 • Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku. 

 • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru), a także pracą indywidualną oraz projektem grupowym z wybranych przedmiotów. 

 • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy). 

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Etapy rekrutacji
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Dodatkowe informacje

Zajęcia realizowane są w formie wykładów, ćwiczenia  i warsztaty.  

Wykłady obejmują: 

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość,  

 • rachunek kosztów i elementy rachunkowości zarządczej, 

 • prawo gospodarcze, cywilne i administracyjne,  

 • system podatkowy. 

Ćwiczenia obejmują: 

 • rachunkowość finansową i sprawozdawczość, 

 • rachunek kosztów. 

Kasprzyk Monika kebs
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Kasprzyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 2800 zł każda) 5600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK ( możliwość płatności w dwóch ratach po 2520 zł każda ) 5040 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 5100 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl