Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym, studia kosmiczne, studia kosmos

Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym

Poziom
Studia podyplomowe
Studia podyplomowe ONLINE
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem ukończenia studiów jest podniesienie kwalifikacji i poszerzenie horyzontów w dziedzinie eksploracji przestrzeni kosmicznej i podejmowania przedsięwzięć kosmicznych. Umożliwi to osiągnięcie celów w zakresie zarówno samorealizacji, jak i rozwoju zawodowego. Kierunek ten stanowi wyjście naprzeciw oczekiwaniom z jednej strony rynku pracy, z drugiej zaś - osób aktywnych w sektorze kosmicznym.  

Studia pozwolą na: 

 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności pozwalających na założenie i zarządzanie przedsiębiorstwem działającym w sektorze kosmicznym i nawiązującym relacje z polskimi i zagranicznymi partnerami 

   

  • Wykształcenie specjalistów w zakresie zarządzania projektami kosmicznymi, w tym w szczególności specjalistów posiadających umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej identyfikacji i analizy ryzyk, wymogów technicznych, ekonomicznych i prawnych  

  • Pozyskanie wiedzy z zakresu ryzyka i zarządzania ryzykiem w sektorze kosmicznym, co pozwoli na przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji risk managera jako wyodrębnionego stanowiska w strukturach przedsiębiorstw działających w sektorze kosmicznym 

  • Nabycie specjalistycznych kompetencji w zakresie pozyskiwania finansowania przedsięwzięć kosmicznych, w tym w szczególności zdobycie niezbędnych informacji na temat instrumentów wsparcia B+R+I (badań, rozwoju i innowacji), przez publiczne podmioty w Polsce oraz programy Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Kosmicznej, Europejskiego Obserwatorium Południowego, EUMETSAT, a także mechanizmów działania prywatnych funduszy oraz partnerstwa publiczno- prywatnego 

   

Adresaci studiów

Absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, a w szczególności: 

 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw sektora kosmicznego 

 • Pracownicy instytucji publicznych, w tym krajowych agencji kosmicznych w UE 

 • Menedżerowie działów finansowych, kontrolerzy jakości, kadra wyodrębnionych działów zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach działających w sektorze kosmicznym 

 • Inwestorzy rozpoczynający działalność w sektorze kosmicznym, założyciele start-upów 

illustration

Kierownik studiów

dr hab. Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.  

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Co zyskujesz

Po zakończeniu całego cyklu kształcenia podczas studiów absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji menedżerskich w podmiotach działających w sektorze kosmicznym w Polsce i za granicą. Podstawową korzyścią będzie nabycie szerokiej wiedzy o wszystkich podstawowych aspektach zakładania, zarządzania i pozyskiwania finansowania dla podmiotów, których celem jest uczestniczenie w szeroko pojętej eksploracji przestrzeni kosmicznej, w szczególności w obszarze zarządzania ryzykiem i projektami w tymi zakresie. Efektem kształcenia będzie pozyskanie, uzupełnienie i aktualizacja wiedzy przez osoby zajmujące się przedsięwzięciami kosmicznymi w różnego rodzaju przedsiębiorstwach (średnich i dużych), a także w instytucjach publicznych zajmujących się polityką kosmiczną i zarządzaniem działalnością człowieka w przestrzeni kosmicznej.  Ponadto słuchacze będą mieli unikalną możliwość networkingu podczas zajęć, a także udziału w organizowanych przez uczelnię wydarzeniach towarzyszących.  

Program

1. Wprowadzenie do sektora kosmicznego 

 • Polityka kosmiczna krajowa, europejska i wiodących państw a przedsiębiorczość kosmiczna 

 • Podstawy ekonomii w przedsiębiorczości 

2. Otoczenie oraz aktorzy przemysłu kosmicznego 

 • Struktura i segmentacja sektora kosmicznego 

 • Domeny technologiczne sektora kosmicznego 

 • Eko-system kosmiczny – Polska – Europa – Świat 

 • Firmy (Piramida wartości, PRIME, Główni integratorzy systemów, NewSpace) 

 • Agencje kosmiczne 

 • Instytucje i organizacje międzynarodowe i międzyrządowe 

 • Organizacje branżowe 

 • Klastry i sieci 

 • Inwestorzy 

 • Akceleratory i inkubatory 

 • Instytucje naukowe 

 • Infrastruktura badawcza 

 • Instytucje i organizacje edukacyjne 

 • NGO’s

 • Organizacje prawa kosmicznego 

 

3. Modele biznesowe i zarządzanie przedsiębiorstwem w sektorze kosmicznym 

 • PESTEL – narzędzie analizy otoczenia makro 

 • Modele biznesowe i zarządzanie (zajęcia realizowane w podziale na zespoły) 

 • 5 sił Portera / SWOT /TOWS / Benchmarking /Canva modelu biznesowego vs Koncepcja lean startup 

 • Case study modeli biznesowych z ich wykorzystaniem w branży kosmicznej 

 • Praca nad projektem grupowym pod kierunkiem tutorów 

 • Komunikacja biznesowa 

4. Zarządzanie ryzykiem w sektorze kosmicznym 

 • Ryzyko przedsięwzięć kosmicznych – mapowanie ryzyka w przedsiębiorstwach sektora kosmicznego 

 • Zarządzanie ryzykiem – metodologia dla celów przedsięwzięć kosmicznych 

 • Ubezpieczenia przedsięwzięć kosmicznych i działalności w sektorze kosmicznym 

 • Bezpieczeństwo w Kosmosie i na Ziemi w związku z prowadzeniem działalności kosmicznej 

 • Zarządzanie kryzysowe w sektorze kosmicznym 

5. Zarządzanie projektami kosmicznymi 

 • Organizacje projektowe oraz dojrzałość projektowa organizacji 

 • Zarządzanie wieloma projektami, zarządzanie portfelem projektów 

 • Fazy życia projektu 

 • Zarządzanie czasem trwania projektu / kosztami / zasobami / zakupami 

 • Zarządzanie jakością w projekcie 

 • Zarządzanie komunikacją w projekcie; 

 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie 

6. Finansowanie działalności kosmicznej 

 • Źródła finansowania technologii kosmicznych  

 • Finansowanie projektów w ramach Europejskiej Polityki Kosmicznej w obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2014–2020 oraz 2020– 2027) 

 • Przygotowanie i realizacja wniosków Programu Ramowego Horyzont 2020 

 • Finansowanie projektów z Europejskiej Agencji Kosmicznej 

 • Prywatne źródła finansowania, VC 

 • Otoczenie prawne finansowania przedsięwzięć kosmicznych 

7. Otoczenie prawne przemysłu kosmicznego 

 • Soft law/ hard law eksploracji przestrzeni kosmicznej – jego wpływ na przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym 

 • Otoczenie prawne działalności gospodarczej – dla potrzeb przedsiębiorczości w sektorze kosmicznym 

 • Ochrona własności intelektualnej w przedsięwzięciach kosmicznych 

 • Otoczenie prawne bezpieczeństwa kosmicznego 

 • Licencjonowanie i rejestrowanie w działalności kosmicznej 

8. Kontraktowanie w przedsięwzięciach kosmicznych 

 • Rodzaje kontraktów w przedsięwzięciach kosmicznych 

 • Zawieranie umów w przedsięwzięciach kosmicznych, w tym zamówienia publiczne ESA, EU, partnerzy prywatni 

 • Relacje kontraktowe w łańcuchu produkcyjnym w sektorze kosmicznym 

 • Specyfika postanowień kontraktowych w przedsięwzięciach kosmicznych 

 • Odpowiedzialność za niewykonanie kontraktu 

 • Zabezpieczenie wykonania kontraktów 

 • Kontraktowanie z ESA 

9. Zastosowanie technologii kosmicznych 

 • Środowisko przestrzeni kosmicznej i zapobieganie śmieciom kosmicznym 

 • Wymogi prawne i techniczne w zakresie śmierci kosmicznych w misjach  

 • Koncepcje active debris removal (ADR) 

 • Wymagania i procedury ESA we własnych misjach kosmicznych ESA 

10. Technologie kosmiczne 

 • Wymagania techniczne i standardy stosowane w przemyśle kosmicznym 

 • Przygotowanie misji kosmicznej 

 • Etapy rozwoju technologii (TRL) 

 • Omówienie wybranych przykładów technologii kosmicznych 

 • Potencjał komercjalizacyjny technologii kosmicznych 

 • Przykłady efektywnego transferu technologii kosmicznych do wybranych gałęzi przemysłu 

   

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192*   * jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ  

Studia będą zorganizowane wokół budowania grupowych projektów (w zespołach 4-osobowych), których celem będzie wypracowanie rozwiązania biznesowego (modelu biznesowego). Celem zajęć w poszczególnych blokach tematycznych będzie zbudowanie bazy wiedzy teoretycznej i wyposażenia uczestników w praktyczne "narzędzia" z zakresu zarządzania.    Dodatkowo, poza głównym tokiem studiów będą organizowanie nieformalne spotkania networkingowe oraz z praktykami i wizyty w przedsiębiorstwach sektora kosmicznego, a także wykłady fakultatywne (w tym w formie webinarów z wykładowcami zagranicznymi) z obszarów wybranych przez uczestników oraz spotkania z wykładowcami prowadzącymi projekty.

 

Organizacja zajęć

 

Program obejmuje 9 zjazdów (w tym 3-4 realizowane w formule on-line)

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • piątki 16.45 - 20.00 
 • soboty 8.45 - 15.45 
 • niedziele 8.45-15.45

Planowane terminy zjazdów

wkrótce

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Katarzyna Malinowska

Profesor ALK, radca prawny, ekspert w dziedzinie prawa ubezpieczeń gospodarczych. Jej specjalizacja obejmuje także międzynarodowe prawo kosmiczne, kontrakty w przemyśle kosmicznym, odpowiedzialność odszkodowawczą oraz prawo prywatne międzynarodowe. Ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka studiów podyplomowych w dziedzinie ubezpieczeń, licznych staży i szkoleń międzynarodowych, w tym w zakresie prawa międzynarodowego porównawczego na Uniwersytecie w Strasburgu.  

Autorka co najmniej kilkudziesięciu publikacji (książek i artykułów publikowanych w Polsce i za granicą) na temat prawa ubezpieczeń, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa kosmicznego. Jej rozprawa habilitacyjna pod tytułem Space insurance. International legal aspects została opublikowana przez Kluwer Law International w 2017 roku. Jest częstym prelegentem na polskich i międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Przewodnicząca sekcji polskiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Prawników Ubezpieczeniowych AIDA. Dyrektor Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

dr Kaja Prystupa-Rządca

Ekspert ds. zarządzania w wirtualnym otoczeniu. Adiunkt w Katedrze Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Autorka artykułów, a także komentator dla takich mediów jak m.in.: Newsweek, Rzeczpospolita, Gazeta Wyborcza, Personel i Zarządzanie, HR.news, Zwierciadło, Radio Zet, Radio TOK FM. Współpracuje z uczelniami ze Stanów Zjednoczonych, Finlandii i Szwajcarii w obszarze projektów badawczych i gier symulacyjnych na temat współpracy wirtualnej.

Od 10 lat propaguje ideę pracy wirtualnej oraz kształci w obszarze dobrych praktyk komunikacji. Współpracuje z KanBo oraz Dual Academy w obszarze rozwijania procesów współpracy wirtualnej. 

Maciej Rządca

Konsultant biznesowy, trener i analityk z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Specjalizuje się w tematyce związanej z modelowaniem biznesowym, analityką i strategicznym zarządzaniem organizacjami. Konsultant wielu projektów związanych ze zmianami strategii organizacji. Pod jego nadzorem stworzono ponad 300 innowacyjnych koncepcji biznesowych z różnych branż. Seryjny przedsiębiorca w projektach opartych na nowoczesnych technologiach w tym m.in. druku 3D.

Wykładowca na studiach podyplomowych na kierunkach Strategiczne Zarządzanie Sprzedażą oraz Zarządzanie w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach Koźmiński Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

Współtwórca projektów związanych z e-learningiem, współorganizator wydarzeń biznesowych oraz łączenia nauki z biznesem, współpracownik Koźmiński Business Hub.

Michał Szwajewski

11 doświadczenia w pracy w sektorze kosmicznym. Realizacja projektów kosmicznych i inżynieryjnych o charakterze multidyscyplinarnym. 4 lata doświadczenia na stanowisku Szefa Biura Projektów, odpowiedzialnego za zarządzanie interdyscyplinarną grupą inżynierów oraz działania związane z rozwojem biznesu. Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego oraz Politechniki Warszawskiej w zakresie Zarządzania Projektami w sektorze lotniczym i kosmicznym. Zainteresowania naukowe z zakresu prawa kosmicznego i mechaniki analitycznej. Doktorant Akademii Leona Koźmińskiego [w trakcie studiów 
podyplomowych z zakresu nauk o metodologii]

alk
Alicja Szwajewska
alk
Piotr Świerczyński
alk
Miquel Pastor
alk
Małgorzata Polkowska
Dariusz Gołębiewski
Dariusz Gołębiewski

Absolwent wydziału Elektrotechnika i Automatyka Politechniki Gdańskiej, doktor nauk technicznych ze specjalizacją w modelowaniu ryzyka obiektów elektroenergetycznych dla celów ubezpieczeń. Absolwent programu Master of Business Administration w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. 

Uczestnik programu Risk Analysis in Petrochemical Industry na Uniwersytecie w Stuttgarcie. Twórca autorskiej metodyki analizy ryzyka dla celów ubezpieczeń – Insurance Risk Analysis Methodology (IRAM). 

Wykładowca akademicki w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym. Autor szeregu publikacji i prac naukowych z dziedziny ubezpieczenia obiektów podwyższonego ryzyka, infrastruktury krytycznej oraz zarządzania ryzykiem. 

Z Grupą PZU związany od 2004 roku. W latach 2009–2015 był odpowiedzialny za inżynierię ryzyka w PZU SA. Od 2015 roku – lider projektu Centrum badawczo-rozwojowe PZU LAB SA. W 2017 roku został powołany do Zarządu PZU LAB SA.

Kinga Gruszecka

Pracuje w Polskiej Agencji Kosmicznej, gdzie zajmuje się aktywnościami związanymi z łącznością satelitarną oraz projektami międzynarodowymi. Jest również Prezeską zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego. Kapitałem ludzkim zainteresowała się dzięki pracy w Hewlett Packard Enterprise i od 5 lat stara się zgłębiać ten temat i wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności dla sektora kosmicznego w Polsce.

alk
Paweł Pacek
dr Bartosz Malinowski

Radca Prawny. 15 lat doświadczenia w pracy w Centrum Badań Kosmicznych PAN. 
Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego. Prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych. Członek Polskiego Towarzystwa Rakietowego. Członek Rady

Nadzorczej Astri Polska sp.z o.o. . W latach 20015 -2021 radca prawny w Instycie 
Łączności. W trakcie badan nad pracą doktorską o działalności suborbitalnej. Ekspert w dziedzinie kontraktów kosmicznych, posiada doświadczenie w obsłudze prawnej projektów  badawczo-rozwojowych, budowy dużych systemów informatycznych, a także w obsłudze przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Jego zainteresowania naukowe obejmują w szczególności zagadnienia prawne w zakresie lotów suborbitalnych oraz wykorzystania surowców kosmicznych.

dr Piotr Kaczmarek-Kurczak

Wykładowca w Katedrze Przedsiębiorczości i Etyki Biznesu Akademii Leona Koźmińskiego oraz Centrum Studiów Kosmicznych / ESA_Lab Akademii Leona Koźmińskiego. Mentor w programie akceleracyjnym nowych firm Kozminski Business Hub. Ekspert zewnętrzny Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości w obszarze cyfrowych modeli biznesowych i wykorzystania technologii przyszłości. Ekspert ADMA w Polsce. W pracy doradczej zajmuje się transformacją cyfrową, innowacjami, zarządzaniem wiedzą w przedsiębiorstwach.

dr Aleksandra Bukała

Aleksandra Bukała jest doktorem nauk o zarządzaniu, absolwentką Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła także studia podyplomowe na Politechnice Warszawskiej w dziedzinie automatyki. Absolwentka studiów podyplomowych na Akademii Sztuki Wojennej z zarządzania przedsiębiorstwem w branży zbrojeniowej. Przez lata związana była z sektorem naukowym. 
W latach 2006 – 2012 pracowała w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP, początkowo jako Zastępca, a następnie Kierownik Ośrodka Systemów Bezpieczeństwa, gdzie opracowywane były nowe technologie dla robotów mobilnych wykorzystywanych na potrzeby obronności i bezpieczeństwa.

dr Maciej Gruszczyński

Doktor nauk technicznych w zakresie geodezji i kartografii - geodezja satelitarna. Główny Metrolog i Kierownik Projektów w 
Samodzielnym Laboratorium Czasu i Częstotliwości Głównego Urzędu Miar. W swojej pracy zajmuje się rozwojem i doskonaleniem satelitarnych metod transferu czasu oraz pracuje nad procedurami włączania danych z zegarów optycznych do lokalnych realizacji skali czasu UTC(k). Jest współautorem kilku studiów wykonalności i specyfikacji funkcjonalnych zintegrowanych systemów wykorzystujących dane z systemów nawigacji satelitarnej na potrzeby funkcjonowania infrastruktury krytycznej i codziennego życia. Jest również ekspertem Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk.

logo
dr Tomasz Barciński
Tadeusz Kocman

Absolwent Imperial College London na kierunku Electrical & Electronic Engineering. Pierwsze doświadczenia w branży kosmicznej zdobywał w czasie studiów, zaczynając w 2010 roku od projektu stacji aziemnej i układu łączności dla satelity CubeSat. Następnie odbywał praktyki w firmach QinetiQ Space i RUAG Space pracując nad radioprzekaźnikiem dla łazika marsjańskiego oraz terminalem komunikacji optycznej. Pracował jako inżynier systemowy w Europejskiej Agencji Kosmicznej zajmując się ładunkiem użytecznym misji Solar Orbiter. Następnie odpowiadał w OHB System za podsystem zasilania satelity Obserwacji Ziemi. Współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, gdzie obecnie pełni funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 

Od 2017 roku w SYDERAL Polska pełni funkcję kierownika ds. rozwoju biznesu. Reprezentuje również firmę SYDERAL Polska w ciałach związanych z użytkowaniem technologii kwantowych w kosmosie, szczególnie w zakresie satelitarnej dystrybucji klucza kwantowego (ang. Quantum Key Distribution - QKD).

dr inż. Adam Okniński

Jest pracownikiem naukowym I kierownikiem Działu Technologii Kosmicznych w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa. 
Odpowiada za Zespół pracujący and ekologicznymi napędami satelitarnymi i technologiami rakietowymi w ramach między innymi projektów Europejskiej Agencji Kosmicznej, Komisji Europejskiej, Europejskiej Agencji Obrony, Polskiej Agencji Kosmicznej i Narodowego Centrum Badan i Rozwoju. W 2014 roku został finalistą ogólnopolskiego konkursu innowacji organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W latach 2014-2016 wyjechał z Polski i pracował w głównej siedzibie technologicznej Europejskiej Agencji Kosmicznej w Holandii, jako inżynier do spraw napędów kosmicznych.

Dzięki aktywności w wielu projektach międzynarodowych miał okazje pracować z czołowymi agencjami kosmicznymi z całego świata i z wieloma liderami technologicznymi sektora. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołami badawczymi i w kierowaniu projektami. W roku 2019 został powołany w skład Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022 i powierzono mu tworzenie Sekcji ds. Systemów wynoszenia KBKiS PAN, której został przewodniczącym. 
Adam Okniński jest również współzałożycielem stowarzyszeń: Polskiego Towarzystwa Rakietowego i Polish Space Professionals Association. Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej. Mieszkał, studiował i pracował w czterech krajach. Poza działalnością związaną z zarządzaniem i rozwojem zespołu, wykazuje się także aktywnością naukową.

Jego dorobek naukowy to ponad 80 publikacji, w tym większość o zasięgu międzynarodowym. Jest także recenzentem w 7 czasopismach naukowych z listy filadelfijskiej. Uzyskał wiele wyróżnień na międzynarodowych targach innowacji (w Norymberdze, Moskwie i Katowicach – także pod katem przemysłowych zastosowań technologii rakietowych), a w 2020 roku został laureatem europejskiej edycji konkursu Forbes „30 under 30” w kategorii „Manufacturing & Industry” jako jedna z 30 osób w Europie. W poprzednich latach był także laureatem III miejsca na świecie w konkursie ICAS-IFAR Award (jednocześnie I miejsca w kategorii technologii kosmicznych), I miejsca w konkursie Innowator Mazowsza oraz wielu innych, zespołowych wyróżnień. Od 2021 roku jest, jako czwarty Polak, członkiem korespondencyjnym IAA (ang. International Academy of Astronautics), w tym pierwszym w sekcji „Nauki inżynieryjne”. Adam Okniński jest również autorem szeregu zgłoszeń patentowych i patentów w dziedzinie napędów kosmicznych.

Mateusz Maślanka

Mateusz Maślanka wdraża z powodzeniem rozwiązania z zakresu wykorzystania satelitarnych danych radarowych. Swoimi kompetencjami wspiera działania dotyczące górnictwa, budownictwa, planowania przestrzennego, zarządzania miastem, modelowania 3D, leśnictwa oraz rolnictwa. Posiada bardzo duże doświadczenie związane z dystrybucją zobrazowań satelitarnych, a także aplikacji do przetwarzania danych LiDAR i GIS oraz wizualizacji kartograficznej.

Jakub Ryzenko

Jakub Ryzenko jest specjalistą w zakresie polityki kosmicznej, współpracy międzynarodowej w działalności kosmicznej oraz wykorzystania nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa. W latach 2004-2008 pełnił funkcję szefa Polskiego Biura ds. Przestrzeni Kosmicznej, w latach 2011-2013 zaangażowany w proces przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej. Aktywnie promuje zastosowań technik satelitarnych w Polsce. Regularnie doradza w kwestiach polityki kosmicznej różnym instytucjom administracji publicznej. Równolegle od wielu lat zaangażowany w rozwój zastosowań nowych technologii dla bezpieczeństwa, od 2013 roku szef Centrum Informacji Kryzysowej CBK, inicjator szeregu projektów służących operacyjnemu wykorzystaniu technik satelitarnych dla potrzeb ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Koordynował lub nadzorował ponad 40 operacyjnych aktywacji wsparcia informacyjnego z wykorzystaniem danych satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych. 

Poznaj opinię absolwentów

Grzegorz Hellich - kliknij tu

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

III edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów w formie egzaminów cząstkowych (3 egzaminy w trakcie trwania studiów w formie testu jednokrotnego wyboru) oraz napisanie pracy końcowej.  

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Zuzanna Misiaczyk-Zarajczyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach 3 450 zł każda ) 6 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 3 105 zł każda ) 6 210 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 6 400 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.