Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
studia podyplomowe Prawo podatkowe, doradca podatkowy studia podyplomowe

Prawo podatkowe

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

O kierunku

Cel studiów

Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu szeroko rozumianego prawa podatkowego, zarówno w procesie jego tworzenia jak i stosowania. Zakres przedmiotowy obejmuje zarówno regulacje materialnego prawa podatkowego jak i przepisy postępowania podatkowego oraz sądowo-administracyjnego.

Zajęcia prowadzone są przez ekspertów praktyków posiadających głęboką wiedzę i doświadczenie w obszarze prawa podatkowego co przynosi studentom szereg korzyści. Uczestnicy mają możliwość zdobycia praktycznej perspektywy na temat aktualnych zastosowań prawa podatkowego w rzeczywistych sytuacjach. Po drugie, praktycy są w stanie dzielić się konkretnymi przypadkami i doświadczeniem, co może wzbogacić zrozumienie teoretycznych koncepcji.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z INSTYTUTEM ADN

Partner merytoryczny

Adresaci studiów

Studia skierowane są do osób koncentrujących swe zainteresowania zawodowe na podatkach i problematyce skarbowej - m.in. (przyszłych) doradców podatkowych, doradców prawnych pracowników działów finansowo - księgowych, a także do osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których poszerzona wiedza z zakresu prawa podatkowego jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji. 

Illustration

Kierownik studiów

Marcin Borkowski
Marcin Borkowski

Specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl.

Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz

Dzięki udziałowi w studiach podyplomowych:   Absolwent studiów staje się wysoko cenionym na rynku pracy specjalistą posiadającym umiejętności niezbędne do prawidłowego stosowania i interpretacji prawa podatkowego. Dodatkową korzyścią dla absolwentów jest poznanie elementów rachunkowości oraz prawa celnego i dewizowego, które będzie potrafił łączyć z prawem podatkowym. Ma wiedzę na temat wykładni prawa, która polega na ustaleniu właściwego ich rozumienia, przypisaniu im odpowiedniego znaczenia, bądź wyznaczeniu ich zakresu.  

Program

Plan studiów podyplomowych:

Prawo podatkowe

 • Źródła i wykładnia prawa 

 • Ordynacja podatkowa 

 • Podatek od towarów i usług 

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) 

 • Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) 

 • Podatek od spadków i darowizn 

 • Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne 

 • Podatek rolny i leśny. Opłata skarbowa 

 • Podatek od czynności cywilnoprawnych 

 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego 

 • Postępowanie sądowo – administracyjne 

 • Postępowanie egzekucyjne 

 • Prawo celne 

 • Prawo dewizowe 

 • Podatek akcyzowy 

 • Prawo karne skarbowe 

 • Krajowa Administracja Skarbowa, organy administracji skarbowej, kontrola celno-skarbowa, ewidencja podatkowa 

 • Rachunkowość 

 • Ustawa o doradztwie podatkowym 

 • Pisma procesowe 

 • Zajęcia integracyjne 

 • Egzaminy 

  SESJA INTEGRACYJNA     Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 178* (razem z egzaminami)  * (jedna godzina dydaktyczna = 45 minut) 

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry.  Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • w soboty - 8.45-15.45
 • w niedziele - 8.45-15.45 

 

Semestr 1.

Daty zjazdów w semestrze jesiennym 2023/24 podamy w terminie późniejszym

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Marcin Borkowski
Marcin Borkowski

Specjalista w zakresie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego.

Prawnik, ekspert podatkowy, Senior Associate w spółce doradztwa podatkowego ADN, Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach podatkowych. Obejmował stanowisko zastępcy Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz pełnił rolę trenera podatkowego w utworzonym przy Ministerstwie Finansów – Centrum Edukacji Zawodowej. Posiada doświadczenie w optymalizacji prawno-podatkowej. Autor i współautor wielu publikacji prawnych oraz podatkowych. Publikacje w szczególności dla portalu prawno-podatkowego TaxFin.pl.

Przeszkolił kilkuset pracowników różnych organów podatkowych m.in. Krajową Informację Podatkową, Ministerstwo Finansów, izby skarbowe, urzędy kontroli skarbowej, urzędy skarbowe. Wieloletni praktyk prawa podatkowego. Wykładowca wyższych uczelni oraz komercyjnych szkoleń otwartych i zamkniętych w zakresie prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa podatkowego (w szczególności podatku VAT i Ordynacji podatkowej). Prowadził zajęcia dla służb finansowo-księgowych, departamentów podatkowych oraz pracowników technicznych reprezentujących różne branże i sektory gospodarki. Obecnie realizuje szkolenia i warsztaty dla Akademii Biznesu MDDP. Prowadził zajęcia m.in dla: PKP SA, Orlen Asfalt Sp. z o.o., Uniteam Poland Sp. z o.o., GSG Service Sp. z o.o., PAMAPOL SA, IKEA Purchasing Services Poland Sp. Z o.o., Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.

Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

Gabriela Suski-Borek
mgr Gabriela Suski-Borek

Specjalista w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. 
 
W latach 1999-2010 pracownik naukowy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Samodzielny księgowy spółki produkcyjnej i usługowej korzystającej z wielu dotacji unijnych, zastępca skarbnika miasta, specjalista do spraw obsługi finansowej projektu, konsultant w Punkcie Konsultacyjnym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Bogate doświadczenie zawodowe przekłada się na jakość prowadzonych zajęć, dzięki temu są ciekawe oraz użyteczne. 
 
Wieloletni wykładowca zagadnień księgowych i finansowych, oraz doświadczony praktyk. Trener w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. 
 
Magister ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz magister bezpieczeństwa i higieny pracy Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

alk
Ewa Kilian
alk
mgr Piotr Pogorzelski
alk
mgr Alicja Sarna
alk
mgr Paweł Banasik
alk
mgr Adam Bącal

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Rekrutacja do edycji 18. trwa do 15 września 2024 r.

 

 • Studia kończą się egzaminem końcowym obejmującym wszystkie treści zawarte podczas studiów. 

 • Egzamin obejmuje test wiedzy jednokrotnego wyboru, pytania otwarte oraz rozbudowane studium przypadku. 

 • Egzamin końcowy poprzedzony jest egzaminem semestralnym (test jednokrotnego wyboru) a także pracą indywidualną oraz projektem grupowym z wybranych przedmiotów. 

 • Egzaminy (semestralny oraz końcowy) stanowią 90% oceny końcowej, 10% oceny końcowej stanowią prace (praca indywidualna oraz projekt grupowy). 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu (transcript of records) wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

 

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru

 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.
Rekrutacja online

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Katarzyna Rogalińska-Gajewska

Opłaty

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4300 zł każda) 8600 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK ( możliwość płatności w dwóch ratach po 3870 zł każda ) 7740 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność ( Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 8100 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego: Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl