Strona główna
Prawo nowoczesnych technologii, studia podyplomowe prawo własności intelektualnej, prawo autorskie studia podyplomowe, prawo w biznesie nowych technologii, studia podyplomowe prawo własności intelektualnej

Prawo nowoczesnych technologii

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem studiów jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami szeroko rozumianego prawa nowych technologii, w tym:

 • zapoznanie uczestników z zasadami sporządzenia i negocjacji umów IT, w tym umów  na wdrożenie systemów informatycznych, umów dotyczących oprogramowania komputerowego, umów dotyczących utrzymania systemów IT, 
 • przekazanie praktycznej wiedzy pozwalającej na samodzielna sporządzanie i weryfikację przez uczestników umów licencji, umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów na wdrożenie systemów informatycznych, umów utrzymaniowych (serwisowych), 
 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej najnowszych tendencji rynkowych dotyczących umów IT (np. SaaS, IaaS, Cloud Computing itp.) 
 • zapoznanie uczestników z najnowszymi wyzwaniami prawa IT, w tym prawnymi aspektami sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, NFT,
 • zapoznanie uczestników z prawnymi aspektami handlu elektronicznego (umowy, aukcje internetowe, ochrona konsumenta, sklepy internetowe), świadczenia usług drogą elektroniczną,   
 • przekazanie wiedzy dotyczącej prawnych aspektów e-marketingu oraz e–promocji,   
 • przekazanie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych w projektach IT, 
 • przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej  postępowań o zamówienia publiczne w zakresie IT (np. zamówienia systemów informatycznych, usług informatycznych). 
 •  

Atuty kierunku

1
204 godzin

praktycznej nauki prawa IT w świetnej atmosferze!

2
17 edycja studiów podyplomowych

ponad 900 zadowolonych absolwentów

3
Praktycy dla praktyków

zajęcia prowadzą prawnicy praktycy, z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych i nowatorskich projektów IT, o znacznej wartości, często przekraczającej 100 mln złotych.

4
Aktywne metody nauczania

nauka opiera się w znacznej części na wspólnej analizie orzecznictwa, studiów przypadków, warsztatach oraz dyskusji i wymianie doświadczeń z uczestnikami studiów. W ramach warsztatów wykorzystujemy tzw. mapy myśli oraz studia przypadków w postaci filmów animowanych.

5
Warsztaty

w trakcie studiów realizujemy:

-warsztaty ze sporządzenia postanowień umów autorsko-prawnych,
-warsztaty ze sporządzania umów na wdrożenie systemów informatycznych,
-warsztaty ze sporządzania umów na utrzymanie (utrzymaniowych) systemu  utrzymaniowych,
-warsztaty z dochodzenia roszczeń w prawie własności intelektualnej,
-warsztaty z zakresu ochrony danych osobowych.

W oparciu o rozbudowany stan faktyczny słuchacze w ramach kolejnych warsztatów poznają cały proces obsługi prawnej projektu IT, od przygotowania się do negocjacji, sporządzania umowy wdrożeniowej, klauzul dot. praw autorskich, po przygotowanie umowy serwisowej.

6
Technologia i biznes

oprócz kwestii ściśle prawnych, słuchacze poznają podstawowe techniczne i biznesowe  aspekty tworzenia oprogramowania, w tym rozwiązań AI, podstawy metodyk wdrażania projektów IT, zarządzania usługami IT.

7
Partner kierunku

studia tworzone są przy współpracy z kancelarią Maruta Wachta, uznaną przez magazyn The Lawyer za najlepszą specjalistyczną Kancelarię w Europie oraz najlepszą Kancelarię w Polsce, obsługującej największe projekty informatyczne w naszym kraju.

8
Sprawdzian w praktyce

jako zaliczenie studiów podyplomowych słuchacz może wybrać przygotowanie projektu umowy na wdrożenie systemu IT – otrzymując życzliwy feedback w trakcie obrony.

9
Networking

zarówno zajęcia jak również planowana impreza integracyjna pozwoli na nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń zawodowych. 

10
LAW TECH NET

słuchacza i absolwenci studiów podyplomowych zyskają możliwość udziału w społeczności LAW TECH NET („klubu absolwenta”) organizowanej przez fundację AI LAW TECH. Zapisy już wkrótce TU

Partnerzy kierunku

 

 

Kancelaria Maruta Wachta Jesteśmy specjalistyczną kancelarią obsługująca projekty technologiczne i nowe modele biznesowe. Zajmujemy się gospodarką, która dwadzieścia lat temu nie istniała lub dopiero się tworzyła. Pracujemy nad umowami wdrożeniowymi i SLA, kontraktami outsourcingowymi i cloudowymi (Iaas/PaaS/SaaS), audytujemy i pomagamy przy interpretacji umów licencyjnych, tworzymy modele zarządzania IT od strony prawnej. Zapewniamy pełne wsparcie od pisania i negocjacji umów, przez udział w nadzorze ich realizacji (legal project managment) po obsługę sporów, sądowych i pozasądowych. Prowadzimy pionierskie projekty jak wdrożenia agile czy kontrakty chmurowe w sektorze finansowym. Doświadczenie zdobyliśmy podczas realizacji kilkuset projektów o łącznej wartości kilkunastu miliardów złotych. Nasze działania zyskały uznanie zarówno Klientów, jak i innych kancelarii, co potwierdzają zdobyte wyróżnienia w wielu rankingach kancelarii prawnych.

Adresaci studiów

 • Radcowie prawni i adwokaci. 
 • Prawnicy wewnętrzni firm informatycznych. 
 • Osoby  negocjujące i zarządzające umowami IT. 
 • Dyrektorzy i managerowie IT. 
 • Kierownicy projektów informatycznych 
illustration

Kierownik studiów

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Kieruje praktyką prawnych aspektów sztucznej inteligencji („AI Desk”) w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta.

Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, doradztwem prawnym w zakresie prawnych aspektów AI, ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.
Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI. 
Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. 

Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.  

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem grupy roboczej jest między innymi wspieranie polskiego rządu w ewaluacji strategii AI dla Polski. 

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. 
Członek komitetu sterującego Szczytu Cyfrowego Internet Governance Forum 2021 (ONZ). Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków. 
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. 

Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, oraz Biznes.AI zarządzanie projektami sztucznej inteligencji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

Co zyskujesz

Dzięki uczestnictwie w studiach Prawa nowoczesnych technologii Słuchacze: 

 • poznają zasady sporządzania umów IT, w tym umów na wdrożenie systemu informatycznego, umów outsourcingowych, umów licencji na oprogramowanie itp.,

 • poznają prawne aspekty świadczenia usług w modelu Cloud Computing (w tym IaaS/SaaS), 

 • poznają regulacje z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym zasady sporządzania umów autorsko prawnych, 

 • poznają najnowsze tendencje w zakresie prawa IT, w tym prawne aspekty robotyki i sztucznej inteligencji (AI), big data, blockchain, smart contracts, 

 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie negocjacji kontraktów IT, 

 • poznają zasady zawierania umów IT w trybie zamówień publicznych, 

 • zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie ochrony danych osobowych w projektach IT, 

 • poznają podstawowe zasady zarządzania usługami i projektami IT, w tym metodyki projektowe,

 • będą mogli uzyskać praktyczną wiedzę z zakresu prawa technologii informatycznych od grona doświadczonych praktyków, na co dzień obsługujących skomplikowane i nowatorskie projekty informatyczne, 

 • będą mogli nawiązać kontakty zawodowe oraz wymieniać doświadczenia z prawnikami oraz innymi przedstawicielami sektora IT. 

Program

Ramowy program

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE Prowadzący: Edyta Adamowicz-Sikora

Zajęcia integracyjne mają na celu wzajemne poznanie się słuchaczy studiów oraz omówienie programu studiów i zasad studiowania.

PODSTAWY IT DLA PRAWNIKÓW Prowadzący: Cezary Hofman

W ramach zajęć słuchacze zaznajomieni zostaną z podstawowymi pojęciami z zakresu powstawania oprogramowania (Application Lifecycle Management). Poznanie poszczególnych etapów tego cyklu, a także ról, procesów i technologii, które przybliżą specyfikę pracy osób wytwarzających oprogramowanie. Słuchacze będą w stanie rozróżnić czym jest: analiza biznesowa, wymagania biznesowe i systemowe a czym utrzymanie systemu oraz jaki rodzaj dokumentacji (umów) reguluje dany etap ALM.  Słuchacze zaznajomieni zostaną również z metodykami w jakich prowadzone są projekty (tradycyjna/kaskadowa albo zwinna), których celem jest wytworzenie oprogramowania, co determinuję przebieg całego procesu oraz sposób i rodzaj wytwarzanej dokumentacji. Zrozumienie cyklu wytwarzania oprogramowania pozwoli jednocześnie słuchaczom zrozumieć proces programowania wstecznego/inżynierii wstecznej (reverse engineering).

AKTUALNE PROBLEMY PRAWA IT Prowadzący: r.pr. Marcin Maruta, wspólnik Maruta Wachta

W ramach wykładu poznają Państwo aktualne, interesujące, nowatorskie i zazwyczaj kontrowersyjne zagadnienia prawa IT (np. problemy prawne sztucznej inteligencji, bezpieczeństwa IT, kryptowaluty, nowych tendencji w zakresie obrotu oprogramowaniem).

PRAWNE, TECHNICZNE I BIZNESOWE ASPEKTY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (AI) Prowadzący: r.pr. Roman Bieda, dr inż. Ireneusz Wochlik   Obsługa prawna projektów dotyczących tworzenia lub wdrożenia systemów sztucznej inteligencji (AI) wymaga przynajmniej podstawowej wiedzy z zakresu technicznych aspektów funkcjonowania AI. W ramach wykładu w przystępny sposób przedstawimy podstawowe aspekty techniczne AI (np. rodzaje uczenia maszynowego, zasady działania sieci neuronowych, rolę danych).  Słuchacze prześledzą również cały proces wdrażania systemu AI.  Następnie przedstawione zostaną główne wyzwania prawne związane z sztuczną inteligencją w tym: •    kierunki legislacji w zakresie AI (strategia AI, prace UE, OECD), •    założenia Artificial Intelligence Act,  •    ochrona praw człowieka,  •    wykorzystanie danych (w tym danych osobowych, danych maszynowych, TDM) dla potrzeb uczenia maszynowego,  •    problem ochrony wytworów AI w ramach prawa autorskiego, •    umowy na wdrożenie systemu AI. 

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W IT Prowadzący: r. pr. Roman Bieda, r. pr. dr Damian Flisak, r.pr. dr Zbigniew Okoń

W ramach wykładu szeroko omówione zostaną wybrane zagadnienia prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz prawa sui generis do baz danych. Szczególna uwaga poświęcona zostanie ochronie programów komputerowych (zakres praw autorskich, tzw. legalny użytkownik, ochrona GUI, dokumentacji programu komputerowego, reverse engineering) oraz baz danych. Poznają Państwo praktyczne aspekty sporządzania umów autorskoprawnych, umów dotyczących baz danych, SaaS, wykorzystania oprogramowania open – source, ochrony utworów pracowniczych, zamieszczanie odnośników do chronionych utworów. Zajmiemy się również problematyką ochrony patentowej programów komputerowych, jak również dochodzenia roszczeń. Wykład prowadzony jest w oparciu o analizę bogatego orzecznictwa ETS oraz orzecznictwa sądów polskich i zagranicznych. W ramach tego przedmiotu przewidujemy zarówno wykłady, jak również szereg praktycznych warsztatów (ćwiczeń) na których będą Państwo opracowywać projekty postanowień (klauzul) umów oraz rozwiązywać praktyczne studia przypadków. Przewidujemy następujące warsztaty (ćwiczenia):

 • sporządzenie i weryfikacja umów autorskoprawnych (8h) - prowadzi dr Z. Okoń,
 • dochodzenie roszczeń w prawie własności intelektualnej (8h) – prowadzi dr D. Flisak,
 • analiza studia przypadków (8h) - prowadzi r. pr. R. Bieda.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W PROJEKTACH IT Prowadzący: adwokat Sławomir Kowalski, Maruta Wachta r. pr. Małgorzata Kurowska adwokat Paweł Tobiczyk, Maruta Wachta

Wykład podzielony zostanie na trzy części. Pierwsza z nich, poświęcona będzie wprowadzeniu w problematykę unijnej reformy ochrony danych osobowych. Obok ogólnych założeń przyświecających ustawodawcy unijnemu przy przyjęciu RODO, słuchacze zapoznani zostaną z jego fundamentami jak: neutralność technologiczna, rozliczalność oraz przesunięcie etapu oceny zgodności projektowanych rozwiązań na etap ich projektowania. W dalszej kolejności słuchaczom przedstawione zostaną ogólne zasady ochrony danych osobowych ze szczególnym uwzględnieniem zasady rozliczalności, legalności oraz minimalizmu przetwarzania danych. Ostatnia częścią wykładu będzie wskazanie możliwego schematu działania w organizacji, zmierzającego do jej dostosowania względem nowych wymogów przewidzianych w RODO. W ramach przedmiotu realizowane będą praktyczne warsztaty (ćwiczenia) dotyczące wdrożenia RODO w organizacji (metodyki prac).

UMOWY NA WDROŻENIE SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Prowadzący: r. pr. Roman Bieda

Wykład pozwoli na poznanie praktycznych zasad sporządzania umów na wdrożenie systemu informatycznego. Uczestnicząc w poznają typowe postanowienia tego rodzaju umów (np. zasady zarządzania personelem, podwykonawcami, zarządzania projektem – KP/KS, rozliczania wynagrodzenia, odbiorów, odpowiedzialności). Oprócz zasad sporządzania umów dla projektów realizowanych w tradycyjnym modelu „wodospadowym” (waterfall), zmierzą się Państwo również z praktycznymi problemami i specyfikę tworzenia kontraktów dla projektów realizowanych w metodach AGILE. W ramach tego przedmiotu przewidujemy zarówno wykłady, jak również następujące praktyczne warsztaty (ćwiczenia):

 • sporządzenie i weryfikacja postanowień umów na wdrożenie systemu informatycznego,
 • analiza studiów przypadków (case study) dotyczących wdrożeń systemów informatycznych.

Studia przypadków (case study) przygotowane zostały w oparciu o bogatą praktykę zawodową prowadzącego szkolenie oraz orzecznictwo sądowe. Rozwiązania poszczególnych studiów przypadków zostaną zwizualizowane w postaci „mapy myśli” (mind map). Dzięki otrzymanym „mapą myśli” uczestnicy będą mogli w przyszłości w łatwy sposób przypomnieć sobie omawiane kazus i proponowane rozwiązania.

PROJEKTOWANIE I WDRAŻANIE USŁUG IT – WPROWADZENIE Prowadzący: Piotr Rutkowski

Podczas wykładu słuchacze zdobędą wiedzę, o nowoczesnym narzędziu biznesowym, jakim jest outsourcing oraz zasadach jego kontraktowania. Opowiemy o jego zaletach, ale również i ryzykach mogących wynikać ze stosowania tego modelu współpracy z dostawcą. Przedstawimy, jak w praktyce realizować projekty outsourcingowe. Wspólnie ze słuchaczami przejdziemy przez proces budowy optymalnego modelu SLA oraz tworzenia katalogu usług, które powinny być podstawą umowy outsourcingowej. Podczas wykładu pokażemy wiele przykładów elementów i mechanizmów umów outsourcingowych.

UMOWY NA SERWIS, UTRZYMANIE I ROZWÓJ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Prowadzący: dr Adam Karpiński

Zajęcia pozwolą na poznanie praktycznych reguł sporządzania umów na serwis, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego. Uczestnicy zapoznają się z najważniejszymi zagadnieniami w tego typu umowach. Szczególny nacisk zostanie położony na postanowienia dotyczące warunków serwisu systemu oraz procedury obsługi błędów, w tym definicje błędów oraz parametry SLA / KPI. Poruszony zostanie również szereg innych zagadnień (usługi rozwoju, usługi autoryzacji, personel, podwykonawcy, odpowiedzialność, rozwiązanie umowy). Prezentowany materiał będzie uwzględniał zarówno perspektywę zamawiającego, który powierza utrzymanie systemu informatycznego zewnętrznemu wykonawcy, jak i samego wykonawcy. Omówione zostaną błędy oraz pułapki pojawiające się we wspomnianych powyżej umowach, m.in. w kontekście zjawiska vendor lock-inu.  Zajęcia zostaną podzielone na część wykładową oraz warsztatową. W trakcie części warsztatowej uczestnicy będą rozwiązywali ćwiczenie polegające na analizie postanowień umowy na serwis, utrzymanie i rozwój systemu informatycznego. Ich zadaniem, w ramach kazusu, będzie przedstawienie uwag swojemu klientowi, a także sformułowanie propozycji zmian do umowy.

NEGOCJACJE PROJEKTÓW IT Prowadzący: prof. ALK dr hab. Robert Rządca Słuchacze poznają "niezbędnik negocjatora" czyli narzędzie służące przygotowaniu negocjacji, kroki w budowie propozycji negocjacyjnej, zasady uzgadniania pierwszych kroków w rozmowach. Zaprezentowane zostaną reguły negocjacji w ujęciu Fishera i Ury'ego.

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE W SEKTORZE IT Prowadzący: adwokat dr hab. Marek Świerczyński

Wykład obejmuje aktualne problemy związane z poszukiwaniem sądu i prawa właściwego dla spraw związanych z cyberprzestrzenią. Przykładowe zagadnienia to eksterytorialne stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych, lokalizacja deliktów internetowych, koncepcja zasady państwa pochodzenia dla usługodawców internetowych oraz ochrona konsumenta internetowego w transakcjach IT.

EPU I SPÓŁKA S24 W PRAKTYCE Prowadzący: Paweł Jasiński

Zajęcia mają nie tylko wskazać na zalety postępowań elektronicznych (czas, koszty, postrzeganie przez klientów i dłużników), ale także na konkretnych przypadkach wskażą, jak umiejętnie korzystać z tych nietypowych narzędzi, żeby praktycznie i szybko osiągnąć zakładany cel. Podawane przykłady pokażą zakres zastosowania, jak również pomogą uniknąć przykrych niespodzianek, zarówno ze sfery prawnej, jak i operacyjnego korzystania z nie intuicyjnych systemów, np. płatność jest zablokowana, system nie odpowiada na komendy, albo który sąd ma wydać klauzulę wykonalności. Zajęcia będą uwzględniały aspekt międzynarodowy.

PRAWNE ASPEKTY BLOCKCHAIN, SMART CONTRAKTS ORAZ INNYCH UMÓW ELEKTRONICZNYCH Prowadzący: dr hab. Dariusz Szostek, prof. UoP   W trakcie zajęcie uczestnicy poznają między innymi zasady zawierania umów on-line, problematykę dokumentu elektronicznego, zasady postępowania dowodowego związane z dokumentem elektronicznym.  Omówiona zostanie również problematyka eIDAS, w tym domniemania procesowe z nim związane.

PRAWNE ASPEKTY ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Prowadzący: radca prawny dr. hab. Przemysław Polański, prof. ALK

Celem zajęć jest przedstawienie problematyki regulacji usług drogą elektroniczną w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz w dyrektywie o handlu elektronicznym. Studenci w szczegółach poznają zakres podmiotowy i przedmiotowy obu instrumentów, zagadnienia dotyczące poziomu harmonizacji przyjętego w dyrektywie 2000/31/WE, zasadę państwa pochodzenia, obowiązki informacyjne, zagadnienia dotyczące informacji handlowej, spamu oraz obowiązków przedkontraktowych, a także potwierdzenia transakcji. Szczególny nacisk zostanie położony na kwestie odpowiedzialności pośredników z tytułu przetwarzania danych w ramach mere conduit, cachingu oraz hostingu. Osobnym obszarem analizy stanie się problematyka przetwarzania danych osobowych w kontekście uśude i planowanej nowelizacji. Zajęcia obejmą zarówno polski i unijny dorobek orzeczniczy, a także liczne odesłania do praktyki tworzenia i funkcjonowania serwisów internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem przechowywania i przetwarzania danych w chmurze.

MIĘDZYNARODOWE I EUROPEJSKIE PRAWO HANDLU ELEKTRONICZNEGO Prowadzący: radca prawny dr. hab. Przemysław Polański, prof. ALK

Celem zajęć jest wprowadzenie do wybranych aspektów handlu elektronicznego z perspektywy prawa międzynarodowego oraz europejskiego. Słuchacze poznają podstawowe regulacje na poziomie międzynarodowym, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich 20 lat, ze szczególnym naciskiem na dorobek Unii Europejskiej, które nie tylko zharmonizowała podstawowe obszary dotyczące handlu w Internecie, ale rozwija dalej swój dorobek, coraz częściej sięgając po harmonizację maksymalną albo unifikację prawa. Uczestnicy poznają najważniejsze aspekty obowiązujących regulacji oraz szereg case studies, które wnikną głębiej w wybrane obszary regulacyjne.

ELEKTRONICZNE USŁUGI PŁATNICZE Prowadzący: Katarzyna Sawicka

Dlaczego regulujemy usługi płatnicze? Prawo polskie a prawo UE – czy ze sobą współgrają? Problemy implementacji. Po co nam tak skomplikowana siatka przepisów w zakresie usług płatniczych? Wielowarstwowość regulacji – PSD2, ustawa o usługach płatniczych, RTS, wytyczne EBA, RODO i co jeszcze? Rodzaje elektronicznych usług płatniczych – na jakich zasadach odbywają się płatności w internecie i w terminalach, jacy dostawcy w nich uczestniczą Idea Open Bankingu w PSD2 i na przykładzie innych wybranych jurysdykcji Regulacje dotyczące FinTech w sektorze usług płatniczych – AISP, PISP, wymiana danych. Czy można efektywnie uregulować technologię? Otwarte standardy komunikacji, screen scraping, silne uwierzytelnianie i inne. Monetyzacja danych płatniczych – czy coś stoi na przeszkodzie?

 

PRAWNE ASPEKTY E-MARKETINGU I REKLAMY Prowadzący: r.pr. Mateusz Franke

Wykład obejmuje prawne aspekty prowadzenia marketingu za pomocą elektronicznych kanałów komunikacji. W ramach wykładu omawiana jest problematyka przesyłania informacji handlowej, prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym telemarketingu i marketingu prowadzonego za pomocą poczty elektronicznej, czy stosowania systemów marketing automation. Od strony regulacyjnej wykład koncentruje się na przepisach RODO, projektowanego rozporządzenia ePrivacy, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i prawa telekomunikacyjnego. W czasie zajęć szczególny nacisk kładziony jest na poszukiwanie praktycznych rozwiązań, mających zapewnić optymalne wykorzystanie kanałów elektronicznych do celów marketingowych.

E-ADMINISTRACJA Prowadzący: radca prawny Mirosław Wróblewski

W ramach wykładu przedstawiony zostanie rozwój e-państwa oraz elektronicznej administracji w Polsce i Unii Europejskiej w dobie Big Data. Szczególna uwaga poświęcona zostanie omówieniu elektronicznego postępowania administracyjnego, a także zagadnieniom elektronicznego dostępu do informacji publicznej oraz e-dostępności w administracji publicznej. Seminaryjna forma zajęć pozwoli także na poznanie praktycznych aspektów korzystania z wybranych publicznych platform elektronicznych usług publicznych.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PROJEKTACH IT Prowadzący: radca prawny Bartłomiej Wachta, wspólnik kancelarii Maruta Wachta

Zajęcia obejmują zarówno wprowadzenie do problematyki prawa zamówień publicznych, jak i przedstawienie szczegółowych problemów prawnych spotykanych w praktyce wdrożeń systemów informatycznych w reżimie prawa zamówień publicznych. Program obejmuje aspekty dotyczące specyfiki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wdrożenie systemu informatycznego (lub dotyczącego innych produktów IT), oraz specyficzne zagadnienia dotyczące problemów wynikłych w toku realizacji projektów IT. Zajęcia prowadzone są w formule otwartej na dyskusję z uczestnikami, a poszczególne problemy przedstawiane są na tle konkretnych przypadków i rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej, sądów oraz instytucji kontrolnych.

OPODATKOWANIE KONTRAKTÓW IT Prowadzący: r.pr. Dorota Majcher- Czyż Celem wykładu jest przedstawienie zasad opodatkowania istotnych w sektorze nowoczesnych technologii. W jego ramach uczestnicy zyskują wiedzę dotyczącą VAT, w tym szczególnego systemu przewidzianego dla usług świadczonych elektronicznie, a także PCC i podatku dochodowego (CIT). Na gruncie CIT omówione szczegółowo są zasady podlegania podatkowi u źródła, który dotyka podmioty nabywające licencje na programy komputerowe i usługi IT.

PRAWNE ASPEKTY CLOUD COMPUTING Prowadzący: Michał Kulesza

KONSULTACJE I EGZAMIN KOŃCOWY Prowadzący: r. pr. Roman Bieda

W ramach konsultacji będą mogli Państwo uzyskać wsparcie w zakresie przygotowywanej pracy końcowej oraz omówić inne, interesujące Państwa problemy z prawa IT.

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 204*  * jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

Bigmanwithipad

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

 • soboty 9.15 - 16.15 
 • niedziele 9.15 - 16.15 

 

Terminy

Planowane terminy zjazdów w pierwszym semestrze studiów:

 Terminy dla 19 edycji zostaną opublikowane na przełomie lipca i sierpnia

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Kieruje praktyką prawnych aspektów sztucznej inteligencji („AI Desk”) w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta.

Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, doradztwem prawnym w zakresie prawnych aspektów AI, ochrony danych osobowych oraz handlu elektronicznego.
Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI. 
Współpracownik Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytetu Opolskiego. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. 

Przewodniczący podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji ds. programu działań w zakresie AI. W ramach prac zespołu brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.  

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem grupy roboczej jest między innymi wspieranie polskiego rządu w ewaluacji strategii AI dla Polski. 

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO. 
Członek komitetu sterującego Szczytu Cyfrowego Internet Governance Forum 2021 (ONZ). Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo. Członek Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków. 
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej. 

Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą na studiach podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii, Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, oraz Biznes.AI zarządzanie projektami sztucznej inteligencji, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Kierownik studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych prowadzonych przez GWSH w Katowicach. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

Marcin Maruta
mgr Marcin Maruta

Ekspert w zakresie prawa nowych technologii oraz własności intelektualnej, szef Działu Kontraktów IT w Kancelarii Maruta Wachta. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w doradztwie dla dostawców i klientów sektora ICT. Nadzorował największe kontrakty technologiczne w Polsce o łącznej wartości ponad 10 miliardów złotych. Rekomendowany w Chambers Europe, członek ITechlaw, arbiter PIIT. Wykładowca prawa technologii na uczelniach państwowych i prywatnych (UW, SGH, PAN, Akademia Leona Koźmińskiego). 
Wg rankingu „Rzeczpospolitej” – najlepszy prawnik w dziedzinie technologie, media, telekomunikacja w latach 2016 i 2017 oraz w dziedzinie technologie w 2018 r., a także rekomendowany prawnik w dziedzinie telekomunikacja.

mgr Bartłomiej Wachta

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in.: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions. 
 
Najlepszy prawnik w Polsce w dziedzinie prawa zamówień publicznych, wg rankingu „Rzeczpospolitej” 2016 r.,  2017 r.  i 2018 r.

dr Zbigniew Okoń

Doktor nauk prawnych, radca prawny, partner w kancelarii Maruta Wachta sp. j. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa marketingu, nowych technologii i własności intelektualnej. Współpracownik Instytutu Allerhanda i Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego. Autor kilkudziesięciu prac naukowych dotyczących prawa reklamy, własności intelektualnej i nowych technologii. W rankingu kancelarii prawnych dziennika „Rzeczpospolita” 2016, 2017 i 2018 jest prawnikiem rekomendowanym w kategorii prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawo autorskie.

mgr Sławomir Kowalski

Kluczowy ekspert kancelarii w obszarze prawa ochrony danych osobowych i ochrony informacji. W swojej praktyce koncentruje się na prawnych aspektach przetwarzania danych osobowych w systemach IT i złożonych modelach biznesowych. Jego doświadczenie projektowe w zakresie nowych regulacji ochrony danych osobowych (RODO) obejmuje zarządzanie szeregiem projektów kompleksowego wdrożenia nowych regulacji w dużych organizacjach. Zrealizował wiele audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z regulacjami, doradzał także w kluczowych projektach strategicznych w tym zakresie na rzecz polskich i międzynarodowych podmiotów branży telekomunikacyjnej, e-commerce, finansowej i ubezpieczeniowej, energetycznej i przemysłowej. Zajmował się także doradztwem w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w szczególności w obszarze prawa autorskiego, prawa znaków towarowych oraz domen internetowych. Prelegent na wielu konferencjach biznesowych oraz szkoleniach z ochrony danych osobowych. 

prof. Dariusz Szostek

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym aspektach prawnych handlu elektronicznego i prawie konsumenckim. Jest ekspertem z zakresu identyfikacji elektronicznej oraz metod uwierzytelniania. Uczestniczy w licznych konferencjach naukowych, pracach legislacyjnych nad regulacjami prawnymi dotyczącymi nowych technologii, prowadzi wykłady i szkolenia, był członkiem zespołów eksperckich w Ministerstwie Sprawiedliwości. Radca prawny (wpis nr KT 3267 na listę radców prawnych OIRP w Katowicach), Partner Zarządzający, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Adam Karpiński
dr Adam Karpiński

Doktor nauk prawnych, counsel w Kancelarii Maruta Wachta, z którą jest związany od 2013 r. Specjalizuje się w kontraktach IT i prawie własności intelektualnej, obsługuje zarówno dostawców, jak i zamawiających. Jego doświadczenie obejmuje m.in. sektor bankowy, ubezpieczeniowy, energetyczny, paliwowy, telekomunikacyjny i motoryzacyjny. Pracował dla międzynarodowych korporacji, software house’ów, dystrybutorów, integratorów, outsourcerów, fintechów i start-upów (i tych z Polski, i z Silicon Valley). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Obronił z wyróżnieniem pracę doktorską dotyczącą zależnych praw autorskich na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Trener, mentor i wykładowca, m.in. na Wydziale Matematyki Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

dr hab. Marek Świerczyński

Doktor habilitowany nauk prawnych, prof. UKSW i prodziekan WPiA UKSW, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego WPiA UKSW. Autor ponad 50 publikacji naukowych z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz Life Sciences. Współpracownik Kancelarii Prawnych Kieszkowska Rutkowska Kolasiński oraz Baker&McKenzie. Stały arbiter w Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych oraz członek Instytutu Allerhanda - sekcji własności intelektualnej. Wykonuje zawód adwokata.

dr hab. Przemysław Polański

Jest jednym z czołowych ekspertów w Polsce w zakresie europejskiego i międzynarodowego prawa nowych technologii. W 2013 r. został wybrany przez Komisję Europejską do grona ekspertów, którzy będą zajmować się problematyką klauzul umownych stosowanych przez dostawców usług w chmurze. 
Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w szczególności w doradztwie w zakresie negocjacji i treści umów z zakresu prawa IT, w tym umów wdrożeniowych i SLA, ochrony prawnoautorskiej programów komputerowych, baz danych, serwisów internetowych, niedozwolonych klauzul umownych, regulaminów, przetargów informatycznych oraz problematyki ochrony danych osobowych itp. 
Posiada także bogate doświadczenia jako projektant złożonych systemów informatycznych (główny architekt systemu informacji prawnej Legalis od 2007 r.) oraz programista (autor aplikacji dla sektora B2B). 
Jest znawcą zwyczajów panujących w branży IT, opublikował książkę na ten temat: "Customary law of the Internet", wydaną przez prestiżowy T.M.C Asser Press w 2007 r. Autor ponad 70 publikacji naukowych z obszaru prawa IT. Z wykształcenia prawnik oraz informatyk. 

dr hab. Robert Rządca

Prorektor ds. Badań Naukowych i Rozwoju Kadry oraz Zastępca Rektora Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie. Wieloletni pracownik naukowy oraz wykładowca ALK i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w negocjacjach, analizie i strategii organizacyjnej, e-commerce, zarządzaniu badaniami i rozwojem oraz  zarządzaniu strategicznym. 

Przeprowadził ponad setkę projektów szkoleniowych i doradczych dla takich organizacji jak: Netia, NBP, Gaz System, M. st. Warszawa, Grupa Metro, PKN Orlen,  Medicover, LOT, PZU, KGHM. 

Jest ekspertem w zakresie wdrażania koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwach. 

Wiceprezes Zarządu w Scott Tiger, spółce informatycznej oferującej szyte na miarę rozwiązania dla telekomunikacji, ubezpieczeń i bankowości. Członek rady nadzorczej interaktywnej agencji  K2 Internet SA. 

dr Damian Flisak

Radca prawny, członek warszawskiej OIRP. 
Posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i na stanowiskach osób prowadzących biura prawne dużych polskich przedsiębiorstw. 
Specjalizuje się w doradztwie prawnym z zakresu szeroko pojętego prawa własności intelektualnej: prawa własności przemysłowej, prawa prasowego, nieuczciwej konkurencji, naruszeń dóbr osobistych, prawa mediów, domen internetowych czy ochrony danych osobowych. Jego głównym przedmiotem zainteresowania jest prawo autorskie.   
Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium, był stypendystą Instytutu Maxa Plancka Innowacyjności oraz Ochrony Uczciwej Konkurencji z siedzibą w Monachium. Pełni funkcję arbitra w Sądzie ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). 
Autor licznych publikacji, w tym dwóch monografii z zakresu prawa autorskiego oraz komentarza do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jako redaktor oraz współautor).  Uczestniczy w tworzeniu doktryny prawa autorskiego także poprzez liczne wystąpienia publiczne na konferencjach i warsztatach. Członek International Association for the Advancement of Teaching and Research in Intellectual Property (ATRIP). 
Posługuje się biegle językiem angielskim, hiszpańskim oraz niemieckim. Jest tłumaczem przysięgłym języka niemieckiego oraz współautorem największego na polskim rynku słownika polsko-niemieckiego (Wydawnictwo PONS).

mgr Mirosław Wróblewski

Radca prawny, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia prawnicze oraz z zakresu stosunków międzynarodowych), dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Jest mianowanym urzędnikiem służby cywilnej, audytorem wewnętrznym w  jednostkach sektora finansów publicznych. Wielokrotnie reprezentował Rzecznika w postępowaniach przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Trybunałem Konstytucyjnym i Trybunałem Sprawiedliwości UE. 
Jest autorem ponad 50 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego, europejskiego oraz ochrony praw człowieka, redaktorem kilku książek dotyczących ochrony praw człowieka. Był i jest ekspertem w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych dotyczących ochrony praw człowieka i prawa UE. 
Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego, Polskiego Towarzystwa Konstytucyjnego oraz od maja 2014 r. członek zarządu Stowarzyszenia im. prof. Zbigniewa Hołdy. Ekspert INPRIS w projektach dotyczących Karty Praw Podstawowych UE. 
W latach 2012-2017 był członkiem zarządu Agencji Praw Podstawowych UE (FRA), w latach 2015-2017 także członkiem Komitetu Wykonawczego FRA. Od 2016 r. członek Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych, od 2017 r. zastępca przewodniczącego tej Komisji. 
Wykładał lub wykłada prawo konstytucyjne, prawo Unii Europejskiej, prawo administracyjne oraz prowadził zajęcia (także w języku angielskim i francuskim) m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. prof. J. Tischnera, Polskiej Akademii Nauk, Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu, Akademii Leona Koźmińskiego (prawo nowoczesnych technologii) oraz aplikacji adwokackiej.

Piotr Rutkowski
mgr inż. Piotr Rutkowski

Absolwent Politechniki Gdańskiej. Ma za sobą ponad 20 lat pracy w sektorze IT. Od 15 lat zawodowo zajmuje się outsourcingiem. Brał udział w sprzedaży i wdrożeniach największych projektów outsourcingowych w Polsce. Doradzał w kontraktach outsourcingowych o wartości ponad 300 mln zł. 
Jest autorem licznych publikacji z dziedziny outsourcingu. Prowadzi wykłady z tematyki outsourcingu i strategii sourcingowych na podyplomowych studiach w Szkole Głównej Handlowej i Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Laureat wielu nagród branżowych  sektora outsourcingu. 
W roku 2006 stworzył i zarządza niezależną firmą doradczą SourceOne Advisory (sourceone.pl), specjalizującą się w doradztwie w zakresie outsourcingu, strategii sourcingowych oraz wsparcia procesów zakupowych w IT. 
W swej karierze doradzał m.in. dla T-Mobile, Polkomtel, PKN Orlen, Energa, PZU, TVP, Raben, DHL, PKP PLK, HDI, ING Bank, Meritum Bank, Kredyt Bank, Budimex, Pinebridge Investments, AmRest, KOPEX. 

mgr Dorota Majcher-Czyż

Radca prawny i menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobyła w renomowanych kancelariach prawnych i firmach doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie prawno-podatkowym, restrukturyzacyjnym oraz transakcyjnym. 
Prowadzi projekty mające na celu identyfikację oraz eliminację ryzyk podatkowych, jak również możliwych do uzyskania oszczędności oraz związane z wdrażaniem ulg podatkowych. 
Posiada doświadczenie w postępowaniach podatkowych przed organami skarbowymi oraz sądami administracyjnymi w Polsce. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych, osób fizycznych, oraz międzynarodowym prawem podatkowym. Jest autorką publikacji w prasie codziennej o tematyce podatkowej. Brała udział, jako wykładowca oraz jako słuchacz, w licznych szkoleniach z zakresu podatków oraz na seminariach organizowanych dla przedsiębiorców.

Ireneusz Wochlik
dr inż. Ireneusz Wochlik

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI LAW TECH, Pełnomocnik Dyrektora ds. Transformacji Cyfrowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny – Państwowego Instytutu Badawczego, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji oraz współtwórca studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Jest współautorem patentu PL224517B1 „System for recording and processing of signals for the diagnostics of hearing system and method of recording and processing of signals for the diagnostics of hearing system”. 

Od przeszło 20 lat zajmuje się analizą danych oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej, jak również w zaawansowanej analizie danych opartej o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning. Prelegent na szeregu konferencjach naukowych i biznesowych.

mgr Małgorzata Kurowska

SENIOR ASSOCIATE
Radca prawny, ekspert prawa ochrony danych osobowych i koordynator projektów w obszarze digital / paperless.
Posiada rozległe doświadczenie w projektach z zakresu ochrony danych osobowych oraz prawa nowych technologii / IT. Doradzała w projektach związanych z wdrożeniem elektronicznych doręczeń (e-delivery), a także implementacją pieczęci elektronicznej oraz rozwiązań umożliwiających zdalną identyfikację i weryfikację tożsamości. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa nowych technologii na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Szkołę Prawa Francuskiego.

Michał Kulesza
Michał Kulesza

Specjalizuje się w zagadnieniach regulacyjnych związanych z IT. Świadczy stałą obsługę dla podmiotów z sektora finansowego w zakresie kwestii regulacyjnych (np. EBA, DORA, wytyczne KNF), outsourcingu IT, digitalizacji oraz usług cloud – zarówno po stronie zamawiających, jak też dostawców rozwiązań dla podmiotów z sektora regulowanego. Prowadził unikalne projekty o wartości ponad 10 miliardów złotych, w tym negocjował umowę dotyczącą budowy regionów Google i Microsoft w Polsce oraz wdrażał pionierskie rozwiązania chmurowe w bankach, zakładach ubezpieczeniowych, funduszach inwestycyjnych oraz podmiotach z sektora ochrony zdrowia (medycznego i farmaceutycznego), energetyki, infrastruktury krytycznej czy też telekomunikacyjnego.

KS
Katarzyna Sawicka

Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym dla klientów z sektora FinTech oraz w obszarze financial regulatory i compliance. Posiada znaczące doświadczenie w obszarze prawa bankowego (m.in. w zakresie outsourcingu, świadczenia usług bankowych, tajemnicy bankowej), usług płatniczych, prawa ubezpieczeniowego, MiFID II. Doświadczenie w sektorze krypto zdobywała m.in. jako Head of Legal w brytyjskim start upie Ramp. Ramp jako jeden z pierwszych podmiotów otrzymał wpis na listę crypto asset providers prowadzoną przez Financial Conduct Authority. Doradza klientom planującym rozpocząć działalność regulowaną w Polsce oraz w zakresie zmian w modelu funkcjonowania podmiotów regulowanych. Uczestniczy w transgranicznych przekształceniach podmiotów z sektora finansowego oraz doradza klientom w odniesieniu do regulacji prawa UE. Doradza klientom z sektora finansowego przy wdrażaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań, w tym chmury obliczeniowej (studium wykonalności, określenie wymogów regulacyjnych, tworzenie dedykowanych narzędzi analizy ryzyka, prowadzenie warsztatów). Przygotowuje dokumenty i procedury z zakresu compliance, w szczególności w obszarze  anti-fraud oraz AML, ochrony danych osobowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Prawa Brytyjskiego współorganizowanego przez Uniwersytet Cambridge, Centrum Prawa Hiszpańskiego.

Cezary Hofman
Cezary Hofman

IT Project Manager/Scrum Master w Saly S.A., gdzie odpowiedzialny jest za szereg projektów związanych z platformą e-commerce B2B oraz zarządzaniem i wsparciem zespołów IT. Praktyk i entuzjasta zwinnego zarzadzania projektami. W Nowych Motywacjach odpowiedzialny za obszar analizy biznesowej, consulting 
i zarządzanie projektami dla dużych podmiotów publicznych. Uprzednio Scrum Master i analityk biznesowy w Unity Group S.A., gdzie partycypował w projektach m.in. dla największej sieci fast-food na świecie; analityk i Scrum Master w projekcie Inlago.pl.  Wcześniej Business Proces Manager w Berner Polska sp. z o.o. gdzie odpowiadał za wprowadzenie systemu zarządzania jakością, w tym za inwentaryzację procesów zarządczych i operacyjnych. Współodpowiedzialny za zapewnienie zgodności procesów i procedur z przepisami RODO oraz przeszkolenie, w tym zakresie pracowników firmy, na każdym z jej szczebli organizacyjnych. W Altkom Akademia odpowiedzialny za współpracę m.in. z IBM Labs, Arvato czy Crif. Wolontariusz i trener Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Ma doświadczenie w sprzedaży, budowaniu strategii sprzedaży, ochronie danych osobowych, zarządzaniu zespołami IT.

Pawel-Tobiczyk
Paweł Tobiczyk

Adwokat, Counsel w Zespole Ochrony Danych Osobowych oraz szef Zespołu E-commerce Desk w Kancelarii Maruta Wachta. 

Działa w obszarach e-commerce, online marketingu, FinTech i finansowym. Specjalizuje się w ochronie informacji prawnie chronionych, ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii, zajmuje się także kwestiami związanymi ze sztuczną inteligencją, prawem konsumenckim i prawem ubezpieczeniowym.

Absolwent prawa, filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie w INP PAN. Ukończył także studia podyplomowe Biznes. AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wykłada przedmioty związane z ochroną danych osobowych oraz e-commerce na wielu uczelniach wyższych. Prelegent na licznych konferencjach branżowych. Autor artykułów w czasopismach naukowych i prasie specjalistycznej. W rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021/Poland w kategorii Data Privacy and Data Protection uzyskał tytuł Rising Star.

r.pr. Mateusz Franke

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011 r.) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011 r.) i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie ukończył aplikację radcowską (2014 r.). Egzamin radcowski zdał z wyróżnieniem i uzyskał wpis na listę radców prawnych (2015 r.).

Jest specjalistą i doświadczonym praktykiem w obszarze prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego, e-commerce, marketingu i reklamy, gier hazardowych oraz podatkowych aspektów marketingu i promocji.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywa od 2010 r. w renomowanych kancelariach. Jako członek zespołu jednej z wiodących polskich firm prawniczych był prawnikiem rekomendowanym w rankingu The Legal 500 w obszarze Commercial, Corporate & M&A dla Polski za rok 2021 i 2022. W Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2022 został uznany za lidera w dziedzinie „sprawy konsumenckie”. Obecnie jest szefem praktyki prawa e-commerce, ochrony danych osobowych oraz marketingu i reklamy w kancelarii FinTaxLegal (ftl).

Doradzał wiodącym przedsiębiorcom z różnych branż (m.in. sieci handlowe, convenience stores, producenci towarów sensytywnych, platformy handlu elektronicznego, sektor finansowy, agencje marketingowe) w nowatorskich projektach związanych z e-commerce, ochroną danych osobowych, paperless, nowymi technologiami i ochroną konsumentów. Prowadził kompleksową obsługę prawną setek akcji promocyjnych, w tym ogólnopolskich konkursów, loterii i programów lojalnościowych realizowanych przez przedsiębiorców z różnych sektorów rynku. Pełnił też funkcję inspektora ochrony danych w spółce z branży e-commerce.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa prywatności i danych osobowych oraz ochrony zabytków. Występuje jako prelegent na szkoleniach i wydarzeniach branżowych. Prowadził wykłady i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

Opinie studentów i absolwentów

alk
Ewelina Kamińska

Bardzo polecam studia podyplomowe na Akademii Leona Koźmińskiego - kierunek Prawo nowoczesnych technologii.

Wykłady prowadzone są przez praktyków i fachowców w swoich dziedzinach, co pozwala nabyć umiejętności w zakresie opiniowania i konstruowania umów dotyczących IT oraz innych kwestii związanych np. z handlem elektronicznym. Na studiach wykładają nie tylko prawnicy, ale również osoby innych specjalności, co daje okazję do nabycia wszechstronnej wiedzy dotyczącej problematyki związanej z prawem nowoczesnych technologii. Szczerze polecam, jeśli ktoś myśli o specjalizacji w tym zakresie.

 

alk
Sławomir Kowalski

Udział w pierwszej edycji studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii okazał się bardzo dobrą inwestycją w mój rozwój zawodowy. Zajęcia były prowadzone na bardzo wysokim poziomie i rzeczywiście dotykały sedna.

Za szczególnie cenne uważam praktyczne podejście wykładowców do analizowanych problemów prawnych, koncentrujące się na ocenie ryzyka i omówieniu rozwiązań akceptowalnych biznesowo. Udział w zajęciach jest także dobrą okazją do networkingu. Zdecydowanie polecam każdemu, kto rozważa rozwój swojej specjalizacji w kierunku IT.

 

alk
Anna Kruszewska

Serdecznie polecam podyplomowe studia Prawo nowoczesnych technologii. Wielką zaletą tych studiów są świetni prowadzący, łączący wiedzę na akademickim poziomie z praktycznym doświadczeniem.

W toku studiów nacisk położony jest nie tylko na stricte prawnicze kwestie, ale przede wszystkim na zrozumienie specyfiki projektów IT, co powoduje, że zyskuje się nie tylko wiedzę, ale również zrozumienie problemów, z jakimi zwracają się klienci. Dodatkowym atutem jest dobra atmosfera i sprawna organizacja uczelni, co powoduje, że z przyjemnością wspominam weekendy spędzone w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

alk
Edyta Snakowska-Estorninho

Studia z zakresu prawa nowoczesnych technologii dostarczają wiedzy, która w dzisiejszym świecie jest potrzebna nie tylko osobom ściśle działającym w branży komputerowej. Ochrona danych osobowych, hosting, kwalifikacja prawna spammingu, dozwolony użytek, cloud computing, to zagadnienia, które są istotne dla każdego, kto posługuje się środkami komunikacji elektronicznej.

Studia te były dla mnie interesujące jako dla radcy prawnego świadczącego usługi prawne dla branży infrastrukturalnej w zakresie ochrony środowiska. Zagadnienia nowoczesnych technologii występują we wszystkich innowacyjnych działach gospodarki.

 

alk
Agnieszka Oleszczuk-Sowa

Udział w trzeciej edycji studiów podyplomowych Prawo nowoczesnych technologii okazał się dobrą decyzją. Co wydaje mi się szczególnie cenne, program studiów obejmuje nie tylko specjalistyczne aspekty prawne związane z szeroko pojętymi nowoczesnymi technologiami, ale także liczne zagadnienia pozaprawne, takie jak zarządzanie projektami IT, strategie outsourcingu czy też negocjacje umów IT.

Prowadzący to w dużej mierze praktycy posiadający wieloletnie doświadczenie w danej dziedzinie. Słuchacze mogą zakończyć studia wedle własnego wyboru - standardową pracą opisową na wybrany temat bądź też – co wydaje mi się szczególnie praktyczne – przygotowaniem umowy do kazusu ułożonego przez prowadzących, która dyskutowana jest następnie z komisją podczas obrony końcowej. Polecam te studia w szczególności prawnikom, którzy w praktyce zawodowej mają do czynienia z klientami z branży IT bądź planują obsługę klientów z tej branży. 

 

Zasady naboru

19 edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku lub do wyczerpania miejsc. Planowany termin uruchomienia to październik 2023.  

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

Liczba miejsc ograniczona.

 

Warunkiem ukończenia studiów jest przygotowanie indywidualnej pracy końcowej i jej obrona. 

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Adamowicz-Sikora Edyta KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Edyta Adamowicz-Sikora

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 950 zł każda) 9 900 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK ( możliwość płatności w dwóch ratach po 4 455 zł każda ) 8 910 zł 
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 9 400  zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl