Strona główna
prawo farmaceutyczne studia podyplomowe, prawo farmaceutyczne warszawa

Prawo Farmaceutyczne dla Biznesu

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym jest ściśle regulowane. W rezultacie budowanie skutecznych strategii wymaga nie tylko znajomości procesów, ale i przepisów dotyczących każdego etapu życia produktu leczniczego i suplementu diety.

Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie to podstawa do tworzenia pożądanej pozycji rynkowej oraz budowania własnej pozycji na rynku pracy. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych, praktycznych aspektów ich stosowania oraz wpływu na biznes w sektorze farmaceutycznym jest kluczowa.

W odpowiedzi na te potrzeby powstał kierunek Prawo farmaceutyczne dla biznesu, który na dzień otwarcia studiów jest pierwszym kierunkiem w Polsce, który kompleksowo traktuje: wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, obrót w tym: marketing i refundację leków oraz suplementów diety.

Atuty kierunku

1
Kompetencje i uprawnienia

poznasz kompetencje i uprawnienia poszczególnych organów administracji publicznej regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze farmacji

2
Poznasz regulacje prawne

w zakresie wytwarzania leków i suplementów diety (GMP, HCCP)

3
Praktyczna wiedza

uzyskasz wiedzę z zakresu wprowadzania do obrotu leków i suplementów diety

4
Praktyczne aspekty budowania strategii refundacyjnej

w oparciu o świadome i zaplanowane działania Market Access (Public Affairs), dowiesz się jak zaplanować analizę HTA oraz jak zaplanować strategię procesu refundacji leków

5
Praktyczna wiedza i umiejętności

niezbędne do skutecznej sprzedaży leków i suplementów diety zgodnie z prawem konsumentów, konkurencji oraz na podstawie prawa zamówień publicznych

6
Nauczysz się

przygotowywać i zarządzać procesem wprowadzania na rynek produktu leczniczego i suplementu diety

Cel główny:

Przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego zasad organizacji prawnej rynku farmaceutycznego w kontekście celów marketingowych i biznesowych. Połączenie kompetencji uznanych praktyków oraz wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenia w biznesie farmaceutycznym, pozwoliło przygotować program, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w branży farmaceutycznej zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

 

Cele szczegółowe:

 

 • Nabycie wiedzy na temat uwarunkowań prawnych organizacji rynku farmaceutycznego oraz praktycznego jej wykorzystania w biznesie.
 • Nabycie wiedzy na temat regulacji prawnych związanych z każdym z etapów życia leku i suplementu diety: wytwarzania, wprowadzania do obrotu i obrotu: w tym reklamy i refundacji.
 • Nabycie know-how związanego z aspektami prawnymi w ujęciu biznesowym.
 • Wzmocnienie kompetencji marketingowych i sprzedażowych leków każdej kategorii dostępności (szpitalne, na receptę, OTC) oraz suplementów diety.
 • Nabycie wiedzy i wzmocnienie kompetencji w zakresie wykorzystania strategii refundacyjnych w biznesie.

Partner

Adresaci studiów

Studia dedykujemy każdemu, kto chce budować swoje kompetencje w branży farmaceutycznej lub świadczyć usługi wsparcia dla tej branży, w szczególności:

 • managerom średniego i wyższego szczebla w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importu, sprzedaży i marketingu leków i suplementów diety
 • przedstawicielom medycznym, farmaceutycznym i specjalistom, którzy chcą skutecznie planować swoją karierę w branży farmaceutycznej
 • przedsiębiorcom, właścicielom i managerom firm tworzących i oferujących wsparcie dla sektora farmaceutycznego
 • przedsiębiorcom, zainteresowanym rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z branżą farmaceutyczną
 • prawnikom, aplikantom, radcom prawnym, adwokatom, prawnikom przedsiębiorstw (in-house) zainteresowanym problematyką rynku farmaceutycznego

Studia skierowane są zarówno do osób pracujących w sektorze prywatnym, jak również w sektorze publicznym.

Rankingi

Kierownik studiów

dr Anna Banaszewska

dr nauk prawnych, radca prawny, ekonomista, farmaceuta.
Ekspert w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego.
Udziela pomocy prawnej w Polsce i zagranicą w zakresie badań klinicznych, wytwarzania, dopuszczania do obrotu, refundacji oraz obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych a także kosmetyków i środków żywieniowych. 
Doradza w zakresie zamówień publicznych i reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w przedmiocie zamówień na dostawy leków i wyrobów medycznych oraz usług medycyny pracy. 
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych przed Szwajcarską Izbą Arbitrażową (SCAI) oraz przed Międzynarodową Izbą Handlowa (ICC).
Uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z dziedziny life sciences. 
Prelegentka wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa zamówień publicznych.
W 2000 roku ukończyła Akademię Medyczną na kierunku farmacja Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego z tytułem magister, w 2002 roku ukończyła kierunek ekonomia i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2012 roku obroniła pracę na Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.  
W codziennej praktyce łączy ekspertyzę prawną z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach zarządczych działów sprzedaży i marketingu spółek farmaceutycznych i medycznych (Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Roche Polska, Medicus).
Świadczy pomoc prawną pro bono w sprawach wykluczenia społecznego, w tym pacjentów osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych oraz w ramach pomocy prawnej z urzędu w sprawach gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono 2020 Rzeczpospolitej.

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje aby:

 • stać się liderem na rynku managerów świadomie zarządzających strukturą portfela produktów;
 • zostać liderem projektu, jego kierownikiem lub kluczowym członkiem zespołu w zakresie każdego etapu życia leku i suplementu diety;
 • obniżyć ryzyko prowadzenia działalności i poprawić pozycję konkurencyjną firmy

Perspektywa zawodowa

Zdobytą wiedzę wykorzystasz na stanowisku prezesa, dyrektora, kierownika działu:

 1. Produkcji,
 2. Jakości,
 3. Public Affairs,
 4. Regulatory,
 5. Sprzedaży,
 6. Marketingu
 7. Świadcząc usługi dla firm farmaceutycznych w tym usługi pomocy prawnej.

Program

MODUŁ I. ORGANIZACJA RYNKU FARMACEUTYCZNEGO:

1. Organizacja rynku farmaceutycznego, organy administracji i zakres odpowiedzialności.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie organy regulują prowadzenie działalności w sektorze farmaceutycznym, poznają zakres kompetencji każdego z organów oraz sposoby załatwiania spraw administracyjnych w sprawie leków i suplementów diety. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

2. Prawne aspekty organizacji spółki sektora farmaceutycznego.

Uczestnicy poznają zasady prawne tworzenia spółek sektora farmaceutycznego w zależności od przedmiotu działalności gospodarczej (wytwórca, importer, dystrybutor). Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia

MODUŁ II. KLUCZOWE ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I BIZNESOWE ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM

1. Uwarunkowania prawne dotyczące wytwarzania produktów leczniczych (GMP, zasoby ludzkie).

Wytwarzanie leków oraz API podlega ścisłym regulacjom UE i krajowym. Uczestnicy poznają zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz sporządzania i weryfikowania standardów jakie powinny zostać określone w Dokumentacji Głównego Miejsca Prowadzenia Działalności Gospodarczej.  Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

2. Regulacje prawne związane wytwarzaniem suplementów diety (HCCP, zasoby ludzkie).

Wytwarzanie suplementów diety odbywa się w ścisłym reżimie jakościowym i jest regulowane prawem UE i krajowym. Uczestnicy poznają zasady HCCP oraz sporządzania i weryfikowania standardów jakie powinny zostać określone w Dokumentacji wytwórcy. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

3. Oznakowanie opakowań i ulotka informacyjna leków oraz suplementów diety. Serializacja i certyfikacja.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie zasady obowiązują w zakresie oznakowania opakowań oraz informacji przekazywanych pacjentowi w ulotce leku i suplementu diety. Ponadto dowiedzą się czym jest, czemu służy i jak przebiega proces serializacji leków. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

4. Import – rodzaje i zasady prowadzenia importu (Incoterm, zwalnianie do obrotu, podatki).

Uczestnicy poznają zakres czynności objętej definicją importu, rodzaje importu leków w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne oraz zasady transportowe związane z importem (Incoterm 2020). Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak kształtują się obowiązki podatkowe i celne. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

5. Zwalnianie do obrotu leków i suplementów diety.

W ramach tego przedmiotu zostaną omówione zasady zwalniania do obrotu leków i suplementów diety oraz obowiązki jakie ciążą na importerze leków i suplementów diety. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

MODUŁ III. WPROWADZANIE DO OBROTU LEKÓW I SUPLEMENTÓW DIETY. REFUNDACJA

1. Procedury wydawania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leków

Podczas zajęć przedstawione zostaną wszystkie procedury dopuszczania do obrotu leków na podstawie pozwolenia, jak i dodatkowo procedury szczególne takie jak zgoda Ministra Zdrowia. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

2. Market Access

W ramach tego przedmiotu uczestnicy poznają aspekty praktyczne prowadzenia procesu advocacy na rzecz wprowadzania danego produktu na rynek i budowanie jego pozycji rynkowej jako elementu budowania strategii produktowej. Przedmiot obejmuje zagadnienia public affairs polegające na budowaniu i utrzymywaniu trwałego kontaktu pomiędzy danym podmiotem (firmą, organizacją) i jego publicznym otoczeniem - administracją publiczną, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

3. Ocena technologii medycznych (HTA)

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak należy projektować analizę HTA i jak wybrać i przygotować dane wejściowe w celu optymalnego przedstawienia istniejących standardów opieki z nową technologią i wykazania korzyści jakie się wiążą z ocenianą technologią lekową. Zajęcia obejmują praktyczne aspekty pracy z HTA w procesie refundacyjnym.

4. Etapy procesu refundacji, zasady ustalania ceny i instrumenty dzielenia ryzyka.

Uczestnicy poznają definicję, cel i etapy procesu refundacji zarówno w zakresie leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w lecznictwie ogólnodostępnym jak i przebieg procesu refundacyjnego leków stosowanych w programach lekowych i katalogu chemioterapii. Podczas zajęć przedstawione zostaną również rodzaje instrumentów dzielenia ryzyka i ich zastosowanie. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

MODUŁ IV. SPRZEDAŻ I MARKETING

1. Reklama leków i suplementów diety (decyzje GIF)

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z reklamą leków i suplementów diety na podstawie zasad ogólnych reklamy, przepisów prawa farmaceutycznego. Podczas zajęć przedstawione zostaną najciekawsze decyzje GIF w zakresie reklamy leków oraz UOKiK w zakresie reklamy suplementów diety. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

2. Prawo ochrony konsumenta a strategie marketingowe leków OTC i suplementów diety.

W ramach tego przedmiotu zostaną omówione prawa konsumenta w kontekście strategii marketingowych leków OTC i suplementów diety. Uczestnicy poznają podstawowe strategie marketingowe w tym dowiedzą się jakie zasady stosuje się do zawierania umów na odległość. Podczas zajęć zostaną również omówiona definicja i rodzaje praktyk naruszających zbiorowe prawa konsumenta. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

3. Zamówienia publiczne na dostawy leków.

Przedmiot obejmuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 roku w zakresie właściwym dla zamówień na dostawy. Uczestnicy podczas zajęć również dowiedzą się jak w praktyce należy rozumieć zasadę efektywności oraz wykonywać zobowiązanie w zakresie analizy potrzeb i wymagań, a następnie formułować opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

4. Strategie marketingowe w sprzedaży szpitalnej.

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się budować strategie sprzedażowe dla produktu w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zależności od procedury w jakiej stosowany jest dany lek: program lekowy, katalog chemioterapii, JGP. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

5. Nadzór na bezpieczeństwem farmakoterapii.

Uczestnicy dowiedzą się kto, jaki sposób, kiedy ma obowiązek monitorować i zgłaszać działania niepożądane leków. Podczas zajęć zostanie omówiony EnduraVigilance- europejska sieć przetwarzania danych i system zarządzania służący do zgłaszania i oceny podejrzewanych działań niepożądanych leków dopuszczonych do obrotu lub badanych w badaniach klinicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

MODUŁ V. PROJEKT DYPLOMOWY

1. Seminarium projektu dyplomowego i egzamin końcowy.

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 206* 

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

Sobota: 8:45-17:30

Niedziela: 8:45-15:45

Planowane terminy zjazdów w I semestrze

 

 • 7 – 8.10.2023
 • 21 22.10.2023 online
 • 4 5.11.2023
 • 18 – 19.11.2023 online

 • 2 – 3.12.2023

 • 16 – 17.12.2023 online

 • 20 – 21.01.2024

 • 10 – 11.02.2024

Wiodący wykładowcy

Kiedrowicz-Wywiał Aleksandra
dr Aleksandra Kiedrowicz-Wywiał

doktor nauk prawnnych Aleksandra Kiedrowicz-Wywiał, radca prawny, Head of Legal dla Polski, Węgier i krajów Bałtyckich w naukowo-technicznej firmie Merck. Od ponad dziesięciu lat związana z branżą farmaceutyczną, zarówno w obszarze wsparcia prawnego, jak i Compliance. W przeszłości prowadziła również zajęcia dydaktyczne dla studentów. 
Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była stypendystką Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu oraz stypendystką programu Erasmus na Uniwersytecie w Regensburgu. Absolwentka Kursu Letniego Szkoły Prawa Handlowego i Międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji PAN w Warszawie.
Autorka publikacji z zakresu prawa nowych technologii. Uczestniczka wielu konferencji i seminariów dotyczących problematyki prawnej. Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Legal-Tech w Polsko-Niemieckiej Izbie przemysłowo Handlowej, a w przeszłości Członek Sądu Dyscyplinarnego INFARMA.
W swojej pracy zawodowej posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

Iga Lipska
dr Iga Lipska

Doktor nauk medycznych, obecnie Kierownik projektu „Szpitalna Ocena Innowacyjnych Technologii Medycznych” (HB-HTA-PL) GOSPOSTRATEG, Konsorcjum naukowo-badawcze Centrala NFZ - Uczelnia Łazarskiego - Narodowy Instytut Kardiologii i Kierownik Działu Monitorowania Świadczeń, Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), Centrala.

Posiada kilkanaście lat doświadczenia w administracji publicznej związanej z ochroną zdrowia (system ubezpieczenia zdrowotnego - Centrala NFZ/Mazowiecka Regionalna Kasa Chorych; ocena technologii medycznych, refundacja leków – Agencja Oceny Technologii Medycznych AOTM, działalność kontrolna NFZ), w tym 10 lat na stanowiskach kierowniczych, a także 8 lat zarządzania projektami (w tym współfinansowanymi ze środków unijnych), ponadto 6 lat doświadczenia w pracy naukowo-doradczej związanej z ochroną zdrowia, głównie z oceną technologii medycznych (projekty międzynarodowe, we współpracy z agencjami HTA z wielu krajów, w tym m.in. europejskich).

Kluczowe umiejętności: zarządzanie projektami (certyfikaty PRINCE 2 i PRINCE Agile), ocena technologii medycznych, refundacja leków, budowanie strategii, zarządzanie zespołem, komunikacja w zespole, negocjacje, analityczne myślenie, płynny język angielski w mowie i piśmie

Zainteresowania zawodowe: podejmowanie decyzji w zakresie opieki zdrowotnej w oparciu o dowody naukowe (tzw. evidence based decision making in health care), ocena technologii medycznych (Health Technology Assessment HTA), refundacja leków, w szczególności nowych cząsteczek, badania kliniczne, ekonomika zdrowia

Szczególne osiągnięcia zawodowe:

- utworzenie od podstaw zespołu analitycznego w Agencji Oceny Technologii Medycznych (od 3 do 30 osób w latach 2006-2011)

- utworzenie pionu analiz kontrolnych w Departamencie Kontroli Centrali NFZ (2017-2018)  

- kierowanie pierwszym w NFZ grantem naukowo-badawczym realizowanym przez Konsorcjum naukowo-badawcze NFZ - Uczelnia Łazarskiego - Narodowy Instytut Kardiologii (projekt HB-HTA finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 2018-2022)

- zarządzanie z sukcesem projektami finansowanymi ze środków unijnych, w szczególności “Przejrzystość decyzji państwowego systemu w zakresie zwrotu kosztów lekarstw”

- autorka Polityki Lekowej Państwa na lata 2018-2022 (przyjętej jako dokument rządowy)

- doktorat prowadzony i obroniony na Uniwersytecie w Utrechcie w Holandii (pod auspicjami Centrum Współpracującego ze Światową Organizacją Zdrowia ds. Polityki Farmaceutycznej), - - współprzewodnicząca (co-chair) HTA Roundtable Europe ISPOR (International Society for Pharamcoeconomics and Outcomes Research), członkini Global HTA Roundtable (2019-2021)

- udział w opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań związanych z ustawą o refundacji leków do polskiego porządku prawnego (w związku z transpozycją Dyrektywy Przejrzystości oraz kierowaniem z sukcesem projektem „Przejrzystość decyzji państwowego systemu w zakresie zwrotu kosztów lekarstw” (współfinansowanym ze środków unijnych budżet ok. 2 mln €)

- członkini Komisji Ekonomicznej, Ministerstwo Zdrowia (2018-2019) - negocjowanie cen leków innowacyjnych z globalnymi koncernami farmaceutycznymi, kierowanie negocjacjami dot. leków biopodobnych (m.in. strategia w imieniu MZ m.in. dla trastuzumabów biopodobnych) 

Ponadto obecnie:

- wykładowca akademicki:

 • Studia Dualne o profilu praktycznym Ocena Technologii Medycznych (DUO-OTM), Warszawski Uniwersytet Medyczny (przedmiot Leki jako technologie medyczne - od badań klinicznych po refundację)
 • Studia Dualne o profilu praktycznym „HEALTH ECONOMICS AND BIG DATA ANALYTICS” (Ekonomika Zdrowia i Analityka Danych Health Economics and Big Data Analytics (HEBDA), Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa (przedmiot Analityka danych w Agencji Oceny Technologii Medycznych” (Data Analytics at HTA Agency) w języku angielskim)
Lewandowska Anna
Anna Lewandowska

Anna Lewandowska pełni funkcje Dyrektora Działu Inflammation & Immunology Pfizer Polska Sp. z o.o. a także członka Zarządu Pfizer Polska Sp. z o.o. Reprezentuje Dział Inflammation & Immunology Pfizer Polska na poziomie Zarządu Europy Centralnej i Wschodniej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej w obszarze marketingu, sprzedaży, zarzadzania oraz prowadzeniu projektów biznesowych.

Odpowiada za zarządzaniem portfolio produktów, zajmuje się określaniem specyficznych obszarów terapeutycznych, oceną, opracowywaniem i realizacją innowacyjnych strategii biznesowych i wdrażaniem nowych modeli rynkowych. Definiowaniem priorytetów, optymalizacją i maksymalizacją wyników grupy, inwestowaniem i wykorzystywaniem podstawowej działalności w celu zapewnienia trwałego wkładu w organizację.

Odpowiada za zarządzanie i budowanie zintegrowanych, funkcjonalnych zespołów. Utrzymywanie i modelowanie wartości, elementów kultury oraz inspirującego przywództwa

Pełniła funkcje członka Commercial Team Obszaru Rynków Wschodzących Europy, Rosji, Indii i Turcji. W zespole tym uczestniczyła w opracowaniu i realizacji globalnych strategii biznesowych.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kowalska Aneta
Aneta Kowalska

Absolwentka wydziału Technologii żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz kierunku Zarządzania i Audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Aktywny auditor wiodący systemów jakości i bezpieczeństwa żywności, m.in.  ISO 9001:2015, HACCP, ISO 22000:2015, BRC ver. 8 w Jednostce Certyfikującej TUV SUD.

Specjalista w zakresie projektowania oraz oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produkcji żywności i suplementów diety z szerokim doświadczeniem branżowym.

Szkoleniowiec i konsultant niezależny w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Kowalski Piotr
Piotr Kowalski

National Sales Manager w Sandoz.

Ponad 20 lat związany z rynkiem farmaceutycznym w firmach Bayer, Astra Zeneca, Abbot, AbbVie i Sandoz.

Posiada doświadczenie obejmujące promocje produktów Rx, OTC oraz rynku szpitalnego, wprowadzanie produktów na rynek oraz zarządzanie zespołami sprzedażowymi i przetargowymi pozwala na szeroką perspektywę rynku farmaceutycznego. 

Budowanie narzędzi analitycznych, monitorowanie i zarzadzanie w obszarze postepowań przetargowych wspierających zamawiających i wykonawców. 
Potrzeby zamawiających oraz wykonawców mogą być wspólnym celem i służyć poprawie jakości otrzymywanych produktów.

Biadun Dobrawa
dr Dobrawa Biadun

doktor nauk prawnych, radca prawny, legislator, mediator CAM Lewiatan. Karierę zawodową rozpoczęła w Wydziale Prawnym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a następnie pracowała w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji.W kolejnych latach współpracowała również z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie oceny zgodności powiadomień o żywności z prawem. Od 2014 r. prowadzi własną praktykę zawodową. Współpracowała z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (w zakresie opracowywania wewnętrznych procedur) i Konfederacją Lewiatan, gdzie odpowiadała za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Obecnie wspiera m.in.  Krajową Izbę Fizjoterapeutów.
Była członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Z ramienia pracodawców była członkiem Rady Dialogu Społecznego, Zespołu ds. usług publicznych RDS, przewodniczącą Zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych RDS, członkiem Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia i członkiem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia. Od 2018 r. jest członkiem Rady MOW NFZ, a także zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego. 
Autorka publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, w tym publikacji "Apteki. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach" i "Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa". Współpracuje z Wolters Kluwer Polska.

Pietrusiński Michał
Michał Pietrusiński

Radca prawny, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz podczas ośmioletniej pracy na stanowisku prawnika wewnętrznego w jednej z największych europejskich grup kapitałowych. 

Od 2016 roku radca prawny Michał Pietrusiński świadczy usługi na rzecz Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Od 2017 r. radca prawny Michał Pietrusiński kieruje Biurem Prawnym w Narodowym Instytucie Leków.

Radca prawny Michał Pietrusiński wykłada prawo farmaceutyczne w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Szulc Jakub
Jakub Szulc

EY Polska Health &Lifescience Industry Leader. Ekspert rynku ochrony zdrowia, poseł na Sejm 2005 - 2014, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w latach 2008-2012 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizacja: handel międzynarodowy. Opracowanie programu oddłużania placówek ochrony zdrowia przekształcanych z spzoz w spółki kapitałowe (tzw. Plan B)

Umiejętności: planowanie strategiczne, reorganizacja i restrukturyzacja placówek ochrony zdrowia przygotowywanie i wdrażanie zmian systemowych w obszarze ochrony zdrowia

Doświadczenie: Przygotowanie, wdrożenie i współautorstwo wielu obowiązujących aktów prawnych, w tym m.in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy „refundacyjnej”, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do nich

Współautor koncepcji a następnie projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Realizacja i nadzorowanie szeregu procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych w polskich szpitalach (m. in. SCM Polanica – Zdrój, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku)

Autor koncepcji finansowania restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia przy pomocy środków Agencji Rozwoju Przemysłu. Autor, współautor lub recenzent wielu dokumentów strategicznych opracowywanych dla instytucji publicznych i prywatnych z zakresu różnych dziedzin systemu ochrony zdrowia

Przewodniczący Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie, członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, były Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, były członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Członek Komitetu Sterującego WUM ds. połączenia i restrukturyzacji szpitali klinicznych, członek Zespołu Rektorskiego ds. konsolidacji szpitali klinicznych we Wrocławiu

Doświadczenie w pracy w sektorze finansowym: w latach 1996-2005 r. pracował w instytucjach bankowych, ostatnio na stanowisku Dyrektora w Pionie Rynków Międzynarodowych Banku BPH.

Przykładowe projekty: Strategia PVA/ Market Access dla innowacyjnej firmy farmaceutycznej. Studium potrzeb inwestycyjnych systemów ochrony zdrowia państw członkowskich UE. Studium dobrych praktyk w UE dotyczące leczenia osób starszych, opieki pośredniej, deinstytucjonalizacji, współpracy sektorów opieki zdrowotnej i społecznej w celu budowania długoterminowej strategii opieki senioralnej w dużej aglomeracji na północy Polski. Studium modeli refundacji innowacyjnych leków onkologicznych jako część procesu efektywnego leczenia nowotworów. Opracowanie koncepcji konsolidacji dwóch szpitali wojewódzkich na Dolnym Śląsku. Koncepcja zarządzania zasobami ochrony zdrowia Urzędu Marszałkowsiego w Lublinie. Koszty Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc wraz z prezentacją wniosków podczas wydarzeń branżowych. Studium najlepszych praktyk systemów Jednorodnych Grup Pacjentów (DRG, diagnosis related group) w UE. Studium systemów leczenia pacjentów onkologicznych i mechanizmów zwiększających efektywność systemu w wybranych krajach. Opracowanie modelu opieki koordynowanej nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek. Strategia wejścia na rynek na rzecz prywatnego inwestora świadczącego usługi zdrowotne w Polsce w kontekście rozwoju i rozszerzenia działalności medycznej w innych segmentach.

Dr Zofia Snażyk
dr Zofia Snażyk

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, wieloletni nauczyciel akademicki, obecnie adiunkt w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Przez klika lat ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, obecnie asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego, autorka wielu publikacji prawniczych z zakresu prawa administracyjnego i prawa publicznego gospodarczego, prywatnie: mama 6-ciorga dzieci, jedna z fundatorek Fundacji Mamy i Taty, członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji i Rodziny Sternik, moderator kursów Akademii Familijnej.

Obarska Izabela
Izabela Obarska

Ekspert systemu ochrony zdrowia w zakresie polityki lekowej, refundacji i dostępności rynkowej.

Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego i bioetyki oraz zarządzania sferą usług medycznych.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w latach 2011-2015, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2017.

dr Anna Banaszewska

dr nauk prawnych, radca prawny, ekonomista, farmaceuta.
Ekspert w zakresie prawa farmaceutycznego i medycznego.
Udziela pomocy prawnej w Polsce i zagranicą w zakresie badań klinicznych, wytwarzania, dopuszczania do obrotu, refundacji oraz obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych a także kosmetyków i środków żywieniowych. 
Doradza w zakresie zamówień publicznych i reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą w przedmiocie zamówień na dostawy leków i wyrobów medycznych oraz usług medycyny pracy. 
Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych przed Szwajcarską Izbą Arbitrażową (SCAI) oraz przed Międzynarodową Izbą Handlowa (ICC).
Uczestniczy jako ekspert w konsultacjach społecznych dotyczących aktów prawnych z dziedziny life sciences. 
Prelegentka wielu konferencji i seminariów z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, a także prawa zamówień publicznych.
W 2000 roku ukończyła Akademię Medyczną na kierunku farmacja Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego z tytułem magister, w 2002 roku ukończyła kierunek ekonomia i zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a w 2012 roku obroniła pracę na Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego.  
W codziennej praktyce łączy ekspertyzę prawną z wieloletnim doświadczeniem w pracy na stanowiskach zarządczych działów sprzedaży i marketingu spółek farmaceutycznych i medycznych (Boehringer Ingelheim, Eli Lilly, Roche Polska, Medicus).
Świadczy pomoc prawną pro bono w sprawach wykluczenia społecznego, w tym pacjentów osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych oraz w ramach pomocy prawnej z urzędu w sprawach gospodarczych i z zakresu prawa pracy. Otrzymała pierwsze wyróżnienie w konkursie Prawnik Pro Bono 2020 Rzeczpospolitej.

Magdalena S
Magdalena Śliczniak
 1. Główny Inspektor GMP Departamencie Wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, prowadzi nadzór nad warunkami wytwarzania i importu produktów leczniczych oraz przeprowadza inspekcję u przedsiębiorców zajmujących się wytwarzaniem lub importem produktów leczniczych, badanych produktów leczniczych, produktów leczniczych terapii zaawansowanej oraz wytwarzaniem, importem i dystrybucją substancji czynnych używanych jako materiały wyjściowe do wytwarzania produktów leczniczych. Ponadto przeprowadza również inspekcje u wytwórców w krajach trzecich na wniosek podmiotu odpowiedzialnego, który wystąpił z wnioskiem o uzyskanie pozwolenia na dopuszczenie do obrotu lub w przypadku, gdy produkt leczniczy przywożony jest w celu dalszego przetworzenia.
K.Tomczyk
Krzysztof Tomczyk

Dyrektor produkcji Fresenius Kabi Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządza czterystuosobowym działem produkcji, nadzoruje proces wytwarzania leków od koncepcji do zwolnienia do obrotu i końcowej dostawy. Posiada wieloletnie doświadczenie w planowaniu produkcji począwszy od projektu linii produkcyjnej do kwalifikacji urządzeń, walidacji procesów, monitorowaniu jakości wytwarzania. Główny członek zespołu ds. ciągłego doskonalenia korporacyjnego na Europę i Amerykę Łacińską (projekty ulepszeń we wszystkich zakładach Fresenius Kabi). Poprzednio na stanowisku Kierownik ds. doskonalenia i walidacji procesów odpowiadał za: opracowanie i utrzymanie solidnych ram walidacji technicznej, zapewnienie nadzoru i wiedzy fachowej w zakresie walidacji podczas opracowywania nowego produktu i nowych technologii, zarządzanie projektem: opracowanie koncepcji linii produkcyjnej, przygotowanie wymagań użytkownika, budżetowanie, nadzór, kwalifikacja/walidacja, uruchomienie linii produkcyjnej. Posiada solidną wiedzę teoretyczną i szerokie doświadczenie praktyczne, którym chętnie się dzieli podczas zajęć.

mgr. Inż., MBA, Agnieszka Krzyżanowska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej, specjalista w dziedzinie chemii nieorganicznej i chemii leków. Ukończyła MBA w Ochronie Zdrowia Uczelni Łazarskiego oraz Podyplomowe Studia Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego Szkoły Businessu Politechniki Warszawskiej. Pełni rolę przewodniczącego Prezydium Grupy Refundacyjnej w INFARMA. Posiada doświadczenie jako wykładowca z zakresu market access na Uczelni Łazarki.
Obecnie pełni rolę Health economic, Market Access and Reimbursement Head w firmie Janssen-Cilag zarządzając 6 osobowym zespołem.
Od ponad 23 lat zawodowo związana z przemysłem farmaceutycznym w głównej mierze w obszarach systemu ochrony zdrowia, farmakoekonomiki zdrowia, dostępności dla pacjentów innowacyjnych technologii medycznych, budowania relacji z interesariuszami w systemie ochrony zdrowia oraz organizacjami pozarzadowymi. Pracowała w takich firmach jak: Schering Plough, AstraZeneca, Adamed, Roche. Zdobyła szeroką wiedzę ekspercką i doświadczenie z zakresu refundacji, ekonomiki zdrowia, systemu opieki zdrowotnej, kontraktacji i rozliczania świadczeń, systemu ustalania cen, negocjacji z decydentami. Dzięki długoletniej pracy i koordynacji wielu projektów wprowadziła na rynek wiele innowacyjnych rozwiązań dla polskich pacjentów z obszarów terapeutycznych jak: hematologia, onkologia, immunologia, psychiatria, HIV/AIDS, choroby rzadkie. Angazuje się także w działania na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia.
Prywatnie żona i mama cudownej córki Wiktorii oraz właściciel dwoch psów. Najchętniej spędza czas aktywnie z rodziną i przyjaciółmi podróżując po świecie i uprawiając różne sporty.

Rafał Skorupski

Business Unit Manager Biosimilars w grupie kapitałowej Fresenius Kabi. Karierę zawodową zaczął w Sprzedaży od roli przedstawiciela handlowego w Pfizer Polska poznając od podstaw operacyjną pracę field force.
W kadrze zarządzającej rozpoznawalnych firm farmaceutycznych zarówno w strukturach regionalnych jak i krajowych; odpowiedzialny za marketing od ponad 20 lat, wdrażanie strategii produktowych dla leków w kluczowych obszarach terapeutycznych (m.in. cardio, psychiatria, leki biologiczne):
•    produkty Rx oraz w rynku szpitalnym
•    wprowadzanie produktów na rynek
•    wsparcie produktów dojrzałych
•    zarządzanie zespołami sprzedażowymi i marketingowymi 
•    współpraca z KOLs
•    praca w ramach krosfuncyjnych teamów/ Theraputic Area Groups
Popularyzator wykorzystania synergii różnych działów firmy w procesach planowania i realizacji strategii, taktyk, aktywności, na rzecz budowania i rozwijania sprzedaży koncentrując się na rzeczywistych potrzebach klientów.
Prywatnie fan rowerów, tenisa i ogrodnictwa.

Sylwestra Szarfin

Prezes zarządu TRB Chemica Poland.

Ekspert w zakresie marketingu i sprzedaży OTC i RX.

Ukończyła politechnikę Śląską zdobywając tytuł zawodowy mgr. inż. na wydziale inżynierii chemicznej i procesowej. 

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami branży farmaceutycznej, pełniła funkcje zarządcze w takich spółkach jak: IBSS BIOMED S.A., Farmak Nord Pharm Sp. z o.o., LEK-AM, Cederroth AB, Novascon Pharmaceuticals, Sequoia. 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

V edycja - rekrutacja trwa do 22 września 2023 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego **
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

Kanclerz Agata KEBS
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agata Kanclerz

Opłaty za studia

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 4100 zł każda) 8200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3690 zł każda) 7380 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7700 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.