prawo farmaceutyczne studia podyplomowe, prawo farmaceutyczne warszawa

Prawo Farmaceutyczne dla Biznesu

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku

Zapisz się na dzień otwarty online. Dołącz do spotkania, zobacz, jak uczymy. Wypełnij zgłoszenie, otrzymasz link do wydarzenia.

W przypadku obostrzeń epidemicznych jesteśmy przygotowani do realizacji zajęć w formule online. Prowadzenie działalności gospodarczej na rynku farmaceutycznym jest ściśle regulowane. W rezultacie budowanie skutecznych strategii wymaga nie tylko znajomości procesów, ale i przepisów dotyczących każdego etapu życia produktu leczniczego i suplementu diety.

Wiedza, umiejętności oraz doświadczenie to podstawa do tworzenia pożądanej pozycji rynkowej oraz budowania własnej pozycji na rynku pracy. Znajomość obowiązujących regulacji prawnych, praktycznych aspektów ich stosowania oraz wpływu na biznes w sektorze farmaceutycznym jest kluczowa.

W odpowiedzi na te potrzeby powstał kierunek Prawo farmaceutyczne dla biznesu, który na dzień otwarcia studiów jest pierwszym kierunkiem w Polsce, który kompleksowo traktuje: wytwarzanie, wprowadzanie do obrotu, obrót w tym: marketing i refundację leków oraz suplementów diety.

Atuty kierunku
1
Kompetencje i uprawnienia

poznasz kompetencje i uprawnienia poszczególnych organów administracji publicznej regulujących prowadzenie działalności gospodarczej w sektorze farmacji

2
Poznasz regulacje prawne

w zakresie wytwarzania leków i suplementów diety (GMP, HCCP)

3
Praktyczna wiedza

uzyskasz wiedzę z zakresu wprowadzania do obrotu leków i suplementów diety

4
Praktyczne aspekty budowania strategii refundacyjnej

w oparciu o świadome i zaplanowane działania Market Access (Public Affairs), dowiesz się jak zaplanować analizę HTA oraz jak zaplanować strategię procesu refundacji leków

5
Praktyczna wiedza i umiejętności

niezbędne do skutecznej sprzedaży leków i suplementów diety zgodnie z prawem konsumentów, konkurencji oraz na podstawie prawa zamówień publicznych

6
Nauczysz się

przygotowywać i zarządzać procesem wprowadzania na rynek produktu leczniczego i suplementu diety

Cel główny:

Przekazanie słuchaczom najbardziej aktualnego, kompleksowego oraz praktycznego know-how dotyczącego zasad organizacji prawnej rynku farmaceutycznego w kontekście celów marketingowych i biznesowych. Połączenie kompetencji uznanych praktyków oraz wykładowców posiadających wieloletnie doświadczenia w biznesie farmaceutycznym, pozwoliło przygotować program, którego ukończenie gwarantuje biegłe poruszanie się w branży farmaceutycznej zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

 

Cele szczegółowe:

 

 • Nabycie wiedzy na temat uwarunkowań prawnych organizacji rynku farmaceutycznego oraz praktycznego jej wykorzystania w biznesie.
 • Nabycie wiedzy na temat regulacji prawnych związanych z każdym z etapów życia leku i suplementu diety: wytwarzania, wprowadzania do obrotu i obrotu: w tym reklamy i refundacji.
 • Nabycie know-how związanego z aspektami prawnymi w ujęciu biznesowym.
 • Wzmocnienie kompetencji marketingowych i sprzedażowych leków każdej kategorii dostępności (szpitalne, na receptę, OTC) oraz suplementów diety.
 • Nabycie wiedzy i wzmocnienie kompetencji w zakresie wykorzystania strategii refundacyjnych w biznesie.
Partner merytoryczny

Jesteśmy specjalistyczną kancelarią obsługującą branżę farmaceutyczną. Świadczymy pomoc prawną w każdym zakresie związanym z lekami, suplementami diety, wyrobami medycznymi, kosmetykami i środkami biobójczymi.

Uzyskujemy dla naszych klientów wszystkie zezwolenia niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, imporcie, prowadzeniu działalności hurtowej dla leków i surowców farmaceutycznych (API), wprowadzamy do obrotu leki, API, suplementy diety, wyroby medyczne, kosmetyki i środki biobójcze. Sporządzamy i audytujemy dokumentację głównego miejsca prowadzenia działalności hurtowni, wytwórcy, importera leków i surowców farmaceutycznych. Zajmujemy się ochroną własności przemysłowej w tym znaków towarowych. Zapewniamy bezpieczeństwo transakcji związanych z parkiem maszynowym wytwórcy zarówno w zakresie zakupów linii produkcyjnych jak i drobnego sprzętu wykorzystywanego w procesie produkcji. Sporządzamy umowy oraz uczestniczymy w negocjacjach pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym, wytwórcą i importerem. Zapewniamy bezpieczeństwo prawne strategiom sprzedażowym i marketingowym zarówno w zakresie prawa reklamy, prawa konkurencji i konsumentów jak i prawa zamówień publicznych.

Nasze działania zyskały uznanie zarówno Klientów, jak i innych kancelarii, co potwierdzają zdobyte wyróżnienia i rekomendacje.

 

ALK
Kancelaria Prawo Gospodarka Zdrowie Banaszewska Modro sp.k.
Adresaci studiów

Studia dedykujemy każdemu, kto chce budować swoje kompetencje w branży farmaceutycznej lub świadczyć usługi wsparcia dla tej branży, w szczególności:

 • managerom średniego i wyższego szczebla w zakresie wytwarzania, wprowadzania do obrotu, importu, sprzedaży i marketingu leków i suplementów diety
 • przedstawicielom medycznym, farmaceutycznym i specjalistom, którzy chcą skutecznie planować swoją karierę w branży farmaceutycznej
 • przedsiębiorcom, właścicielom i managerom firm tworzących i oferujących wsparcie dla sektora farmaceutycznego
 • przedsiębiorcom, zainteresowanym rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z branżą farmaceutyczną
 • prawnikom, aplikantom, radcom prawnym, adwokatom, prawnikom przedsiębiorstw (in-house) zainteresowanym problematyką rynku farmaceutycznego

Studia skierowane są zarówno do osób pracujących w sektorze prywatnym, jak również w sektorze publicznym.

Rankingi
Kierownik studiów
Banaszewska Anna
dr Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych i wspólnik Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie. Od 2001 roku zajmuje się branżą farmaceutyczną. Wykształcenie prawne, farmaceutyczne i ekonomiczne oraz doświadczenie pracy w dziale sprzedaży i marketingu w wiodących na rynku firmach farmaceutycznych, przekłada na zapewnienie pomocy prawnej świadczonej dla tej branży. W Kancelarii nadzoruje pracę zespołu Life science, ponad to wspiera prawnie procesy zakupu, w tym sporządza umowy, linii produkcyjnych leków i suplementów diety oraz drobnego sprzętu wykorzystywanego w procesie produkcji. Świadczy pomoc prawną w zakresie wytwarzania i importu leków oraz API. Zapewnia wsparcie prawne procesów wprowadzania do obrotu leków, suplementów diety i wyrobów medycznych oraz procesów refundacyjne.  Uczestniczy w budowaniu strategii sprzedażowych i marketingowych czuwając nad bezpieczeństwem prawnym w zakresie prawa konsumentów, prawa konkurencji jak i prawa zamówień publicznych.

Ekspert ds. ochrony zdrowia Polskiej Federacji Szpitali oraz ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Uczestniczy w wielu grupach roboczych tworzonych przy Ministrze Zdrowia, Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Urzędzie Zamówień Publicznych. Członek

Pracę zawodową łączy z pracą dydaktyczną. Wykłada przedmioty związane z prawem medycznym i farmaceutycznym w Collegium Humanum oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo farmaceutyczne dla biznesu prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty prawnicze w ramach programu Executive MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia (Collegium Humanum).  Prowadzi liczne szkolenia, prelegentka licznych konferencji medycznych, farmaceutycznych i zamówień publicznych. Autorka publikacji prawniczych.

Dzięki temu zdobędziesz kompetencje aby:
 • stać się liderem na rynku managerów świadomie zarządzających strukturą portfela produktów;
 • zostać liderem projektu, jego kierownikiem lub kluczowym członkiem zespołu w zakresie każdego etapu życia leku i suplementu diety;
 • obniżyć ryzyko prowadzenia działalności i poprawić pozycję konkurencyjną firmy
Perspektywa zawodowa

Zdobytą wiedzę wykorzystasz na stanowisku prezesa, dyrektora, kierownika działu:

 1. Produkcji,
 2. Jakości,
 3. Public Affairs,
 4. Regulatory,
 5. Sprzedaży,
 6. Marketingu
 7. Świadcząc usługi dla firm farmaceutycznych w tym usługi pomocy prawnej.
Program

MODUŁ I. ORGANIZACJA RYNKU FARMACEUTYCZNEGO:

1. Organizacja rynku farmaceutycznego, organy administracji i zakres odpowiedzialności.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie organy regulują prowadzenie działalności w sektorze farmaceutycznym, poznają zakres kompetencji każdego z organów oraz sposoby załatwiania spraw administracyjnych w sprawie leków i suplementów diety. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

2. Prawne aspekty organizacji spółki sektora farmaceutycznego.

Uczestnicy poznają zasady prawne tworzenia spółek sektora farmaceutycznego w zależności od przedmiotu działalności gospodarczej (wytwórca, importer, dystrybutor). Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia

MODUŁ II. KLUCZOWE ASPEKTY PRAWNE, ORGANIZACYJNE I BIZNESOWE ZWIĄZANE Z WYTWARZANIEM

1. Uwarunkowania prawne dotyczące wytwarzania produktów leczniczych (GMP, zasoby ludzkie).

Wytwarzanie leków oraz API podlega ścisłym regulacjom UE i krajowym. Uczestnicy poznają zasady Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz sporządzania i weryfikowania standardów jakie powinny zostać określone w Dokumentacji Głównego Miejsca Prowadzenia Działalności Gospodarczej.  Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

2. Regulacje prawne związane wytwarzaniem suplementów diety (HCCP, zasoby ludzkie).

Wytwarzanie suplementów diety odbywa się w ścisłym reżimie jakościowym i jest regulowane prawem UE i krajowym. Uczestnicy poznają zasady HCCP oraz sporządzania i weryfikowania standardów jakie powinny zostać określone w Dokumentacji wytwórcy. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

3. Oznakowanie opakowań i ulotka informacyjna leków oraz suplementów diety. Serializacja i certyfikacja.

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jakie zasady obowiązują w zakresie oznakowania opakowań oraz informacji przekazywanych pacjentowi w ulotce leku i suplementu diety. Ponadto dowiedzą się czym jest, czemu służy i jak przebiega proces serializacji leków. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

4. Import – rodzaje i zasady prowadzenia importu (Incoterm, zwalnianie do obrotu, podatki).

Uczestnicy poznają zakres czynności objętej definicją importu, rodzaje importu leków w rozumieniu ustawy prawo farmaceutyczne oraz zasady transportowe związane z importem (Incoterm 2020). Ponadto uczestnicy dowiedzą się jak kształtują się obowiązki podatkowe i celne. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

5. Zwalnianie do obrotu leków i suplementów diety.

W ramach tego przedmiotu zostaną omówione zasady zwalniania do obrotu leków i suplementów diety oraz obowiązki jakie ciążą na importerze leków i suplementów diety. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

MODUŁ III. WPROWADZANIE DO OBROTU LEKÓW I SUPLEMENTÓW DIETY. REFUNDACJA

1. Procedury wydawania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu leków

Podczas zajęć przedstawione zostaną wszystkie procedury dopuszczania do obrotu leków na podstawie pozwolenia, jak i dodatkowo procedury szczególne takie jak zgoda Ministra Zdrowia. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

2. Market Access

W ramach tego przedmiotu uczestnicy poznają aspekty praktyczne prowadzenia procesu advocacy na rzecz wprowadzania danego produktu na rynek i budowanie jego pozycji rynkowej jako elementu budowania strategii produktowej. Przedmiot obejmuje zagadnienia public affairs polegające na budowaniu i utrzymywaniu trwałego kontaktu pomiędzy danym podmiotem (firmą, organizacją) i jego publicznym otoczeniem - administracją publiczną, partiami politycznymi, organizacjami pozarządowymi i lokalnymi społecznościami. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

3. Ocena technologii medycznych (HTA)

Podczas zajęć uczestnicy dowiedzą się jak należy projektować analizę HTA i jak wybrać i przygotować dane wejściowe w celu optymalnego przedstawienia istniejących standardów opieki z nową technologią i wykazania korzyści jakie się wiążą z ocenianą technologią lekową. Zajęcia obejmują praktyczne aspekty pracy z HTA w procesie refundacyjnym.

4. Etapy procesu refundacji, zasady ustalania ceny i instrumenty dzielenia ryzyka.

Uczestnicy poznają definicję, cel i etapy procesu refundacji zarówno w zakresie leków i środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego w lecznictwie ogólnodostępnym jak i przebieg procesu refundacyjnego leków stosowanych w programach lekowych i katalogu chemioterapii. Podczas zajęć przedstawione zostaną również rodzaje instrumentów dzielenia ryzyka i ich zastosowanie. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

MODUŁ IV. SPRZEDAŻ I MARKETING

1. Reklama leków i suplementów diety (decyzje GIF)

Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z reklamą leków i suplementów diety na podstawie zasad ogólnych reklamy, przepisów prawa farmaceutycznego. Podczas zajęć przedstawione zostaną najciekawsze decyzje GIF w zakresie reklamy leków oraz UOKiK w zakresie reklamy suplementów diety. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

2. Prawo ochrony konsumenta a strategie marketingowe leków OTC i suplementów diety.

W ramach tego przedmiotu zostaną omówione prawa konsumenta w kontekście strategii marketingowych leków OTC i suplementów diety. Uczestnicy poznają podstawowe strategie marketingowe w tym dowiedzą się jakie zasady stosuje się do zawierania umów na odległość. Podczas zajęć zostaną również omówiona definicja i rodzaje praktyk naruszających zbiorowe prawa konsumenta. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

3. Zamówienia publiczne na dostawy leków.

Przedmiot obejmuje przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2021 roku w zakresie właściwym dla zamówień na dostawy. Uczestnicy podczas zajęć również dowiedzą się jak w praktyce należy rozumieć zasadę efektywności oraz wykonywać zobowiązanie w zakresie analizy potrzeb i wymagań, a następnie formułować opis przedmiotu zamówienia oraz kryteria oceny ofert. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

4. Strategie marketingowe w sprzedaży szpitalnej.

Podczas zajęć uczestnicy nauczą się budować strategie sprzedażowe dla produktu w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zależności od procedury w jakiej stosowany jest dany lek: program lekowy, katalog chemioterapii, JGP. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

5. Nadzór na bezpieczeństwem farmakoterapii.

Uczestnicy dowiedzą się kto, jaki sposób, kiedy ma obowiązek monitorować i zgłaszać działania niepożądane leków. Podczas zajęć zostanie omówiony EnduraVigilance- europejska sieć przetwarzania danych i system zarządzania służący do zgłaszania i oceny podejrzewanych działań niepożądanych leków dopuszczonych do obrotu lub badanych w badaniach klinicznych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Zajęcia obejmują wykłady i ćwiczenia.

MODUŁ V. PROJEKT DYPLOMOWY

1. Seminarium projektu dyplomowego i egzamin końcowy.

 

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 200* 

* jedna godzina dydaktyczna to 45 minut.

Organizacja zajęć

Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu:

Sobota: 8:45-17:30

Niedziela: 8:45-15:45

Terminy zjazdów na I semestr

•    23-24.10.2021 •    6-7.11.2021 •    27-28.11.2021 •    11-12.12.2021 •    15-16.01.2022 •    12-13.02.2022 •    26-27.02.2022

Wiodący wykładowcy
Kiedrowicz-Wywiał Aleksandra
dr Aleksandra Kiedrowicz-Wywiał

Radca prawny, Head of Legal dla Polski, Węgier i krajów Bałtyckich w naukowo-technicznej firmie Merck. Od ponad dziesięciu lat związana z branżą farmaceutyczną, zarówno w obszarze wsparcia prawnego, jak i Compliance. W przeszłości prowadziła również zajęcia dydaktyczne dla studentów.

Jest doktorem nauk prawnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Była stypendystką Instytutu Maxa Plancka we Freiburgu oraz stypendystką programu Erasmus na Uniwersytecie w Regensburgu. Absolwentka Kursu Letniego Szkoły Prawa Handlowego i Międzynarodowego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, a także Podyplomowych Studiów Prawa Konkurencji PAN w Warszawie.

Autorka publikacji z zakresu prawa nowych technologii. Uczestniczka wielu konferencji i seminariów dotyczących problematyki prawnej. Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Legal-Tech w Polsko-Niemieckiej Izbie przemysłowo Handlowej, a w przeszłości Członek Sądu Dyscyplinarnego INFARMA.

Modro Michał
Michał Modro

Radca prawny. Od 17 lat prowadzi Kancelarię, która specjalizuje w zagadnieniach dotyczących ochrony zdrowia.

Posiada wieloletnie doświadczenie w udzielaniu pomocy prawnej na rzecz podmiotów z szeroko pojętej branży life science, ze szczególnym uwzględnieniem pomocy prawnej w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym uzyskiwaniem, zawieraniem i wykonywaniem umów na podstawie konkursów NFZ, uzyskiwaniem pozytywnych opinii o inwestycji (IOWISZ), zakładaniem i przekształcaniem podmiotów leczniczych, dokumentacji medycznej, cyfryzacji, telemedycyny, ochrony danych osobowych. Reprezentuje Klientów w postępowaniach arbitrażowych, administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych.

Jest autorem wielu artykułów i publikacji dotyczących ochrony zdrowia, zamówień publicznych oraz ochrony danych osobowych. Jest współautorem cyklu publikacji „Prawo w czasie epidemii”. Ekspert w dziedzinie prawa medycznego i farmaceutycznego oraz prawa zamówień publicznych Polskiej Federacji Szpitali.

Ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Uczestniczył we wdrożeniu projektu związanego z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnych w biurze pełnomocnika rządu oraz Kasach Chorych. Prowadził projekt likwidacji Kas Chorych oraz przygotowania i wdrożenia projektu ubezpieczeń zdrowotnych opartych na Narodowym Funduszu Zdrowia. Radca prawny Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi w latach 2003 – 2006. Ekspert prawny Centrali NFZ oraz Ministerstwa zdrowia ds. reformy systemu ochrony zdrowia i prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w latach 2001 – 2003. Był ekspertem Pracodawców RP ds. ochrony zdrowia.

Lewandowska Anna
Anna Lewandowska

Anna Lewandowska pełni funkcje Dyrektora Działu Inflammation & Immunology Pfizer Polska Sp. z o.o. a także członka Zarządu Pfizer Polska Sp. z o.o. Reprezentuje Dział Inflammation & Immunology Pfizer Polska na poziomie Zarządu Europy Centralnej i Wschodniej.

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w branży farmaceutycznej w obszarze marketingu, sprzedaży, zarzadzania oraz prowadzeniu projektów biznesowych.

Odpowiada za zarządzaniem portfolio produktów, zajmuje się określaniem specyficznych obszarów terapeutycznych, oceną, opracowywaniem i realizacją innowacyjnych strategii biznesowych i wdrażaniem nowych modeli rynkowych. Definiowaniem priorytetów, optymalizacją i maksymalizacją wyników grupy, inwestowaniem i wykorzystywaniem podstawowej działalności w celu zapewnienia trwałego wkładu w organizację.

Odpowiada za zarządzanie i budowanie zintegrowanych, funkcjonalnych zespołów. Utrzymywanie i modelowanie wartości, elementów kultury oraz inspirującego przywództwa

Pełniła funkcje członka Commercial Team Obszaru Rynków Wschodzących Europy, Rosji, Indii i Turcji. W zespole tym uczestniczyła w opracowaniu i realizacji globalnych strategii biznesowych.

Jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Kowalska Aneta
Aneta Kowalska

Absolwentka wydziału Technologii żywności i żywienia człowieka na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie oraz kierunku Zarządzania i Audytu na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Aktywny auditor wiodący systemów jakości i bezpieczeństwa żywności, m.in.  ISO 9001:2015, HACCP, ISO 22000:2015, BRC ver. 8 w Jednostce Certyfikującej TUV SUD.

Specjalista w zakresie projektowania oraz oceny ryzyka w zakresie bezpieczeństwa produkcji żywności i suplementów diety z szerokim doświadczeniem branżowym.

Szkoleniowiec i konsultant niezależny w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Kowalski Piotr
Piotr Kowalski

Tender&Sales Manager w firmie Abbvie. Od 20 lat związany z rynkiem farmaceutycznym. Doświadczenie obejmujące promocje produktów Rx, OTC oraz rynku szpitalnego, wprowadzanie produktów na rynek oraz zarzadzanie zespołami sprzedażowymi i przetargowymi pozwala na szeroką perspektywę zmieniającego się rynku.

Budowanie narzędzi analitycznych, monitorowanie i zarzadzanie w obszarze postepowań przetargowych. Strategia, taktyka i potrzeby zamawiających mogą być wspólnym celem i służyć poprawie jakości otrzymywanych produktów.

Zajmuje się wraz zespołem analizowaniem postępowań przetargowych w aspekcie praktycznym dla wykonawcy i zamawiającego starając się zbliżyć “pozornie” oddalone stanowiska.

Biadun Dobrawa
dr Dobrawa Biadun

Doktor nauk prawnych, radca prawny, legislator, mediator CAM Lewiatan.

Karierę zawodową rozpoczęła w Wydziale Prawnym Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, a następnie pracowała w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia na stanowisku głównego specjalisty do spraw legislacji.W kolejnych latach współpracowała również z Głównym Inspektoratem Sanitarnym w zakresie oceny zgodności powiadomień o żywności z prawem. Od 2014 r. prowadzi własną praktykę zawodową. Współpracowała z Rzecznikiem Praw Obywatelskich (w zakresie opracowywania wewnętrznych procedur) i Konfederacją Lewiatan, gdzie odpowiadała za zagadnienia związane z ochroną zdrowia i prawem medycznym. Obecnie wspiera m.in.  Krajową Izbę Fizjoterapeutów.

Była członkiem Wojewódzkiej Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi. Z ramienia pracodawców była członkiem Rady Dialogu Społecznego, Zespołu ds. usług publicznych RDS, przewodniczącą Zespołu doraźnego ds. zamówień publicznych RDS, członkiem Trójstronnego Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia i członkiem Komitetu Sterującego ds. koordynacji interwencji EFSI w ochronie zdrowia. Od 2018 r. jest członkiem Rady MOW NFZ, a także zasiada w Radzie Nadzorczej Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Spożywczego.

Autorka publikacji z zakresu prawa farmaceutycznego i medycznego, w tym publikacji "Apteki. Prawo ochrony zdrowia w pytaniach i odpowiedziach" i "Obrót produktami leczniczymi w świetle orzecznictwa". Współpracuje z Wolters Kluwer Polska.

Pietrusiński Michał
Michał Pietrusiński

Radca prawny, absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych oraz podczas ośmioletniej pracy na stanowisku prawnika wewnętrznego w jednej z największych europejskich grup kapitałowych. 

Od 2016 roku radca prawny Michał Pietrusiński świadczy usługi na rzecz Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego.

Od 2017 r. radca prawny Michał Pietrusiński kieruje Biurem Prawnym w Narodowym Instytucie Leków.

Radca prawny Michał Pietrusiński wykłada prawo farmaceutyczne w ramach studiów podyplomowych prowadzonych przez Wydział Zarzadzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Szulc Jakub
Jakub Szulc

EY Polska Health &Lifescience Industry Leader. Ekspert rynku ochrony zdrowia, poseł na Sejm 2005 - 2014, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych, w latach 2008-2012 pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, specjalizacja: handel międzynarodowy. Opracowanie programu oddłużania placówek ochrony zdrowia przekształcanych z spzoz w spółki kapitałowe (tzw. Plan B)

Umiejętności: planowanie strategiczne, reorganizacja i restrukturyzacja placówek ochrony zdrowia przygotowywanie i wdrażanie zmian systemowych w obszarze ochrony zdrowia

Doświadczenie: Przygotowanie, wdrożenie i współautorstwo wielu obowiązujących aktów prawnych, w tym m.in. ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawy „refundacyjnej”, ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz aktów wykonawczych do nich

Współautor koncepcji a następnie projektu ustawy o dodatkowym ubezpieczeniu zdrowotnym. Realizacja i nadzorowanie szeregu procesów restrukturyzacyjnych i naprawczych w polskich szpitalach (m. in. SCM Polanica – Zdrój, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku)

Autor koncepcji finansowania restrukturyzacji placówek ochrony zdrowia przy pomocy środków Agencji Rozwoju Przemysłu. Autor, współautor lub recenzent wielu dokumentów strategicznych opracowywanych dla instytucji publicznych i prywatnych z zakresu różnych dziedzin systemu ochrony zdrowia

Przewodniczący Rady Społecznej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Warszawie, członek Rady Społecznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, były Przewodniczący Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie, były członek Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 we Wrocławiu

Członek Komitetu Sterującego WUM ds. połączenia i restrukturyzacji szpitali klinicznych, członek Zespołu Rektorskiego ds. konsolidacji szpitali klinicznych we Wrocławiu

Doświadczenie w pracy w sektorze finansowym: w latach 1996-2005 r. pracował w instytucjach bankowych, ostatnio na stanowisku Dyrektora w Pionie Rynków Międzynarodowych Banku BPH.

Przykładowe projekty: Strategia PVA/ Market Access dla innowacyjnej firmy farmaceutycznej. Studium potrzeb inwestycyjnych systemów ochrony zdrowia państw członkowskich UE. Studium dobrych praktyk w UE dotyczące leczenia osób starszych, opieki pośredniej, deinstytucjonalizacji, współpracy sektorów opieki zdrowotnej i społecznej w celu budowania długoterminowej strategii opieki senioralnej w dużej aglomeracji na północy Polski. Studium modeli refundacji innowacyjnych leków onkologicznych jako część procesu efektywnego leczenia nowotworów. Opracowanie koncepcji konsolidacji dwóch szpitali wojewódzkich na Dolnym Śląsku. Koncepcja zarządzania zasobami ochrony zdrowia Urzędu Marszałkowsiego w Lublinie. Koszty Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc wraz z prezentacją wniosków podczas wydarzeń branżowych. Studium najlepszych praktyk systemów Jednorodnych Grup Pacjentów (DRG, diagnosis related group) w UE. Studium systemów leczenia pacjentów onkologicznych i mechanizmów zwiększających efektywność systemu w wybranych krajach. Opracowanie modelu opieki koordynowanej nad pacjentem z przewlekłą chorobą nerek. Strategia wejścia na rynek na rzecz prywatnego inwestora świadczącego usługi zdrowotne w Polsce w kontekście rozwoju i rozszerzenia działalności medycznej w innych segmentach.

Dr Zofia Snażyk
dr Zofia Snażyk

Doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW, wieloletni nauczyciel akademicki, obecnie adiunkt w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.

Przez klika lat ekspert do spraw legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, obecnie asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego, autorka wielu publikacji prawniczych z zakresu prawa administracyjnego i prawa publicznego gospodarczego, prywatnie: mama 6-ciorga dzieci, jedna z fundatorek Fundacji Mamy i Taty, członek zarządu Stowarzyszenia Edukacji i Rodziny Sternik, moderator kursów Akademii Familijnej.

Obarska Izabela
Izabela Obarska

Ekspert systemu ochrony zdrowia w zakresie polityki lekowej, refundacji i dostępności rynkowej.

Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego i bioetyki oraz zarządzania sferą usług medycznych.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ w latach 2011-2015, dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia w latach 2016-2017.

Banaszewska Anna
dr Anna Banaszewska

Doktor nauk prawnych i wspólnik Kancelarii Prawo Gospodarka Zdrowie. Od 2001 roku zajmuje się branżą farmaceutyczną. Wykształcenie prawne, farmaceutyczne i ekonomiczne oraz doświadczenie pracy w dziale sprzedaży i marketingu w wiodących na rynku firmach farmaceutycznych, przekłada na zapewnienie pomocy prawnej świadczonej dla tej branży. W Kancelarii nadzoruje pracę zespołu Life science, ponad to wspiera prawnie procesy zakupu, w tym sporządza umowy, linii produkcyjnych leków i suplementów diety oraz drobnego sprzętu wykorzystywanego w procesie produkcji. Świadczy pomoc prawną w zakresie wytwarzania i importu leków oraz API. Zapewnia wsparcie prawne procesów wprowadzania do obrotu leków, suplementów diety i wyrobów medycznych oraz procesów refundacyjne.  Uczestniczy w budowaniu strategii sprzedażowych i marketingowych czuwając nad bezpieczeństwem prawnym w zakresie prawa konsumentów, prawa konkurencji jak i prawa zamówień publicznych.

Ekspert ds. ochrony zdrowia Polskiej Federacji Szpitali oraz ekspert Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Uczestniczy w wielu grupach roboczych tworzonych przy Ministrze Zdrowia, Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Urzędzie Zamówień Publicznych. Członek

Pracę zawodową łączy z pracą dydaktyczną. Wykłada przedmioty związane z prawem medycznym i farmaceutycznym w Collegium Humanum oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo farmaceutyczne dla biznesu prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykłada przedmioty prawnicze w ramach programu Executive MBA Zarządzanie w ochronie zdrowia (Collegium Humanum).  Prowadzi liczne szkolenia, prelegentka licznych konferencji medycznych, farmaceutycznych i zamówień publicznych. Autorka publikacji prawniczych.

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

II edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2021 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2021roku.

Wymagane dokumenty
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister)**
 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG
 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu
 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

Pastuszka Agnieszka
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Agnieszka Szczepańczyk
Opłaty za studia
Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (płatność w dwóch ratach po 3900 zł każda) 7800 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3510 zł każda) 7020 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 7500 zł

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.