Zamówienia publiczne 

 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.

STUDIA REALIZOWANE WE WSPÓŁPRACY Z 

Centrum Obsługi Zamówień Publicznych

KORZYŚCI DLA SŁUCHACZY 

Uczestnicy studiów uzyskują między innymi umiejętności projektowania i zarządzania procesem udzielania zamówienia lub ubiegania się o udzielenie zamówienia, od powstania i zidentyfikowania potrzeby po stronie zamawiającego, poprzez przygotowanie i przeprowadzenie postępowania, zawarcie umowy do zakończenia procesu jej realizacji przez wykonawcę, w tym opracowywania dokumentów niezbędnych do udzielenia zamówienia oraz sporządzania ofert, przygotowywania projektów umów i zarządzania nimi, a także prowadzenia negocjacji.

CEL STUDIÓW 

Rynek zamówień publicznych jest jednym z ważniejszych sektorów gospodarki, który dla sprawnego funkcjonowania wymaga etycznej i profesjonalnej kadry, zarówno po stronie instytucji zamawiających, jak i po stronie przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia.

Celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnienia samodzielnych funkcji w procesie prawidłowego udzielania oraz skutecznego uzyskiwania zamówień publicznych, w szczególności nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podejmowania właściwych, adekwatnych do stanu faktycznego i prawnego, decyzji na każdym etapie ich podejmowania, zarówno przed wszczęciem, w trakcie, jak i po zakończeniu postępowania.

Program nauczania łączy problematykę zamówień publicznych sensu stricte z wiedzą z zakresu innych dziedzin prawa (gospodarczego, budowlanego, finansów publicznych), zarządzania projektami oraz technik negocjacyjnych. Został on przygotowany tak, aby studia stanowiły element doskonalenia kompetencji słuchaczy, prowadzący do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku pracy.

ADRESACI STUDIÓW 

Adresatami studiów są osoby zainteresowane pełnieniem samodzielnych funkcji w procesie udzielania i uzyskiwania zamówień publicznych.

 

WIODĄCY WYKŁADOWCY 

Beata Chojecka

Magister inżynier budownictwa, wspólnik i prokurent Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. Od 1994 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, jeden z pierwszych trenerów wpisanych na listę Prezesa UZP, atestator zamówień sektorowych, współautorka dwóch podręczników dotyczących zamówień publicznych. Doradca instytucji zamawiających i wykonawców.

Artur Wawryło

Prawnik, ukończył studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji UW. Wspólnik Centrum Obsługi Zamówień Publicznych sp. z o.o. Prowadzi Kancelarię Zamówień Publicznych. Od 2002 roku doradca instytucji zamawiających i wykonawców. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Hanna Talago Sławoj

Prawnik, prezes zarządu Centrum Obsługi Zamówien Publicznych sp. z o.o., w 1993 r. ukończyła kurs „Zasady składania zamówień rządowych” zorganizowanej przez Graduate School (Departament Rolnictwa USA) w USA. Od 1994 roku zajmuje się problematyką zamówień publicznych w Polsce, jeden z pierwszych polskich trenerów, audytor zamówień sektorowych, autorka wielu publikacji i artykułów w prasie fachowej, poświęconych tematyce zamówień publicznych, doradca komisji sejmowych w trakcie prac nad kolejnymi nowelizacjami ustawy Pzp.

W 2004 r. odznaczona przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi, za zasługi w tworzeniu i rozwijaniu polskiego systemu zamówień publicznych. Pełnomocnik procesowy w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Obecnie w trakcie pisania pracy doktorskiej na temat dyrektywy obronnej.

Aleksandra Sołtysińska

Doktor nauk prawnych, sędzia, autor pierwszego i jedynego komentarza do dyrektyw europejskich w sprawie zamówień publicznych, adiunkt na Uniwersytecie Jagiellońskim (Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Europejskiego), a także wykładowca Podyplomowego Studium Zamówień Publicznych w Akademii Leona Koźmińskiego.

Katarzyna Ronikier-Dolańska

Radca prawny, do sierpnia 2012 roku członek Krajowej Izby Odwoławczej, w latach 2005-2007 r. wpisana decyzją Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na listę podmiotów uprawnionych do prowadzenia badań zamawiających sektorowych w zakresie zgodności procedur przez nich stosowanych z prawem zamówień publicznych oraz przepisami UE (atestacja), autor licznych publikacji związanych z praktycznym stosowaniem prawa zamówień publicznych, pełnomocnik zarówno zamawiających, jak i wykonawców w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Ukończone Menedżerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności  audyt i kontrola wewnętrzna.

Michał Rogalski

Absolwent Politechniki Warszawskiej. Od 1997 r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych, specjalizując się w zamówieniach IT. Obecnie ekspert Izby ds. zamówień publicznych oraz pełnomocnik prezesa PIIT. Ekspert w pracach komisji sejmowych związanych z wprowadzeniem i zmianami wielu ustaw, w tym także ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Katarzyna Kubiak

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przy WPiA UW we współpracy z Levin College of Law Uniwersytetu Floryda. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu odwołań i odpowiedzi na odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentacji stron w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem zakończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas studiów: zamówienia publiczne w teorii i praktyce, techniki negocjacyjne, prawo gospodarcze oraz zarządzanie projektami, a także zdanie końcowego egzaminu z zamówień publicznych w teorii i praktyce, z elementami finansów publicznych i prawa budowlanego.


Kontakt: 
Monika Kasprzyk

Doradca edukacyjny