Wesprzyj nas
Strona główna
Zarządzanie cyberbezpieczeństwem, cyberbezpieczeństwo studia podyplomowe, cyberbezpieczeństwo studia warszawa

Inspektor Ochrony Danych w sektorze zdrowia

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
Tryb hybrydowy

O kierunku

Pierwsze w Polsce studia podyplomowe poświęcone kształceniu IOD w sektorze ochrony zdrowia. 

Łączymy naukę z doświadczeniem biznesowym.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) przewiduje przypadki, w których administrator (ew. podmiot przetwarzający) jest zobowiązany do powołania Inspektora Ochrony Danych (IOD) oraz określenia jego statusu, wymagań i pozycji w organizacji. W praktyce szereg podmiotów działających w sektorze zdrowia – w tym podmioty lecznicze publiczne i niepubliczne (szpitale, kliniki, przychodnie, laboratoria), apteki oraz firmy medyczne i farmaceutyczne – zobowiązanych jest do powołania IOD. 

Pełnienie funkcji IOD w podmiotach z sektora ochrony zdrowia wymaga jednak posiadania odpowiednich kwalifikacji: wiedzy z zakresu prawa ochrony danych osobowych, znajomości przepisów szczegółowych z zakresu prawa medycznego, technicznych i organizacyjnych, zasad ochrony danych osobowych oraz posiadania szeregu tzw. umiejętności miękkich.  

Program studiów podyplomowych kierujemy przede wszystkim do osób pełniących lub zamierzających pełnić funkcję IOD. Będzie on również atrakcyjny dla wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem specjalistycznej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia z perspektywy przepisów krajowych, unijnych oraz międzynarodowych.

Atuty kierunku

1
SPECJALIZACJA

Studia podyplomowe stworzone są z myślą o praktycznym przygotowaniu do pełnienia funkcji IOD w sektorze zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych oraz firmach medycznych i farmaceutycznych. 

2
PRAKTYCZNA WIEDZA

192 godziny praktycznej nauki prawnych, organizacyjnych i technicznych aspektów ochrony danych osobowych w sektorze ochrony  zdrowia. Do 20 % zajęć odbędzie się on-line. 

3
PRAKTYCY DLA PRAKTYKÓW

Zajęcia prowadzone przez praktyków z doświadczeniem w obsłudze skomplikowanych projektów wdrożeń RODO w sektorze ochrony zdrowia.

4
AKTYWNE METODY NAUCZANIA

Metody nauki sprawdzone na studiach podyplomowych IOD, opierają się w znacznej części na  sporządzaniu i analizie projektów dokumentów, umów, studiach przypadków oraz dyskusji i wymianie doświadczeń.

5
GDPR RISK TRACKER

Słuchacze otrzymają dedykowany rabat od partnera legaltech – aplikacji GDPR Risk Tracker. Aplikacja umożliwia przeprowadzenie kompleksowej analizy ryzyka oraz oceny skutków dla ochrony danych (DPIA).

6
NETWORKING

Kładziemy nacisk na networking wśród profesjonalistów w zakresie ochrony danych w sektorze ochrony zdrowia. Zarówno zajęcia, jak i planowana impreza integracyjna pozwolą na nawiązanie nowych kontaktów i wymianę doświadczeń zawodowych.

7
LAW TECH NET

Słuchacze i absolwenci studiów podyplomowych zyskają możliwość udziału w społeczności LAW TECH NET („klubu absolwenta”) organizowanej przez fundację AI LAW TECH. Zapisy już wkrótce.

Partnerzy

Fundacja AI LAW TECH

Adresaci studiów

Udział w studiach podyplomowych IOD w sektorze zdrowia szczególnie polecamy:

 • osobom pełniącym lub zamierzającym pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych w podmiotach z sektora zdrowia, w tym w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych  (szpitalach, klinikach, przychodniach, laboratoriach), aptekach oraz firmach medycznych i farmaceutycznych
 • osobom pracującym lub prowadzącym podmioty lecznicze, które chcą zdobyć wiedzę w zakresie ochrony i zarządzania danymi osobowymi
 • osobom zarządzającym w podmiotach leczniczych, firmach medycznych i farmaceutycznych (prezesi, dyrektorzy, kierownicy)
 • osobom odpowiedzialnym w podmiotach leczniczych lub firmach farmaceutycznych za ochronę i zarządzanie danymi osobowymi, w tym pełniącym funkcje tzw. pełnomocników lub konsultantów ds. ochrony danych
 • szpitalnym rzecznikom praw pacjenta
 • prawnikom, radcom prawnym i adwokatom, którzy chcą rozszerzyć swoją wiedzę w zakresie technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych, niezbędną do pełnienia funkcji IOD w podmiotach leczniczych
 • specjalistom z zakresu zarządzania podmiotami leczniczymi, którzy chcą uzyskać wiedzę prawniczą niezbędną do pełnienia funkcji IOD
 • wszystkim osobom, które chcą zdobyć nowy, ciekawy, prestiżowy i dobrze płatny zawód oraz wiedzieć, jak wykonywać go w polskich i międzynarodowych podmiotach z sektora zdrowia;
 • wszystkim osobom zainteresowanym ochroną danych osobowych w sektorze zdrowia.
info

Kierownicy studiów

dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy; prelegentka wielu konferencji naukowych i wydarzeń biznesowych poświęconych problematyce zatrudnienia i ochrony danych osobowych.

Trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach: prawo pracy, kadry i płace, ochrona danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych, polityka Compliance w organizacji, zarządzanie organizacjami. 

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Kierował pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.

Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersyteckie Wrocławskim.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

Co zyskujesz

Dzięki uczestnictwie w studiach podyplomowych Inspektor Ochrony Danych w sektorze ochrony zdrowia:

 • poznasz specyfikę ochrony danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych i firmach farmaceutycznych;
 • poznasz m.in. zasady przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej, w związku z monitoringiem wizyjnym w placówkach leczniczych, w telemedycynie, transplantologii, badaniach klinicznych itp.
 • spotkasz praktyków, którzy na co dzień zajmują się ochroną danych osobowych w sektorze ochrony zdrowia, w tym w podmiotach leczniczych i firmach farmaceutycznych
 • poznasz wytyczne wynikające z kodeksu postępowania dot. przetwarzania danych osobowych w sektorze zdrowia, o których opowiedzą osoby bezpośrednio zaangażowane w prace nad kodeksem
 • poznasz techniczne i organizacyjne zasady ochrony danych osobowych, w tym techniczne aspekty bezpieczeństwa systemów informatycznych w podmiotach z sektora zdrowia
 • w ramach praktycznych warsztatów nauczysz się m.in.: 
  • prowadzenia oceny skutków dla ochrony danych (DPIA)
  • zarządzania incydentami
  • sporządzania i prowadzenia dokumentacji dot. ochrony danych osobowych (w tym rejestru czynności, klauzul zgód, klauzul informacyjnych, polityki bezpieczeństwa) w podmiotach z sektora zdrowia
  • sporządzania umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych
  • realizacji obowiązków informacyjnych. 
 • poznasz zasady zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji oraz zapewnienia zgodności z przepisami (Information Risk Management and Compliance) w podmiotach z sektora zdrowia
 • poznasz zasady prowadzenia audytów systemów informatycznych w podmiotach z sektora zdrowia
 • poznasz praktyczne aspekty działania IOD i organizacji grupy (działu) IOD oraz wdrożenia RODO w podmiotach z sektora zdrowia
 • poznasz zasady współpracy z zarządem i decydentami w organizacji, pozyskiwania i obsługi pacjentów, zawierania umów i budowania relacji z pacjentami, a także zasady odpowiedzialności i możliwości ubezpieczenia IOD w podmiotach leczniczych
 • nawiążesz nowe kontakty zawodowe oraz wymienisz się doświadczeniami z innymi IOD oraz wykładowcami.

Program

Moduł: System ochrony zdrowia

1. Zajęcia integracyjne

2. System ochrony zdrowia

 • Prawa pacjenta
 • Tajemnica medyczna - prof. dr hab. R.Kubiak
 • Analityka danych w sektorze zdrowia - dr Ireneusz Wochlik
 • Ochrona danych w perspektywie usprawnienia procesów zarządczych w jednostkach leczniczych - Monika Krasińska

Moduł: Prawne aspekty ochrony danych osobowych

3. Ochrona danych osobowych w sektorze medycznym. Road Map.

 • Road Map - dr A.Nerka
 • Warsztat - Analiza aktualnego orzecznictwa oraz praktyki PUODO - Monika Krasińska

4. Prawa osób, których dane dotyczą, w kontekście podmiotów leczniczych

 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • Warsztat – obowiązki informacyjne

5. Zarządzanie ryzykiem i ocena skutków dla ochrony danych (DPIA)

 • Zarządzanie ryzykiem i DPIA - dr. Dominik Lubasz
 • Privacy by design i by default - rozwiązania prawne i organizacyjne - adw. Paweł Tobiczyk
 • Warsztaty - ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz konsultacje z organem nadzoru - adw. Paweł Tobiczyk, Tomasz Izydorczyk

6. Postępowanie przez organem nadzoru oraz postępowanie sądowoadministracyjne. - Prof. dr hab. Paweł Fajgielski

7. Certyfikacja i zatwierdzone kodeksy postępowania w sektorze zdrowia - Patryk Kuchta

8. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych - dr Mirosław Gumularz

9. Powierzenie przetwarzania i udostępnienie danych osobowych w sektorze zdrowia.

 • Powierzenie przetwarzania i udostępnienie danych osobowych - dr Krzysztof Wygoda
 • Transgraniczne przetwarzanie danych osobowych - Adw. Sławomir Kowalski
 • Warsztaty – umowa o powierzenie przetwarzania / umowa o udostępnienie danych - dr Krzysztof Wygoda

Moduł: Technologia i bezpieczeństwo

10. Systemy informatyczne i rejestry w sektorze ochrony zdrowia i farmaceutycznym - adw. Michał Chodorek 11. Zarządzanie bezpieczeństwem systemów informatycznych w podmiotach leczniczych - Mariola Więckowska 12. Audyty systemów informatycznych - Mariola Więckowska

Moduł: Status, zadania IOD

13. IOD w sektorze zdrowia - wyznaczanie, status, zadania.

 • Prawne aspekty działania IOD – wyznaczenie, pozycja, zadania, status, odpowiedzialność, podstawy zatrudnienia - dr Aneta Sieradzka
 • Organizacja pracy i praktyka działania IOD w podmiotach z sektora zdrowia - M.Sobczyk

Moduł: Zagadnienia szczegółowe

14. Szczegółowe zagadnienia dotyczące ochrony danych osobowych w sektorze zdrowia

 • Dane osobowe w kadrach i ubezpieczeniach społecznych - dr. Arleta Nerka
 • Ochrona danych osobowych w marketingu placówek medycznych i farmacji - r.pr. Mateusz Franke
 • Zasady udostępniania dokumentacji medycznej - dr Aneta Sieradzka
 • Ochrona danych osobowych a telemedycyna i praca zdalna - dr Mariola Sakowska – Baryła
 • Ochrona danych w badaniach klinicznych i monitoringu działań niepożądanych - Adw. Michał Chodorek
 • Monitoring wizyjny w podmiotach leczniczych - r.pr. Mirosław Wróblewski
 • Ochrona danych osobowych a prawa własności intelektualnej - r.pr. Roman Bieda
 • Przetwarzanie danych osobowych przy wykorzystaniu systemów sztucznej inteligencji - r.pr. Roman Bieda
 • Ochrona danych osobowych w genetyce i transplantologii - dr Aneta Sieradzka

Moduł: Warsztaty

15. Warsztaty - przygotowywanie dokumentacji dotyczącej ochrony danych w podmiotach medycznych - r.pr. Anna Matusiak – Wikiera

16. Warsztaty - zarządzanie incydentami - Krzysztof Jankowski

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 192, jedna godzina dydaktyczna = 45 minut

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Studia trwają dwa semestry. Istnieje możliwość realizacji 20% zjazdów w formule on-line.

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8.45 - 15.45 

niedziele - 8.45 - 15.45 

TERMINY ZJAZDÓW

Terminy zjazdów w 1 semestrze: WKRÓTCE

 •  
 •  

Społeczność

Wiodący wykładowcy

logo
mec. dr Aneta Sieradzka
dr Arleta Nerka

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy w Akademii Leona Koźmińskiego, Kierownik Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, członek rad programowych i kolegiów redakcyjnych czasopism naukowych, wykładowca na studiach podyplomowych w uczelniach wyższych.

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i praktycznych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy; prelegentka wielu konferencji naukowych i wydarzeń biznesowych poświęconych problematyce zatrudnienia i ochrony danych osobowych.

Trener i konsultant firm doradczych i szkoleniowych; wykładowca studiów podyplomowych na kierunkach: prawo pracy, kadry i płace, ochrona danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych, polityka Compliance w organizacji, zarządzanie organizacjami. 

Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy. Od prawie 20 lat specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie nowych technologii, w tym umowach IT, prawie własności intelektualnej, RODO, prawnych aspektach AI.

Prezes zarządu fundacji AI LAW TECH, stanowiącej interdyscyplinarny think-tank skoncentrowany na technicznych, prawnych, etycznych i biznesowych aspektach rozwoju nowych technologii, w szczególności AI.

Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.

Kierował pracą podgrupy ds. prawnych aspektów AI w zespole eksperckim Ministerstwa Cyfryzacji. W ramach prac zespołu brał udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.

Aktualnie, kieruje pracami grupy roboczej ds. etycznych i prawnych aspektów sztucznej inteligencji (GRAI), powołanej przy Ministerstwie Cyfryzacji. Członek Wirtualnej Katedry Etyki i Prawa, konsorcjum naukowego z udziałem czołowych polskich uczelni wyższych, INP PAN, NASK, MC. Członek Sektorowej Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo, Komisji ds. Nowych Technologii w OIRP Kraków, rady programowej Annual Privacy Forum (ENISA), współpracownik komitetu sterującego IGF.

Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości, Szkole Głównej Handlowej oraz Uniwersyteckie Wrocławskim.

Opiekun merytoryczny studiów podyplomowymi Prawo Nowoczesnych Technologii realizowanych na Akademii Leona Koźmińskiego. Współkierownik studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem (ALK) oraz studiów podyplomowych Biznes.AI Zarządzanie projektami sztucznej inteligencji (ALK). Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA.

Ireneusz Wochlik
dr inż. Ireneusz Wochlik

Biocybernetyk, specjalista w dziedzinie sztucznej inteligencji i transformacji cyfrowej. Współzałożyciel i CEO Aigorithmics sp. z o.o., członek zarządu Fundacji AI LAW TECH, wykładowca w ramach studiów podyplomowych Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji oraz współtwórca studiów podyplomowych Zarządzanie Cyberbezpieczeństwem, prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego, członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji (GRAI) przy KPRM, Lider Podgrupy ds. energetyki. W latach 1997-2016 pracował w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskał tytuł doktora w zakresie nauk technicznych. Efekty swoich prac naukowych zamieścił w ponad 50 publikacjach. Został wyróżniony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, jako jedna ze 100 osób o największym wpływie na rozwój kompetencji cyfrowych w Polsce w 2021.

Od przeszło 20 lat zajmuje się zaawansowaną analizą danych opartą o narzędzia klasy Big Data, Machine Learning i Deep Learning oraz tworzeniem inteligentnych rozwiązań wpierających biznes. Specjalizuje się również w szeroko rozumianych procesach transformacji cyfrowej ukierunkowanej na filozofię „data driven”, z wykorzystaniem optymalnie dobranych rozwiązań technologicznych. Prelegent na szeregu konferencjach naukowych i biznesowych.

Krzysztof Jankowski
Krzysztof Jankowski

Pełnomocnik Zarządu ENERGA SA ds. ODO.

Menedżer, prawnik, audytor, doświadczony inspektor ochrony danych osobowych, praktyk w zakresie zarządzenia bezpieczeństwem. Członek Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa IT oraz ochrony danych osobowych. Posiada doświadczenie w zarządzaniu zespołem inspektorów ochrony danych i wdrażaniu RODO w grupach kapitałowych.
Prowadził audyty zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa w dużych organziacjach i grupach kapitałowych oraz analizy ryzyka ochrony danych;
Absolwent studiów MBA prowadzonych przez Gdańską Fundację Kształcenia Managerów, praca dyplomowa: Metodyka pracy administratora bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie sektora energetycznego.
Absolwent studiów podyplomowych - Studium Managerskie prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową.
Doświadczony trener i wykładowca w zakresie bezpieczeństwa IT oraz  ochrony danych osobowych, w tym RODO (prowadzi szkolenia między innymi na zlecenie spółek grupy DXC.technology).

Pawel-Tobiczyk
Paweł Tobiczyk

Adwokat, Counsel w Zespole Ochrony Danych Osobowych oraz szef Zespołu E-commerce Desk w Kancelarii Maruta Wachta. 

Działa w obszarach e-commerce, online marketingu, FinTech i finansowym. Specjalizuje się w ochronie informacji prawnie chronionych, ochronie danych osobowych, prawie nowych technologii, zajmuje się także kwestiami związanymi ze sztuczną inteligencją, prawem konsumenckim i prawem ubezpieczeniowym.

Absolwent prawa, filozofii i europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończył studia doktoranckie w INP PAN. Ukończył także studia podyplomowe Biznes. AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wykłada przedmioty związane z ochroną danych osobowych oraz e-commerce na wielu uczelniach wyższych. Prelegent na licznych konferencjach branżowych. Autor artykułów w czasopismach naukowych i prasie specjalistycznej. W rankingu The Legal 500 (Legalease) EMEA 2021/Poland w kategorii Data Privacy and Data Protection uzyskał tytuł Rising Star.

dr Krzysztof Wygoda

Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, prawie do prywatności, aspektach prawnych funkcjonowania nowych technologii w organach publicznych. Prelegent i panelista kilkudziesięciu konferencji naukowych, autor i współautor kilkudziesięciu publikacji w tym m.in. „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO”, „Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym”, „Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych”, „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej” oraz „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”, „RODO w praktyce funkcjonowania kancelarii komornika sądowego”, „Praktyczne znaczenie podstawowych pojęć RODO — wybrane zagadnienia”, „Legalność pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych w sferze publicznej : aspekty praktyczne”, „Sygnalista a ochrona danych osobowych – wybrane zagadnienia systemowe” Doświadczony trener i konsultant (ponad 350 szkoleń i warsztatów). Wspólnik w Leximum Jabłoński i Wspólnicy sp. z o.o. sp. k. 

prof. dr hab. Rafał Kubiak

Dr hab. n. prawn. Rafał Kubiak, prof. UŁ i prof. UM w Łodzi, ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie także uzyskał stopień doktora nauk prawnych w zakresie prawa oraz stopień naukowy doktora habilitowanego. Aktualnie jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Łódzkiego, a także pełni obowiązki Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi. Ponadto jest członkiem komisji bioetycznej Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz komisji etyki badań naukowych Uniwersytetu Łódzkiego i Komitetu Etyki w Nauce PAN. Jest także biegłym sądowym z zakresu prawa medycznego przy Sądzie Okręgowym w Łodzi. Specjalizuje się w zakresie karnej odpowiedzialności pracowników medycznych, praw pacjenta i pracowników medycznych oraz ich prawnej ochrony, a także unormowań prawnych dotyczących czynności nieterapeutycznych. 

prof. UŁ dr hab. Marlena Sakowska-Baryła

ORCID 0000-0002-3982-976X

Jest profesorem w Katedrze Europejskiego Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, doktor habilitowaną nauk prawnych, radczynią prawną, partnerką w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., wiceprezeską SBC Inspektor Sp. z o.o. oraz redaktor naczelną kwartalnika "ABI Expert”.   W 2022 r. znalazła się na „Liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie” magazynu „Forbes Women” oraz Fundacji Women in Law wyróżniona w dziedzinie „Działalność naukowa”.   Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, otwieraniu danych.   Pod jej redakcją naukową powstał komentarz do RODO – „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych” oraz komentarz do UDIP – „Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz”. Jest autorką ponad 160 publikacji z zakresu ochrony danych osobowych i prawa informacyjnego, w tym pionierskiej monografii  – „Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego”, pierwszej na rynku książki o tematyce ochrony danych w pracy zdalnej – „Ochrona danych osobowych w warunkach pracy zdalnej” oraz współautorką komentarza do ustawy o re-use - "Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz".   Wykłada na kliku wyższych uczelniach. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach. Jest autorką koncepcji merytorycznych cyklicznych forów branżowych.   W przeprowadzonych przez nią kilkuset szkoleniach wzięło udział ponad 20 000 uczestników. Prowadzi kanał na YouTube popularyzujący ochronę danych osobowych, prawo informacyjne i nowe technologie.

mgr Anna Matusiak-Wekiera

Radca prawny, Head of Data Protection / Compliance Practice w Zespole Transakcyjnym i Doradztwa Kontraktowego w kancelarii JDP. Specjalizuje się w doradztwie w zakresie zgodności procesów biznesowych z przepisami ochrony danych osobowych, wdrożeń przepisów RODO, audytów powdrożeniowych, jak również wykonuje funkcję inspektora ochrony danych (IOD). Certyfikowany audytor wewnętrzny (systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001. Była członkiem Komitetu ds. Ochrony danych osobowych przy KIG oraz członkiem Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej w latach 2016-2018. Wykładowca zagadnień prawnych na uczelni wyższej oraz autorka publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych.

mgr Monika Krasińska

Monika Krasińska- Dyrektor Departamentu Orzecznictwa i Legislacji w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Wieloletni wykładowca z zakresu ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej i innych informacji prawnie chronionych, m.in. w Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytecie Jagiellońskim, Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Karola Stefana Wyszyńskiego i in. Autorka licznych publikacji poświęconych ochronie danych osobowych w sektorze publicznym i prywatnym w tym medycznym. Konsultantka wielu projektów dedykowanych ochronie danych medycznych

dr Dominik Lubasz

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wspólnik zarządzający w Lubasz i Wspólnicy – Kancelarii Radców Prawnych 

 • Lider specjalizacji LW Business
 • Ekspert legislacyjny Izby Gospodarki Elektronicznej ds. handlu elektronicznego i ochrony danych osobowych, a także ekspert Stowarzyszenia Konsumentów Polskich ds. handlu elektronicznego
 • Członek Grupy Roboczej ds. Sztucznej Inteligencji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której reprezentuje Izbę Gospodarki Elektronicznej
 • Członek zespołu ekspertów EROD (European Data Protection Board) w dziedzinie: ekspertyzy technicznej w zakresie nowych technologii i bezpieczeństwa informacji oraz ekspertyzy prawnej w zakresie nowych technologii
 • Członek Rady Naukowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego 
 • Ekspert ds. sztucznej inteligencji (AI) i grupy roboczej ad hoc ds. prywatności w EADPP - Europejskie Stowarzyszenie Specjalistów ds. Ochrony Danych
 • Członek SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych
 • Założyciel i członek komisji przeglądowej Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii
 • Członek Rady Programowej czasopisma „Compliance“ 
 • Ekspert Izby Gospodarczej i Ministerstwa Cyfryzacji ds. wdrożenia RODO w Polsce
 • Audytor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz ISO 27701:2019

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, e-commerce, własności intelektualnej, ochronie danych osobowych oraz w prawie gospodarczym, w tym europejskim prawie gospodarczym. Prelegent licznych konferencji oraz prowadzący autorskich warsztatów dotyczących powyższej problematyki, wykładowca studiów podyplomowych Uczelni Łazarskiego oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. 

Doradza we wdrażaniu systemów ochrony danych w sprawach dotyczących stosowania RODO, szczególnie przedsiębiorcom. Posiada bogate doświadczenie procesowe zdobyte podczas różnych sporów sądowych. Był odpowiedzialny za liczne projekty z zakresu prawa spółek, prawa handlowego oraz prawa upadłościowego i naprawczego. Doradzał przy umowach inwestycyjnych, a także przekształceniach, połączeniach i podziałach spółek. Był również zaangażowany we wprowadzeniu na rynek jednego z liderów branży odzieżowej NewConnect.

W 2022, 2021 i 2020 roku wyróżniony w rankingu „The Legal 500” jako „Leading Individual” w kategorii „Data Privacy and Data Protection” dla obszaru Europe, Middle East & Africa. W 2022, 2021, 2020, 2019 i 2018 roku otrzymał rekomendację w rankingu Chambers and Partners Europe w kategorii TMT: Data Protection. W 2022 rekomendowany w rankingu Dziennika „Rzeczpospolita”  w dziedzinie prawa ochrony danych osobowych. W 2021, 2019 i 2017 roku otrzymał rekomendację od Global Law Experts w zakresie ochrony danych osobowych. W 2022 i 2021 roku rekomendowany przez Who’s Who Legal w rankingu Global Leader w sektorze „Data - Data Privacy & Protection” w Polsce oraz Thought Leader 2021 w tej samej kategorii. Zdobył nagrodę Client Choice 2021 jako jeden z 5 laureatów w Polsce i jedyny w kategorii „Data Security”.

Jest autorem, współautorem i redaktorem cenionych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych, prawa e-commerce i sztucznej inteligencji oraz handlu elektronicznego. W latach 2018-2021 zredagował szereg publikacji (w tym bestsellerowych) na temat ochrony danych osobowych. Należą do nich m.in.: nagrodzony „Komentarz do RODO”, „Meritum. Ochrona danych osobowych”, „RODO w e-commerce”, „RODO dla MŚP”, „Analiza ryzyka i bezpieczeństwo danych w kancelariach prawnych”.

Obecna działalność dr. Lubasza koncentruje się wokół zagadnień związanych ze sztuczną inteligencją (AI) i legal-tech. Zbudował zespół programistów do tworzenia aplikacji z tego sektora. Pierwszą z nich jest GDPR Risk Tracker https://app.gdprrisktracker.pl, aplikacja w modelu SaaS, służąca do przeprowadzania analizy ryzyka z RODO. Dr Lubasz i prof. Namysłowska realizują projekt „Ochrona konsumentów a sztuczna inteligencja. Między prawem a etyką” – finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

logo
Patryk Kuchta
dr Mirosław Gumularz

Doktor nauk prawnych. Radca prawny.

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Audytor wewnętrzny wg norm ISO/IEC:
ISO/IEC 27001 (bezpieczeństwo informacji);
ISO/IEC 27701 (zarządzanie informacją o prywatności);
ISO/IEC 22301 (ciągłość działania).

Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych m.in. na WSB w Poznaniu oraz WSB w Warszawie.
Autor licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii m.in. z zakresu ochrony danych osobowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych (z 10 maja 2018 r.).
Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli ABI w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

Michał Chodorek

Adwokat, specjalista w zakresie prawa Life Sciences (m.in. prawa farmaceutycznego, wyrobów medycznych) oraz prawa własności intelektualnej i ochrony danych osobowych w branżach Healthcare i Life Sciences.

Doradza klientom w projektach e-Health i m-Health, prowadzenia badań klinicznych, wytwarzania i dystrybucji produktów leczniczych, rozwoju wyrobów medycznych (w tym medical device software), pozyskiwania i wykorzystywania danych medycznych – w tym dla potrzeb trenowania sieci neuronowych, wtórnego wykorzystywania danych pochodzących od uczestników badań klinicznych, rozwoju i wdrażania narzędzi AI/ML wspierających decyzje diagnostyczne i terapeutyczne.
Pracuje dla wiodących międzynarodowych firm farmaceutycznych i medycznych działających w Polsce i dla wielu stowarzyszeń branżowych.

Autor publikacji dotyczących klasyfikacji oprogramowania jako wyrobu medycznego, wykorzystywania AI w badaniach klinicznych i procesie badania i rozwoju leków, przetwarzania danych osobowych w ramach badań klinicznych, współautor międzynarodowych publikacji dotyczących Digital Healthcare i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Michał Chodorek jest członkiem Stowarzyszenia na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce.
Jest rekomendowany w międzynarodowym rankingu prawniczym The Legal 500 EMEA 2022 w dziedzinie Healthcare & life sciences oraz wyróżniony jako IP Star 2022 w dziedzinie znaków towarowych w rankingu dotyczącym prawa własności intelektualnej, prowadzonym przez Managing IP.

Mariola Więckowska
mgr inż. Mariola Więckowska

Ekspert ochrony danych oraz doświadczony Inspektor Ochrony Danych, na co dzień pracuje w LexDigital jako Head of Innovation Technologies, gdzie wspiera wdrożenia nowych projektów, zwłaszcza nowych technologii, przeprowadza audyty bezpieczeństwa i wypełniania obowiązków wynikających z RODO.
Członek Zarządu SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych, Członek IAPP (International Association of Privacy Professionals), ISSA (Information Systems Security Association) oraz Grupy Roboczej ds. Internetu Rzeczy w Ministerstwie Cyfryzacji.
Absolwentka kierunków IT, bezpieczeństwa informacji, zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania projektami IT oraz European Data Protection Law Summer School na Brussels Privacy Hub Vrije Universiteit Brussel.

Jako praktyk dzieli się ze studentami kierunków podyplomowych kluczowych polskich uczelni swoim doświadczeniem z zakresu ochrony danych, oceny ryzyka i oceny skutków dla ochrony danych, zabezpieczeń systemów IT, stosowania nowych technologii oraz cyberbezpieczeństwa. Jest autorką licznych artykułów i współautorką książek z zakresu ochrony danych. Odpowiada za stałą sekcję „Niezbędnik IOD” i jest członkiem rady programowej kwartalnika ABI Expert.

r.pr. Mateusz Franke

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011 r.) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego (2011 r.) i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie, gdzie ukończył aplikację radcowską (2014 r.). Egzamin radcowski zdał z wyróżnieniem i uzyskał wpis na listę radców prawnych (2015 r.).

Jest specjalistą i doświadczonym praktykiem w obszarze prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego, e-commerce, marketingu i reklamy, gier hazardowych oraz podatkowych aspektów marketingu i promocji.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe, które zdobywa od 2010 r. w renomowanych kancelariach. Jako członek zespołu jednej z wiodących polskich firm prawniczych był prawnikiem rekomendowanym w rankingu The Legal 500 w obszarze Commercial, Corporate & M&A dla Polski za rok 2021 i 2022. W Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej 2022 został uznany za lidera w dziedzinie „sprawy konsumenckie”. Obecnie jest szefem praktyki prawa e-commerce, ochrony danych osobowych oraz marketingu i reklamy w kancelarii FinTaxLegal (ftl).

Doradzał wiodącym przedsiębiorcom z różnych branż (m.in. sieci handlowe, convenience stores, producenci towarów sensytywnych, platformy handlu elektronicznego, sektor finansowy, agencje marketingowe) w nowatorskich projektach związanych z e-commerce, ochroną danych osobowych, paperless, nowymi technologiami i ochroną konsumentów. Prowadził kompleksową obsługę prawną setek akcji promocyjnych, w tym ogólnopolskich konkursów, loterii i programów lojalnościowych realizowanych przez przedsiębiorców z różnych sektorów rynku. Pełnił też funkcję inspektora ochrony danych w spółce z branży e-commerce.

Jest autorem szeregu publikacji z zakresu prawa prywatności i danych osobowych oraz ochrony zabytków. Występuje jako prelegent na szkoleniach i wydarzeniach branżowych. Prowadził wykłady i zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach oraz w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie.

logo
Monika Sobczyk
mgr Mirosław Wróblewski

Radca prawny, dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich (od 2007 r.). Specjalizuje się w zagadnieniach ochrony prywatności, ochrony danych osobowych, równego traktowania, dostępu do informacji publicznej i wolności słowa. 
Uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego „Założenia do strategii AI w Polsce – Polska 2118” (listopad 2018 r.) i opracował ich część w zakresie dotyczącym ochrony praw człowieka. Jest autorem 60 artykułów i publikacji naukowych z zakresu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego, w tym ochrony danych osobowych (jest m.in. współautorem komentarza do nowej ustawy o ochronie danych osobowych oraz poradnika i komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości). 
Zastępca przewodniczącej Komisji Praw Człowieka przy Krajowej Izbie Radców Prawnych. Był członkiem zarządu i komitetu wykonawczego Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej w Wiedniu w latach 2012 - 2017. Od marca 2019 r. członek zarządu Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Ochrony Praw Człowieka (ENNHRI). Wykładowca m.in. Europejskiej Akademii Prawa w Trewirze (ERA), na aplikacjach prawniczych oraz na studiach podyplomowych „Prawo nowoczesnych technologii” oraz „Ochrona danych osobowych” w Akademii im. Leona Koźmińskiego. Certyfikowany trener programu HELP Rady Europy.

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

Rekrutacja trwa do 15 września 2024, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Warunkiem ukończenia studiów jest zdanie egzaminu końcowego w formie testowej, obejmującego ok. 45 pytań z zakresu tematyki objętej programem Studiów.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego ** 

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
REJESTRACJA

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.

3
OPŁATA REKRUTACYJNA

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Monika Kasprzyk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 3750 zł każda) 7500 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność 7 000 zł
Cena ze zniżką dla Absolwenta (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 375 zł każda) 6 750 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji.  Osoby zainteresowane otrzymaniem FAKTURY proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl 

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.