Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
controlling personalny, kontroling personalny, controlling hr

Controlling personalny

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Celem podstawowym słuchaczy studiów podyplomowych Controlling personalny będzie zdobycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie: 

 • Planowania, wdrożenia, monitorowania, analizy i oceny efektywności obszarów, procesów i projektów HR.
 • Diagnozy, analizy i oceny efektywności kapitału intelektualnego i metod jego kształtowania w organizacji w powiązaniu z wynikami biznesowymi.
 • Stosowania metod controllingu personalnego w oparciu o wskaźniki oraz metody jakościowe.
 • Prowadzenia analiz i wnioskowania o kondycji zasobów ludzkich i rozwiązaniach HR w oparciu o metody systemowe i zgodnie z możliwościami rozwiązań IT.
 • Prezentowania faktów i danych personalnych w użyteczny i zrozumiały dla biznesu sposób zgodnie z logiką Ładu Danych. 

Poznanie modeli i metod oraz przećwiczenie ich na zajęciach pozwala planować, wdrażać i doskonalić działania ZZL oraz związane z nim działania controllingu personalnego w szerokim ujęciu, a więc: 

 • Projektować zintegrowane, spójne rozwiązania, metody i praktyki HR w obszarze personalnym.
 • Dobierać, planować kształtować i prowadzić wdrożenia procesów i projektów HR oraz controllingu personalnego odpowiadające na potrzeby i wyzwania biznesu, a także z uwzględnieniem powiązań HR i biznesu.
 • Stosować nowoczesne i zgodne z trendami rynkowymi metody badania i poprawy efektywności procesów i projektów zarządzania zasobami ludzkimi a także szerzej pojętego zarządzania w organizacji.
 • Projektować rozwiązania HR skierowane na poprawę wydajności, efektywności i jakości pracy indywidualnych pracowników, zespołów i całej organizacji oraz przynoszące zwrot z inwestycji.
 • Uwzględniać w rozwiązaniach HR potrzeby kandydatów do pracy i pracowników, aspekty związane z możliwościami pozyskania kadry, satysfakcji, motywacji i zaangażowania oraz budowania lojalności i utrzymywania pracowników w zatrudnieniu.   

Atuty kierunku

1
Zajęcia

Program to 204 godziny zajęć z czego około 140 to zajęcia praktyczne, ćwiczeniowe, interaktywne. 

2
Wykładowcy

Prowadzący zajęcia to głównie świetni praktycy w projektowaniu i prowadzeniu rozwiązań zarządczych i zzl – menedżerowie i eksperci oraz konsultanci ZZL, a jednocześnie uznani wykładowcy z udokumentowanym doświadczeniem edukacyjnym. 

3
Miejsce

Zajęcia prowadzone są w komfortowych warunkach, w świetnie wyposażonych salach.

4
Biblioteka

Uczelnia prowadzi nowoczesną bibliotekę z dostępem do najnowszych publikacji w wersji elektronicznej i drukowanej.

Kierownik studiów udostępnia polecaną bibliografię.  

5
Platformy wymiany wiedzy

Uczestnicy mają dostęp do platformy wymiany wiedzy i komunikacji między sobą i wykładowcami. 

6
Materiały szkoleniowe

Każdy słuchacz otrzymuje materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, a materiały do zajęć w wersji drukowanej oraz podręcznik w kluczowym obszarze wiedzy. 

7
Ocena słuchaczy

Praca wykładowców jest monitorowana przez Kierownika i oceniana przez słuchaczy. 

8
Relacje

Nie budujemy dystansu, lecz relacje – partnerskie! 

Adresaci studiów

Controlling personalny został stworzony z myślą o: 

 • Doświadczonych pracownikach i menedżerach zespołów personalnych (zzl, hrm), którzy są zainteresowani nabyciem lub pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych koncepcji, metod i technik efektywnego podejścia do spraw personalnych i controllingu personalnego w firmie oraz nabyciem lub pogłębieniem umiejętności zastosowania ich w praktyce biznesowej.
 • Konsultantach firm doradczych specjalizujących się w obszarze personalnym (zzl, hrm), chcących wdrażać rozwiązania efektywnościowe i metody controllingu personalnego u swoich klientów instytucjonalnych. 
figury

Kierownik studiów

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

Co zyskujesz

Rozwój osoby, która zajmuje się controllingiem personalnym wymaga dogłębnego poznania szeregu aspektów wiedzy i zbudowania kilku warstw rozwoju kompetencji, dotyczą one w szczególności: 

 • Rozumienia i umiejętności zastosowania w praktyce podstaw modeli skutecznego prowadzenia biznesu np. znajomości i zastosowania modeli biznesowych, strategii biznesowej, rachunku ekonomicznego.
 • Znajomości i umiejętności zastosowania w praktyce skutecznych i uporządkowanych praktyk w zakresie kształtowania strategii HR i jej wdrażania oraz opracowywania, wdrażania i prowadzenia rozwiązań obszarowych zzl zarówno tych ,,twardych” jak np. system wynagradzania i premiowania, jak i ,,miękkich” jak system kompetencji.
 • Znajomości i umiejętności zastosowania w praktyce zasad i metod prowadzenia controllingu personalnego zarówno w oparciu o metody jakościowe jak i ilościowe, oraz samodzielnego projektowania niezbędnych narzędzi.
 • Rozumienia specyfiki planowania, wdrażania i podtrzymywania rozwiązań HR do organizacji.
 • Integratywnego rozumienia, ujmowania i analizowania oraz wnioskowania co do zjawisk personalnych w powiązaniu z efektami biznesowymi. 

Wszystkie powyższe obszary są ujęte w programie studiów podyplomowych Controlling Personalny. 

W ramach studiów słuchacze zdobędą w szczególności wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu: 

 • Poznanie zasad i narzędzi kształtowania strategii HR zgodnej z potrzebami biznesu i ściśle sparametryzowanej oraz wspieranej na etapie planowania i wdrożenia rozwiązaniami controllingu personalnego.
 • Zrozumienie logiki planowania i ewidencjonowania kosztów pracy od strony rachunkowo-controllingowej.
 • Przećwiczenie skutecznych metod prowadzenia analizy pracy oraz kształtowania optymalnej etatyzacji.
 • Nabycie umiejętności konstruowania motywacyjnego systemu wynagradzania, w oparciu o wartościowanie stanowisk pracy oraz benchmarki rynkowe, jak też z zastosowaniem systemów zarzadzania wynikami pracy oraz oceny jego efektywności przez controlling personalny.
 • Zapoznanie się z metodami kształtowania i poprawy efektywności systemu pozyskiwania i rozwoju pracowników, w tym systemu rekrutacji, szkoleń i ocen okresowych w oparciu o metody controllingu personalnego.
 • Zdobycie umiejętności stosowania interdyscyplinarnych rozwiązań na potrzeby prac nad efektywnością obszaru HR m.in. zarzadzania projektami i procesami, badania opinii pracowniczych, kontraktowania usług doradczych i szkoleniowych, analizy wskaźnikowej i jakościowej.
 • Rozwinięcie kompetencji w zakresie wdrażania systemów HR do praktyki firmy i prowadzenia dialogu społecznego w oparciu o uporządkowane i logiczne podejście oraz realnie przydatne modele, procedury i wzory dokumentów. 

Praktycznie każdy z wykładowców poza wiedzą merytoryczną i materiałami z zajęć udostępnia przydatne modele i narzędzia, zależnie od zakresu zajęć są to np.: 

 • Pre-definiowane metodologie i modele postępowania, 
 • Gotowe narzędzia, 
 • Liczne wskazówki postępowania,  
 • Przykładowe wskaźniki, metody kalkulacji, arkusze rozliczeniowe, narzędzia ewaluacji, 
 • Wzory dokumentów, formatki. 

Perspektywa zawodowa

Osoby, które ukończyły ten kierunek przede wszystkim łatwo dostaną pracę w szeroko rozumianym "twardym" i "miękkim" obszarze zarządzania zasobami ludzkimi u pracodawców, a jeśli już w nim pracują – ugruntują swoją pozycję zawodową u obecnego pracodawcy, łatwiej uzyskają awans stanowiskowy i płacowy lub zmienią pracę na atrakcyjniejszą.  

Dzieje się tak dlatego, że większa część pracodawców wdraża rozwiązania i praktyki personalne lub doskonali je z intencją realnego wzrostu potencjału ludzkiego oraz efektywności po stronie pracowników, zespołów i organizacji, ale również po stronie samych budżetów i rozwiązań HR. W HR rozwijają się dynamicznie metody big data, evidence based HR oraz automatyzacja procesów personalnych poprzez IT.  

Absolwent tych studiów jest w stanie zwiększać efektywność rozwiązań HR i płynących z nich korzyści – rozwoju potencjału ludzkiego i wzrostu efektywności, jak również potrafi wiarygodnie, w oparciu o  wskaźniki i inne metody rozliczeniowe: 

 • Argumentować z wyprzedzeniem (ex ante), że wzrost taki nastąpi (planowanie i prognozowanie) 
 • Prowadzić wdrożenia nakierowane na ustalone cele (monitorowanie skuteczności) 
 • Udowodnić po zakończeniu działań (ex post), że osiągnięto założone efekty (rozliczenie efektów, zwymiarowanie ich w wartościach pieniężnych) 

Nasi absolwenci są więc w stanie sprostać wymaganiom pracodawców, a także zmianom, jakie obecnie odbywają się w HR skuteczniej niż osoby dobrze wyedukowanie w obszarze zarzadzania zasobami ludzkimi, ale nie posługujące się zaawansowaną analityką.  

Osoby, które ukończyły ten kierunek łatwo też dostaną pracę lub kontrakty na szeroko rozumianym rynku doradztwa personalnego, niezależnie czy są teraz konsultantami, czy też dopiero aspirują do tej roli. Rozumienie zjawisk zarządzania i pracy nad efektywnością po stronie ich zleceniodawców, czyli pracodawców stanowi przecież kanwę ich pracy. 

Poznane przez uczestników metody zwiększają ich atrakcyjność na wewnętrznym i zewnętrznym rynku pracy, pozwalają osiągnąć wymarzone stanowiska w procesach rekrutacyjnych i lepszą pozycję w organizacji, gdyż posługują się językiem biznesu – językiem liczb i faktów.  

Warto wspomnieć, że osoby z wiedzą zdobytą na tych studiach są obecnie szczególnie poszukiwane na rynku pracy, a wg. raportów płacowych zazwyczaj zarabiają więcej niż osoby o porównywalnym poziomie stanowisk zatrudnionych w innych obszarach HR.  

Program

Przedmioty i liczba godzin

Program ma charakter ekspercki, bazuje na sprawdzonych narzędziach, rozwiązaniach i praktykach rynkowych.  

Warto zaznaczyć, iż program i treści zawarte w poszczególnych przedmiotach ukształtowały się w konsultacjach z uczestnikami poprzednich edycji studiów.

Przedmioty i liczba godzin:

 • Sesja integracyjna - 4 h

Moduł 1. Efektywność biznesowa obszaru HR 

 • Model biznesowy i strategia firmy a strategia HR - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz zasady oceny modeli biznesowych i strategii firmy pod kątem wyznaczania kierunków strategii i polityk obszarowych HR oraz zasady kształtowania strategii HR - 8h
 • Parametryzacja celów strategicznych w HR - Celem tego przedmiotu jest nabycie umiejętności ustalania celów i priorytetów do strategii HR oraz zasad ich parametryzowania w taki sposób, aby później możliwa była ocena efektywności jej wdrożenia - 8h

 • Kluczowe funkcje i procesy HR w firmie - Na tych zajęciach zapoznasz się z zakresem kluczowych funkcji i procesów HR, jakie powinny być wdrożone w firmie oraz poznasz i przećwiczysz zasady oceny ich zaawansowania i skuteczności - 8h

Moduł 2. Rachunkowo-controllingowe ujęcie obszaru HR 

 • Controlling w Organizacji – główne założenia: Celem tego przedmiotu jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu ogólnego controllingu w przedsiębiorstwie. W trakcie zajęć zostaną omówione zasady funkcjonowania controllingu operacyjnego i strategicznego w firmie, a także podstawowe metody jego prowadzenia - 16h

 • Metody wyceny kapitału intelektualnego - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz metody wyceny kapitału intelektualnego, jakie stosowane są w controllingu ogólnym firmy oraz w controllingu, jaki prowadzi HR - 4h

 • Koszty pracy w ujęciu księgowym i controllingowym firmy - Celem tego przedmiotu jest poznanie zakresu funkcjonowania systemu ewidencji kosztów pracy i przećwiczenie ich planowania i rozliczania - 4h

Moduł 3. Analiza pracy, optymalna etatyzacja i motywacyjny system wynagradzania 

 • Etatyzacja w firmie - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz opracowywanie, analizy  i wykorzystanie planów zatrudnienia oraz wiązanych z nimi budżetów wynagrodzeń - 8h
 • System wynagradzania w firmie - Celem tego przedmiotu jest poznanie zasad opracowywania efektywnego i motywującego systemu wynagradzania w firmie, a także związanych z tym obszarem metod rozliczania i prowadzenia controllingu personalnego - 8h

 • Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz zasady opracowywania opisów stanowisk pracy oraz ich wartościowania, a także dowiesz się, jak dzięki tym rozwiązaniom  można optymalizować pracę oraz koszty wynagrodzeń w firmie - 8h

 • System zarządzania wynikami pracy i budowa motywacyjnych systemów nagrodowych - Celem tego przedmiotu jest przekazanie słuchaczom wiedzy i umiejętności z zakresu kształtowania składników płacowych i budowy systemu wynagrodzeń zmiennych (np. premii, prowizji, nagród) pozytywnie wpływających na przychodowość w firmie oraz realizację jej celów, a także związanych z tym obszarem metod rozliczania i prowadzenia controllingu personalnego - 8h

 • Systemy bonusowe - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz zasady racjonalnego uzupełnienia systemu wynagrodzeń w firmie o bonusy, a także związanych z tym obszarem metod sprawdzanie ich efektywności (np. wzrost lojalności czy satysfakcji pracowników) oraz rozliczania i prowadzenia controllingu personalnego - 4h

 • Benchmarki wynagrodzeń (raporty płacowe i  polityka wynagradzania względem rynku) - Celem tego przedmiotu jest przybliżenie zakresu stosowania benchmarków płacowych i wnioskowania na ich podstawie co do możliwych wariantów systemu wynagradzania, w tym m.in. racjonalnego ustalania zmian w wynagrodzeniach pracowników. Tu również poznasz związane z tym obszarem metody rozliczania i prowadzenia controllingu personalnego - 4h

Moduł 4. Efektywny system pozyskiwania i rozwoju pracowników 

 • Rekrutacja i selekcja - Celem zajęć jest pogłębienie przez studentów znajomości zasad employer brandingu, rekrutacji i selekcji oraz zapoznanie ich z szerokim kontekstem biznesowym tego procesu, jak też przećwiczenie narzędzi kontrolingowych używanych w tym procesie - 8h

 • Oceny okresowe pracowników - Celem zajęć jest pogłębienie przez studentów znajomości zasad oceny okresowej w nowoczesnym ujęciu oraz zapoznanie ich z szerokim kontekstem biznesowym tego procesu, jak też przećwiczenie narzędzi kontrolingowych używanych w tym procesie - 8h

 • Rozwój pracowników i rozwój organizacji - Celem zajęć jest pogłębienie przez studentów znajomości zasad rozwoju pracowników i organizacji w nowoczesnym ujęciu - w oparciu o tzw. Szkolenia efektywne biznesowo, a także poznanie i przećwiczenie metod oceny efektywności szkoleń -8h

Moduł 5. Controlling HR 

 • Zarządzanie  procesami HR - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz metody zarządzania procesami HR w firmie – modelowania, optymalizacji i mierzenia procesów.  Studenci po skończeniu zajęć umieją skutecznie wykorzystywać narzędzia zarządzania procesami w codziennej pracy - 8h

 • Audyt personalny - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz metody z zakresu prowadzenia audytu personalnego (controllingu zasobów ludzkich) w firmie oraz wykorzystania jego wyników do kształtowania rozwiązań w HR - 8h

 • Zarządzanie projektami HR - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz metody zarządzania projektami HR w firmie – m.in. planowania celów i efektów projektu, harmonogramowania projektu, oceny ryzyk i kluczowych czynników sukcesu oraz wielu innych metod przynależnych do zarządzania projektami.  Studenci po skończeniu zajęć umieją skutecznie prowadzić projekty HR wykorzystując przy tym szereg technik i narzędzi wspierających - 8h

 • Badania społeczne w organizacji - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz metody opracowywania, jak też wykorzystywania badań społecznych w organizacji, które są przydatne w controllingu jakościowym i uzupełniają controlling oparty na wskaźnikach - 8h

 • Benchmark praktyk HR - Celem tego przedmiotu jest przybliżenie możliwości pozyskiwania i wykorzystywania różnorodnych danych o rynku pracy i rozwiązaniach HR innych pracodawców a następnie  stosowania tych benchmarków i wnioskowania na ich podstawie co do możliwych wariantów rozwiązań personalnych w organizacji. Studenci na tym przedmiocie są zazwyczaj zaskoczeni, jak dużo wiedzy mogą pozyskać dzięki benchmarkom - 8h

 • Wykorzystanie wskaźników do badania efektywności w HR - Na tych zajęciach poznasz ideę wykorzystania wskaźników do badania efektywności w HR oraz zapoznasz się z zestawieniami licznych wskaźników strategicznych taktycznych i operacyjnych, metodami ich pomiaru i interpretacji. Zajęcia mają też na celu zaprezentowanie wybranych benchmarków wskaźnikowych wraz z rekomendacjami ich stosowania, silnymi i słabymi stronami. W ramach zajeć nauczysz się też konstruowania wewnętrznej karty wskaźników dla firmy m.in. wypracowywania własnych wskaźników wraz z systemem pomiarowym, wyboru wskaźników priorytetowych oraz analizowania wyników - 8h

 • Kontraktowanie umów doradczych i szkoleniowych - Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z metodami konstruowania umów oraz zabezpieczania umownego interesów pracodawcy i pracowników w umowach szkoleniowych i doradczych na bazie dobrych praktyk rynkowych - 8h

Moduł 6. Wdrożenie efektywnych systemów HR do praktyki firmy i dialog społeczny 

 • Analityka i narzędzia IT w obszarze HR - Celem tego przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z dostępnymi narzędziami IT i metodami analizy danych w obszarze HR firmy - 8h

 • Automatyzacja procesów HR - celem tego przedmiotu jest zaznajomienie uczestników z technologiami i metodyką automatyzacji procesów HR, kształtowanie wiedzy z zakresu formułowania i wdrażania strategii oraz prowadzenia projektów z zakresu automatyzacji procesów HR  - 8h

 • Strategie komunikacyjne i negocjacyjne względem reprezentacji załogi - Na tych zajęciach poznasz i przećwiczysz strategie komunikacyjne i negocjacyjne względem reprezentacji załogi (dialog, współpraca i negocjacje z radą pracowników, związkami zawodowymi, inną reprezentacją załogi). Nawet jeśli w twojej firmie obecnie nie ma ukształtowanej reprezentacji załogi techniki komunikacyjne i negocjacyjne przydadzą się do rozmów z nieformalnymi reprezentantami i liderami opinii - 8h

Egzamin końcowy 

 • Konsultacje  zaliczeniowe - Celem tego przedmiotu jest wspólne wypracowanie zakresu pracy końcowej, gdyż to studenci proponują, jakim tematem się zajmą. Następnie promotor wspiera w wyborze literatury i pokonaniu trudności związanych z przygotowaniem pracy, w ramach której kluczowym elementem jest wypracowanie konkretnego narzędzia controllingu personalnego. Studenci zazwyczaj dzielę się między sobą wypracowanymi narzędziami, dzięki czemu student ,,wychodzi” z uczelni z paczką gotowych rozwiązań opracowanych przez grupę - 4h

 • Egzamin końcowy - Egzamin końcowy jest prowadzony w formie prezentacji wypracowanego narzędzia i założeń do niego, które recenzuje recenzent i ocenia komisja egzaminacyjna - 4h

Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 204*   *(1 godz. dydaktyczna = 45 min). 

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ    Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń i praktycznych warsztatów oraz case studies (przeważają zajęcia praktyczne – około 140 godzin). 

WomenwithlaptopIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 6 realizowane w formule on-line).

 Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w: 

soboty - 8.45 - 15.45 

niedziele - 8.45 - 15.45 

Planowane terminy zjazdów edycji 15 studiów:

19-20.10.2024

16-17.11.2024 online

30.11-01.12.2024

14-15.12.2024 online

18-19.01.2025 online

01-02.02.2025

15-16.02.2025

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

Bogusiak Agata controlling
mgr Agata Bogusiak

Trener, HR Business Partner, Prezes Stowarzyszenia PSTD, Project Manager.
Zawodowo, od 2011 roku, związana jest z obszarem zasobów ludzkich. Początkowo w wewnętrznych działach personalnych w dużych organizacjach (firmy produkcyjne), gdzie odpowiadała przede wszystkim za polityki szkoleniowe, projekty szkoleniowe a również prowadziła procesy rekrutacyjne.
Obecnie we współpracy ze Stowarzyszeniem PSTD (Polish Society for Training & Development)  działa aktywnie na rzecz społeczności zajmującej się zawodowo rozwojem kapitału ludzkiego w organizacjach. W imieniu Stowarzyszenia promuje rozwój rynku szkoleń i doradztwa w Polsce oraz profesjonalizm i etykę menadżerską.
Jednocześnie prowadzi własną działalność szkoleniową. Realizuje szkolenia, warsztaty. Organizuje też konferencje, spotkania branżowe dla HR.
Specjalizuje się w tematach związanych z identyfikacją potencjału rozwojowego w organizacjach, umiejętnościami społecznymi, kompetencjami komunikacyjnymi, doradztwem zawodowym, narzędziami zarządzania zasobami ludzkimi oraz efektywnością biznesową szkoleń.
Jest też licencjonowanym trenerem modelu SEB/SEA®, (Model SEB to Standard of Education in Business, stanowi zestaw narzędzi i procesów gwarantujących realizację projektów szkoleniowo-rozwojowymi w sposób efektywny biznesowo, dzięki niemu można m.in. badać profesjonalnie efektywność biznesową szkoleń).
Jest też certyfikowanym trenerem Standardu HRD BP (Human Resources Development Business Partnering).
Pracuje również jako moderator grup projektowych, asesor w sesjach DC/AC.
W Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w prowadzeniu zajęć i warsztatów z obszaru efektywności biznesowej szkoleń oraz kontraktowania umów doradczych i szkoleniowych. Studiowała socjologię oraz dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Łódzkim.

Karina Popieluch

Senior HR Expert, trener biznesu, wykładowca akademicki, coach ICC.
Blisko 20-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach menedżerskich w obszarze zarządzania produkcją oraz sprzedażą w sektorze B2B zdobywała, współpracując głównie z klientami z branży FMCG, IT oraz finansów. Jako menedżer operacyjny zarządzała produkcją oraz sprzedażą, a przejście z biznesu do HR było naturalną odpowiedzią na oczekiwania rynku i organizacji budujących swoją przewagę konkurencyjną na rozwoju kapitału ludzkiego oraz konsekwencją specjalizacji w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi i ekspertyzy w obszarze lean management. 

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych HR Business Partner, wykładowca na studiach MBA oraz studiach podyplomowych z obszaru HR, członek Executive Education Advisory Board wspierającej działania Kozminski Executive Business School oraz partner merytoryczny Akademii Leona Koźmińskiego. Członek rady merytorycznej czasopisma branżowego HR Business Partner oraz patron merytoryczny cyklu HR na szpilkach. Redaktor merytoryczny i współautor książki HR Business Partner. Rola, filary, perspektywy oraz wielu innych publikacji. Uznany prelegent konferencji branży HR. 

 

Na co dzień w ramach prowadzonych firm doradczo-szkoleniowych pracuje nad rozwojem indywidualnym i zespołowym kadry zarządzającej, zasiada w radzie nadzorczej, doradza zarządom spółek komercyjnych, wspierając transformację funkcji HR oraz realizując projekty budujące przewagę konkurencyjną organizacji na bazie systemowego zarządzania efektywnością, zarządzania zmianą, przywództwa i kapitału ludzkiego. 

 

W kwietniu 2018 jej osiągnięcia zawodowe zostały uhonorowane nagrodą Polish Businesswomen Awards w kategorii: „Lider w obszarze strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi”.

mgr inż. Krzysztof Gugała

Ekspert w dziedzinie HR, ze specjalizacją w systemach wynagradzania i controllingu personalnym. 
Od 3 lat Dyrektor Działu „Talenty i Wynagrodzenia” w polskim oddziale jednej z największych międzynarodowych firm doradczych – Willis Towers Watson (w trakcie połączenia z AON).
W branży HRM pracuje od 30 lat, łącząc perspektywę doradcy, eksperta i menedżera. 
Posiada rozległe doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu strategii personalnych i systemów wspierających zarządzanie kapitałem społecznym, w szczególności systemów wynagrodzeń.
Posiada doświadczenie z pracą z różnymi sektorami i typami organizacji, zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Europy Centralnej i Wschodniej. 
Kierował projektami obejmującymi strategię HR, architekturę stanowisk, grading, projektowanie i wdrażanie polityk płacy zasadniczej i zmiennej oraz świadczeń, doświadczenie pracownika (EX) i zaangażowanie. M.in. kierował projektami realizowanymi dla PGNiG SA, , TVN, Wyborowa SA, Tramwaje Warszawskie i kilkadziesiąt innych.
Projektuje i realizuje unikalne na polskim rynku badania rynkowe w zakresie wynagrodzeń i talentów. 10 lat doświadczenia w kierowaniu radami nadzorczymi złożonych organizacji. 
Ostatnie zainteresowania: Przyszłość pracy, HR 4.0.
Autor wielu publikacji w prasie specjalistycznej, webinarów (m.in. HBR Polska, Personel, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, InforAkademia) oraz współautor książki „Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w organizacji”(Poltext).
Od 2010 prowadzi zajęcia z controllingu personalnego, benchmarkingu wynagrodzeń i systemów motywacyjnych na Akademii Leona Koźmińskiego i we Francuskim Instytucie Zarządzania.

dr Irmina Gocan

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania i personalnym.

Od 2012 roku pracuje jako Prezes i konsultant wiodący spółki doradztwa personalnego, gdzie prowadzi doradztwo biznesowe w sferze zarządzania oraz w obszarze HR, jak też szkolenia z zakresu przywództwa, zarządzania i HR dla firm komercyjnych, spółek skarbu państwa i urzędów. 

Ma doświadczenie w prowadzeniu doradztwa dla firm pracujących w oparciu o tradycyjne struktury organizacyjne, pracę zdalną i nowe technologie, jak też w strukturach macierzowych – od dużych podmiotów do takich, które są na etapie start-up. Jest aktywnym trenerem - uczy dobrych praktyk zarządzania i HR. 
Wcześniej pracowała jako specjalista, ekspert, menedżer personalny, zastępca dyrektora HR, HR Business Partner u wiodących polskich spółkach, gdzie jej głównym zadaniem było wdrażanie nowoczesnych rozwiązań zarządczych i personalnych.  W swojej karierze zawsze była odpowiedzialna za obszar szkoleń i rozwoju oraz wdrażanie w nim efektywnych metod i narzędzi doskonalenia kompetencji pracowników i menedżerów, wdrażanie i koordynację złożonych projektów inwestowania w kapitał ludzki m.in. programów kierowanych do kadry menedżerskiej, sukcesorów, ekspertów i talentów, a także rozwiązania integrujące modele kwalifikacji i kompetencji, planowania i oceny wyników (celów, zadań, KPI), programy rozwojowe i naprawcze,  angażowania i motywowania pracowników. Specjalizuje się w projektach łączących wypracowanie rozwiązań merytorycznie i w warstwie IT.  
Zarządzała licznymi projektami, w newralgicznym okresie w jednym czasie zarządzała portfelem 80 projektów kierowanych do kilkudziesięciu tysięcy użytkowników na kwotę ponad 20 mld PLN, część z tych projektów prowadzonych było zdalnie. Obecnie jest wiodącym konsultantem, gdzie osobiście lub przez konsultantów prowadzi projekty na rzecz różnych pracodawców, w oparciu o różne metodyki projektowe. 

Jest autorem wielu publikacji HR dla Polskich Wydawnictw Profesjonalnych i Wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, gdzie publikuje artykuły o trendach rynkowych, ciekawych case studies oraz gotowe rozwiązania (procedury, wzory dokumentów). Jest też współautorem wydanej niedawno książki HR Business Partner (PWN. 
Jest też Partnerem merytorycznym i wykładowcą w Akademii Leona Koźmińskiego. 

Wcześniej Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Zarządzania Kompetencjami Pracowników" i Koordynator Programu MBA-HR na ALK, obecnie Kierownik Studiów Podyplomowych ,,Controlling Personalny” oraz Współkierownik Studiów Podyplomowych,,Menedżer Szkoleń i Rozwoju”, ,,Zwinne Zarządzanie”. Wykłada głównie na ALK, ale również od kilku lat prowadzi zajęcia na Uniwersytecie SWPS, w Uczelni Techniczno-Handlowej oraz na Akademii HR Business Partnera i Akademii Wynagrodzeń sygnowanych przez firmę doradztwa biznesowego Bigram. Prowadzi też szkolenia i warsztaty profesjonalne we współpracy z firmą Kompetea oraz Trio. Łącznie przeprowadziła około 30.000 godzin szkoleniowych, ponad 2 razy więcej warsztatowych w ramach projektów. 

W grupach oraz indywidualnie, w ramach szkoleń otwartych, inspirowała menedżerów i pracowników małych i średnich spółek, jak i tych największych oraz reprezentantów administracji publicznej m.in. AXA, ASTOR, BUDIMEX, SAMSUNG, PROVIDENT, BOSCH, ORLEN, KGHM, ENERGA, ENEA, PRAMERICA, QUINTILES, EURONET, LEROY MERLIN, FERROXCUBE, JANSSEN CILAG, GEDEON RICHTER, RUUKKI, IT CONNECT, VOLVO POLSKA, INFOR, SANTANDER CONSUMER BANK, PGD MANAGEMENT, KRAFT FOODS POLSKA, QUALIA DEVELOPMENT, HAMILTON SUNDSTRAND, PKC GROUP POLAND, PHILIPS POLSKA, CORONA CANDLES, GK KĘTY, K-KONSULT, KB FOLIE, IKANO, MAHLE, Narodowego Banku Polskiego, Spółek Kolejowych, PGL Lasów Państwowych, Poczty Polskiej, NIK, NFGWiOŚ, AQUANET, GDDKiA, GITD, Starostw i Urzędów Gmin, Urzędów Pracy. 

Dr Human Resources Management, tytuł doktora uzyskała na Uniwersytecie Stanowym w Yorku, USA. Wcześniej absolwentka m.in. studiów MBA dla kadry zarządzającej HR na Akademii Leona Koźmińskiego. Tytuły licencjata i magistra uzyskała w obszarze zarządzania i ekonomii.

Padzik Kinga controlling
dr Kinga Padzik

Ekspert w dziedzinie oceny i rozwoju pracowników oraz projektowania stanowisk pracy.
Od 1995 roku współwłaściciel firmy ESSEY Kinga Padzik (http://www.essey.com.pl) i wieloletni konsultant w zakresie doboru, oceny i rozwoju pracowników, projektowania stanowisk pracy oraz organizacji pracy. Specjalista w zakresie AC oraz systemów okresowej oceny pracowniczej (SOOP) posiadający także autorskie programy w zakresie obydwu tych metod.
Główne zainteresowania zawodowe w obszarze doradztwa to rozwiązania dotyczące zarządzania pracą zespołów zadaniowych bazujące na wykorzystaniu pełnej lub częściowej wirtualizacji oraz pełnego odpersonalizowania kontaktów między członkami zespołu, a także aspekt zarządzania pracą ludzi poprzez grupy projektowe/zadaniowe i związane z tym zagadnienia integracji wewnątrzgrupowej, zarządzania emocjami i konfliktami. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Psychologii UW oraz studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania tejże uczelni ukończonych tytułem doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Prowadzi także szkolenia z tematyki towarzyszącej zakresowi oferowanych usług doradztwa personalnego.
Wieloletni współpracownik Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie Uniwersytetu SWPS) w Warszawie, w ramach której jest kierownikiem studiów podyplomowych z zakresu ZZL oraz koordynatorem 2 modułów związanych z ZZL w ramach Psychologii Biznesu.
W obszarze dydaktyki – możliwości zdalnego nauczania z wykorzystanie technik interaktywnych. Zainteresowania naukowe koncentrują się na charakterystyce procesów poznawczych i afektywnych w warunkach wirtualnych oraz szeroko rozumianym transhumanizmie – jego celach i konsekwencjach. Autorka pierwszego na polskim rynku leksykonu z zakresu dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi (C.H. Beck) oraz wielu publikacji specjalistycznych i kilku naukowych. Stały współpracownik Wydawnictwa ABC (Wolters Kluwer SA), w ramach którego wydała dwie książki poświęcone ocenianiu pracowników i zarządzaniu kompetencjami (SOOP www.ocena-pracownikow.abc.com.pl oraz AC/DC www.ocena-zintegrowana.wolterskluwer.pl/), a także dla którego w ramach Serwisu HR opracowała kilkanaście procedur ZZL poświęconych takim zagadnieniom jak: AC/DC, zarządzanie kompetencjami, SOOP, budowa planów ścieżek karier i planów sukcesji, rekrutacja i selekcja pracowników, dopasowanie pracownika do stanowiska pracy, opisy stanowisk pracy. Licencjonowany konsultant techniki MAPP (Motivational Appraisal of Personal Potential).

dr Maciej Madziński

Praktyk z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania strategicznego i cyfrowych transformacjach organizacji współpracujący zarówno ze środowiskiem biznesowym, jak i akademickim. Trener, wykładowca akademicki, mentor przyszłych liderów.

Prowadzi wykłady i warsztaty na studiach MBA, szkolenia otwarte, zajęcia na studiach dyplomowych i podyplomowych, w tym strategiczne projekty doradcze na studiach MBA. Specjalizuje się w obszarze zarządzania i informatyzacji. Wspiera również firmy w kreacji i egzekucji strategii, wykorzystując przy tym narzędzia zarządzania projektami

Od 2023 roku jest Wiceprezesem Escola S.A. – spółki technologicznej tworzącej aplikacje mobilne i webowe, świadczącej usługi konsultingu z zakresu transformacji cyfrowej i AI oraz rozwijającej własne produkty w ramach venture building. Odpowiada za doskonałość operacyjną, egzekucję strategii oraz budowanie partnerstw międzynarodowych w firmie.  Wcześniej był Dyrektorem Zarządzającym ds. Cyfrowej Transformacji i Funkcji Wsparcia w KROSS S.A. Odpowiadał za transformację cyfrową i funkcje z nią powiązane, administrację oraz dział prawny. W swojej karierze pełnił również funkcje Dyrektora Operacyjnego oraz Dyrektora IT Akademii Leona Koźmińskiego. Z Akademią Leona Koźmińskiego związany od 2007 roku. 

Zasiadał również w dwóch radach nadzorczych, w tym w radzie nadzorczej spółki Kozminski Business Hub. Jest również partnerem Kirov Strategic Negotiators Sp. z o.o. oraz wykładowcą w Kozminski Executive Business School Akademii Leona Koźmińskiego.

Pasjonat zarządzania strategicznego (w szczególności budowa i egzekucja strategii) i „zwinnego” zarządzania projektami, realizacji zmian organizacyjnych. Od lat realizuje duże, kompleksowe cyfrowe transformacje firm od budowy strategii cyfrowej transformacji przez skuteczną implementację systemów, aż do zarządzania zmianą w organizacji wynikającą z takiej transformacji. Projekty realizował zarówno w funkcji menedżera zatrudnionego w organizacji, jak i konsultanta strategicznego – wspierał w cyfrowej transformacji firmy z branży szkolnictwa wyższego, firmy ed-tech, ale również produkcyjne i handlowe.

W ramach obowiązków Dyrektora Zarządzającego KROSS koordynował duże wdrożenia w obszarze zarządzania operacyjnego organizacją, analityki danych, budowania relacji z klientem (CRM) oraz sprzedaży e-commerce B2B, wykorzystując technologie SAP i Salesforce. Odpowiadał również za koordynację procesu powstawania strategii całej spółki KROSS S.A. do roku 2026. Realizowane w KROSS projekty zarówno w technologii SAP, jak i Salesforce stały się referencyjnymi projektami prezentowanymi jako tzw. „dobre praktyki” zarówno na konferencjach w Polsce, jak i za granicą (Salesforce Live, SAP NOW etc.).

W ramach obowiązków Dyrektora Operacyjnego ALK specjalizował się we wdrażaniu programów strategicznych w obszarze szeroko pojętej administracji, szczególnie w obszarze rozwoju infrastruktury i technologii informatycznych. Zarządzał również Biurem Projektów w ALK i odpowiadał za portfel projektów uczelni. Podległy mu zespół zarządzał portfelami projektów i koordynował kluczowe inicjatywy strategiczne Akademii Leona Koźmińskiego. 

W 2020 roku uzyskał tytuł doktora, broniąc z wyróżnieniem rozprawę doktorską w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości pt. „Zarządzanie projektami w turkusowych organizacjach”. Dysertacja poświęcona jest działaniu przedsiębiorstw samoorganizujących się, w tym w szczególności w zakresie sposobu zarządzania projektami. Obecnie swoje zainteresowania badawcze związane z samoorganizującymi się firmami przesuwa również w kierunku tzw. „Przywództwa Pozytywnego” osadzonego mocno w koncepcji tzw. „Psychologii Pozytywnej”.

Jako doradca, trener i wykładowca specjalizuje się w programach z obszarów:
• cyfrowej transformacji organizacji
• strategii oraz strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem
• zarządzania projektami, w tym strategicznego zarządzania projektami
• nowoczesnych trendów zarządzania – w tym w turkusowych organizacjach
• negocjacji, w tym strategicznych negocjacji związanych z realizacją projektów, szczególnie IT

Prowadził również programy w obszarze zarządzania sobą w czasie/efektywności osobistej i zarządzania procesami/zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem. W ostatnich latach rozwija również działalność w zakresie mentoringu młodych liderów – mentoring osób typu „HIPO” w przygotowaniu do pozycji wymagających zarządzania dużym zespołem/dużą organizacją.  W w/w obszarach prowadzi również wystąpienia i mowy motywacyjne, szczególnie w zakresie nowoczesnych trendów zarządzania. 

W swojej dotychczasowej karierze wykładowcy, doradcy oraz trenera wspierał zarówno instytucje państwowe, jak i wiele firm prywatnych – między innymi: Najwyższą Izbę Kontroli, Pocztę Polską, Stock Polska, Janssen-Cilag, Lasy Państwowe, Otis, Topex, Kongsberg Automotive, Mitsubishi, MyGiftDna.pl, Teltech, PESA Bydgoszcz, PZU, Jeronimo Martins, PCG Academia, Adamed Pharma, KROSS S.A., EcoEnergia Polska, Novascon Pharmaceuticals, Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, Reynaers Aluminium, ATUS Group, HAP Armatura, Euro Holding, WOMAK, IPMA i inne. 

W wolnych chwilach stara się również angażować w rozwój młodych ludzi, wierząc w to, że wszyscy powinni mieć równy dostęp do wiedzy. Chętnie angażuje się w wykłady, prezentacje czy gości w komisjach projektów realizowanych przez młodzież.

Pasjonuje się nowoczesnymi technikami zarządzania organizacjami ze szczególnym naciskiem na praktyczne możliwości ich wdrażania („walk the talk”), a także inwestycjami giełdowymi i sytuacją makroekonomiczną w gospodarce. W tym zakresie, na jednym z zamkniętych forów dla inwestorów, prowadzi portfel inwestycyjny będący w TOP 10 najpopularniejszych portfeli inwestycyjnych forum. Uwielbia również długie wędrówki górskie, długie wycieczki rowerowe i krótsze bieganie miejskie. 

Jego pasją jest również nauka, w szczególności w ujęciu globalnym, pozwalającym na „zderzanie się” różnego rodzaju koncepcji i poglądów. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, IESE Business School, miał również przyjemność studiować w London Business School.

mgr Magdalena Trus-Urbańska

Psycholożka, specjalistka ds. zarządzania kryzysowego, negocjatorka, trenerka.
Swoje 20-letnie doświadczenie zawodowe zdobywała prowadząc wykłady z zakresu komunikacji i stosunków interpersonalnych w Ośrodku Szkoleniowym Akademii Morskiej w Gdyni, będąc negocjatorem w instytucji publicznej oraz na stanowisku Dyrektora Komunikacyjnego w Agencji Ambermedia Ltd, gdzie odpowiedzialna była za budowanie wizerunku firm, zarządzania sytuacjami kryzysowymi oraz komunikację wewnętrzną organizacji.

W swojej pracy, jako negocjator reprezentowała organizacje publiczne oraz firmy prywatne; była także konsultantem przygotowującym zespoły do procesu negocjacji.
Prowadzi projekty rozwojowe oraz szkolenia dla branż: energetycznej, finansowej, odzieżowej, budowlanej oraz farmaceutycznej, z zakresu: negocjacji, komunikacji i stosunków interpersonalnych, efektywności osobistej, zarządzania zmianą oraz kryzysem, budowy zaangażowanych zespołów, a także radzenia sobie ze stresem oraz etykiety w biznesie.

Szkoliła, doradzała m. in dla: Grupa ENERGA, Kolporter, Superpharm, SKOK, Polomarket, Roche Diagnostic, Grupa Strabag, Genexo, Pandora, Igus, OPEC, PM Sport, Labsoft, Dr Zdrowie, Glencore, Sealed air, Grupa Orlen, Grupa Waspol, Nestle Polska, Prosper, Diverse, Whirpool, Polimex Mostostal, Administracja Publiczna.
Od 10 lat współpracuje z Akademią im. Leona Koźmińskiego jako konsultantka biznesowa, trenerka i wykładowczyni.

Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego i Warszawskiego.

dr Robert Manikowski

Jego doświadczenia zawodowe związane są od blisko 20 lat z różnymi aspektami zarządzania zasobami ludzkimi. Prowadził consulting z firmami Neuman Management Institute, Deloitte oraz Keystone Consulting.  Obecnie jest parterem zarządzającym w Keystone Business Advisory.
Wcześniej pełnił Dyrektora Personalnego w dwóch Spółkach, w tym w Intercell (dzisiaj Stora Enso), gdzie odpowiedzialny był między innymi za wdrożenie Strategicznej Karty Wyników (BSC) i Systemu Zarządzania Przez Cele (MBO) oraz negocjacje nowego ZUZP.

Jest ekspertem w dziedzinie opracowania struktur organizacyjnych, analizy procesów, etatyzacji  oraz budowy nowoczesnych, efektywnych systemów wynagrodzeń – w tym w zakresie projektowania projektowania rozwiązań oraz pomocy w ich skutecznym wdrożeniu. Jest też doświadczonym i cenionym doradcą w kwestiach negocjacji rozwiązań ze Stroną Społeczną.

W Keystone Business Advisory jest odpowiedzialny za różnorodne projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi w procesach tworzenia się grup kapitałowych, integracji Spółek (procesów M&A) m.in. dla polskiego segmentu energetycznego i koksowniczego oraz firm z branży automotive – zajmuje się tam w szczególności budową struktur zarządczych, ujednoliceniem struktur wynagrodzeniowych.

Do grona firm dla których Robert pracował należą organizacje reprezentujące w zasadzie wszystkie branże gospodarki od firm przemysłu ciężkiego m.in. energetyczno–paliwowego (TAURON, ENEA, JSW), branży motoryzacyjnej (Kirchhoff, Toyota, Sumi Riko), branży nowych technologii (Sygnity, Exatel, Emitel),  różne firmy FMCG, jak też organizacje pożytku publicznego (Lasy Państwowe, Poczta Polska, ZUS, PGW Wody Polskie).

Jest autorem dwu pozycji książkowych poświęconych obszarowi wynagrodzeń: „Projektowanie Systemów Premiowych”  (II wydanie w przygotowaniu), „Projektowanie Systemów Podwyżkowych” która znalazła się w gronie 10 najlepszych książek ekonomicznych zeszłego roku wg Forsal.

Jest adiunktem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, prowadzi również zajęcia z zakresu zarządzania i HRM na studiach podyplomowych m.in. w Uniwersytecie SWPS, SGH. W Akademii Leona Koźmińskiego specjalizuje się w prowadzeniu zajęć i warsztatów z obszaru wynagrodzeń.

Kopijer Robert controlling
mgr Paweł Kopijer

Obecnie prezes 2C Consulting (firmy wdrażającej model szacowania ROI - Return on Investment), wiceprezes Klastra HRD i kierownik Badania Benchmarków Efektywności Polityki Szkoleniowej.
Autor Modelu SEB/SEA© (narzędzie usprawniania procesów szkoleniowych i oceny efektywności) oraz Modelu TDI© (Training and Development Integrity), jak też Standardu HRD BP© (Standard Partnerstwa Biznesowego w Rozwoju Ludzi).
25-letnie doświadczenia menedżerskie i biznesowe zdobywał jako prezes 2C Dom Brokerski Rynku Szkoleń, prezes American Society for Training and Development Polska, wiceprezes polskiego oddziału International Institute of Coaching, dyrektor zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, project manager Misji Studyjnych w renomowanych przedsiębiorstwach w Anglii, Francji Niemczech, Holandii i Belgii (organizowanych przez Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Finansów), prezes jednej ze spółek w dużym holdingu Skarbu Państwa oraz udziałowiec i menedżer różnych firm szkoleniowych i doradczych. Wcześniej doświadczenie w HR zdobywał w Biurze Kadr i Szkolenia w centralnym zarządzie Poczty Polskiej oraz jako HR Manager w KOMA S.A.
Realizował kilkadziesiąt projektów doradczych dla takich organizacji jak: ING Bank Śląski, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Ceramika Paradyż, PZU Życie, PZU S.A., Multibank, VOX Meble, Bioton S.A., Kruk S.A., PGE, Agros Nova, Bank BPH, Totalizator Sportowy, Konsalnet, LG Display, GLS, Tauron Dystrybucja, ABW, PKP Intercity, UM w Gliwicach, UM Warszawa, PKO BP, Animex, PKP Energetyka, PKP S.A., Urząd Marszałkowski woj. Mazowieckiego, Play.
Członek i inicjator gremiów eksperckich: Rada Programowa Serwisu HR, kapituły konkursów „Menedżer Szkoleń Roku”, „Organizator Szkoleń Najwyższej Jakości”, Top HRBP.
Autor książek ,,Kompendium Zarządzania szkoleniami” (wyd. SWPS Academica oraz ,,Zarządzanie szkoleniami. Jak skutecznie realizować politykę szkoleniową w firmie?” (wyd. Wolters Kluwer). Również kilkudziesięciu publikacji i opracowań o tematyce zarządzania, w tym zarządzania ludźmi (Personel i Zarządzanie, Home & Market, Serwis HR, Personel, Vademecum Szkoleń, Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, CH Beck).
Absolwent studiów MBA (Thames Valley University, London). Posiada amerykańskie certyfikaty Modelu ROI™, J.J.Phillips, ROI Institute oraz metodologii HPI, ASTD. Certyfikowany Coach LMI™.
Wykładowca na Uniwersytecie SWPS, Akademii Leona Koźmińskiego, WSB we Wrocławiu, Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

dr Paweł Wnuczak

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia na studiach licencjackich, magisterskich, podyplomowych i MBA. Pełni również funkcję koordynatora merytorycznego studiów podyplomowych analityk finansowy ryzyka kredytowego. 

Jako konsultant przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny, oceny projektów inwestycyjnych, analizy finansowej, dokumentacji aplikacyjnej (studia wykonalności, biznesplany, wnioski o dofinansowanie) dla podmiotów ubiegających się o środki inwestycyjne w ramach RPO, POIiŚ, POIG. Prowadzi także szkolenia z zakresu zarządzania finansami, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością spółki, opracowania dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie w ramach unijnych. W swojej wieloletniej karierze zawodowej pracował na stanowisku księgowego, analityka finansowego oraz kontrolera finansowego. Jest członkiem rady nadzorczej.

W pracy naukowej zajmuje się tematyką controllingu, wyceny przedsiębiorstw oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych oraz książki „Controlling w instytucjach kultury".

dr Piotr Pilch

Magister psychologii organizacji i pracy oraz doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu Uniwersytetu Warszawskiego. Starszy wykładowca w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Twórca i kierownik studiów podyplomowych z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi i rozwoju pracowników – Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Menedżerów Personalnych i Menedżer ds. Szkoleń i Rozwoju.
Trener biznesu o 20-sto letnim stażu oraz szerokim i zróżnicowanym doświadczeniu. Autor kompleksowych programów szkoleniowych w obszarze kompetencji menedżerskich, jak i pojedynczych koncepcji szkoleń. Prowadzi szkolenia dla wiodących klientów z różnych typów branż.
Specjalizuje się w takich obszarach rozwoju pracowników jak kompetencje  menedżerskie, doskonalenie pracy zespołowej i zarządzanie zasobami ludzkimi. Prowadzi badania naukowe nad polityką organizacyjną i uwarunkowaniami sukcesu zawodowego w ramach których dokonuje adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych do warunków polskich.

Stańczk Aleksandra controlling
dr Aleksandra Stańczyk

Praktyk biznesu zorientowany na zwiększenie efektywności ekonomicznej i jakość procesów w firmie, ze szczególnym uwzględnieniem kształtowania strategii zasobów ludzkich.
Główne atuty to ugruntowana wiedza i bogate doświadczenie korporacyjne.
Swoje 26 letnie doświadczenie zawodowe zdobywała min. na stanowiskach wyższej kadry zarządzającej w sieciach handlowych Leroy Merlin, EMPIK, Makro Cash and Carry, Tauron a następnie prezes zarządu w spółkach prawa handlowego z obszaru SSC i usług.
Największe zrealizowane projekty dotyczyły: reorganizacji procesów zakupowych  dla budżetu 530 mln zł rocznie w Grupie Kapitałowej, restrukturyzacji administracji personalnej w spółce zatrudniającej 22 tys. pracowników wraz z mapowaniem procesów, optymalizacją  zatrudnienia i realizacją projektu  outplacementu, organizacji i zarządzania Centrum Usług Wspólnych HR zatrudniającego 380 osób, doradztwa personalnego dla  Zarządu w spółce branży farmaceutycznej TOP 5 2019 w Polsce.

Autorka kilkunastu publikacji  z obszaru HR, skupionych wokół zagadnień restrukturyzacji zasobów ludzkich, strategii personalnej i zarządzania zmianą w organizacji.
Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych i licencjackich Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej, specjalizuje się w przedmiotach z zakresu controllingu personalnego, etatyzacji, budowania motywacyjnych systemów wynagrodzeń. W Akademii Leona Koźmińskiego realizuje zajęcia dot. etatyzacji i systemów wynagrodzeń .
Absolwentka studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w dyscyplinie ekonomia, specjalność rynek pracy, studiów podyplomowych Szkoły Zarządzania Uniwersytetu Śląskiego oraz Programu Executive MBA.
Za swoją działalność zawodową i dydaktyczną wyróżniona odznaczeniami państwowymi i nagrodą Jej Magnificencji Rektor Akademii WSB.

Elwira Pyk

Praktyk biznesowy, posiadający 20-letnie doświadczenie jako HR Manager oraz Change Manager (najważniejsze zrealizowane projekty to: start-up Coffeeheaven, restrukturyzacja Zelmer S.A., HR Project Manager/Change Agent  Federal Express). Absolwentka UW ( Wydzial Prawa i Administracji) oraz podyplomowych studiów Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Zbiorowymi Stosunkami Pracy, Wydzial Socjologii UW. Absolwentka MBA ALK.
Ukończyła program afiliacyjny Microeconomics of Competitiveness Course na Harvard Business School (Institute for Strategy & Competetiveness we współpracy z ALK).
Obecnie doktorantka ALK w Katedrze Badań Ilościowych i Zastosowania Informatyki pod opieką naukową prof. dr hab. Witolda Bieleckiego. Prowadzi badania związane z wpływem wdrożenia Inteligentnej Automatyzacji na efektywność organizacji z obszaru SSC/BPO.
Kierownik studiów podyplomowych Automatyzacja Procesów Biznesowych (ALK).
Entuzjastka nowych technologii. Buduje kompetencje przyszłości i wdraza roboty w Vistra Corporate Services (Head of Process Transformation & RPA, CEE).

Janicki Wojciech controlling
Wojciech Janicki

Praktyk biznesowy, posiadający szerokie doświadczenie zarządzania systemami oraz procesami w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz usługowych.
Wiedzę dotyczącą systemu zarządzania jakością ugruntowywał i poszerzał współpracując z takimi organizacjami jak Samsung, LG, ArcelorMittal czy ABB Group, pełniąc rolę pełnomocnika ISO, wdrażając i zarządzając z sukcesem normą ISO/TS 16949.
Certyfikowany konsultant Lean Six Sigma i praktyk Lean Management, szerzący kulturę ciągłego doskonalenia. Przeprowadzał transformacje w działach finansowych oraz HR i IT, włączając automatyzację procesów.
Obecnie koordynator projektów optymalizacyjnych w innogy Polska S.A., gdzie odpowiada za usprawnienia kluczowych procesów w obszarach finansowych, IT oraz R&D. Pełni funkcję Project Managera automatyzacji procesów HR-IT. Pełni funkcję trenera i konsultanta z zakresu Lean Six Sigma i narzędzi zarządzania jakością.
Jego szczególnym upodobaniem jest przeprowadzanie ludzi przez proces zmiany, kreowanie wizji przyszłego stanu procesu i wdrażanie nowych rozwiązań automatyzujących pracę.
Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na Wydziale Inżynieryjno- Ekonomicznym o specjalności Zarządzania produkcją i usługami.

dr Renata Trochimiuk

Wieloletni wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, adiunkt w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Doktor nauk ekonomicznych, absolwentka polonistyki oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Ludźmi w Firmie. Prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych, magisterskich i licencjackich oraz badania naukowe w obszarze zarządzania rozwojem kapitału ludzkiego oraz zarządzania różnorodnością, głównie w małych i średnich przedsiębiorstwach. W ALK odpowiadała za koordynację projektu „Inwestycja w kadry I”, brała udział w przygotowaniu i realizacji studiów podyplomowych w ramach projektów: „Akademia Zarządzania”, „Profesjonalny Menedżer Przedsiębiorstwa Europejskiego”, „Inwestycja w kadry II”. Od 2000 r. współpracuje z IPiSS jako audytor w konkursie „Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi”. Autorka kilkudziesięciu publikacji z obszaru HR. Wśród ostatnich publikacji znajdują się: rozdział „Mobbing w organizacjach o różnej wielkości” w monografii „Wieloaspektowość mobbingu w stosunkach pracy”, red. T. Wyka, C. Szmidt, Warszawa: Poltext 2012 oraz rozdział „HRM in Poland: integrate to develop people, w monografii „Human Resource Management in Europe. Comparative analysis and contextual understanding”, red. Ch. Scholz, H. Bőhm, Routledge, Taylor&Francis Group, London and New York 2008

Opinie studentów i absolwentów

alk
Jerzy Kowalski

Program inspiruje do podejmowania działań  z zakresu HR  w swoich miejscach pracy. Bardzo dobry dobór przedmiotów  i wysoka jakość zajęć.  Nie są to jeszcze jedne studia podyplomowe  z zarządzania zasobami ludzkimi, jest  to nowy, interdyscyplinarny program, ukazujący powiązania działań HR ze strategią  przedsiębiorstwa. Gorąco polecam nie tylko pracownikom działów HR, ale  także  osobom ze  ścisłego kierownictwa  firm.  

alk
Anna Stankowska

Jako absolwent II-giej edycji studiów podyplomowych na kierunku CONTROLLING PERSONALNY mogę polecić te studia jako wartościowy program dla osób o różnym stopniu zaawansowania w dziedzinie HR. Studia te oferują pogląd na większości procesów z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi, w tym głównie pod kątem wypracowania wskaźników i mierników do badania ich jakości i efektywności. Jest to program, w którym osoby z niewielkim stażem pracy będą miały okazję poznać zagadnienia kryjące się pod poszczególnymi procesami – dla nich ilość materiału i tempo zajęć mogą stanowić wyzwanie, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu.

Z kolei osoby z doświadczeniem będą mogły zweryfikować swoją wiedzę w porównaniu z  trendami na rynku skorzystać z wymiany poglądów z innymi uczestnikami oraz z prowadzącymi. Prowadzący zajęcia to zazwyczaj praktycy, z dużą wiedzą i znajomością rynku, choć z różnym temperamentem, co przekłada się na „temperaturę” zajęć. Co ważne, podczas zjazdów sprawdzano poziom satysfakcji uczestników, więc można się spodziewać, że wszelkie sugestie zmian czy też wzbogacenia tematyki zajęć zostaną wzięte pod uwagę przy kolejnych edycjach tego kierunku. Bardzo dużą wartością tych studiów są zajęcia z controllingu finansowego, gdyż dają nie finansistom solidne podstawy rozumienia finansów firmy, w tym wskaźników dotyczących kapitału intelektualnego. Niezwykle cenne były zajęcia dotyczące aspektów strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i powiązania HR ze strategią firmy. Tak więc, choć temat controllingu personalnego może się wydawać tematem mocno „technicznym” to zajęcia w ramach studiów okazały się być ciekawą przygodą intelektualną w różnorodnych obszarach zarządzania zasobami ludzkimi, które to obszary w naszych pracach końcowych „ubraliśmy” w zestawy wskaźników użyteczne w naszej codziennej pracy. Wypracowaliśmy w ten sposób „język”, którym moim zdaniem będzie dużo łatwiej porozumieć się z naszymi partnerami biznesowymi, a taki był mój osobisty cel tych studiów.  

 

Zasady naboru

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.  

XV edycja - Rekrutacja trwa do 15 września 2024, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2024 roku.

Efekty kształcenia zostaną zweryfikowane etapowo : 

 • Bieżąca weryfikacja nabywanych wiedzy i umiejętności:  

 • program przewiduje systematyczne przeprowadzanie ćwiczeń pozwalających praktycznie przepracować kluczowe zagadnienia: 

 • w trakcie ćwiczeń słuchacze będą wykonywać zadania odzwierciedlające rzeczywiste warunki opracowywania i wdrożenie rozwiązań dot. controllingu personalnego, będę wypracowywać algorytmy wskaźników i konspekty dokumentów audytu jakościowego HR oraz analizować zadane im (bądź przedstawione przez nich na podstawie ich praktyki zawodowej) studia przypadków (case studies) 

 • ćwiczenia zazwyczaj realizowane będą w kilkuosobowych zespołach (projekty grupowe) 

 • efektem pracy zespołu będzie lista wskaźników HR, przebieg procesu biznesowego HR, wzór dokumentu albo analiza danego „case-study” 

 • własne rozwiązania zespoły będą prezentować na forum całej grupy, co pozwoli na bieżąco prowadzącemu wykładowcy na ocenę wiedzy, umiejętności i kompetencji słuchaczy, słuchacze będą również mogli zdobyć sugestie i opinie innych zespołów udzielane w sposób krzyżowy - taka konstrukcja z jednej strony zapewnia utrwalenie nabywanej wiedzy, a z drugiej umożliwia przetestowanie przez słuchaczy nabywanych umiejętności 

 • system bieżącej weryfikacji postępów słuchaczy daje również możliwość identyfikowania na bieżąco występowania ewentualnych problemów ze stosowaniem wiedzy – burza mózgów, dyskusja, przedstawianie możliwych rozwiązań zaistniałych problemów, wybór najlepszych sposobów reakcji z uwzględnieniem konsekwencji podejmowanych decyzji 

 • tam gdzie jest to uzasadnione, dodatkowo będą prowadzone również egzaminy oraz wymagane będą indywidualne prace od słuchaczy, przy czym zaliczeń tego typu nie jest wiele. 

Całościowa weryfikacja wiedzy i umiejętności : 

 • zostanie dokonana za pomocą egzaminu końcowego w formie projektu grupowego (wymagającego zaprojektowania rozwiązania opartego na kluczowych zagadnieniach omawianych na studiach oraz przełożenia ich na realne rozwiązanie biznesowe w 3-4 osobowych grupach słuchaczy). 
1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku i sprawdzenie zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister) lub odpis dyplomu doktorskiego**

 • zdjęcie elektroniczne w formacie JPG 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Anna Wowkonowicz-Kozicka

Opłaty

* Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (możliwość płatności w dwóch ratach po 4 100 zł każda ) 8 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (możliwość płatności w dwóch ratach po 3 690 zł każda) 7 380 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.) 7 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że edycje są uruchamiane przy określonej liczbie uczestników, pozwalającej na właściwą dynamikę pracy grupy.