Strona główna
audyt, audyt studia podyplomowe

Audyt wewnętrzny

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Studia mają na celu przygotowanie nowych audytorów wewnętrznych do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu. Osoby zaczynające pracę lub z niewielkim doświadczeniem w audycie wewnętrznym zdobędą wiedzę i zapoznają się z najnowszymi standardami i trendami w profesji audytu.   

Wykłady prowadzą pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego oraz trenerzy i praktycy Ernst & Young Academy of Business Sp. z o.o. Udział praktyków w prowadzeniu zajęć zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zdobytego w pracy 

Partnerzy

Partner programu, firma EY Academy of Business jest spółką stowarzyszoną ze spółką audytorską i podlega wymogom ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. w zakresie dotyczącym niezależności biegłego rewidenta. W związku z tym konieczne będzie sprawdzenie, czy istnieje jakakolwiek relacja między płatnikiem (firmą opłacającą udział kandydata w studiach „Audyt wewnętrzny”) a firmami z grupy EY. W przypadku zaistnienia zabronionej ustawowo relacji, usługa nie może być zrealizowana, chyba, że komitet audytu właściwej jednostki powiązanej z płatnikiem wyrazi zgodę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które opłacają studia prywatnie.

EY-academy-of-business.jpg

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę.   

Illustration

Kierownik studiów

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego.

Program

Zajęcia integracyjne   4 godziny dydaktyczne 

Zasady prowadzenia audytu   16 godzin dydaktycznych 

 • Ład organizacyjny 
 • Standardy audytu (IIA i inne) 

 • Karta audytu, niezależność i obiektywizm 

 • Biegłość i należyta staranność zawodowa 

 • Kodeks etyki audytora wewnętrznego 

 • Organizacja audytu wewnętrznego 

Ryzyko i proces zarządzania ryzykiem 16 godzin dydaktycznych 

 • Definicja ryzyka 

 • Modele oceny i analizy ryzyka 

 • Mapa ryzyka 

 • Proces zarządzania ryzykiem 

 • Ryzyko w audycie 

Proces audytu wewnętrznego 32 godziny dydaktyczne 

 • Planowanie zadania 

 • Wykonanie zadań  

 • Sprawozdawczość i czynności sprawdzające 

 • Ocena pracy audytu 

Statystyka w audycie 8 godzin dydaktycznych 

 • Podstawowe zasady badań częściowych 

 • Rozkłady zmiennych losowych 

 • Badanie cech jakościowych (testy zgodności) 

 • Badanie cech ilościowych (testy wiarygodności)    

Audyt informatyczny 8 godzin dydaktycznych 

 • Ryzyko informatyczne 

 • Informatyczne mechanizmy kontrolne 

 • Dowody elektroniczne i metody ich badania 

Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu oszustw 8 godzin dydaktycznych 

 • Aspekty prawne 

 • Sygnały ostrzegawcze 

 • Zapobieganie i wykrywanie oszustw 

 • Badanie oszustw i sprawozdawczość 

Wybrane elementy prawa cywilnego i umów   16 godzin dydaktycznych 

 • Pojęcie i źródła prawa cywilnego.  Zasady prawa cywilnego. Podmioty prawa cywilnego i zasady ich reprezentacji w obrocie cywilnoprawnym. Przedstawicielstwo. Rodzaje i forma pełnomocnictw. 

 • Umowa jako rodzaj czynności prawnej. Składanie i wykładnia oświadczeń woli.  Forma oświadczenia woli. Sposoby zawarcia umowy. 

 • Pojęcie zobowiązania. Źródła powstawania zobowiązań. Strony, przedmiot i treść stosunku zobowiązaniowego. Zobowiązania solidarne. 

 • Zasada swobody umów i jej ograniczenia. Umowy nazwane i nienazwane. Istotne elementy umowy, ze szczególnym uwzględnieniem umów w zakresie sprzedaży towarów lub usług.  Wykonanie umów – uprawnienia i obowiązki wierzycieli i dłużników. Przedawnienie roszczeń. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie umowy.  

 • Pojęcie i  rodzaje  rzeczy.  Charakterystyka praw rzeczowych. Prawo własności – treść i sposoby  nabycia prawa własności. Ochrona prawa własności. 

Komunikacja   16 godzin dydaktycznych 

 • Identyfikacja procesu komunikacji w kontekście organizacji – wyodrębnienie komunikacji wewnątrz organizacji oraz komunikowanie się organizacji z otoczeniem 

 • Określenie dominujących form, stylów, funkcji i schematów komunikacji w zależności od specyfiki typu organizacji 

 • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w grupie  

 • Komunikacja w odniesieniu do poziomu diversity i w zależności od zróżnicowania kulturowego i internacjonalnego 

 • Efektywna komunikacja w negocjacjach, komunikacja w sytuacji kryzysu oraz jako narzędzie identyfikowania i niwelowania zagrożeń. 

Zarządzanie strategiczne 16 godzin dydaktycznych 

 • Zarządzanie strategiczne charakterystyka procesu i podstawowe ograniczenia 

 • Metody analizy otoczenia organizacji 

 • Metody analizy zasobów organizacji 

 • Metody przygotowywania decyzji strategicznych – projektowanie organizacji ujęcie klasyczne i nowoczesne 

 • Zarządzanie zmianami strategicznymi 

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Audyt finansowy 24 godziny dydaktyczne 

 • Rachunkowość jako system informacyjny 

 • Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniu finansowym 

 • Wybrane obiekty audytu 

Wybrane elementy psychologii   16 godzin dydaktycznych 

 • Rodzaje sytuacji decyzyjnych 

 • Decyzje w warunkach ryzyka 

 • Heurystyki i błędy w podejmowaniu decyzji 

 • Strategie wyboru rozwiązań 

 • Teoria perspektywy 

 • Grupowe i indywidualne podejmowanie decyzji 

Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną (CSR) 8 godzin dydaktycznych 

 • Procedury wdrażania i monitoringu programu etycznego   

 • Sprawozdawczość pozafinansowa wg GRI 

 • Standardy zarządzania CSR (SA8000, AA1000, ISO26000) i metody weryfikacji 

 • Zadania Pełnomocnika ds. etyki    

Egzaminy 1 godzina dydaktyczna 

 Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 189 *  

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

 

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 2 realizowanych w formule on-line) Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • soboty: 8.45-17.30 
 • niedziele: 8.45-15.45 

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

wkrótce

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

prof. ALK dr hab. Bolesław Rok

Dyrektor Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Od trzydziestu lat związany z biznesem jako przedsiębiorca i doradca. Współzałożyciel Forum Odpowiedzialnego Biznesu, współautor corocznego Rankingu Odpowiedzialnych Firm dla Dziennika Gazety Prawnej, koordynator międzynarodowych projektów z zakresu innowacji na rzecz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik Zarządu ds. etyki w PGNiG SA. Członek m.in. Rady Programowej Instytutu Innowacyjna Gospodarka, Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Awards, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Rady Nadzorczej mFundacji, Rady Programowej United Nations Global Compact, Sieci Sensownego Biznesu.

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego.

dr Anna Czarczyńska

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim.
Studiowała w Sussex University European Studies Faculty (Wielka Brytania).

Członek The International Negotiation Group Edynburskiej Szkoły Biznesu z negocjacji strategicznych. Doradca Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Posiada certyfikat i członkostwo International Project Management Association. Członek Rotary International. Konsultant amerykańskiej fundacji „Know how” w ramach programu dla Ukrainy 1998. Ekspert Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Posiada również doświadczenie w dyplomacji: pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Helsinkach (2008-2011), (2012-2013).

Jest doświadczonym konsultantem i trenerem biznesu. Pracowała dla takich firm i instytuacji jak Netia, PKP, Johnson&Johnson, PZU, Ikea, Infor, Europejski Instytut Rozwoju Kadr, Deutschebank, Door, Instytut Rozwoju Biznesu, KPWIG, Sejm RP, Mobil Oil Poland, Aviotex, ODR-y, Gulfiber, Stanley Poland, Continental Can Poland, JTT, Totolotek, Leo Burnett.

 

mgr Katarzyna Włodarska
mgr Agnieszka Bodzan

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczęła od aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim i orzekania w sprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.
 
Po zakończeniu pracy w sądzie, pracowała jako doradca prawny, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców.
 
W Akademii Leona Koźmińskiego pracuje na  stanowisku wykładowcy.
Prowadzi wykłady z prawa cywilnego, handlowego i prawa zamówień publicznych.
 
Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim problematyka umów zawieranych zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w realizacji zadań publicznych przez organy administracji.
 
Za osiągnięcia dydaktyczne uzyskała nagrodę Rektora Akademii Leona Koźmińskiego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 

 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XIV edycja - rekrutacja trwa do 15 września 2023 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to październik 2023 roku.* 

Uwaga! Partner programu, firma EY Academy of Business jest spółką stowarzyszoną ze spółką audytorską i podlega wymogom ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. w zakresie dotyczącym niezależności biegłego rewidenta. W związku z tym konieczne będzie sprawdzenie, czy istnieje jakakolwiek relacja między płatnikiem (firmą opłacającą udział kandydata w studiach „Audyt wewnętrzny”) a firmami z grupy EY. W przypadku zaistnienia zabronionej ustawowo relacji, usługa nie może być zrealizowana. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które opłacają studia prywatnie.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister, odpis dyplomu doktorskiego

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 

**W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny, i chcących kontynuować naukę w Polsce na poziomie podyplomowym, istnieją odrębne przepisy dotyczące uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, wydanych w innych krajach.

Sprawdź szczegóły, aby dowiedzieć się, czy Twój zagraniczny dyplom wymaga dodatkowego procesu uznawania (nostryfikacji), aby umożliwić Ci rozpoczęcie studiów podyplomowych / MBA w Polsce: kliknij TU

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu ustnego w formie krótkiego case study. Taka forma pozwoli na sprawdzenie zarówno wiedzy, jak i jej zastosowania w konkretnej sytuacji. Umożliwi też łączenie różnych tematów, objętych zakresem studiów (np. audytu z komunikacją, rachunkowością lub prawem).  

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 4 600 zł każda ) 9 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 4 140 zł każda ) 8 280 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.