Wesprzyj nas
Strona główna
audyt, audyt studia podyplomowe

Audyt wewnętrzny

Poziom
Studia podyplomowe
Czas trwania
1 rok
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
Tryb
W weekend

O kierunku

Studia mają na celu przygotowanie nowych audytorów wewnętrznych do sprawnego i rzetelnego wykonywania zawodu. Osoby zaczynające pracę lub z niewielkim doświadczeniem w audycie wewnętrznym zdobędą wiedzę i zapoznają się z najnowszymi standardami i trendami w profesji audytu.   

Wykłady prowadzą pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego oraz trenerzy i praktycy Ernst & Young Academy of Business Sp. z o.o. Udział praktyków w prowadzeniu zajęć zapewnia słuchaczom dostęp do praktycznych rozwiązań i wskazówek będących rezultatem doświadczenia zdobytego w pracy 

Partnerzy

Partner programu, firma EY Academy of Business jest spółką stowarzyszoną ze spółką audytorską i podlega wymogom ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. w zakresie dotyczącym niezależności biegłego rewidenta. W związku z tym konieczne będzie sprawdzenie, czy istnieje jakakolwiek relacja między płatnikiem (firmą opłacającą udział kandydata w studiach „Audyt wewnętrzny”) a firmami z grupy EY. W przypadku zaistnienia zabronionej ustawowo relacji, usługa nie może być zrealizowana, chyba, że komitet audytu właściwej jednostki powiązanej z płatnikiem wyrazi zgodę. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które opłacają studia prywatnie.

EY-academy-of-business.jpg

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób, które chcą rozpocząć pracę w audycie wewnętrznym lub mają już doświadczenie w tym zakresie i chcą poszerzyć swoją wiedzę.   

Illustration

Kierownik studiów

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego.

Program

Zajęcia integracyjne   4 godziny dydaktyczne 

Zasady prowadzenia audytu   16 godzin dydaktycznych 

 • Ład organizacyjny 
 • Standardy audytu (IIA i inne) 

 • Karta audytu, niezależność i obiektywizm 

 • Biegłość i należyta staranność zawodowa 

 • Kodeks etyki audytora wewnętrznego 

 • Organizacja audytu wewnętrznego 

Ryzyko i proces zarządzania ryzykiem 16 godzin dydaktycznych 

 • Definicja ryzyka 

 • Modele oceny i analizy ryzyka 

 • Mapa ryzyka 

 • Proces zarządzania ryzykiem 

 • Ryzyko w audycie 

Proces audytu wewnętrznego 32 godziny dydaktyczne 

 • Planowanie zadania 

 • Wykonanie zadań  

 • Sprawozdawczość i czynności sprawdzające 

 • Ocena pracy audytu 

Statystyka w audycie 8 godzin dydaktycznych 

 • Podstawowe zasady badań częściowych 

 • Rozkłady zmiennych losowych 

 • Badanie cech jakościowych (testy zgodności) 

 • Badanie cech ilościowych (testy wiarygodności)    

Audyt informatyczny 8 godzin dydaktycznych 

 • Ryzyko informatyczne 

 • Informatyczne mechanizmy kontrolne 

 • Dowody elektroniczne i metody ich badania 

Rola audytu wewnętrznego w zwalczaniu oszustw 8 godzin dydaktycznych 

 • Aspekty prawne 

 • Sygnały ostrzegawcze 

 • Zapobieganie i wykrywanie oszustw 

 • Badanie oszustw i sprawozdawczość 

Wybrane elementy prawa cywilnego i umów   16 godzin dydaktycznych 

 • Pojęcie i źródła prawa cywilnego.  Zasady prawa cywilnego. Podmioty prawa cywilnego i zasady ich reprezentacji w obrocie cywilnoprawnym. Przedstawicielstwo. Rodzaje i forma pełnomocnictw. 

 • Umowa jako rodzaj czynności prawnej. Składanie i wykładnia oświadczeń woli.  Forma oświadczenia woli. Sposoby zawarcia umowy. 

 • Pojęcie zobowiązania. Źródła powstawania zobowiązań. Strony, przedmiot i treść stosunku zobowiązaniowego. Zobowiązania solidarne. 

 • Zasada swobody umów i jej ograniczenia. Umowy nazwane i nienazwane. Istotne elementy umowy, ze szczególnym uwzględnieniem umów w zakresie sprzedaży towarów lub usług.  Wykonanie umów – uprawnienia i obowiązki wierzycieli i dłużników. Przedawnienie roszczeń. Odpowiedzialność za nieprawidłowe wykonanie umowy.  

 • Pojęcie i  rodzaje  rzeczy.  Charakterystyka praw rzeczowych. Prawo własności – treść i sposoby  nabycia prawa własności. Ochrona prawa własności. 

Komunikacja   16 godzin dydaktycznych 

 • Identyfikacja procesu komunikacji w kontekście organizacji – wyodrębnienie komunikacji wewnątrz organizacji oraz komunikowanie się organizacji z otoczeniem 

 • Określenie dominujących form, stylów, funkcji i schematów komunikacji w zależności od specyfiki typu organizacji 

 • Komunikacja interpersonalna i komunikacja w grupie  

 • Komunikacja w odniesieniu do poziomu diversity i w zależności od zróżnicowania kulturowego i internacjonalnego 

 • Efektywna komunikacja w negocjacjach, komunikacja w sytuacji kryzysu oraz jako narzędzie identyfikowania i niwelowania zagrożeń. 

Zarządzanie strategiczne 12 godzin dydaktycznych 

 • Zarządzanie strategiczne charakterystyka procesu i podstawowe ograniczenia 

 • Metody analizy otoczenia organizacji 

 • Metody analizy zasobów organizacji 

 • Metody przygotowywania decyzji strategicznych – projektowanie organizacji ujęcie klasyczne i nowoczesne 

 • Zarządzanie zmianami strategicznymi 

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa. Audyt finansowy 24 godziny dydaktyczne 

 • Rachunkowość jako system informacyjny 

 • Sygnały ostrzegawcze w sprawozdaniu finansowym 

 • Wybrane obiekty audytu 

Wybrane elementy psychologii   12 godzin dydaktycznych 

 • Rodzaje sytuacji decyzyjnych 

 • Decyzje w warunkach ryzyka 

 • Heurystyki i błędy w podejmowaniu decyzji 

 • Strategie wyboru rozwiązań 

 • Teoria perspektywy 

 • Grupowe i indywidualne podejmowanie decyzji 

Zarządzanie odpowiedzialnością społeczną (CSR) 16 godzin dydaktycznych 

 • Procedury wdrażania i monitoringu programu etycznego   

 • Sprawozdawczość pozafinansowa wg GRI 

 • Standardy zarządzania CSR (SA8000, AA1000, ISO26000) i metody weryfikacji 

 • Zadania Pełnomocnika ds. etyki    

Egzaminy 1 godzina dydaktyczna 

 Całkowita liczba godzin dydaktycznych: 189 *  

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut

GroupOfPeopleIllustration

Organizacja zajęć

Studia trwają dwa semestry. 

 

Program obejmuje 12 zjazdów (w tym 2 realizowanych w formule on-line) Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu: 

 • soboty: 8.45-17.30 
 • niedziele: 8.45-15.45 

Terminy zajęć

Planowane terminy zajęć w I semestrze:

16-17.03.2024

13-14.04.2024 online

27-28.04.2024

18-19.05.2024

1-2.06.2024

22-23.06.2024

 

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr Iwona Cieślak

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Członek Zarządu Kozminski Business Hub. Pracownik Katedry Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Kierownik merytoryczny studiów podyplomowych „Audyt wewnętrzny”. Specjalista z zakresu audytu wewnętrznego i rachunkowości. Certyfikowany trener biznesu i szkoleniowiec. Prowadzi badania z zakresu teorii i standardów sprawowania kontroli, ustawodawstwa dotyczącego prowadzenia ksiąg finansowych i sporządzania sprawozdawczości finansowej, wpływu oszustw na sytuację finansową przedsiębiorstwa jak i wiarygodność sprawozdań finansowych. Praktyk audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej. Certyfikowany menadżer zarządzania ryzykiem. Autor licznych publikacji z zakresu rachunkowości. Współtworzy i prowadzi zajęcia objęte akredytacją ACCA w Akademii Leona Koźmińskiego. Członek Zarządu Koźmiński Business Hub sp. z o.o. Dyrektor Centrum Transferu Technologii Akademii Leona Koźmińskiego.

mgr Katarzyna Włodarska
dr Anna Czarczyńska

Tytuł doktora nauk ekonomicznych uzyskała na Uniwersytecie Warszawskim.
Studiowała w Sussex University European Studies Faculty (Wielka Brytania).

Członek The International Negotiation Group Edynburskiej Szkoły Biznesu z negocjacji strategicznych. Doradca Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych. Posiada certyfikat i członkostwo International Project Management Association. Członek Rotary International. Konsultant amerykańskiej fundacji „Know how” w ramach programu dla Ukrainy 1998. Ekspert Związku Pracodawców Warszawy i Mazowsza.
Posiada również doświadczenie w dyplomacji: pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych oraz jako kierownik Wydziału Ekonomicznego Ambasady RP w Helsinkach (2008-2011), (2012-2013).

Jest doświadczonym konsultantem i trenerem biznesu. Pracowała dla takich firm i instytuacji jak Netia, PKP, Johnson&Johnson, PZU, Ikea, Infor, Europejski Instytut Rozwoju Kadr, Deutschebank, Door, Instytut Rozwoju Biznesu, KPWIG, Sejm RP, Mobil Oil Poland, Aviotex, ODR-y, Gulfiber, Stanley Poland, Continental Can Poland, JTT, Totolotek, Leo Burnett.

 

mgr Agnieszka Bodzan

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczęła od aplikacji sędziowskiej zakończonej egzaminem sędziowskim i orzekania w sprawach cywilnych w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy.
 
Po zakończeniu pracy w sądzie, pracowała jako doradca prawny, prowadząc obsługę prawną przedsiębiorców.
 
W Akademii Leona Koźmińskiego pracuje na  stanowisku wykładowcy.
Prowadzi wykłady z prawa cywilnego, handlowego i prawa zamówień publicznych.
 
Jej zainteresowania naukowe to przede wszystkim problematyka umów zawieranych zarówno w obrocie gospodarczym, jak i w realizacji zadań publicznych przez organy administracji.
 
Za osiągnięcia dydaktyczne uzyskała nagrodę Rektora Akademii Leona Koźmińskiego oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej.
 

 

Zasady naboru

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. 

XIV edycja - rekrutacja trwa do 4 marca 2024 roku, planowany termin rozpoczęcia studiów to marzec 2024 roku.* 

Uwaga! Partner programu, firma EY Academy of Business jest spółką stowarzyszoną ze spółką audytorską i podlega wymogom ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. w zakresie dotyczącym niezależności biegłego rewidenta. W związku z tym konieczne będzie sprawdzenie, czy istnieje jakakolwiek relacja między płatnikiem (firmą opłacającą udział kandydata w studiach „Audyt wewnętrzny”) a firmami z grupy EY. W przypadku zaistnienia zabronionej ustawowo relacji, usługa nie może być zrealizowana. Powyższe ograniczenie nie dotyczy osób, które opłacają studia prywatnie.

 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych** (tytuł zawodowy: licencjat, inżynier, lekarz, magister, odpis dyplomu doktorskiego

 • zdjęcie elektroniczne w formacie .jpg 

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu 

 • kopia dowodu wpłaty wpisowego 

 

** W przypadku kandydatów posiadających dyplom zagraniczny prosimy o dostarczenie dyplomu oraz suplementu wraz z oficjalnym tłumaczeniem na język polski.

1
Uzyskanie podstawowych informacji

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru. 

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni. 

Rekrutacja online

 

3
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów przewidzianych programem studiów oraz zaliczenie egzaminu ustnego w formie krótkiego case study. Taka forma pozwoli na sprawdzenie zarówno wiedzy, jak i jej zastosowania w konkretnej sytuacji. Umożliwi też łączenie różnych tematów, objętych zakresem studiów (np. audytu z komunikacją, rachunkowością lub prawem).  

Magdalena Żuk
Masz pytania? Zapraszamy do kontaktu
Magdalena Żuk

Opłaty

Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się.

Tabela opłat
Wpisowe 250 zł
Cena podstawowa (Płatność w dwóch ratach po 4 600 zł każda ) 9 200 zł
Cena ze zniżką dla absolwentów ALK (Płatność w dwóch ratach po 4 140 zł każda ) 8 280 zł
Cena ze zniżką za jednorazową płatność (Oferowane zniżki (zniżka dla absolwentów, zniżka za jednorazową płatność i ewentualne dodatkowe zniżki) nie kumulują się) 8 700 zł

Konto bankowe, na które można dokonywać wpłaty wpisowego:  Akademia Leona Koźmińskiego   03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 57/59   BANK PEKAO SA w Warszawie 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualny numer konta, podawany po zakończeniu rekrutacji. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby kandydatów grupa może nie zostać uruchomiona.