Zarządzanie marką i strategie marketingowe Zakres na kierunku zarządzanie II stopnia

Zobacz film MARKETING W KOŹMIŃSKIM 

ZAPRASZAM NA STUDIA 

Praca marzeń? To taka, która daje możliwość wszechstronnego rozwoju. Dlatego tak wiele osób łączy swoją ścieżkę zawodową z marketingiem. Wiąże się on bowiem z dużą różnorodnością i dynamiką działań, gdyż nieustannie zmieniają się trendy i potrzeby odbiorców rynku.


Coraz więcej, nawet małych, firm zdaje sobie sprawę, że posiadanie w swoim zespole osoby, która będzie odpowiedzialna za budowanie marki i strategie marketingowe to podstawa. Wymusza to bowiem rynek, na którym praktycznie w każdej branży działania marketingowe są stosowane.

Od osób pracujących na stanowiskach marketingowych szczególnie mocno wymaga się chęci ciągłego uczenia się oraz umiejętności przełożenia nabytej wiedzy w działania, jak również nieszablonowych pomysłów, twórczego myślenia i oryginalnych działań.

Osoba pracująca w marketingu powinna być zatem bardzo wszechstronna, posiadać kompetencje zarówno z obszaru analizy danych, budżetowania, planowania, jak i wykazywać się dużą dozą kreatywności w tworzeniu innowacyjnych działań.

Z myślą właśnie o takim wszechstronnym podejściu do zarządzania marką i budowania strategii marketingowych powstał nasz zakres.

Tworząc program zakresu założyliśmy, że będzie on funkcjonował w trzech głównych blokach tematycznych takich jak: zarządzanie doświadczeniem, zarządzanie marką i komunikacją oraz budowa strategii marketingowych, których zwieńczeniem i zarazem podsumowaniem będzie przedmiot pod nazwą marketingowy projekt doradczy, gdzie przy współpracy z wybranymi firmami studenci będą mogli wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Serdecznie Państwa zachęcam i zapraszam do wyboru zakresu zarządzanie marką i strategie marketingowe!

 

dr Jolanta Tkaczyk
Kierownik studiów w zakresie zarządzania marką i strategii marketingowych

O ZAKRESIE 

Studia w zakresie zarządzanie marką i strategie marketingowe kształcą menedżerów i przedsiębiorców, którzy potrafią:

 • zaprojektować model biznesowy uwzględniający orientację na klienta
 • nawiązywać i utrzymywać relacje z klientami i partnerami rynkowymi, wykorzystując także nowe technologie
 • analizować dane i opracowywać strategie marketingowe dla istniejących przedsiębiorstw i organizacji (w tym także dla firm działających na rynku globalnym/międzynarodowym)
 • zarządzać marką na różnych poziomach: osobistym, produktowym, korporacyjnym
 • zastosować w praktyce nowe trendy w budowaniu marki i komunikacji marketingowej
 • przewidzieć konsekwencje projektowanych działań

ATUTY ZAKRESU 

Wierzymy, że w czasach Internetu najważniejsze w nauczaniu są partnerskie relacje oraz rzetelnie przekazywana wiedza wsparta praktyką.

 • Wszystkie przedmioty są prowadzone przy wykorzystywaniu aktywnych metod nauczania, przy wsparciu studiów przypadków, ćwiczeń i dyskusji. Na wybrane zajęcia zapraszamy przedstawicieli współpracujących organizacji, którzy pokazują dobre praktyki i realizują warsztaty.
 • Prowadzimy tematyczne seminaria magisterskie i promujemy prace, które biorą udział i zwyciężają w konkursach na najlepsze prace magisterskie z zakresu marketingu.
 • Wspieramy działanie Koła Marketingu, które powstało z myślą o prawdziwych pasjonatach i pozwala na pogłębianie wiedzy i doświadczeń związanych z pracą w marketingu.
 • Dla studentów zakresu udostępniamy w trakcie studiów możliwość bezpłatnego skorzystania z takich narzędzi jak Brand24 czy Webankieta.
 • Zainteresowanym studentom oferujemy wsparcie w realizacji badań własnych, jak również możliwość współpracy z pracownikami naukowymi Katedry Marketingu w zakresie realizacji badań naukowych w ALK.
 • Program zakresu studiów skomponowany jest z wielu przedmiotów specjalistycznych (ponad 800 godzin dydaktycznych), realizowanych w formie interaktywnych warsztatów, konwersatoriów, ćwiczeń, laboratoriów komputerowych i wykładów.

ADRESACI 

Propozycję wyboru zakresu zarządzanie marką i strategie marketingowe kierujemy przede wszystkim do osób, które:

 • są lub chciałyby być zaangażowane w strategiczne decyzje marketingowe w przedsiębiorstwie
 • myślą o doradztwie marketingowym
 • chciałyby zbudować własną markę czy to osobistą, czy też produktową lub biznesu od podstaw

PARTNERZY KIERUNKU 

Partnerami merytorycznymi kierunku są:

Webankieta.pl – dostawca narzędzia do realizacji badań ankietowych online

Brand24 – dostawca platformy do monitorowania treści w Internecie

SALESmanago – dostawca kompleksowego oprogramowania nowej generacji do automatyzacji marketingu

Sotrender – dostawca narzędzia do analizy najważniejszych mediów społecznościowych oraz moderacji

Napoleon Sp. z o.o. – firma, która stworzyła narzędzie NapoleonCat – platformę do analityki, publikacji i moderacji treści marketingowych w social media.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

Jako student otrzymasz:

  Wiedzę na temat:

 • tworzenia i zarządzania markami na różnych poziomach – produktowym, korporacyjnym, pracodawcy, osobistym
 • tworzenia strategii komunikacji marketingowej zarówno offline, jak i online
 • wykorzystania mediów społecznościowych w procesie budowania marki i komunikacji marketingowej
 • uwarunkowań prawnych i finansowych zarządzania marką
 • strategii marketingowych, także w kontekście rynku międzynarodowego
 • nowoczesnych rozwiązań wspierających tworzenie i realizację strategii marketingowych
 • budowania unikalnych doświadczeń dla klientów i sposobów zarządzania nimi

  Umiejętności w zakresie:

 • projektowania modelu biznesu i strategii marketingowej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • realizacji projektów badawczych z obszaru zarządzania marką i strategii marketingowych
 • zaplanowania i realizacji projektu doradczego z obszaru zarządzania marką i strategii marketingowych

  Kompetencje w zakresie:
 • pracy w zespołach projektowych
 • prezentacji projektu
 • prowadzenia dyskusji
 • krytycznej analizy tekstu

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA 

Absolwenci zakresu zarządzanie marketingowe będą przygotowani do opracowywania strategii marketingowych we własnych przedsiębiorstwach, a także do objęcia stanowisk takich jak m.in.:

 • Opiekun marki (brand manager)
 • Dyrektor/ kierownik do spraw: marketingu, sprzedaży, relacji z klientami, z inwestorami, PR, rozwoju produktu/rynku
 • Customer Experience Manager
 • Dyrektor artystyczny (Art Director)
 • Menedżer ds. rozwoju
 • Social Media Manager

WYBRANE PRZEDMIOTY 

ZARZĄDZANIE DOŚWIADCZENIEM

 • Zarządzanie doświadczeniem i wartością klienta

To co współcześnie firmy mogą zaoferować klientowi, to unikalne doświadczenia związane z marką. Przedmiot wprowadza pojęcie doświadczenia klienta i przedstawia różne sposoby na zarządzanie tym doświadczeniem, odpowiadając na zapotrzebowanie rynku w zakresie kształtowania i pomiaru doświadczeń klientów zarówno w środowisku offline, jak i online. Dodatkowo w ramach przedmiotu przekazywana jest wiedza na temat zarządzania portfelem klientów zgodnie z metodyką Customer Lifetime Value (CLV).

 • Negocjacje i techniki sprzedaży

Umiejętność nawiązania relacji z klientem lub partnerem marketingowym jest kluczowa w prowadzeniu biznesu, bowiem kształtuje ich doświadczenia. Przedmiot będzie miał na celu zapoznanie studentów z podstawowymi technikami negocjacji i sprzedaży w różnych sytuacjach biznesowych – począwszy od nawiązania kontaktu, przez ustalanie warunków współpracy, do zamknięcia sprzedaży.

 

ZARZĄDZANIE MARKĄ I KOMUNIKACJĄ

 • Strategiczne zarządzanie marką

Podczas zajęć studenci poznają proces tworzenia i zarządzania marką produktową, jak również marką przedsiębiorstwa. Zostaną przedstawione pojęcia tożsamości i wizerunku marki, sposoby rozciągania i rozszerzania marek oraz zarządzania portfelem produktowym. Zaprezentowane będą strategie rebrandingu, rewitalizacji oraz odmładzania marek. To wszystko będzie ilustrowane dobrymi praktykami z kraju i ze świata.

 • Employer branding i marka osobista

W procesie zarządzania marką korporacyjną istotne jest to, w jaki sposób w przedsiębiorstwie traktuje się pracowników i jak planuje się pozyskiwać najlepszych specjalistów. Budowanie marki pracodawcy to temat szczególnie istotny w dobie wchodzenia na rynek pracy nowych pokoleń i konieczności zarządzania międzypokoleniowego, gdzie obok siebie współpracują X,Y i Z. Dodatkowo umiejętność budowania marki osobistej jako pracownika, specjalisty czy przedsiębiorcy również staje się jednym z elementów przewagi konkurencyjnej  – czy to osoby, czy też przedsiębiorstwa. Celem przedmiotu jest pokazanie budowania marki z trzech perspektyw – pracodawcy, właściciela małego lub średniego biznesu i specjalisty-eksperta.

 • Zintegrowana komunikacja marketingowa

Komunikacja marketingowa jest formą dialogu pomiędzy organizacją a jej otoczeniem. W dobie popularności mediów interaktywnych komunikacja marki z odbiorcami odbywa się za pomocą różnych narzędzi, zarówno standardowych, jak i niestandardowych, stosowanych jednocześnie, dzięki którym można dostarczać nietypowe i urozmaicone formy przekazu. Zintegrowana Komunikacja Marketingowa (ZKM) polega na takim zarządzaniu narzędziami, kanałami i metodami komunikacyjnymi, aby za ich pomocą osiągnięte zostały zakładane na początku cele. Aby ZKM okazała się skuteczna, konieczne jest właściwe zestawienie różnego rodzaju narzędzi i prawidłowa koordynacja działań.

 • Prawne i finansowe aspekty zarządzania marką

Możliwość realizacji działań marketingowych ograniczają regulacje prawne i finanse. W części zajęć poświęconej prawnym aspektom zarządzania marką studenci zapoznają się z uregulowaniami polityki cenowej, komunikacji marketingowej oraz związanymi z marką. Część poświęcona aspektom finansowym koncentruje się na zastosowaniu informacji finansowych w planowaniu, wyborze i ocenie efektów działań marketingowych. Zajęcia prowadzone są we współpracy z Kolegium Prawa ALK.

BUDOWANIE STRATEGII MARKETINGOWYCH

 • Social media marketing

Budowanie strategii i planowanie działań w mediach społecznościowych jest jednym z kluczowych aspektów prowadzenia działań marketingowych we współczesnym świecie. Celem przedmiotu będzie przegląd różnych typów mediów społecznościowych i platform (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram i inne), zaznajomienie studentów z prowadzeniem płatnych kampanii reklamowych, zagadnieniem influencer marketingu oraz  zaprezentowanie analityki marketingowej w mediach społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi do monitoringu mediów społecznościowych (m.in.Brand24, Sotrender, NapoleonCat).

 • Marketing strategiczny

Przygotowanie strategii marketingowej przedsiębiorstwa zależy nie tylko od zasobów i umiejętności organizacji, ale przede wszystkim od warunków jej funkcjonowania, a szczególnie otoczenia z naciskiem na  klientów i konkurentów. Studenci poznają podczas zajęć strategiczny wymiar działalności marketingowej w przedsiębiorstwie i organizacjach niekomercyjnych. Zostaną im przedstawione różne sposoby postępowania przedsiębiorstw w zależności od etapu rozwoju rynku: strategie marketingowe na nowych rynkach, rynkach wzrostowych, dojrzałych i schyłkowych. Oprócz tego dokonana zostanie analiza wybranych narzędzi i koncepcji działania na rynku (m.in. wojny cenowe, nisze rynkowe, etyka w działaniach marketingowych).

 • Nowe technologie w marketingu

Dynamiczny rozwój technologii ma znaczący wpływ na działania marketingowe. Podczas zajęć studenci zapoznają się z ideą CRM i automatyzacji marketingu, wykorzystania sztucznej inteligencji (AI), rozszerzonej rzeczywistości (AR) i wirtualnej rzeczywistości (VR) w marketingu. Poznają również zastosowanie botów i chatbotów, internetu rzeczy oraz technologii blockchain. Zostaną także poruszone zagadnienia marketingu w wyszukiwarkach i optymalizacji strony www pod cele marketingowe.

 • Marketingowy projekt doradczy

Celem jest opracowanie projektu doradczego w oparciu przyjętą strategię działania na rynku dla wybranej organizacji. Projekt zawiera opis stanu pożądanego w obszarach i zagadnieniach wymagających usprawnień, opis badanego problemu(ów) wraz ze wskazaniem jego złożoności i zastosowanej metodyki. Część analityczną stanowi diagnoza wybranych obszarów, kluczowych ze względu na cel (cele) pracy. Prezentacja rekomendowanych rozwiązań. Harmonogram oraz koszty wdrożenia.

KIEROWNIK STUDIÓW 

dr Jolanta Tkaczyk

Doktor ekonomii w zakresie zarządzania, absolwentka zarządzania i marketingu Szkoły Głównej Handlowej, trener, adiunkt w Katedrze Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalistka w prowadzeniu szkoleń z zakresu marketingu, analiz rynkowych, reklamy, technik sprzedaży, obsługi klienta, zarządzania marką i zachowań konsumenckich. Autorka internetowych serwisów edukacyjnych na temat marketingu (Rynkologia) oraz komunikacji nieformalnej.

Członek Stowarzyszenia ACR (Association for Consumer Research), EMAC (European Marketing Academy) oraz AAA (American Advertising Association), jak również Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu. Prowadziła szkolenia i projekty konsultacyjne m.in. dla Urzędu Pracy m.st. Warszawy, Hyundai Polska, Kia, Makro Cash and Carry, T-Mobile, Jeronimo Martins Polska, Roche, PESA.


Studiami z zakresu zarządzania marką i strategii marketingowych opiekuje się Katedra Marketingu ALK.
Strona na Facebooku