Socjologiczne Seminarium Doktorskie 

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek – Czwartek – 10.00 – 15.00

Piątek zjazdowy – 10.00 – 17.00

Piątek niezjazdowy – 10.00 – 15.00

Sobota zjazdowa – 08.00 – 15.30

Sobota niezjazdowa – nieczynne

Niedziela zjazdowa – 08.30 – 15.00

Niedziela niezjazdowa - nieczynne

W dniu 16.03 oraz 20.03.2019r., Biuro jest nieczynne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

PROGRAM SEMINARIUM

 

Celem Socjologicznego Seminarium Doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyposażenie uczestników w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje konieczne do podjęcia i prowadzenia badań naukowych, publikowania wyników tych badań w formie poprawnych metodologicznie i warsztatowo artykułów i monografii oraz w formie ustnych wystąpień na konferencjach, seminariach, debatach i innych spotkaniach naukowych.

Osiągnięcie tych celów umożliwia oparcie kształcenia na dwóch założeniach: (1) zróżnicowania w procesie kształcenia form partycypacji uczestników Seminarium; (2) odpowiednim zestawieniu przekazywanych w toku kursu, zróżnicowanych co do zakresu tematycznego treści oraz osiąganych efektów kształcenia. Udział w tych zajęciach umożliwia rozwijanie warsztatu badawczego, w szczególności w zakresie metodologii badań i teorii socjologicznych oraz wykorzystania dorobku innych nauk społecznych w pracy naukowej socjologa, doskonalenie warsztatu pisarskiego. Szczególny nacisk zostaje położony na interdyscyplinarność.

 

Rozprawy są przygotowywane pod kierunkiem wybitnych przedstawicieli nauk społecznych uznanych w kraju i na świecie.

 

I. Interaktywne zajęcia zespołowe

Interaktywne zajęcia zespołowe są prowadzone przez dwa semestry pierwszego roku Seminarium. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w soboty, cztery razy w każdym semestrze. 

Ostatnie spotkanie w semestrze letnim może być realizowane w formie konferencji uczestników socjologicznego seminarium doktoranckiego (prezentacja wyników badań). Uczestnicy I-ego roku seminarium organizują konferencję naukową, podczas której przedstawiane są wyniki badań. Po konferencji może zostać wydana publikacja książkowa, zawierająca opracowania oparte na wygłoszonych w trakcie konferencji referatach.

W trakcie wykładów, seminariów i warsztatów, realizowanych w ramach interaktywnych zajęć zespołowych, podejmowane są szczegółowe zagadnienia związane z:

- procedurą uzyskania stopnia naukowego doktora socjologii;

- zagadnieniami prawa własności intelektualnej w pracy naukowej socjologa;

- celami, założeniami, przedmiotem oraz metodami i technikami badawczymi w naukach społecznych;

- zasadami prowadzenia badań naukowych w socjologii, w tym rolą teorii oraz innych    

   dyscyplin nauk społecznych, w szczególności: antropologii, ekonomii, historii, nauk 

   politycznych, psychologii i zarządzania;

- wielopoziomowością organizacji życia społecznego, zjawisk i procesów społecznych;

-  poziomami struktury teoretycznej i wieloparadygmatyczności socjologii;

 - zasadami poprawnego warsztatu naukowego socjologa, w tym standardom publikacji naukowej w naukach społecznych, oraz regułom sporządzania przypisów, bibliografii i załączników;

 - szczegółowymi, aktualnymi problemami socjologii, pozostającymi w obszarze

   zainteresowań badawczych uczestników Seminarium;

 - pozyskiwaniem funduszy i grantów na badania naukowe.

 

II. Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne pod kierunkiem opiekuna naukowego odbywają się podczas dyżurów wyznaczonych przez opiekuna lub podczas spotkań ustalanych telefonicznie lub e-mailowo przez opiekuna i uczestnika seminarium. Informacje o regularnych dyżurach opiekunów naukowych znajdują się na stronie internetowej ALK. Na spotkaniach i konsultacjach indywidualnych opiekun dokonuje oceny postępów pracy i wyraża zgodę na dalszą współpracę i kontynuowanie programu kursu.  W każdym semestrze obowiązują 4 godziny konsultacji indywidualnych.

 

III. Seminaria przedmiotowe (fakultatywne)

W zależności od indywidualnych uzgodnień uczestników i opiekunów naukowych mogą być prowadzone seminaria przedmiotowe, w trakcie których są poddawane dyskusji interesujące uczestników zagadnienia związane z obszarem ich badań:

 • Globalne procesy społeczne a zróżnicowanie kulturowe współczesnego świata
 • Procesy integracyjne w Europie - Unia Europejska
 • Problemy współczesnego społeczeństwa polskiego
 • Struktura społeczna i zróżnicowanie społeczne w Polsce
 • Biznes a postawy i zachowania ekonomiczne w gospodarce
 • Socjologia komunikacji i mediów w wymiarze lokalnym i globalnym
 • Technologie informacyjne i komunikacyjne w społeczeństwie wiedzy
 • Trwały rozwój – ekologia polityczna i polityka gospodarcza
 • Ryzyko, niepewność, kryzysy
 • Socjologia i stosowane nauki społeczne
 • Seminarium, konwersatorium lub wykład opiekuna pracy/promotora