Socjologiczne Seminarium Doktorskie 

Godziny pracy Biura:

Poniedziałek – nieczynne

Wtorek – Czwartek – 10.00 – 15.00

Piątek zjazdowy – 10.00 – 17.00

Piątek niezjazdowy – 10.00 – 15.00

Sobota zjazdowa – 08.00 – 15.30

Sobota niezjazdowa – nieczynne

Niedziela zjazdowa – 08.30 – 15.00

Niedziela niezjazdowa - nieczynne

W dniu 28.04 oraz 10.05.2019r., Biuro jest nieczynne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak wyników do pokazania

Opiekunowie prac doktorskich z socjologii 

Prof. dr hab. Witold Morawski

jest jednym z najwybitniejszych polskich socjologów o ogromnym dorobku teoretycznym. Przedmiotem jego zainteresowań naukowych jest przede wszystkim socjologia ekonomiczna. Zajmuje się także socjologią pracy i organizacji, demokracją przemysłową, teorią zmiany społecznej oraz modernizacją i globalizacją. W jego dorobku znajduje się ponad 200 publikacji (54 pozycje w językach obcych), w tym 16 pozycji książkowych. Jest autorem podręcznika “Socjologia ekonomiczna” (PWN, Warszawa 2002) Jego najnowsza publikacja “Konfiguracje globalne. Struktury, agencje, instytucje” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010)  to tzw. książka pomocnicza, łącząca cechy monografii i podręcznika, którą można uplasować na pograniczu socjologii, ekonomii i nauk politycznych. Podobnie interdyscyplinarny charakter mają wydane pod jego redakcją monografie “Modernizacja Polski. Struktury, agencje, instytucje” (WAiP, Warszawa 2010) oraz “Modernizacja Polski: Powiązania wewnętrzne” (Akademia Leona Koźmińskiego i Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012). Wypromował 7 doktorów i liczne grono magistrów, był recenzentem 10 rozpraw doktorskich oraz 6 rozpraw habilitacyjnych. Wykładał na wielu uniwersytetach zagranicznych, m.in. w Indiana University i Butler University w Stanach Zjednoczonych, w University of Toronto w Kanadzie. Jako jeden z trzech polskich socjologów jest członkiem Academia Europae. W ALK jest zatrudniony od 1997 r. Od 2009 r. kieruje Katedrą Nauk Społecznych.

Prof. dr hab. Władysław Adamski

jest wybitnym socjologiem empirycznym, zajmującym się problematyką konfliktów społecznych i interesów grupowych. Jego główne zainteresowania badawcze dotyczą problemów zmiany systemowej oraz dynamiki konfliktu i konsensu. Był współprzewodniczącym Network on Social Transformation in Central - Eastern Europe w Europejskiej Fundacji Nauki w Strasburgu. W latach 1998-2003 był koordynatorem międzynarodowego projektu badawczego “Project on Comparative Research on East-European Transformation” (IFIS PAN oraz WZB w Berlinie). Uczestniczy w pracach grupy ekspertów Unii Europejskiej - European Foundation for The Improvement. Był także kierownikiem projektu badawczego “Społeczna dynamika transformacji”. W latach 1998 - 2003 uczestniczył w programie badań porównawczych UE “Euroreporting and Social Indicators” realizowanym we współpracy z Wissenschaftzentrum (Berlin) oraz ZUMA (Mannheim). Obecnie kieruje zespołem badawczym prowadzącym projekt “Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsens społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010 w perspektywie ‘długiego trwania’ “ oraz prowadzi badanie pt. “‘Solidarność’ jako fenomen socjologiczny” (w planie badań własnych ALK). Wypromował 2 doktorów, był recenzentem 5 rozpraw doktorskich, 11 habilitacyjnych oraz 13 przewodów profesorskich.

Prof. dr hab. Kazimierz Przybysz

jest wybitnym znawcą ruchu ludowego i dziejów ruchów społecznych oraz zachowań i postaw społecznych we współczesnej Polsce. Opublikował dziesiątki monografii i artykułów w czasopismach naukowych; ostatnio m. in. "W konspiracji. Polski ruch ludowy 1939-1945" (Muzeum Ruchu Ludowego, Warszawa 2010), "Partie polityczne Polski podziemnej 1939-1945",  (Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2006). W ALK jest Kierownikiem Zakładu Nauk Politycznych w Katedrze Nauk Społecznych i Prorektorem ds. Dydaktycznych. Jego osiągnięcia w zakresie kształcenia kadr naukowych obejmują: 14 wypromowanych doktorów, 22 recenzowanych prac doktorskich i 6 prac habilitacyjnych, 5 recenzji dorobku naukowego. Obecnie opiekuje się 1 doktorantem z otwartym przewodem doktorskim.

Prof. dr hab. Tadeusz Tyszka

jest psychologiem z ogromnym dorobkiem, uznanym w kraju i za granicą. Zajmuje się psychologią ekonomiczną i psychologią podejmowania decyzji. Jego najnowsza publikacje książkowe to “Psychologia zachowań konsumenckich” (z Andrzejem Falkowskim, GWP, Gdańsk 2008) oraz “Psychologia ekonomiczna” (GWP, Gdańsk 2004) oraz liczne artykuły w prestiżowych czasopismach zagranicznych. Wypromował 7 doktorów i wielu magistrów, jest recenzentem 13 rozpraw doktorskich oraz 8 rozpraw habilitacyjnych i 5 przewodów profesorskich. Jest kierownikiem projektu badawczego „Jak aspekty moralne włączane są w racjonalny proces podejmowania decyzji ekonomicznych?”, finansowanego przez MNiSW.  Jest autorem (lub współautorem) 8 monografii, 17 rozdziałów w monografiach oraz ponad 80 artykułów w czasopismach naukowych. Pracuje w ALK od 1996 r. Kieruje Katedrą Psychologii Ekonomicznej, będącą jedynym ośrodkiem naukowym w Polsce zajmującym się ekonomią eksperymentalną i psychologią ekonomiczną. Kieruje też Centrum Psychologii Ekonomicznej i Badań Decyzji. Jest redaktorem naczelnym czasopisma “Decyzje”.

Prof. dr hab. Lech W. Zacher

zajmuje się społecznymi aspektami zmiany technicznej i informacyjnej, a także problematyką transformacji i globalizacji. W ramach badań własnych podejmuje tematykę badawczą społeczeństwa wiedzy – demokratyzacji sfery nauki i techniki, społeczeństwa wiedzy w perspektywie trwałego rozwoju oraz bezpieczeństwa krajowego i międzynarodowego. W latach 1997-2002 był członkiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. Ma w swoim dorobku 9 książek i ponad 400 artykułów w czasopismach naukowych i monografiach (w tym ponad 80 w językach obcych). Jego ostatnie monografie to “Transformacje społeczeństw” (C.H. Beck, Warszawa 2007) i “Gry o przyszłe światy” (Warszawska Drukarnia Naukowa PAN, Warszawa 2007). Wykładał na zagranicznych uniwersytetach, m. in. we Freie Universitat Berlin oraz w Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (Niemcy). Pracuje w ALK od 1995 r. Jest kierownikiem Centrum Badań Ewaluacyjnych i Prognostycznych. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma “Transformacje”.

Prof. dr hab. Krzysztof Zagórski

jest socjologiem empirycznym o uznanej pozycji, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego zainteresowania naukowe obejmują problematykę struktury i ruchliwości społecznej, warunków bytu, wskaźników społecznych oraz postaw politycznych i ekonomicznych. Był wieloletnim dyrektorem Centrum Badania Opinii Publicznej. Pracował  w wielu placówkach akademickich, m. in. w The Australian National University i The University of Melbourne. W jego dorobku znajduje się ponad 120 artykułów (w tym 66 w językach obcych) oraz 17 książek (w tym 5 w językach obcych). W latach 2008-2009 ukazało się pod jego redakcją i przy jego współautorstwie szereg publikacji książkowych i monograficznych opartych na wynikach kierowanego przezeń wielkiego programu badań warunków życia (m.in.: K. Zagórski, G. Gorzelak, B. Jałowiecki, „Zróżnicowania warunków życia – Polskie rodziny i społeczności lokalne”, Scholar, Warszawa 2009; K. Zagórski (red), „Życie po zmianie – Warunki życia i satysfakcje Polaków, Scholar, Warszawa 2009”) i około 20 monografii na ten temat opublikowanych przez CBOS. Do najważniejszych artykułów opublikowanych ostatnio należą: „Political Affiliation, Civic Society and Support for Democracy”, Central European Political Science Review, No. 36-37, 2009; „Economic Development and Happiness: Evidence from 32 Nations” (z J. Kelley i M.D.R. Evans), Polish Sociological Review, 1(169), 2010; „Warunki bytu a zadowolenie i stan psychiczny w czasach modernizacji społecznej” w: W. Morawski (red), Modernizacja Polski – Struktury, agencje, instytucje (WAiP, Warszawa 2010); „Living Conditions and Optimistic Orientation of Poles” (z J. Koralewicz), International Journal of Sociology, 39(4), 2010, “Income and Happiness in Time of Post-Communist Modernization”, Social Indicators Research Nr. 2011/104; “Living Conditions and Satisfactions”, International Journal of Sociology, Winter 2011 oraz wspólnie z Andrzejem K. Koźmińskim “Wyobraźnia ekonomiczna w Polsce”, Studia Socjologiczne, 2(20). Pracuje w ALK od 2008 r. Jest kierownikiem Centrum Socjologii Empirycznej. Obecnie kieruje projektem badawczym ”Postawy ekonomiczne w warunkach niepewności gospodarczej”, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz uczestniczy w projekcie badawczym “Dynamika potrzeb, interesów i wartości a konflikty i konsens społeczny w procesach stanowienia demokracji rynkowej: Polacy 1980-2010 w perspektywie ‘długiego trwania’”. Jest ponadto członkiem Rady Fundacji Centrum Badania Opinii Społecznej oraz polskim przedstawicielem w World Association for Public Opinion Research (WAPOR).

Dr hab. Stanisław Jędrzejewski

jest wybitnym specjalistą z zakresu socjologii komunikacji społecznej, uznanym na świecie medioznawcą. Jest autorem pięciu książek, redaktorem trzech zbiorów  i ponad stu artykułów z zakresu socjologii mediów, badań nad masowym komunikowaniem i radia, m.in. „Radio w komunikacji społecznej” (ProfiPress, Warszawa 2003) oraz „Radiofonia publiczna w Europie w erze cyfrowej” (Universitats, Kraków 2010). W Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie się habilitował, kieruje Katedrą Teorii i Praktyki Komunikacyjnej Radia. Był promotorem wielu prac magisterskich, prowadzi trzy prace doktorskie, jest recenzentem czterech dysertacji doktorskich oraz dwóch przewodów habilitacyjnych. Stale współpracuje jako badacz z Communication and Society Research Centre University of Minho w Bradze, w Portugalii. Jest członkiem Międzynarodowej Sieci Badań nad Radiem IREN i wiceprzewodniczącym Sekcji Badań nad Radiem ECREA (European Communication Research and Education Association) oraz członkiem Rady Redakcyjnej periodyku „Radio Journal International“. W latach 1990-1993 był Dyrektorem Programowym Polskiego Radia, a następnie w latach 1994-98 członkiem Zarządu Polskiego Radia S.A. W latach 1989-90 współprzewodniczył, powołanej przez Andrzeja Drawicza, Komisji d/s Reformy Polskiego Radia i Telewizji, a w latach 2008-2009 uczestniczył w pracach powołanego przez Ministra Kultury zespołu ekspertów przygotowującego ustawę o nadawcach publicznych. W latach 1995-2007 był  wiceprzewodniczącym i członkiem Komisji Radiowej EBU (European Broadcasting Union). Jest ekspertem Rady Europy. W latach  2003 – 2005 był Dyrektorem Programu I Polskiego Radia, a w 2005 r. członkiem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Od maja 2011 r. jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Polskiego Radia.

Dr hab. Włodzimierz Pańków

jest znanym specjalistą z zakresu socjologii instytucji.  Jego ostatnie publikacje to rozdziały w monografiach: "Polscy robotnicy a ‘polska sprawa’" w: "Modernizacja Polski. Struktury, Agencje, Instytucje" (pod red. W. Morawskiego, WAiP, Warszawa 2010) i "Jeśli nie rewolucja to co?" w: "Nowoczesność, Po-nowoczesność. Społeczeństwo Obywatelskie w Europie Środkowej i Wschodniej; Ukraina 2004" (KUL, Lublin 2007). Kierował projektem badawczym “Instytucjonalne uwarunkowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw”, finansowanym ze środków MNiSW. Wypromował 3 doktorów, był autorem 7 recenzji rozpraw doktorskich oraz 3 recenzji rozpraw habilitacyjnych. Od wielu lat współpracuje  z socjologami francuskimi, a ostatnio - gruzińskimi i ukraińskimi.

Dr hab. Piotr Chmielewski

stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2012 roku. Zainteresowania teoriami nauk społecznych łączy z badaniami empirycznymi. Badania te skupiają uwagę na różnych aspektach działania społeczności lokalnych (np. zarządzanie wspólną własnością czy zmiana i projektowanie reguł  instytucjonalnych dla rozwiązywania problemów społecznych). Innym obszarem zainteresowań badawczych są kryzysy i zarządzanie kryzysowe występujące na różnych poziomach organizacji życia społecznego. Współpracuje z badaczami amerykańskimi i europejskimi (szczególnie holenderskimi i szwedzkimi). Publikuje artykuły w polskich i międzynarodowych recenzowanych czasopismach naukowych. Jest autorem trzech ważnych monografii oraz redaktorem dwóch prac zbiorowych i współautorem 11 rozdziałów w monografiach zbiorowych międzynarodowych i polskich. Wśród prac związanych z teoriami społecznymi na szczególną uwagę zasługują: Kultura i ewolucja (Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988); Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych (Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2011). Wypromował wielu magistrów. Jest Kierownikiem Zakładu Socjologii w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni także funkcję Zastępcy Dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów ALK.