SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW, socjologia studia magisterskie

Zarządzanie – socjologia biznesu i mediów

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb niestacjonarny
Broszura
Kontakt
O kierunku
Cel studiów

Zarządzanie socjologia biznesu i mediów stanowi realną odpowiedź na aktualne potrzeby rynku pracy. Program studiów integruje wiedzę z zakresu współczesnej socjologii mediów i technologii cyfrowych z praktyką biznesową. 

Interdyscyplinarne podłoże, silnie osadzone w społecznym i medialnym wymiarze działań biznesowych, stanowi unikatową ofertę na rynku usług edukacyjnych. 

Nasz absolwent to specjalista o szerokich horyzontach, potrafiący wykorzystać swoje kompetencje naukowe i praktyczne, szybko uczący się nowych umiejętności, doskonale wpisujący się w ideę kształcenia ustawicznego, czyli uczenia się przez całe życie. 

Uczestnicy studiów w zakresie socjologii biznesu i mediów ALK: 

 • zdobywają wiedzę o charakterze interdyscyplinarnym, co umożliwi im elastyczne dostosowywanie się do zmieniających się wymogów rynku pracy oraz uczenie się i zdobywanie nowych kwalifikacji na dalszych etapach życia 

 • doskonalą kompetencje w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak i tworzenia rozpowszechnianych za ich pośrednictwem treści 

 • przygotowują się do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej w dziedzinie nowych mediów 

 • rozwijają swoje umiejętności komunikacyjne 

 • uczą się zdobywać i selekcjonować informacje oraz skutecznie formułować przekazy informacyjne – zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej

 • mają możliwość odbywania obowiązkowych praktyk zawodowych w mediach (tradycyjnych i nowych), a także w firmach z branży cyfrowych technologii badawczych i komunikacyjnych. 

Przedmioty z zakresu socjologii biznesu i mediów realizowane są od pierwszego semestru studiów. 

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania zawierający informację o zakresie ukończonych studiów (zarządzanie – socjologia biznesu i mediów). 

Studenci ALK mają możliwość kontynuowania studiów na socjologicznym seminarium doktorskim. 

1
RANKING "FINANCIAL TIMES"

Socjologia biznesu i mediów to zakres studiów na kierunku zarządzanie, który w rankingu "Financial Times" – Global Masters in Management 2021 został sklasyfikowany na 59. miejscu na świecie. Program ten znalazł się w tegorocznym rankingu jako jedyny w Polsce.

2
Konwersatoria i warsztaty

Specyfiką programu jest duża liczba zajęć konwersatoryjnych i warsztatowych, łączących teorię i praktykę zarządzania z przekazywaniem wiedzy o działaniach oraz roli tradycyjnych i nowych mediów.  

3
Spotkania z ekspertami ze świata biznesu i mediów

W trakcie studiów organizowane są spotkania ze znamienitymi socjologami, dziennikarzami, praktykami biznesu oraz menedżerami mediów. 

Program studiów jest objęty działaniami Rady Marketingu i Transformacji Cyfrowej ALK, która czynnie wspiera działania dydaktyczne i naukowe poprzez eksperckie wystąpienia i spotkania online ze studentami.

4
Wykładowcy-praktycy

Wykładowcy na tym kierunku posiadają nie tylko rozległą wiedzę teoretyczną, ale i praktyczną. Biorą czynny udział w komentowaniu bieżących wydarzeń w mediach tradycyjnych i cyfrowych. 

5
Wirtualna rzeczywistość

Część zajęć odbywa się z wykorzystaniem innowacyjnych, interaktywnych metod dydaktycznych, w tym technologii wirtualnej rzeczywistości. 

6
Praktyki w trakcie studiów

Studenci ALK mają możliwość odbywania praktyk zawodowych w mediach (tradycyjnych i nowych), a także w firmach z branży cyfrowych technologii badawczych i komunikacyjnych.

7
Pracownie medialne

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w profesjonalnych pracowniach medialnych oraz w laboratoriach komputerowych wyposażonych w sprzęt i oprogramowanie powszechnie stosowane w erze gospodarki cyfrowej. 

8
Możliwość kontynuacji edukacji w szkole doktorskiej

Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w dziedzinie nauk o zarządzaniu w dyscyplinie zarządzanie, a także stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie socjologia.

Partnerami studiów są:

Grupa CANAL+ Polska – wiodący producent kanałów telewizyjnych segmentu premium oraz kanałów tematycznych oferującym unikalne połączenie treści programowych segmentu premium, nowatorskiej technologii i szerokiej sieci dystrybucji. Grupa CANAL+ Polska obsługuje ponad 2,7 miliona klientów (dane na dzień 31 grudnia 2020 r.) i jest drugim największym dostawcą usług płatnej telewizji w Polsce, z udziałem w rynku tradycyjnej płatnej telewizji w wysokości 20,4%.

Newspoint – firma świadcząca kompleksowe usługi związane z monitoringiem i badaniami mediów: monitoring Internetu (media społecznościowe, fora, blogi, portale i serwisy internetowe), monitoring prasy, radia i telewizji, pogłębione raporty i analizy medialne oraz usługi badawcze w oparciu o metody ilościowe i jakościowe, m.in. analizę treści, text mining, analitykę Social Media, mapping influencerów. Newspoint monitoruje 75 języków i 170 rynków. Więcej informacji

brief.pl – jedno z najważniejszych polskich mediów z obszaru marketingu, biznesu i nowych technologii. Wydawca Brief.pl, organizator Rankingu 50 Kreatywnych w Biznesie oraz projektu Dream Employer. Więcej informacji

mElements S.A. – technologiczna spółka z Grupy mBanku, zajmująca się tworzeniem innowacyjnych rozwiązań poprawiających doświadczenia zakupowe w e-commerce. Najbardziej znanym produktem spółki jest integrator płatności paynow. Więcej informacji

Adresaci studiów

Studia są skierowane do osób chcących zdobyć gruntowną wiedzę z zakresu nauk społecznych i zarządzania, która może być wykorzystana w praktyce zawodowej w procesach zarządzania, do analizy zachowań ekonomicznych, postaw i opinii publicznej.

Zapraszamy do dołączenia do specjalnie przygotowanej dla kandydatów grupy na Facebooku.

Bigmanwithipad
Zobacz film o kierunku
Słowo od kierownika studiów
dr Krzysztof Kuźmicz

Żyjemy w erze cyfrowej, zanurzeni w przestrzeni mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych, które towarzyszą nam od świtu do zmierzchu. Architektura cyfrowego świata to także nowe realia rynkowe i społeczne: social media, cloud computing, big data, mobile technology, real-time computing, digital communications, Internet of Things, to tylko przykładowe zjawiska, które znajdują się w polu zainteresowań socjologii biznesu i mediów.

W toku studiów dowiecie się m.in. jak projektować efektywną komunikację biznesową, jak wykorzystać do tego narzędzia digital public relations oraz w jaki sposób prowadzić badania nad fenomenami społecznymi i społecznościami internetowymi, funkcjonowaniem organizacji biznesowych i jednostek w przestrzeni gospodarczej, społecznej i politycznej, kulturotwórczą i edukacyjną rolą mediów oraz relacjami zachodzącymi pomiędzy człowiekiem a technologią. Dowiecie się, jak zastosować cyfrowe narzędzia big data, data science i business intelligence w analizie i wizualizacji zjawisk społecznych.  

Socjologia biznesu i mediów w Akademii Leona Koźmińskiego to studia, które wyznaczają nowe trendy edukacyjne w zarządzaniu i cyfrowej socjologii. Absolwenci naszego kierunku to kompetentni, kreatywni, otwarci na wyzwania profesjonaliści przygotowani do pracy w mediach, biznesie i instytucjach badawczych. 

Korzyści dla studentów

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu: 

 • socjologii Internetu i socjologii ekonomicznej
 • audytoriów medialnych, społeczności wirtualnych i organizacji otwartej współpracy
 • instytucji, systemów i rynków medialnych
 • warsztatu dziennikarstwa internetowego
 • profesjonalnego projektowania komunikacji w biznesie, budowania i kształtowania tożsamości firmy/organizacji, projektowania informacji i grafiki
 • reklamy i marketingu medialnego
 • marketingu internetowego (social media marketing, content marketing, influencer marketingu, real-time marketingu, social sellingu i marketingu B2B)
 • stosowanych badań społecznych
 • analizy sieci społecznych
 • media relations i digital public relations
 • przyczyn zachowań ludzi w organizacjach oraz metod ich kształtowania
 • zarządzania przedsiębiorstwem, przeprowadzania analizy przedsiębiorstwa i jego otoczenia, a także rozwiązywania jego problemów
Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu programu socjologia biznesu i mediów absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach i instytucjach funkcjonujących w obszarze społeczeństwa informacyjnego takich jak: 

 • agencje reklamowe i PR 

 • przedsiębiorstwa zajmujące się marketingiem internetowym 

 • firmy konsultingowe 

 • media tradycyjne i cyfrowe 

 • ośrodki badawcze, szkoleniowe i konsultingowe 

 • redakcje portali i wortali internetowych 

 • sklepy internetowe 

 • instytucje zajmujące się e-handlem 

 • organizacje cyfrowej gospodarki 

 • administracja rządowa i samorządowa 

 • organizacje pozarządowe 

 • pozostałe stanowiska związane z mediami i komunikacją społeczną 

Program
Ramowy program studiów

PRZEDMIOTY Z ZAKRESU SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW: 

 • Wprowadzenie do socjologii Internetu 

 • Socjologia ekonomiczna w późnej nowoczesności 

 • Media: instytucje – systemy – rynki 

 • Audytoria medialne i społeczności wirtualne 

 • Projektowanie komunikacji w biznesie 

 • Reklama i marketing medialny 

 • Content marketing & content management 

 • Vlogosfera i blogosfera – współpraca z influencerami 

 • Narzędzia social media managera 

 • Social selling i marketing B2B 

 • Stosowane badania społeczne 

 • Analiza sieci społecznych 

 • Mediaworking II 

 • Lektorat tekstów naukowych w języku obcym: Sociology - Business - Media 

PRZEDMIOTY OGÓLNE, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE: 

 • Ekonomia menedżerska 

 • Prawne aspekty zarządzania 

 • CSR i przedsiębiorczość społeczna 

 • Zastosowania statystyki matematycznej

 • Cyfrowa transformacja w biznesie i społeczeństwie

 • Zarządzanie strategiczne 

 • Zarządzanie marketingowe 

 • Zarządzanie międzykulturowe

 • Metodologia badań 

 • Przywództwo/ Człowiek w organizacji 

 • Rachunkowość dla decyzji strategicznych

 • Konwersatoria w języku angielskim 

 • Przedmioty do wyboru w języku polskim 

 • Seminarium magisterskie 

IllustrationShapes
Organizacja zajęć
 • Studia niestacjonarne:

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota, niedziela. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, odbycie praktyki zawodowej, napisanie pracy licencjackiej oraz zdanie egzaminu dyplomowego. 

Naukę można kontynuować na studiach trzeciego stopnia.

Społeczność
Wiodący wykładowcy
prof. dr hab. Stanisław Jędrzejewski

Autor wielu publikacji z zakresu socjologii mediów, były Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiego Radia SA, wiceprzewodniczący i członek Komisji Radiowej EBU w Genewie (European Broadcasting Union), członek Rad Redakcyjnych kilku czasopism, m.in Central European Journal of Communication, Nowe media, The Radio Journal: International Studies in Broadcast&Audio Media.

prof. ALK dr hab. Gavin Rae

Kierownik Katedry Nauk Społecznych, socjolog mieszkający i pracujący w Polsce od ponad 20 lat, badacz i autor wielu publikacji z zakresu socjologii ekonomicznej. Pisał obszernie na temat polskiej polityki, społeczeństwa i gospodarki, a także na tematy związane z Europą Środkową i Wschodnią.

Opublikował dwie książki: Poland’s Return to Capitalism. From the Socialist Bloc to the European Union oraz Privatising Capital: The Commodification of Poland’s Welfare State. Obecnie prowadzi badanie między innymi na temat modeli państwa opiekuńczego w Unii Europejskiej i postaw Polaków wobec problemów społeczno-ekonomicznych.

Prowadził szereg kursów w języku angielskim i polskim w ALK, w tym Wstęp do socjologii, Socjologia ekonomiczna, Zarządzanie międzykulturowe, Europejskie społeczeństwo i kultura

dr Krzysztof Kuźmicz

Kierownik studiów zarządzanie – socjologia biznesu i mediów, medioznawca, dziennikarz, animator kultury, badacz i nauczyciel akademicki, certyfikowany tutor.

Członek Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Polskiego Towarzystwa Mediów i Technologii Edukacyjnych.

Prezes Zarządu Instytutu Analiz Społecznych Quantum.

Ekspert, badacz, trener w grantach i projektach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

dr Piotr Pilch

Psycholog organizacji i pracy oraz socjolog profesji i organizacji łączący te obszary z dziedzinami zachowań organizacyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi. Badacz problematyki sukcesu zawodowego i polityki organizacyjnej. Zdobył doświadczenie w zakresie adaptacji zagranicznych narzędzi badawczych z zakresu zachowań politycznych w organizacji.

Trener biznesu z wieloletnią praktyką w kształtowaniu kompetencji kierowniczych oraz umiejętności pracy zespołowej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej.

W działalności naukowej najbardziej lubi konferencje.  

Agnieszka Zawadzka-Jabłonowska

Ekspertka zajmująca się psychologią pracy i organizacji, rozwojem kompetencji menedżerskich, współpracą zespołową, kapitałem psychologicznym i dobrostanem w organizacji.

Pełni obowiązki Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego.

Autorka wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej.  

Zobacz, co o studiach sądzą nasi studenci
Ścieżki karier naszych absolwentów

Sylwia Wcisło

Absolwentka socjologii (studiów I stopnia) oraz socjologii biznesu i mediów (studia II stopnia)

Dlaczego socjologia biznesu i mediów? To dla mnie kontynuacja kierunku socjologia, który ukończyłam na studiach licencjackich. Socjologia sama w sobie jest bardzo interesującą dziedziną nauki. Uczy, jak patrzeć na to, co nas otacza, i jak to otoczenie badać. Połączenie tego z mediami, czyli z czwartą władzą, która kreuje społeczeństwo, a raczej to, w jaki sposób patrzy ono na rzeczywistość, oraz z biznesem, czyli z gospodarką i pieniędzmi, tworzy bardzo satysfakcjonujące wykształcenie. Osobiście jestem bardzo zadowolona ze swojego wyboru kierunku studiów. Ukończenie socjologii na poziomie licencjackim bardzo pomogło mi w odnalezieniu się w obecnej pracy”.

Rafał Jemielita

Absolwent socjologii, dziennikarz magazynów „Twój STYL oraz „Playboy", prowadzi program „Automaniak" w TVN Turbo

Socjologia to trzeci kierunek, na którym studiowałem, i zarazem pierwszy, który tak mile wspominam. Muszę przyznać, że w Koźmińskim, bez reklamowej przesady, znalazłem, czego szukałem: kontakt z wybitnymi osobowościami, które otworzyły mi oczy na wiele aspektów życia i które doskonale potrafiły przekazać swoją wiedzę. Polecam zwłaszcza genialne wykłady profesorów Chmielewskiego, Jędrzejewskiego i Zachera oraz szczególnie interesujące (bo niebanalne) zajęcia z doktorem Pilchem. Czy to otwiera nowe możliwości? Jak najbardziej! Może jeszcze za wcześnie o tym mówić, ale rozważam dalsze kształcenie, i to wyłącznie w Koźmińskim”.

Zasady rekrutacji
Zasady naboru

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych. 

 

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna) – nie dotyczy absolwentów ALK

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana) oraz uznanie świadectwa (jeżeli jest wymagane)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – rozmowa przez Skype lub na platformie Teams)

Dodatkowe informacje

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-16:30 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

 

Etapy rekrutacji
1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni TUTAJ.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście, po uprzednim umówieniu spotkania pod adresem mailowym: rekrutacja@kozminski.edu.pl.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Rozmowy kwalifikacyjne na studia II stopnia w roku akademickim 2021/2022 zostały zakończone.

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwenci otrzymują dyplom magisterski z zarządzania, a także suplement zawierający informację o zakresie ukończonych studiów.

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Ewelina Przywrzej rekrutacja studia w j. polskim ALK
Starszy specjalista ds. rekrutacji i marketingu
Ewelina Przywrzej
Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2021/2022 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 6050 zł 6450 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1230 zł 5 x 1310 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł
Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.
W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: