Wesprzyj nas
Strona główna
Studia Magisterskie Doradztwo podatkowe, studia podatki, studia doradztwo podatkowe warszawa

Podatki i doradztwo podatkowe

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
PL
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb niestacjonarny
Start rekrutacji
06.05.2024

O kierunku

Cel studiów

Patronem kierunku jest Krajowa Izba Doradców Podatkowych, która potwierdziła, że program studiów jest zgodny z zakresem państwowego egzaminu na doradcę podatkowego.

Studia z zakresu podatków i doradztwa podatkowego są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych nabyciem specjalistycznej wiedzy z zakresu prawa podatkowego oraz innych dziedzin prawa związanych z problematyką opodatkowania. 

Podstawowym celem studiów jest zdobycie wiedzy i kompetencji niezbędnych do wykonywania czynności doradztwa podatkowego i objętych zakresem państwowego egzaminu na doradcę podatkowego. Realizacja studiów ma zatem pomóc studentom w przygotowaniu do tego egzaminu zawodowego, jak również stanowić ważny krok na ścieżce przygotowania do wykonywania tego zawodu bądź innej profesji, w ramach której dokonuje się interpretacji oraz stosuje się przepisy prawa podatkowego.

Treści przekazywane w trakcie zajęć są zatem ukierunkowane zarówno na pogłębienie teoretycznej wiedzy w zakresie szeroko rozumianej problematyki opodatkowania, jak również na kształtowanie praktycznych umiejętności dotyczących prawidłowego stosowania przepisów podatkowych, przydatnych, m.in. w zakresie rozpoznawania oraz analizy konsekwencji podatkowych zaistniałych stanów faktycznych, oceny ryzyka wynikającego z działań podjętych w ramach procesów związanych z planowaniem podatkowym, rozróżnienia zachowania podatnika zmierzającego do osiągnięcia określonych skutków pozostających w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego, od takiego, które stanowi jego nadużycie, czy też sporządzania projektów pism w sprawach podatkowych będących przedmiotem różnych procedur podatkowych.

Program studiów uzupełniony jest również o treści, wykraczające poza problematykę teorii opodatkowania czy też prawa podatkowego, ściśle jednak związane z funkcjonowaniem systemu podatkowego, bądź systemu finansów publicznych. Stąd też studenci m.in. poznają zasady odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, w tym przeciwko obowiązkom podatkowym, zapoznają się z zasadami funkcjonowania sądownictwa administracyjnego oraz jego wpływu na relacje między wierzycielem a dłużnikiem podatkowym, zdobywają wiedzę na temat postępowania egzekucyjnego w administracji. Studenci zdobywają również niezbędną wiedzę o instytucjach prawa cywilnego pozwalającą na przeprowadzenie analizy procesów związanych z powstawaniem, rozwojem i ustaniem stosunków cywilnoprawnych w kontekście wywoływanych przez nie konsekwencji podatkowych.

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku: podatki i doradztwo podatkowe, o profilu ogólnoakademickim, potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy magistra.

Akademia podjęła starania w sprawie podpisania umowy z Państwową Komisją Egzaminacyjną do spraw Doradztwa Podatkowego w kwestii zwolnienia absolwentów kierunku podatki i doradztwo podatkowe z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Atuty kierunku

1
Patronat Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Krajowa Izba Doradców Podatkowych objęła kierunek swoim patronatem i potwierdziła, że program studiów jest zgodny z zakresem egzaminu na doradcę podatkowego.

2
Program studiów w pełni uwzględniający zakres państwowego egzaminu na doradcę podatkowego

Program studiów obejmuje wszystkie dziedziny określone w art. 20 ustawy o doradztwie podatkowym, stanowiące zakres egzaminu na doradcę podatkowego, a więc:
1) źródła prawa i wykładnię prawa,
2) analizę podatkową,
3) podstawy międzynarodowego oraz wspólnotowego prawa podatkowego,
4) materialne prawo podatkowe,
5) postępowanie przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi oraz postępowanie egzekucyjne w administracji,
6) międzynarodowe, wspólnotowe i krajowe prawo celne,
7) prawo dewizowe,
8) prawo karne skarbowe,
9) organizację i funkcjonowanie Krajowej Administracji Skarbowej,
10) rachunkowość,
11) ewidencję podatkową i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych,
12) przepisy o doradztwie podatkowym i etykę zawodową.

3
Wykwalifikowana kadra naukowa

Kadrę tworzą znakomici naukowcy, cenieni eksperci i specjaliści łączący naukę z praktyką prawniczą lub działalnością w organach władzy publicznej w tym m.in. sędziowie, doradcy podatkowi, adwokaci, radcowie prawni, pracownicy administracji skarbowej (naczelnicy urzędów skarbowych, dyrektorzy izb administracji skarbowej).

4
Praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

W ramach sekcji prawa podatkowego działającej w Studenckiej Poradni Prawa studenci mogą pod opieką pracowników naukowych udzielać porad prawnych osobom niezamożnym i tym samym „stawiać pierwsze kroki” w kierunku zawodu doradcy podatkowego.
W 2021 r. Studencka Poradnia Prawna zdobyła 2. miejsce w zestawieniu najlepszych poradni studenckich towarzyszącemu Rankingowi Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”.

5
Interdyscyplinarne i międzynarodowe środowisko studiowania

Możliwość zdobywania doświadczeń międzynarodowych poprzez odbycie co najmniej jednego semestru studiów za granicą w ramach programu Erasmus albo umów bilateralnych, jak również uczestnictwo w warsztatach, seminariach i spotkaniach z przedstawicielami świata akademickiego i biznesu z kraju i z zagranicy.

6
Praktyczne zajęcia

Znaczna część zajęć prowadzona jest w formule konwersatoryjnej oraz w formach interaktywnych, np. symulacji rozprawy przed sądem administracyjnym, dzięki czemu studenci nabywają umiejętności i kompetencje niezbędne do wykonywania zadań, w ramach których dokonuje się interpretacji oraz stosuje się przepisy prawa podatkowego w celu identyfikacji, a następnie rozwiązywania problemów prawnopodatkowych. Tym samym udział w zajęciach przygotowuje studentów do odpowiedzialnego, profesjonalnego i etycznego pełnienia różnych ról zawodowych związanych z obszarami stosowania i stanowienia prawa podatkowego.

7
Możliwość kontynuacji rozwoju naukowego

Możliwość kontynuacji nauki i rozwoju kariery naukowej na studiach podyplomowych, w ramach Prawniczego Seminarium Doktorskiego lub w Szkole Doktorskiej.
Od 2009 r. Akademia Leona Koźmińskiego posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk prawnych w dyscyplinie prawo, a od 2016 r. – uprawnienia do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych.

Partnerstwa

Kierunek, jako jedyny w kraju, uzyskał patronat Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Kierunek posiada także partnerstwa renomowanej kancelarii podatkowej MartiniTAX oraz czołowej, polskiej firmy doradczej MDDP, specjalizującej się w dziedzinie podatków, prawa, business consultingu, outsourcingu księgowości i naliczania wynagrodzeń oraz dostępu do profesjonalnej wiedzy m.in. w formie szkoleń merytorycznych.

Adresaci studiów

Studia Podatki i doradztwo podatkowe są adresowane do:

 • osób, które wiążą swoją przyszłość z zawodem doradcy podatkowego, a więc kandydatów na doradców podatkowych
 • pracowników organów skarbowych i podatkowych lub osób, które planują karierę w administracji skarbowej
 • osób, które w ramach swojej działalności zawodowej zajmują się lub będą zajmować się obsługą księgową i podatkowo-prawną podmiotów gospodarczych (tj. pracowników działów księgowych, biur rachunkowych i podatkowych)
 • sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, biegłych rewidentów zamierzających przystąpić do państwowego egzaminu na doradcę podatkowego
 • pracowników samorządowych organów podatkowych
 • aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich, na biegłych rewidentów
 • przedsiębiorców, którzy chcą nabyć lub pogłębić swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego.
Men_illustration.png

Korzyści studiowania w ramach kierunku Podatki i doradztwo podatkowe

Realizacja programu studiów zapewnia uzyskanie teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności i kompetencji społecznych m.in. z zakresu:

 • wymaganego do zdania państwowego egzaminu na doradcę podatkowego i wykonywania w przyszłości czynności doradztwa podatkowego
 • zasad odpowiedzialności za wykroczenia i przestępstwa skarbowe, w tym przeciwko obowiązkom podatkowym
 • zasad funkcjonowania sądownictwa administracyjnego
 • zasad wykonywania zawodu doradcy podatkowego, w szczególności o wymogach etycznych związanych z jego wykonywaniem
 • umiejętności związanych z komunikatywnym przedstawianiem własnego stanowiska oraz zdolnością jego argumentowania, z wykorzystaniem wiedzy z zakresu teorii opodatkowania, prawa podatkowego oraz z uwzględnieniem poglądów judykatury
 • praktycznych umiejętności przydatnych, m.in. w zakresie rozpoznawania oraz analizy konsekwencji podatkowych zaistniałych stanów faktycznych, oceny ryzyka wynikającego z działań podjętych w ramach procesów związanych z planowaniem podatkowym, rozróżnienia zachowania podatnika zmierzającego do osiągnięcia określonych skutków pozostających w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy prawa podatkowego, od takiego, które stanowi jego nadużycie, czy też sporządzania projektów pism w sprawach podatkowych będących przedmiotem różnych procedur podatkowych

Perspektywy zatrudnienia

Ukończenie studiów Podatki i doradztwo podatkowe umożliwia samodzielne wykonywanie (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania zawodu doradcy podatkowego) czynności doradztwa podatkowego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy (także na stanowiskach kierowniczych) w:   

 • krajowych i międzynarodowych kancelariach doradztwa podatkowego, 
 • kancelariach biegłych rewidentów,
 • kancelariach prawniczych, 
 • biurach rachunkowych i księgowych,
 • Ministerstwie Finansów,
 • organach administracji skarbowej (urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe, izby administracji skarbowej),
 • organach administracji samorządowej pierwszej i drugiej instancji,
 • organach nadzoru i kontroli: Regionalne Izby Obrachunkowe, Najwyższa Izba Kontroli
 • sądownictwie administracyjnym,
 • działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorstw.

Program

Ramowy program studiów

Od studentów oczekujemy dobrej znajomości języka angielskiego (B2) z uwagi na część zajęć konwersatoryjnych(12h) prowadzonych w języku angielskim oraz przygotowywane w języku angielskim materiały do zajęć.

WYBRANE PRZEDMIOTY:

 • Źródła i wykładnia prawa

 • Metodyka studiowania

 • Podstawy prawa cywilnego

 • Podstawy finansów publicznych i prawa finansowego

 • Prawo autorskie i prawo własności przemysłowej

 • Postępowanie administracyjne

 • Postępowanie egzekucyjne w administracji

 • Postępowanie sądowoadminstracyjne

 • Rachunkowość 

 • Organizacja i funkcjonowanie  Krajowej Administracji Skarbowej

 • Metodologia prowadzenia badań naukowych

 • Etyka i zasady wykonywania zawodu doradcy podatkowego

 • Prawo celne i dewizowe

 • Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające

 • Postępowanie podatkowe

 • Zobowiązania podatkowe 

 • Podatki i opłaty samorządowe

 • Ewidencja podatkowa i zasady prowadzenia ksiąg podatkowych

 • Opodatkowanie dochodu i przychodu

 • Pisma w postępowaniu podatkowym i pisma procesowe

 • Prawo karne skarbowe

 • Symulacja rozprawy przed sądem administracyjnym

 • Podatki sektorowe

 • Analiza podatkowa

 • Międzynarodowe i wspólnotowe prawo podatkowe

 • Ceny transferowe

 • Opodatkowanie obrotu

 • Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów polskich w sprawach podatkowych

 • Zastosowanie nowych technologii, automatyzacji i robotyzacji w Krajowej Administracji Skarbowej

PRZEDMIOTY DO WYBORU:

 • Rachunkowość podatkowa

 • Podstawy ekonomii

 • Prawo spółek handlowych

 • Negocjacje i mediacje 

 • Prawo obrotu nieruchomościami

 • Prawo przedsiębiorców 

 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości

 • Finanse przedsiębiorstw

 • Controling w przedsiębiorstwie

 • Opodatkowanie kryptoaktywów

 • Ubezpieczenia społeczne

 • Informatyczne bazy prawnicze

 • Instrumenty ochrony praw podatnika

 • Schematy podatkowe 

 • Opodatkowanie zatrudnienia

 • Prawo pomocy publicznej

 • Prawnopodatkowe aspekty przekształcenia spółek

PRZEDMIOTY DO WYBORU W J. ANGIELSKIM:

 • European Business Law 
 • The Law of Financial Markets in the EU
 • Climate and Energy Law
 • Tax Law Terminology
Illustration

Organizacja zajęć

 • Studia niestacjonarne: 

Zajęcia odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie w sesjach trzydniowych: piątek (od godz. 17:00), sobota i niedziela.

Społeczność

Wiodący wykładowcy

dr hab. Robert Zieliński

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, doradca podatkowy (nr 14032). Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny w ALK. Specjalizuje się w prawie finansowym i prawie podatkowym.

Tutor Programu Prawo Plus w ALK, pełnomocnik Rektora ALK ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku prawo (w latach 2012-2020), członek i sekretarz Rady ds. Jakości, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” oraz stały recenzent w czasopiśmie „Kwartalnik Prawa Podatkowego”.

Jest ponadto członkiem Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego oraz European Association of Tax Law Professors (EATLP). Uczestnik wyjazdów badawczych do European University Institute, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) oraz University of Barcelona.Główny wykonawca w projekcie NCN -Potrzeba nowego modelu systemu opodatkowania dochodów w Polsce.

Laureat nagrody „Złoty Laur Uczelni Koźmińskiego” za wybitne osiągnięcia i nagród Rektora ALK za prace badawcze oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz ALK. Autor publikacji z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

dr Rafał Pasternak

Doktor nauk prawnych, Prodziekan Kolegium Prawa ALK oraz starszy wykładowca w Zakładzie Prawa Finansowego i Podatkowego, Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i Wschodniej na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, autor publikacji z zakresu prawa podatkowe-go, b. pracownik administracji podatkowej.

dr Andrzej Kandut
dr Jakub Szczupakowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie; członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie (OL-2037); wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie oraz główny ekspert skarbowy w Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pomocy publicznej i prawa podatkowego. 

dr Grażyna Pelewicz
dr Grażyna Pelewicz

Doktor nauk prawnych, specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie finasowym, autorka licznych publikacji z prawa podatkowego, współautorka komentarza z finansów publicznych, wykładowca Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej oraz Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bielsku Białej, pracownik Krajowej Administracji Skarbowej, urzędnik służby cywilnej.

dr Krzysztof Kandut
dr Krzysztof Kandut

Doktor nauk prawnych, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach orzekający w wydziale gospodarczym oraz podatkowym, autor publikacji poświęconych podatkom i procedurze administracyjnej, wykładowca dla aplikantów adwokackich.

dr Renata Dyląg

Pracownik naukowy i dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Pełni funkcję Prodziekana Kolegium Zarządzania odpowiedzialnego za studia I stopnia z zarządzania oraz kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (Wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorką komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska).

Mgr Beata Ewa Sztylc
mgr Beata Ewa Sztylc

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów magisterskich Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalista z zakresu prawa podatkowego, prawa spółek oraz wykrywania agresywnego planowania podatkowego, zmierzającego do wykorzystywania różnic w przepisach podatkowych w poszczególnych państwach członkowskich na podstawie analizowanych informacji o schematach podatkowych. Absolwentka studiów podyplomowych w zakresie Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Przeciwdziałania Agresywnemu Planowaniu Podatkowemu w Szkole Głównej Handlowej. Interesuje się zagadnieniami związanymi z zastosowaniem nowych technologii w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania administracji skarbowej.
Wieloletni praktyk. Od 2007 roku związana z administracją skarbową. Pełniła funkcje naczelnika urzędu skarbowego, w tym naczelnika wyspecjalizowanego urzędu skarbowego a także Z-cy Dyrektora w Izbie Administracji Skarbowej. W 2020 roku rozpoczęła pracę w Ministerstwie Finansów koordynując grupę pracowników zajmującą się sprawami schematów podatkowych. Była współautorką Koncepcji utworzenia Centrum Kompetencyjnego do Spraw Schematów Podatkowych przy IAS w Olsztynie. Od 1.01.2021r. pełni funkcje Naczelnika Centrum Kompetencyjnego MDR .  
W 2022 r. została włączona do grona Ekspertów ds. Podatków i Rozwoju w Ministerstwie Finansów.
Doświadczony trener, wpisana na listę trenerów KAS pod numerem 339/T/2021. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych . W 2022 roku przeprowadziła szkolenie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie poprawności informacji o schematach podatkowych składanych Szefowi KAS. 
Autorka szkoleń dla pracowników Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przepisów prawa znajdujących zastosowanie w schematach podatkowych.
 

prof. Andrzej Kabat
prof. ALK dr hab. Andrzej Kabat

Były Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego. Były prokurator Prokuratury Generalnej oraz były radca prawny w Narodowym Banku Polskim.

Koordynator zespołu dwumiesięcznika Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych (od 2018). Członek redakcji miesięcznika Orzecznictwo Sądów Polskich oraz recenzent tekstów w dwumiesięczniku Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego.

Zainteresowania naukowo-badawcze: prawo administracyjne materialne i procesowe, prawo konstytucyjne czy postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne.

dr Karen Chaczbabian
dr Karen Chaczbabian

Doktor nauk o zarządzaniu i jakości, doradca podatkowy numer 08920, członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia magisterskie ukończył na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W latach 1996-2010 pracował w EY, gdzie doradzał dużym przedsiębiorstwom z różnych branż w zakresie ich rozliczeń podatkowych a także był odpowiedzialny za stworzenie i rozwój praktyki cen transferowych EY w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. W latach 2003-2010, będąc na stanowisku partnera EY, kierował praktyką cen transferowych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Od 2010 roku prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego współpracując z wieloma dużymi firmami w zakresie rozwiązywania ich problemów podatkowych. Od 2015 roku związany z Akademią Leona Koźmińskiego, gdzie w 2021 roku obronił doktorat dotyczący ciężaru obsługi podatkowej.

Jerzy Martini

Partner, współzałożyciel Kancelarii MartiniTAX. Doradca podatkowy specjalizujący się w podatku VAT oraz prowadzeniu sporów z organami skarbowymi.

W rankingach organizowanych przez Rzeczpospolitą oraz Dziennik Gazetę Prawną był wielokrotnie wskazywany jako najlepszy lub jeden z najlepszych doradców podatkowych w kategoriach „VAT” 
oraz „Postępowania sądowe”.

Jest laureatem wyróżnienia Złoty Paragraf w kategorii najlepszy doradca podatkowy. Wymieniany jako czołowy polski ekspert przez Chambers and Partners (Leading Individual, Band I) oraz jako Lider w kategorii Tax Controversy International Tax Review.

Reprezentował klientów w największej liczbie polskich spraw oraz ma na koncie najwięcej zwycięstw przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luxemburgu (TSUE) – m.in w pierwszej polskiej sprawie przed Trybunałem (C-313/05 Brzeziński) oraz w sprawie dotyczącej prawa do odliczenia VAT przy nabyciu samochodów z tzw. kratką (C-414/07 Magoora).
Jerzy Martini jest przewodniczącym zespołu VAT Rady Podatkowej przy Konfederacji Lewiatan. 

Uczestniczył w pracach legislacyjnych dotyczących podatku VAT w Ministerstwie Finansów (m.in. jako członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministrze Finansów) i komisjach parlamentarnych.

Ponadto, jest autorem licznych publikacji w czasopismach specjalistycznych, prasie biznesowej oraz książkowych takich jak: „Komentarza do Dyrektywy VAT 2006/112” wyd. Unimex, oraz „Komentarza do orzecznictwa ETS dotyczącego podatku VAT”, wyd. C.H.Beck, a także współautorem „Komentarza do ustawy o VAT”, wyd. C.H.Beck).

Bartosz Czerwiński

Partner w Zespole Tax Controversy w Dziale Doradztwa Podatkowego EY.
Adwokat.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w reprezentacji podatników w sporach z władzami podatkowymi. Wspiera klientów w ramach postępowań karnych skarbowych oraz w zakresie MDR. Specjalizuje się w wielowymiarowym ograniczaniu ryzyk podatników i osób odpowiedzialnych za rozliczania spółek.

Zrealizował wiele szkoleń i webcastów z zakresu poszczególnych podatków i postępowań podatkowych. Jest wykładowcą szkolenia aplikantów adwokackich w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz trenerem w EY Academy of Business.
Przedstawiciel EY Polska w prestiżowym programie “Global Tax Controversy – LeaderConnect. Connecting, Building, and Developing our Tax Controversy Leaders of the Future", zrzeszającym i dbającym o rozwój liderów praktyk postępowań podatkowych i sądowych ze spółek EY na całym świecie.

Laureat 9. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2020, którego organizatorem jest Wolters Kluwer Polska

Zasady rekrutacji

Nabór odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

Z rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci wybierający ten sam kierunek, który ukończyli na studiach pierwszego stopnia lub w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość z obowiązujących różnic programowych.

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:  

 • wypełnić na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, zamieścić w nim zdjęcie oraz skany dokumentów

 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz suplementu (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) – oryginały do wglądu

 • do wglądu dokument tożsamości - dowód osobisty lub paszport

Cudzoziemcy dodatkowo składają:   

 • dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uzyskania lub w ambasadzie (jeżeli jest wymagana)

 • zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK – egzamin w formie zdalnej)

Biuro Rekrutacji na studia w j. polskim jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-16:00 i znajduje się w pokoju D/128.

Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera.

1
Rekrutacja online

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny będzie na stronie internetowej uczelni od 6 maja 2023.

Zobacz poniżej, o jakie dane będziemy m.in. prosić.

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego. 

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać opłaty rekrutacyjnej:

20 1240 1024 1111 0010 1646 0637 

SWIFT Code: PKOPPLPW 

IBAN: PL 

Po podpisaniu umowy każdy student otrzyma indywidualny numer konta bankowego, na które należy dokonywać opłat czesnego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy dostarczyć do Biura Rekrutacji za pośrednictwem poczty lub osobiście.

4
Rozmowa kwalifikacyjna

Z odbywania rozmowy kwalifikacyjnej zwolnieni są kandydaci, którzy kontynuują naukę na tym samym kierunku studiów bądź w toku wcześniejszych studiów zrealizowali większość obowiązujących różnic programowych. 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów na studia II stopnia w roku akademickim 2024/2025:

 • 18 czerwca
 • 02 lipca
 • 30 lipca
 • 10 września
 • 17 września
5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów oraz ewentualnym odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję o wpisie na listę studentów.

6
Podpisanie umowy

Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia. 

Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie zaliczenia ze wszystkich przedmiotów przewidzianych w toku studiów, napisanie pracy magisterskiej i zdanie egzaminu dyplomowego.

Absolwent studiów otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku PODATKI I DORADZTWO PODATKOWE o profilu ogólnoakademickim, potwierdzający wykształcenie wyższe oraz tytuł zawodowy magistra, a także suplement zawierający informacje o zakresie ukończonych studiów. 

Naukę można kontynuować w szkole doktorskiej.

Zastępca Kierownika ds. rekrutacji na studia w języku polskim
Piotr Świderski

Opłaty

ZOBACZ, CO OBEJMUJE CZESNE >>

Wysokość czesnego na rok akademicki 2024/2025 dla osób rozpoczynających studia:

Opłaty - studia niestacjonarne
I rok II rok
Płatność za semestr 7 400 zł 8 200 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 1 500 zł 5 x 1 660 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Koźmiński to więcej niż studia – dbamy o Twój rozwój.

W co możesz się zaangażować i z czego skorzystać: