MASTER IN COMPLIANCE & CRIME PREVENTION IN BUSINESS, financial crime prevention, masters in financial crime compliance, masters in financial crime

Master in Financial Crime Prevention

Poziom
Studia II stopnia
Czas trwania
2 lata
Język
EN
Uzyskany tytuł
Magister
Tryb
Tryb stacjonarny
Broszura
Kontakt
Dana Duda
Kierownik ds. rekrutacji na studia w jęz. angielskim
Dana Duda
O kierunku
Podstawowe informacje

Master in Financial Crime Prevention in Business to dwuletni program prowadzony w języku angielskim, który wychodzi naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na doświadczonych specjalistów w całej branży usług wspólnych obejmujących IT, usługi księgowe oraz szeroko pojęte compliance. Obecnie zapotrzebowanie rynku sięga 350 tysięcy stanowisk pracy, a w samej Warszawie liczba ta wynosi 60 tysięcy i wciąż rośnie.

Absolwenci programu zdobędą umiejętności niezbędne do prawidłowej i efektywnej pracy na stanowisku kierowniczym w zakresie zarządzania ryzykiem, monitoringu zgodności i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Program ten jest idealny dla kandydatów, którzy mają już doświadczenie i chcą zaktualizować swoją wiedzę w zakresie monitoringu zgodności, przeciwdziałania praniu pieniędzy i kontroli ryzyka instytucji finansowych. Liderami programu są doświadczeni profesjonaliści, którzy wzięli udział w wielu międzynarodowych projektach dotyczących wdrażania departamentów przeciwdziałania praniu pieniędzy w korporacjach oraz efektywnego zarządzania ryzykiem. Pozwoliło im to zdobyć niezbędną wiedzę i dobre praktyki do opracowania programu, który odpowiada również potrzebom kandydatów myślących o przyszłości w przedsiębiorstwach finansowych.

Dołącz do specjalnej grupy dla kandydatów na Facebooku TUTAJ.

Atuty kierunku
1
Popyt na rynku pracy

Sektor compliance i operacji bankowych w Polsce oferuje obecnie na rynku do 200 000 miejsc pracy, co z kolei daje absolwentowi tego programu duże szanse na skokowy start w karierę.

2
Lokalizacja

Polska staje się głównym europejskim centrum zgodności i usług związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

3
Partner programu

Program jest partnerem Citibank Europe plc., który obecnie jest jednym z największych graczy w branży usług wspólnych.

4
Wiedza ekspercka i najlepsze praktyki

Ponad 25% programu nauczania jest prowadzone przez ekspertów z naszego partnera korporacyjnego.

5
Płatne praktyki

Partner oferuje płatne praktyki dla studentów programu.

6
Bardzo praktyczne doświadczenie

Kursy prowadzone są głównie przez praktyków posiadających doświadczenie w wielu dziedzinach gospodarki. Większość przedmiotów prowadzona jest w formie warsztatów opartych na rzeczywistych case'ach biznesowych. Studenci będą mieli również możliwość skorzystania z warsztatów komputerowych z wykorzystaniem Baz Danych Finansowych Bloomberga i Thomsona Reutersa (Refinitiv).

Partner kierunku
Obejrzyj krótkie wideo dotyczące kierunku
Słowo od lidera kierunku
dr Błażej Podgórski

Funkcje compliance w instytucjach finansowych przez ostatnie lata przeżywały okres bardzo dynamicznego rozwoju. Powodem tego było rosnące zagrożenie przestępczością finansową i koszty społeczno-ekonomiczne związane z tą formą przestępczości. Naturalną odpowiedzią na taki stan rzeczy jest tworzenie mechanizmów kontrolnych poprzez regulatory rynków. Studia magisterskie stworzone we współpracy z Citi są odpowiedzią akademicką na zapotrzebowanie rynku na wysokiej klasy specjalistów. Program zajęć został opracowany w oparciu o pięć komponentów.

Pierwszy z nich ma charakter wprowadzający do zagadnień ekonomii oraz finansów i prawa, realizowanych w pierwszym semestrze. Drugi z zajęciami kierunkowymi obejmuje zagadnienia rozszerzające tematykę pierwszego semestru, a także zagadnienia podstawowe z zakresu monitoringu zgodności i przeciwdziałania przestępstwom. Trzeci moduł to zajęcia o charakterze specjalistycznym, który realizowany jest w trybie wieczorowym w trakcie semestrów trzeciego i czwartego. Przedostatni moduł to ośmiotygodniowa praktyka zawodowa, której realizacja zalecana jest w semestrze trzecim i czwartym. Ostatni komponent to praca dyplomowa.

Istotą kierunku jest prowadzenie części zajęć przez praktyków biznesu z zespołów z obszaru compliance, anti money laundering, know your client. Dodatkowym atutem jest możliwość podjęcia pełnopłatnych praktyk w perspektywicznym zawodzie.

WIEDZA, UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJE SPOŁECZNE

W trakcie studiów uzyskujesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne m.in. z zakresu:

 • Analizy ryzyka w zakresie zgodności z przepisami, przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym
 • Porad dotyczących interpretacji ryzyka
 • Zarządzania przetworzonymi informacjami do celów oceny ryzyka
 • Kluczowej wiedzy i umiejętności analitycznej w zakresie zgodności, przeciwdziałania praniu pieniędzy i przestępstwom finansowym
 • Wiedzy potrzebnej do budowania mechanizmów skutecznego zapobiegania przestępstwom finansowym i zarządzania nimi
 • Znajomości międzynarodowego prawodawstwa i wytycznych Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych i Zjednoczonego Królestwa (Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej)
Perspektywy zatrudnienia

Po ukończeniu programu Master in Financial Crime Prevention prowadzonego w języku angielskim możesz pracować w:

 • Bankach
 • Międzynarodowych instytucjach finansowych
 • Spółkach giełdowych
 • Firmach ubezpieczeniowych
 • Instytucjach regulacyjnych rynku sektora publicznego

 

Przykłady zawodów, do których absolwent programu będzie dobrze przygotowany:

 • Urzędnik ds. zgodności
 • Urzędnik ds. zarządzania ryzykiem i kontrolą
 • Specjalista KYC (Know Your Customer)
 • Ekspert ds. monitorowania AML
 • Analityk monitorowania transakcji AML
Struktura programu
Courses

General Courses:

 • Introduction to Financial Markets
 • Introduction to Excel and SQL
 • Advanced Macroeconomics
 • Commercial Law
 • Microeconomics
 • Introduction to Banking
 • Tax Planning

Core Courses:

 • Compliance
 • Introduction into Finance and Accounting
 • Introduction into Reuters, Bloomberg and Other Databases
 • Communications and Negotiations
 • Advanced SQL and VBA
 • Introduction to AML and Compliance in Banking
 • Financial Crime Prevention
 • Modern Banking System
 • Development of Project Management Skills
 • Psychology of Financial Markets
 • Financial Products
 • Application of Statistics and Econometrics in R

 

 • Information Security and Cyber Security
 • Structure Framework for Investigations
 • Banking Law
 • Modern Tax Strategy
 • Ethical Issues in Finance and Accounting
 • Risk and Control
 • Financial Intelligence Challenge
 • Corporate Clients Monitoring

Elective Courses

 • Financial Scandals History
 • Preparation to ACAMS
 • Advanced AML and Compliance Risk Management
 • Dynamically Evolving Regulatory Landscape
 • Advanced AML
 • Foreign Correspondent Banking
 • Retail Clients Monitoring
 • Advanced KYC and Name Screening
 • Identity Matching
 • The Power of KYC
ALKSchool
Class Schedule
 • Full-time programs

Classes take place from Monday to Friday in the morning and in the afternoon.

Społeczność
Lider kierunku
dr Błażej Podgórski

Wykładowca Akademii Leona Koźmińskiego, opiekun naukowy programu. Jego zainteresowania badawczo - naukowe skupiają się na trzech obszarach: rynku kapitałowym, ocenie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz wykorzystaniu narzędzi informatycznych w analizie finansowej. Jest autorem i współautorem wielu artykułów dotyczących tych zagadnień oraz jednej pozycji książkowej.

Rekrutacja
Zasady naboru

Prosimy o kontakt za pośrednictwem maila: admission@kozminski.edu.pl lub telefonicznie: 22 519 22 69 w godzinach pracy 8:30 – 16:00 (poniedziałek - piątek). Istnieje możliwość umówienia się z nami indywidualnie rezerwując termin pod linkiem. Nabór odbywa się na podstawie dwóch składowych: średniej arytmetycznej z poprzednich studiów oraz wyników testu wstępnego (online). Maksymalna liczba punktów, które można otrzymać to 100. Z testu oraz za średnią można otrzymać po 50 punktów. Kandydaci, którzy łącznie otrzymali co najmniej 60 punktów zostaną zakwalifikowani do programu.  

Test Kwalifikacyjny

Test kwalifikacyjny przewidziany jest na 40 minut i ma na celu sprawdzenie wykształcenia kandydata, umiejętności analitycznego i logicznego myślenia, jak również posiadanie podstawowej wiedzy w danej dziedzinie, odpowiadającej wiedzy, jaką powinni posiadać absolwenci studiów licencjackich związanych z biznesem. Test składa się z 25 pytań zamkniętych - 10 pytań ilościowych, 10 dotyczących wiedzy ogólnej i aktualnej sytuacji na świecie oraz 5 pytań dotyczących wiedzy specjalistycznej z zakresu biznesu.

Wymagane dokumenty

Przy rejestracji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne należy złożyć następujące dokumenty:   

 • kserokopię dyplomu licencjackiego oraz suplement (suplement do dyplomu wydawany jest od 2005 roku) - oryginał do wglądu;

 • 1 zdjęcie (jak do dowodu osobistego);

 • dowód osobisty do wglądu;

 • CV w języku angielskim;

 • potwierdzenie  dokonania opłaty rekrutacyjnej (opłata bezzwrotna);

 • formularz zgłoszeniowy - wypełniony online, wydrukowany i podpisany;

 • certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego, np. FCE, CAE, CPE, BEC, CEIBT, wydany przez University of Cambridge; IELTS (>=6.0 punktu); TOEFL IBT (>=87 punktów); TOEIC (przynajmniej 700 punktów); LCCI (English for Bussines - poziom 2, 3, 4); London Test of English certificates (PEARSON) - poziom 3, 4, 5. Z konieczności dostarczenia certyfikatu językowego są zwolnieni kandydaci, którzy ukończyli studia w języku angielskim lub na egzaminie maturalnym z języka angielskiego otrzymali na poziomie rozszerzonym co najmniej 80 punktów lub na poziomie podstawowym 95 punktów.  Lista dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego   

Wszystkie dokumenty rekrutacyjne wydane w innych językach niż polski czy angielski muszą być przetłumaczone na j. polski lub angielski. 

Etapy rekrutacji
1
Rejestracja

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, który dostępny jest na stronie internetowej uczelni.   

 

2
Opłata rekrutacyjna

Opłatę rekrutacyjną należy uiścić na konto uczelni lub skorzystać z funkcji płatności.pl podczas wypełniania formularza zgłoszeniowego.

3
Złożenie dokumentów

Wymagane dokumenty należy złożyć w Biurze Rekrutacji ALK (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

4
Egzamin wstępny

Po złożeniu dokumentów kandydat może przystąpić do testu wstępnego online.

5
Decyzja

Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów i uzyskaniu wymaganej liczby punktów Komisja Rekrutacyjna wydaje decyzję o przyjęciu na studia.

6
Podpisanie umowy

Po otrzymaniu decyzji o przyjęciu następuje podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia.

Dodatkowe informacje

W przypadku wiz, zakwaterowania i innych codziennych problemów prosimy o kontakt z naszym Students Support and Service Center: studentsupport@kozminski.edu.pl

Opłaty
Master in Financial Crime Prevention - Opłaty
I rok II rok
Płatność za semestr 12 500 zł 13 150 zł
Płatność za semestr w 5 ratach 5 x 2 520 zł 5 x 2 650 zł
Opłata rekrutacyjna: 100 zł

Nr rachunku bankowego, na jaki należy dokonywać wpłat:   PEKAO S.A. II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637  SWIFT Code: PKOPPLPW  IBAN: PL 

Dostępne stypendia
Benefits of studying at Kozminski University