czas trwania: 01.09.2016 – 30.06.2018

budżet: 928 847,00 PLN

Wybór grupy docelowej jest efektem przeprowadzonych analiz. Ich wyniki wskazują, że ten kierunek, ze względu na potrzeby, oczekiwania i bariery studentów Prawa, wymaga szczególnego wsparcia oferowanego w ramach Projektu. Studenci i absolwenci Prawa ALK wskazują na zbyt mało zajęć praktycznych lub też ich niekompleksowość w kontekście wykonywanej później pracy oraz niewystarczający kontakt z rynkiem pracy (min. 70% wskazań). Potwierdzają to także wyniki ogólnopolskich badań przeprowadzonych z pracodawcami, według których na rynku brakuje przede wszystkim pracowników mających umiejętności zawodowe powiązane z umiejętnościami ogólnymi.

Projekt ma na celu wzrost kompetencji zawodowych, komunikacyjnych i analitycznych – oczekiwanych przez pracodawców - u 60 studentów na kierunku Prawa Akademii Leona Koźmińskiego.W efekcie zrealizowanych działań – warsztatów i szkoleń certyfikowanych, wizyt studyjnych oraz pracy w zespołach projektowych: - 60 osób podniesie kompetencje oczekiwane przez pracodawców, - minimum 24 osoby będą kontynuowały kształcenie lub podejmie zatrudnienie w ciągu 6 miesięcy. od zakończenia edukacji, - u 60 osób nastąpi wzrost świadomości w zakresie posiadanych kompetencji.

Kompleksowość przewidzianego wsparcia opiera się na paru, uzupełniających się, filarach. Logika działań związana jest z poszerzaniem obszarów wsparcia.
Początkowa praca indywidualna i określenie bilansu kompetencji pozwala uczestnikom na zaangażowanie się w proponowanie działania, a beneficjentowi na orientację w szczegółowych potrzebach i motywacjach uczestników projektu oraz sprofilowanie ścieżki wsparcia w projekcie. Następnie praca w grupie osób w podobnej sytuacji zawodowej (warsztaty kompetencyjne oraz praca projektowa) buduje wiarę we własne siły i motywację do działania, by wyjść "na zewnątrz" z tymi kompetencjami i porównać z określonymi wymaganiami (szkolenia certyfikowane) oraz doświadczeniami i rozwiązaniami zagranicznymi (wizyty studyjne). Na zakończenie - ponownie przeprowadzony bilans kompetencji pozwoli na określenie zmiany i ustalenie profilu kompetencyjnego w wyniku uczestnictwa w projekcie wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego

Strona www projektu

Powrót