czas trwania: 01.08.2017 - 31.10.2018

budżet: 280 989,00 PLN

Grupę docelową projektu  stanowią instytucje tworzące sieć współpracy, działające w zbliżonym obszarze tematycznym, tj. wdrażanie projektów w ramach EFS – Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, The Swedish ESF-council-SESF oraz Akademia Leona Koźmińskiego. Celem sieci jest wymiana doświadczeń, informacji, wzajemne uczenie się, aby podnieść poziom świadczonych usług, zadowolenia beneficjentów i rozwinąć systemy zarządcze instytucji.
Wsparciem obejmiemy pracowników MJWPU – od referenta po dyrektora - ze szczególnym uwzględnieniem osób mających bezpośredni kontakt z beneficjentami – wdrażanie, szkolenia, kontrola, ocena formalna i merytoryczna.

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności instytucjonalnej MJWPU i jej pracowników we współpracy z partnerem ponadnarodowym oraz przy udziale partnera krajowego, przez:
- transfer, adaptację oraz wdrożenie i upowszechnienie nowego rozwiązania – modelu „IN PLUS”,
- opracowanie zestawu procedur działania i rekomendacji dla instytucji wdrażających projekty unijne,
- realizację programu szkoleniowo-rozwojowego pracowników tychże instytucji wraz z narzędziami umożliwiającym zdefiniowanie potrzeb.
Potencjał partnera zagranicznego, jego doświadczenie we wdrażaniu projektów EFS w Szwecji z uwzględnieniem kluczowych dla wzajemnych kontaktów instytucji z beneficjentami zasad: otwartości, wzajemnego uczenia się, słuchania i dialogu, pozwalają na osiągnięcie produktów i rezultatów o lepszej jakości i większym zasięgu.

Kompleksowość wsparcia opiera się na paru, uzupełniających się, filarach. Logika działań związana jest z poszerzaniem obszarów wsparcia i składa się z następujących etapów:
1. Audyt instytucjonalny pozwala określić szczegółowe potrzeby rozwojowe pracowników i instytucji oraz zdefiniować zakres produktu współpracy ponadnarodowej z uwzględnieniem realiów krajowych.
2. Program Rozwoju Pracowników przewiduje realizację szkoleń rozwojowych, pracę zespołów problemowych (rozwiązanie realnego problemu instytucjonalnego) oraz konsultacje prac zespołów z opiekunami
3. Program Rozwojowy MJWPU zakłada realizację wizyty studyjnej w SESF, a następnie wdrożenie zmian w organizacji i wypracowanie produktu współpracy ponadnarodowej - modelu "In PLUS".


Strona www projektu - http://bip.mazowia.eu/lider-zmiany/

Powrót