czas trwania: 03.03.2014 - 31.05.2016

budżet projektu: 1 160 105,94 PLN
(Finansowanie z FSS: 1 044 094,82 PLN,
wkład własny Akademii: 116 011,12 PLN)

Projekt realizowany jest w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego (FSS) współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Instytucją Pośredniczącą jest Fundacja Rozwoju Systemów Edukacji. 

Akademia Leona Koźmińskiego zawdzięcza swoją wysoką pozycję w rankingach dzięki procesowi stałego monitorowania standardów i jakości nauczania oraz oferowania studentom innowacyjnych kierunków kształcenia. Taka była też idea specjalności „Zarządzanie w środowisku wirtualnym”. To studia II stopnia, na których do 31.05.2016 kształcić się będzie 40 osób.

Realizacja projektu w sposób znaczący podniesie konkurencyjność Uczelni także dzięki rozwojowi wewnętrznego systemu jakości. Kadra Akademii uczestniczyć będzie w wizycie studyjnej w jednej z wiodących uczelni norweskich. Takie wyjazdy stwarzają możliwość obserwacji, wymiany doświadczeń, wzajemnej inspiracji, a w wymiarze pragmatycznym przenoszenia na grunt Uczelni zaobserwowanych innowacyjnych rozwiązań i weryfikacji własnych standardów pracy.

Efekty realizacji projektu będą miały charakter trwały i zasięg znacznie wykraczający poza sumę 40 studentów będących beneficjantami bezpośrednimi. W ramach projektu zostanie bowiem wydana publikacja dotycząca zagadnień związanych z zarządzaniem w wirtualnym środowisku oraz zorganizowana konferencja podsumowująca o charakterze networkingowym dla podmiotów działających w tej dziedzinie.

Strona www projektu

Powrót