Zespół Akademii Leona Koźmińskiego ma w swoim gronie specjalistów od ewaluacji projektów realizowanych przez jednostki państwowe z różnorodnych źródeł finansowania. Proces dostosowania polskiej legislacji do prawa Unii Europejskiej oraz akcesja w 2004 roku wymusiły na rodzimych instytucjach osadzanie projektów i działań w specyficznych ramach przygotowawczych i w sprawozdawczości. Wśród przedsięwzięć pilotowanych przez ewaulatorów ALK w ostatniej dekadzie, znalazły się zadania zamawiane między innymi przez Ministerstwa, Urzędy Wojewódzkie, Biura Rozwoju Regionalnego czy Biura Programów Operacyjnych. Osadzanie działań rozwojowych w ramach, określanych przez Unię Europejską, prawo polskie i po prostu dobre praktyki, odbywało się dzięki pośrednictwu ALK w wielu dziedzinach: przyspieszało implementację strategii transportowych, inwestycje infrastrukturalne, wprowadzanie systemu ratownictwa, czy skuteczność systemów zarządzania w poszczególnych instytucjach.

Ocenie podlegały zarówno modele teoretyczne, jak i praktyczne sposoby planowania, wdrażania i opisu. Badano różne odmiany potencjału społecznego i ryzyka, oceniano wielopoziomowe i trudne dla precyzyjnego opisu relacje.

Badaniami ewaluacyjnymi realizowanymi przez uczelnię w ostatnim dziesięcioleciu były:

„Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie”,

„Ocena instytucjonalnego i organizacyjnego przygotowania beneficjenta - opracowania i wdrażania projektu systemowego Budowa i wyposażenie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego”,

„Ocena stopnia przygotowania beneficjentów projektów kluczowych VII Osi Priorytetowej PO IG - realizacji projektów i absorpcji środków”,

„Adaptacja metodologii pomiaru efektu netto interwencji publicznych - potrzeb sektora infrastruktury transportowej”,

„Ocena systemu zarządzania PO KL na poziomie regionalnym (woj.świętokrzyskie)”,

„Ewaluacja ZPORR w Województwie Mazowieckim”.

Działania Akademii Leona Koźmińskiego związane z ewaluacją projektów mają na celu ustalenie procedur dobrego zarządzania społecznego
i wypracowanie struktur adekwatnych dla zadań stawianych przez misję
i wartości Polski jako jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej.

Powrót