czas trwania: 1 maja 2019 – 31 stycznia 2023

budżet: 11 787 757,38 PLN

Nasz projekt adresujemy do studentów, kadry dydaktycznej oraz kierowniczej i administracyjnej ALK - w sumie 988 osób.

Celem głównym projektu jest doskonalenie jakości kształcenia i poprawa zarządzania ALK w odpowiedzi na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego przez:
- włączenie przedmiotu INDUSTRY 4.0 do programu kształcenia - Zarządzania w wirtualnym środowisku, II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;
- włączenie bazy BLOOMBERG do programu kształcenia Finansów i Rachunkowości, I i II stopień studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w języku polskim;
- modyfikację programu studiów na Finansach i Rachunkowości oraz Zarządzaniu, I i II stopień  studiów prowadzonych w języku polskim, w zakresie wykorzystania metody blended learning;
- realizację programów stażowych dla studentów Administracji, I stopień, studia stacjonarne;
- wykorzystanie informacji z rynku pracy do projektowania treści kształcenia;
- działania doskonalące kompetencje dydaktyczne kadry, w tym w międzynarodowym środowisku akademickim;
- działania podnoszące kompetencje zarządcze kadry kierowniczej i administracyjnej, audyt pracowniczy;
- rozwój narzędzi informatycznych – wdrożenie systemu ERP, doskonalenie istniejących rozwiązań.

Najważniejsze rezultaty:
- 666 osób podniesie kompetencje
- 27 pracowników podniesie kompetencje dydaktyczne
- 110 pracowników podniesie kompetencje zarządcze
- ALK wdroży system ERP i udoskonali istniejące rozwiązania w obszarze IT.

Trwałość i wpływ rezultatów projektu związana jest z:
- kompleksowym przygotowaniem i realizacją projektu obejmującego rozwój Uczelni, co wpłynie na implementację Strategii rozwoju ALK
- doskonaleniem oferty kształcenia ALK w odpowiedzi na założenia polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce i Strategii rozwoju ALK
- zwiększeniem zaangażowania pracodawców i praktyków w kształcenie w ALK i kontynuacja współpracy z nimi po projekcie
- przygotowaniem kadry do prowadzenia wysokiej jakości kształcenia oraz realizacji dydaktyki
- rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem produktów wypracowanych w trakcie projektu w działalności edukacyjnej Uczelni (z wypracowanych rozwiązań np. sylabusy, zakupiona literatura, kursy e-learningowe, bazy danych - korzystają nie tylko uczestnicy projektu)
- włączeniem rozwiązań wypracowanych w ramach działań adresowanych do kadry dydaktycznej  oraz kadry administracyjnej w system rozwoju kadry (kultura dzielenia się wiedzą)
- wykorzystaniem zdobytych przez kadrę dydaktyczną kompetencji w ramach prowadzonych zajęć ze studentami
- wdrożeniem w ALK innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych będących efektem wyjazdów zagranicznych
- utrzymaniem wdrożonych systemów informatycznych i dalszy ich rozwój
- wzrostem świadomości w zakresie równości szans i niedyskryminacji.

Strona www projektu

Powrót