Masz na staż - o projekcie

Projekt „MASZ NA STAŻ! BIS” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w okresie od 1 października 2017 roku do 30 września 2019 roku.


Jego głównym celem jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u 54 studentów Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Finanse i Rachunkowość. Cel główny realizowany będzie poprzez realizację wysokiej jakości krajowych programów stażowych.


Projekt adresowany jest do studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia i zakłada realizację 54 staży krajowych, które będą trwały średnio 2 miesiące i obejmowały 240 h wykonywanych zadań stażowych. Zakres stażu będzie partycypacyjnie opracowywany przez przedstawiciela ALK, stażystę oraz pracodawcę, co zagwarantuje skorelowanie programu stażu z efektami kształcenia i oczekiwaniami uczestników procesu stażowego.  Powyższe działania zapewnią podniesienie u uczestników projektu kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i gospodarki.

Kompleksowość przewidzianego wsparcia opiera się na paru uzupełniających się filarach. Logika działań związana jest z poszerzaniem obszarów wsparcia. Działania prowadzone w ramach procesu rekrutacji uczestników i pracodawców pozwolą na zaangażowanie się w proponowanie działania każdej ze stron, a ALK na orientację w szczegółowych potrzebach i motywacjach poszczególnych uczestników oraz sprofilowanie ścieżki wsparcia w projekcie.

Następnie partycypacyjne opracowanie programu stażu zdefiniuje szczegółowy zakres jego realizacji. Realizacja stażu zbuduje wiarę we własne siły, motywację do działania, stworzy możliwość rozwijania określonych kompetencji i porównania z oczekiwaniami rynku pracy. Na zakończenie - przeprowadzone badanie kompetencji pozwoli na określenie zmiany i opracowanie indywidualnego raportu wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego.

Powyższe działania zostaną zrealizowane w trakcie lat akademickich 2017/2018 i 2018/2019.

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 336 259,96 zł.