Masz na staż - o projekcie

 

PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY I ZAKOŃCZONY


Projekt „MASZ NA STAŻ!” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet III „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym” w okresie od 1 marca 2017 roku do 28 lutego 2019 roku.

Jego głównym celem jest wzrost kompetencji oczekiwanych przez pracodawców u 75 studentów Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Zarządzanie. Cel główny realizowany będzie poprzez realizację wysokiej jakości programów stażowych krajowych i zagranicznych.


Projekt adresowany jest do studentów kierunku Zarządzanie I/II roku II stopnia studiów stacjonarnych i zakłada realizację 75 staży, które będą trwały średnio 2 miesiące i obejmowały 240 h wykonywanych zadań stażowych. 

Zakres stażu będzie partycypacyjnie opracowywany przez przedstawiciela ALK, stażystę oraz pracodawcę, co zagwarantuje skorelowanie programu stażu z efektami kształcenia i oczekiwaniami uczestników procesu stażowego.  

Powyższe działania zapewnią podniesienie u uczestników projektu kompetencji odpowiadających potrzebom rynku pracy i gospodarki.
 
Kompleksowość przewidzianego wsparcia opiera się na paru uzupełniających się filarach. Logika działań związana jest z poszerzaniem obszarów wsparcia. Działania prowadzone w ramach procesu rekrutacji uczestników i pracodawców pozwolą na zaangażowanie się w proponowanie działania każdej ze stron, a ALK na orientację w szczegółowych potrzebach i motywacjach poszczególnych uczestników oraz sprofilowanie ścieżki wsparcia w projekcie.
Następnie partycypacyjne opracowanie programu stażu zdefiniuje szczegółowy zakres jego realizacji. Realizacja stażu - krajowego bądź zagranicznego - zbuduje wiarę we własne siły, motywację do działania, stworzy możliwość rozwijania określonych kompetencji i porównania z oczekiwaniami rynku pracy, w tym z doświadczeniami i rozwiązaniami zagranicznymi. Na zakończenie - przeprowadzone badanie kompetencji pozwoli na określenie zmiany i opracowanie indywidualnego raportu wraz z rekomendacjami dot. dalszego rozwoju zawodowego.

Powyższe działania zostaną zrealizowane w trakcie lat akademickich 2016/2017, 2017/2018 i 2018/2019.


Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej wynosi 694 677,61 zł