ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników  

Zadania

Diagnoza i analiza problemu (I Etap: przygotowanie) – IV-IX 2013

  • Badanie 1 - ma na celu określenie metod i instrumentów zarządzania wiekiem stosowanych przez MŚP i uwarunkowań ich wyboru i stosowania
  • Badanie 2 – przeprowadzone na potrzeby ustalenia zakresu i pytań do kwestionariusza oraz budowy interfejsu narzędzia diagnostycznego przyjaznego dla osób pracujących 50+ oraz stworzenie na ich podstawie kwestionariusza. 
  • Badanie 3 - dotyczyć będzie rozpoznania i analizy możliwości ścieżki rozwoju zawodowego i ustalenia zasobu danych.


Opracowanie wstępnej wersji produktów finalnych (I Etap: przygotowanie) – VIII-XI 2013

W oparciu o wyniki badań powstaną wstępne wersje produktów. Omówione zostaną podczas 3 spotkań z przedstawicielami grup Użytkowników i Odbiorców. Wynikiem spotkań będzie przygotowanie ekspertyzy zawierającej uwagi oraz opinie grup docelowych w celu jak najlepszego dostosowania produktów finalnych do ich potrzeb.

Opracowanie strategii wdrażania projektu (I Etap: przygotowanie) – X-XI 2013

Opracowanie strategii nastąpi na podstawie wszystkich badań przeprowadzonych we wcześniejszym etapie oraz na podstawie dostępnych dokumentów udostępnionych przez Partnerów powiązanych z powstałymi produktami.

Testowanie produktów (II Etap: wdrożenie) – II-VII 2014

I produkt zostanie przetestowany w formie 3 spotkań konsultacyjnych dla kadry zarządzającej (KZ) MŚP, każde po 20 os. Spotkania umożliwią sprawdzenie i ocenę poradnika oraz filmu przez pracodawców oraz zidentyfikowanie potencjalnych elementów wymagających korekty i/lub uzupełnienia. Opracowany Produkt testowany będzie przez 5 miesięcy na 60 os. 50+ pracujących w MŚP i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy.

Równolegle z pracami nad udoskonalaniem narzędzia, prowadzone będą szkolenia, których przedmiot uzależniony będzie od wyników testów wypełnionych przez badanych, tak aby możliwe było dostarczenie im najważniejszych kompetencji, umożliwiających dalszy rozwój. Stworzone zostaną na tej podstawie programy szkoleń. Produkt będzie testowany przez 8 m-cy.

III Produkt zostanie przetestowany przez 16 os. 50+ pracujących w MŚP i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy w Centrum Przedsiębiorczości. 16 osobom 50+ zostanie udostępniona aplikacja celem wprowadzenia przez te osoby danych dotyczących planowanych przedsięwzięć biznesowych oraz uzyskania indywidualnych ścieżek działań, a następnie zebraniu ich opinii na temat adekwatności proponowanych rozwiązań do potrzeb osób 50+ planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej. Produkt będzie testowany miesiąc. 

Analiza rzeczywistych efektów testowania produktów oraz opracowanie ostatecznej ich wersji – IX 2014-IV 2015

Upowszechnianie i włączenie do głównego nurtu polityki (II Etap: wdrożenie) – I 2015-V 2015

  • Konferencja dla interesariuszy projektu upowszechniająca wypracowane produkty
  • Opracowanie raportu końcowego z projektu
  • Zorganizowanie kampanii społecznej dotyczącej przedłużenia aktywności zawodowej osób po 50 roku życia.
  • Wydanie publikacji z zakresu aktywizacji zawodowej K, w której zawarte będą informacje m.in. z zakresu prawa pracy, kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych, promocji równych szans na rynku pracy.
  • Przygotowanie oraz emisja spotów telewizyjnych.