ACTIV 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników  

O projekcie 

Akademia Leona Koźmińskiego wychodząc naprzeciw potrzebom osób 50+ z dniem 1 kwietnia 2013 roku rozpoczęła realizację innowacyjnego projektu Activ50+- instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników, w ramach Priorytetu VIII – Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 – Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.1 – Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Liderem projektu: Activ 50+ - instrumenty wspierające aktywność zawodową pracowników jest Miasto Stołeczne Warszawa, a drugim oprócz Akademii Partnerem jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce.

Okres realizacji projektu: 01.04.2013-30.06.2015

Budżet projektu: 1 996 250,00 zł

Budżet Akademii ALK: 463 723,92 zł

Cele 

Celem głównym projektu jest wypracowanie nowatorskich rozwiązań w zakresie możliwości utrzymania zatrudnienia pracujących osób po 50 roku życia.

Celami szczegółowymi są:

  • wypracowanie Poradnika oraz filmu w konsultacji z 60 os. kadry zarządzającej z zakresu zarządzania wiekiem w MŚP
  • wzrost świadomości dotyczącej własnych kompetencji zawodowych wśród 60 os. 50+ pracujących w MŚP
  • wzrost wiedzy na temat założenia działalności gospodarczej wśród 16 os. (odbiorców).

Produkty finalne 

W wyniku realizacji projektu powstaną trzy innowacyjne produkty:

  • PORADNIK POLITYKI ZARZĄDZANIA WIEKIEM W MŚP - (za przygotowanie produktu odpowiedzialna jest Akademia Rozwoju Filantropii) wraz filmem promującym zarządzanie wiekiem i równość szans ze względu na wiek, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kobiet
  • NARZĘDZIE DIAGNOZUJĄCE KOMPETENCJE ZAWODOWE OSÓB PRACUJĄCYCH 50+ w MŚP - (za opracowanie tego produktu odpowiedzialna jest Akademii Leona Koźmińskiego) służące diagnozowaniu luk w kompetencjach zawodowych pracowników względem wymogów stawianych na zajmowanych przez nich stanowiskach pracy
  • NAWIGATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - (za przygotowanie tego produktu odpowiedzialne będzie Miasto Stołeczne) – narzędzie krok po kroku będzie wskazywało jakie czynności musi podjąć osoba 50+, aby rozpocząć swoją działalność gospodarczą. Aplikacja podpowie gdzie może uzyskać dodatkowe pomoc (doradczą, finansową, szkoleniową).

Innowacyjność proponowanych rozwiązań 

Innowacyjnością proponowanych w ramach projektu rozwiązań jest wypracowanie narzędzi, które przyczynią się do wydłużenia aktywności zawodowej osób pracujących po 50 roku życia w województwie mazowieckim oraz pomoc przy podnoszeniu ich konkurencyjności na rynku pracy.

Innowacyjność pierwszego produktu finalnego przejawia się w tym, że obecnie brakuje użytecznych publikacji, które kompleksowo, od strony praktycznej podchodziłyby do zarządzania wiekiem w szczególności do pracowników 50+, a ponadto byłyby skonsultowane z pracodawcami i uwzględniały ideę równości szans.

Innowacyjność drugiego produktu finalnego polega na zastosowaniu e-testów psychometrycznych i kompetencyjnych dla pracujących os. 50+, umożliwiających poprzez krzyżową analizę udzielanych odpowiedzi, ułożenie konkretnego planu dalszego rozwoju dwubiegunowo: szkolenia zawodowe (wiedza i umiejętności) vs. szkolenia "miękkie”, związane np. z redukcją stresu, radzeniem sobie z wypaleniem zawodowym.

Innowacyjność trzeciego rozwiązania polega na kompleksowym, prostym i przystępnym sposobie uzyskania wsparcia nt. prowadzenia działalności gospodarczej w szczególności wstępnej weryfikacji biznes planu oraz możliwości samorozwoju.