Wesprzyj Fundację Rozwoju
Strona główna
Studia doktoranckie Warszawa, studia doktoranckie prawo, seminarium doktorskie - szkoła doktorska

Prawnicze Seminarium doktorskie

Poziom
Seminarium doktorskie
Czas trwania
1-5 lat
Język
PL
Tryb
Tryb niestacjonarny

O programie

Cel programu

Celem Prawniczego Seminarium Doktorskiego w Akademii Leona Koźmińskiego jest wyposażenie uczestników, przygotowujących rozprawy doktorskie w zakresie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, w wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne konieczne do podjęcia i prowadzenia badań naukowych, prezentowania ich wyników w formie poprawnych metodologicznie i warsztatowo publikacji artykułowych i monograficznych, a także poprzez ustne wystąpienia na konferencjach, seminariach, debatach i innych spotkaniach naukowych.

Osiągnięcie tych celów jest możliwe dzięki oparciu kształcenia na dwóch założeniach: dywersyfikacji form partycypacji uczestników w kursie, a także odpowiednim zestawieniu różnorodnych treści oraz efektów uczenia się.

Pierwsze z założeń jest realizowane poprzez możliwość udziału w dwóch obligatoryjnych blokach zajęć. Podstawowy charakter mają obowiązkowe, indywidualne spotkania z opiekunem naukowym, umożliwiające bezpośrednie i zindywidualizowane dookreślenie celów i założeń badawczych, określenie etapów realizacji prac oraz sprawowanie stałej pieczy nad postępami. Drugi z obligatoryjnych bloków stanowią interaktywne zajęcia zespołowe odbywające się w formie zjazdów. Udział w tych zajęciach umożliwia rozwijanie warsztatu badawczego, w szczególności w zakresie metodologii badań, umiędzynarodowienia i interdyscyplinarności prac oraz komparatystyki prawniczej, jak również doskonalenie naukowego warsztatu pisarskiego.

Realizacja drugiego założenia następuje poprzez odpowiedni wybór treści programowych. W toku wykładów, seminariów i warsztatów odbywających się w ramach interaktywnych zajęć zespołowych, jak również konsultacji indywidualnych podejmowane są szczegółowe zagadnienia związane z:

 • metodologią pracy naukowej prawnika, w szczególności w zakresie formułowania celu, problemów, hipotez i pytań badawczych, wykorzystania metod, technik i narzędzi badawczych, a także problematyką etosu i zasad deontologicznych
 • naukowym warsztatem pisarskim
 • organizacją i realizacją prac badawczych, z uwzględnieniem procedury uzyskania stopnia naukowego doktora nauk prawnych, problematyką ochrony własności intelektualnej, etyki w nauce oraz prawa autorskiego w pracy naukowej
 • umiędzynarodowieniem i interdyscyplinarnością badań, z uwzględnieniem elementów komparatystyki prawniczej oraz multicentryczności źródeł prawa
 • ekonomiczną analizą prawa

Adresaci

Do udziału w Prawniczym Seminarium Doktorskim zapraszamy osoby posiadające tytuł zawodowy magistra prawa lub inny równorzędny dyplom. Zapraszamy także osoby posiadające tytuł zawodowy magistra lub inny równorzędny dyplom w dyscyplinie innej niż prawo o ile ich praca zawodowa wiąże się z praktyką prawniczą i czują się na siłach spełnić dodatkowe wymagania związane ze złożeniem egzaminów uzupełniających.

Kierownik Prawniczego Seminarium Doktorskiego

prof. ALK dr hab. Robert Zieliński

Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor ALK w Katedrze Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, doradca podatkowy (nr 14032). Wieloletni pracownik badawczo-dydaktyczny w ALK. Specjalizuje się w prawie finansowym i prawie podatkowym.

Tutor Programu Prawo Plus w ALK, pełnomocnik Rektora ALK ds. studenckich praktyk zawodowych na kierunku prawo (w latach 2012-2020), członek i sekretarz Rady ds. Jakości, członek Kolegium Redakcyjnego czasopisma „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” oraz stały recenzent w czasopiśmie „Kwartalnik Prawa Podatkowego”.

Jest ponadto członkiem Międzynarodowego Centrum Badań Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego oraz European Association of Tax Law Professors (EATLP).

Uczestnik wyjazdów badawczych do European University Institute, International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD) oraz University of Barcelona. Główny wykonawca w projekcie Narodowego Centrum Nauki: „Potrzeba nowego modelu systemu opodatkowania dochodów w Polsce”.

Laureat nagrody „Złoty Laur Uczelni Koźmińskiego” za wybitne osiągnięcia i nagród Rektora ALK za prace badawcze oraz za zaangażowanie w pracę na rzecz ALK. Autor publikacji z zakresu prawa finansowego i podatkowego.

Atuty programu

Realizowane w Kolegium Prawa badania, w tym prowadzone w ramach prac nad doktoratami, obejmują bardzo szerokie spektrum zagadnień m.in. z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego i Unii Europejskiej, prawa handlowego, prawa i postępowania cywilnego, prawa prywatnego międzynarodowego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa karnego, postępowania karnego i kryminalistyki, prawa administracyjnego, postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego, prawa finansów publicznych, prawa podatkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, teorii i filozofii prawa oraz prawa własności intelektualnej, zaś w obronionych doktoratach dostrzec można wspólny komponent gospodarczy wynikający z prawnobiznesowego profilu ALK, stanowiący dodatkową wartość teoretyczno-praktyczną.

Uczestnicy Seminarium objęci są indywidualną opieką naukową w celu przygotowania własnych dysertacji, które stanowią pewien etap ich kariery zawodowej.

Program

Ramowy program seminarium

Semestr I

Zagadnienia wstępne

 • Procedura uzyskania stopnia naukowego doktora
 • Prawnicze badania podstawowe a prawnicze badania stosowane: aplikacyjne i rozwojowe 
 • Metodologia w naukach prawnych I 

 

Metodologia pracy naukowe prawnika

 • Metodologia w naukach prawnych II 
 • Wybór tematu, formułowanie celu, problemów, hipotez i pytań badawczych 

 

Praktyka prowadzenia pracy naukowej

 • Metody, techniki i narzędzia badawcze 
 • Ekonomiczna analiza prawa
 • Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej. Wprowadzenie
 • Dobre praktyki pisania pracy doktorskiej. Warsztat

 

Semestr II 

Źródła informacji

 • Zastosowanie krajowych prawniczych baz danych 
 • Prawa autorskie, etyka pracy naukowej, konflikty interesów
 • Przegląd międzynarodowych baz danych

 

Umiędzynarodowienie i interdyscyplinarność

 • Multicentryczność źródeł prawa 
 • Standardy publikacji naukowych w naukach prawnych
 • Komparatystyka prawnicza 

 

Kryteria oceny rozprawy doktorskiej

 • Doktorat jako oryginalne rozwiązanie problemu badawczego 
 • Kryteria oceny rozprawy doktorskiej: aspekty formalne i merytoryczne

 

Naukowe wystąpienia publiczne

 • Referat i autoreferat jako forma ustnej prezentacji problemu badawczego 
 • Wystąpienia publiczne. Warsztat
alk

Organizacja zajęć

W ramach pierwszych dwóch semestrów każdej edycji Seminarium uczestnicy biorą udział w:

 • interaktywnych zajęciach zespołowych, realizowanych zgodnie z programem. Zajęcia prowadzone są w języku polskim i odbywają się w formie zjazdów co najmniej 4 razy w semestrze w wymiarze nie niższym niż 28 jednostek zajęciowych trwających 45 minut w semestrze.

Interaktywne zajęcia zespołowe są poświęcone zagadnieniom metodologii nauk prawnych i dogmatyki prawa, warsztatowi pisarskiemu prawniczych rozpraw naukowych, a także kwestiom wykorzystania dorobku innych nauk w pracy naukowo-badawcze prawnika.

 • konsultacjach indywidualnych z opiekunem naukowym w wymiarze 4 godzin w semestrze.

Konsultacje indywidualne odbywają się podczas dyżurów wyznaczonych przez opiekuna naukowego lub w innych terminach uzgodnionych z uczestnikiem.

W kolejnych semestrach uczestnicy biorą udział w konsultacjach indywidualnych z opiekunem naukowym w wymiarze 4 godzin w semestrze.

Obszary badawcze i opiekunowie naukowi

W linku poniżej znajdą Państwo listę obszarów badawczych, z których mogą być przygotowywane rozprawy doktorskie, oraz listę ich opiekunów. Zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Zobacz, co o seminarium sądzą nasi doktoranci

dr Igor Amarowicz

W 2014 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w ALK. Praca doktorska pt. “Formy wykorzystania mienia komunalnego a działalność nadzorcza państwa” została przygotowana pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Wojciecha Góralczyka. Absolwent studiów prawniczych w ALK. Od 2009 roku pracuje w Kancelarii Sejmu na stanowisku sekretarza komisji sejmowej.
O napisaniu pracy doktorskiej zacząłem myśleć po  ukończeniu trzeciego roku studiów prawniczych, wtedy jeszcze na WSPiZ im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.  Ale wiadomym jest, że od rozmyślań młodego i niedoświadczonego człowieka do ich realizacji droga kręta i daleka. Na szczęście, na drugim roku studiów, wiedzę z zakresu prawa administracyjnego starał się wtłaczać do naszych studenckich głów Pan Profesor Wojciech Góralczyk. Po przeczytaniu mojej pracy magisterskiej Pan Profesor zaproponował mi pisanie doktoratu pod swoją opieką naukową, co ku mojej radości zbiegło się z otrzymaniem przez Akademię uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk prawnych. Tym samym, Pan Profesor przedłużył mój pobyt na ALK o kolejne cztery i pół roku, doprowadzając do tego, że gmach Akademii poznałem lepiej niż własną kieszeń  i poczułem się w nim jak w domu. Przy ulicy Jagiellońskiej 57/59 spędziłem w sumie prawie 10 lat. Okres doktoratu z perspektywy czasu wspominam jako niesamowitą przygodę.  O stresie związanym z samą obroną i egzaminami doktorskimi zapomniałem. Podczas moich zmagań doktorskich poznałem wiele wspaniałych osób, z którymi do  dziś staram się utrzymywać kontakt. Śledzę również ich dalsze awanse naukowe i publikacje. W pamięci szczególnie utkwiły mi zebrania naukowe połączonych katedr: Administracji i Prawa Administracyjnego oraz Prawa Administracyjnego i Publicznego Gospodarczego, podczas których młodzi adepci nauki spowiadali się przed gronem profesorskim i doktorskim ze swoich postępów badawczych. Swój pierwszy wygłoszony referat, nawiasem mówiąc fatalny, mam w głowie do dnia dzisiejszego, podobnie jak i próbną obronę doktoratu, która stanowiła swoisty poligon ćwiczebny przed publiczną obroną pracy doktorskiej. Jak mawiał Pan Profesor Góralczyk im więcej potu na poligonie tym mniej krwi na polu walki. W moim przypadku tego potu wylało się dość dużo.  Jestem przekonany, że stopień naukowy doktora otrzymałem również dzięki wsparciu całej społeczności Kolegium Prawa ALK, za co wszystkim pracownikom naukowym i administracyjnym raz jeszcze serdecznie dziękuję.

dr Wojciech Dmoch

W 2017 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w ALK z wyróżnieniem. Praca doktorska pt. „Rozliczanie w czasie kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych” została przygotowana pod opieka naukową prof. ALK dra hab. Artura Mudreckiego. Prowadzi indywidualną kancelarię doradcy podatkowego, adiunkt w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego.
Wieloletnia praktyka zawodowa doradcy podatkowego pozwoliła mi na zidentyfikowanie obszarów, w których istnieją rozbieżności dotyczące wykładni prawa podatkowego, nie tylko pomiędzy doktryną a orzecznictwem sądowo-administracyjnym, ale również w ramach samej doktryny. W związku z tym, uznałem, że rozbieżności te mogłyby stanowić podstawę do sformułowania własnych rozważań i przemyśleń, jednak na innym polu niż komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przygotowywałem i publikowałem cyklicznie od wielu lat. Moje rozważania nad doktoratem, jako najlepszą możliwością dokonania pogłębionej refleksji naukowej nad interesująca mnie kwestią z pewnością dalej byłyby tylko rozważaniami, gdyby nie rozmowa z Panią Profesor Alicją Pomorską, która zainspirowała mnie do podjęcia wyzwania jakim jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i jej obrona. Dzięki Pani Profesor zdecydowałem się na rozpoczęcie studiów doktoranckich w Akademii Leona Koźmińskiego i tak rozpoczęła się moja naukowa przygoda z uczelnią. Przygotowanie rozprawy doktorskiej wspominam jako ciekawe i nowe doświadczenie, bardzo odmienne od mojej dotychczasowej pracy zawodowej w obszarze prawa podatkowego. Studia doktoranckie w Akademii, a przede wszystkim opiekę nad moim doktoratem Pana Profesora ALK dra hab. Artura Mudreckiego, wspominam przede wszystkim jako poznanie warsztatu pracy naukowej, przygotowywania tez i ich obrony, korzystania i oceniania źródeł z perspektywy ich przydatności w pracy nad danym zagadnieniem. Sama obrona rozprawy doktorskiej, której obawiałem się jak każdego egzaminu, okazała się niezwykle ciekawą dyskusją naukową z recenzentami, podczas której mogłem nie tylko bronić własnych tez, ale poznać i przyjąć argumenty recenzentów. A moja naukowa przygoda z Akademią trwa do dzisiaj i stanowi źródło satysfakcji w nowej dla mnie sferze - nauczania.

dr Dariusz Hajdukiewicz

W 2018 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w ALK. Praca doktorska pt. „Naruszenie obowiązku informowania pacjenta jako przesłanka odpowiedzialności karnej lekarza” została przygotowana pod opieką naukową prof. dra hab. Leszka Kubickiego. Absolwent studiów prawniczych w ALK. Lekarz – specjalista chirurgii ogólnej, specjalista zdrowia publicznego. Wykładowca w Szkole Zdrowia Publicznego Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego, na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.
Konsultant medyczny współpracujący z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta.
Z Akademią Leona Koźmińskiego jestem związany od dwudziestu lat, a zatem jeszcze od czasów Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyłem tu podyplomowe studia MBA w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia. Wkrótce dowiedziałem się o utworzeniu w tej szkole Kolegium Prawa. Miałem już czterdzieści kilka lat i poczucie, że ten wiek nie sprzyja dalszemu kształceniu. Mimo to zdecydowałem się studiować kolejny (po medycynie i zarządzaniu) kierunek. Niewątpliwie wpływ na tę decyzję miało szereg okoliczności, przede wszystkim wspaniale grono wykładających tu autorytetów prawniczych (a pośród nich Profesorowie: Jolanta Jabłońska-Bonca, Leszek Kubicki, Wojciech Góralczyk, Maksymilian Pazdan, Tadeusz Wiśniewski, Dorota Safian, Monika Całkiewicz, Waldemar Hoff, Fryderyk Zoll i wielu innych wybitnych naukowców). Ważnym argumentem „za” była także wyjątkowo życzliwa atmosfera, jaką tworzyli pracownicy dziekanatu, zawsze pomocni i profesjonalni (Panie Ewa Wiśniewska i Małgosia Sokołowicz, a później także Pan Marek Obszański).  Pracę magisterską obroniłem w 2009 r., a następnie podjąłem naukę na Prawniczym Seminarium Doktorskim i w 2018 r. uzyskałem stopień doktora nauk prawnych. Z dumą podkreślam, że promotorem mojej rozprawy był Pan Profesor Leszek Kubicki. Wiedza, którą zdobywałem przez lata nauki na tej uczelni, ułatwiła mi podejmowanie ważnych, życiowych decyzji związanych z pracą zawodową. Po dziesięciu latach kierowania szpitalem powiatowym (w Makowie Mazowieckim) przyjąłem propozycję kierowania Biurem Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy. Moje kompetencje, będące w dużej mierze konsekwencją  kształcenia w ALK, pozwoliły mi pełnić funkcję dyrektora tego biura przez 8 lat, a w następnych latach kierować jeszcze Szpitalem Klinicznym im. Prof. W. Orłowskiego w Warszawie.  Planowania strategii rozwoju, organizowania pracy dużych zespołów osobowych, zarządzania szpitalem przez jakość, ale i kierowania nim w kryzysie, a także (co najważniejsze) prawa i szacunku do niego, nauczyłem się właśnie w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, której dziś jestem współpracownikiem. Od trzech lat prowadzę zajęcia z prawa medycznego dla studentów V roku. Sprawia mi wielką frajdę konstatacja, że przez lata chłonąłem tu wiedzę, a dziś mogę się nią dzielić z kolejnymi rocznikami ambitnych, młodych ludzi, którzy na swoją Alma Mater wybrali właśnie Akademię Leona Koźmińskiego.

logo
dr Żaneta Gwardzińska-Chowaniec

W 2018 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w ALK z wyróżnieniem. Praca doktorska pt. „Ochrona zabytków w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym" została przygotowana pod opieką naukową prof. ALK dra hab. Andrzeja Kabata. Absolwentka studiów prawniczych w ALK. Agent celny, wykładowca akademicki (adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie), członkini International Council of Museums (ICOM), sekcji prawnej (TIAMSA legal) Międzynarodowego Stowarzyszenia Badań nad Rynkiem Sztuki (The International Art Market Studies Association), Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Prowadzi firmę ekspercką Gwardzińska Legal.
Zrządzeniem losu w 2009 r. rozpoczęła się moja przygoda z Kolegium Prawa ALK, która trwała ponad 8 lat – w tym czasie obroniłam pracę magisterską i doktorat. Dobrze pamiętam dzień, w którym pierwszy raz przyjechałam na ALK zapisać się na studia magisterskie. Tego pamiętnego dnia zgubiłam się w labiryncie uczelnianych korytarzy, przypadkiem trafiając do Dziekanatu Kolegium Prawa. To był początek mojej przygody z ALK.  Studia magisterskie były dla mnie czasem poznawania siebie. Był to czas odnajdywania swojej drogi zawodowej, którą podążam do dnia dzisiejszego. Wtedy też podjęłam decyzję o kontynuowaniu nauki na uczelni w ramach Prawniczego Seminarium Doktorskiego. O czym będę pisała doktorat wiedziałam już na V-tym roku prawa. Wiele osób odradzało mi zajęcie się „nietkniętym” tematem ochrony zabytków w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, lecz ja wiedziałam czego chcę. Podjęcie się tematu będącego novum na gruncie literaturowym nie było łatwym zadaniem, niemniej z perspektywy minionych lat czas spędzony w bibliotekach wspominam z uśmiechem na twarzy. Podobnie jak obronę doktoratu, która przebiegła w merytorycznej, a jednocześnie życzliwej i pełnej szacunku atmosferze. Nie wiem, gdzie będę się habilitowała, ale jedno jest pewne – nie wykluczam Alma Mater, która jest fundamentem mojej naukowej osobowości.

dr Małgorzata Ciechomska

W 2020 r. uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w ALK z wyróżnieniem. Praca doktorska pt. „Usługi społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej – zagrożenia dla ochrony danych osobowych usługobiorców" została przygotowana pod opieką naukową prof. ALK dr hab. Agnieszki Grzelak.
Prawnik branży TMT.
Praca naukowa nad rozprawą doktorską to bez wątpienia nie tylko duży wysiłek intelektualny, ale również ciężka praca badawcza. Dzięki prawniczemu seminarium doktorskiemu ALK byłam w pełni „zaopiekowana” podczas tej trudnej naukowej drogi. Miałam zapewniony dostęp do profesjonalnych baz danych i aktualnej bibliografii zarówno polskiej, jak i światowej, wsparcie administracyjne i warsztatowe odnośnie metodologii pisania tego typu prac naukowych. Co najistotniejsze, dobór Promotora tj. szanownej pani profesor ALK Agnieszki Grzelak, która jest nie tylko wybitnym znawcą tematyki z której pisałam dysertację, ale dzięki jej zaangażowaniu, profesjonalizmowi i metodologii udało mi się obronić rozprawę doktorską z wyróżnieniem. Ponadto, praca ta została doceniona przez Wydawnictwo Wolters Kluwer, które opublikowało ją w formie monografii „E-usługi, a RODO”, co więcej, rozprawa została nominowana do nagrody Prezesa Rady Ministrów w kategorii najlepszej rozprawy doktorskiej za rok 2020.

Mateusz Zawistowski
dr Mateusz Zawistowski

W 2021 r. uzyskał tytuł doktora nauk prawnych w ALK z wyróżnieniem. Praca doktorska pt. Ryzyko pomocy państwa w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego i project finance w transporcie została przygotowana pod opieką naukową prof. ALK dra hab. Bartłomieja Nowaka.
Prawnik z ponad 10 letnim doświadczeniem w międzynarodowych projektach i transakcjach, profesjonalny inwestor. Przez ponad 8 lat współpracował z White&Case, od 2018 r. związany z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie i amerykańskim funduszem venture capital. Zaangażowany w działalność pro-bono, wspierając m.in. Fundację Kościuszkowską, Narodową Galerię Zachęta, Polską Akcję Humanitarną i Polską Fundację Sztuki Nowoczesnej.   Prawnicze Seminarium Doktorskie towarzyszyło mi przez 4 lata mojego życia w wyzwaniu, jakim było napisanie i obrona pracy doktorskiej. Z tego okresu zapamiętam olbrzymie wsparcie wszystkich zaangażowanych pracowników Akademii – od promotora, bez którego moja praca nigdy by nie powstała, przez kadrę naukową ALK, która starała się, by zajęcia były na wysokim poziomie teoretycznym, ale również by miały aspekt praktyczny, po nieocenionych pracowników administracyjnych, którzy z autentycznym oddaniem i zrozumieniem pomagali uporać się ze wszystkimi aspektami formalnymi procesu. Pomimo znacznego wysiłku, jakim był cały proces studiów doktorskich, okres ten właśnie dzięki ludziom zaangażowanym w PSD zapamiętałem jako fantastyczne przeżycie.  Struktura PSD, oparta o samodzielny wysiłek doktoranta, moderowany przez promotora i wspierany ciekawymi, fakultatywnymi wykładami i zajęciami odpowiada istocie procesu, jakim jest eksploracja wybranego zagadnienia przez doktoranta uzbrojonego w odpowiedni warsztat metodologiczny.  Z perspektywy czasu trudno mi wyobrazić sobie lepszą formułę napisania doktoratu niż PSD.

Zasady rekrutacji

Na Seminarium może być przyjęta osoba posiadająca tytuł zawodowy magistra prawa lub inny równorzędny dyplom. Osoby posiadające tytuł zawodowy magistra w dyscyplinie innej niż prawo będą zobowiązane, w trakcie udziału w seminarium do złożenia egzaminów uzupełniających z prawa.

Kandydaci, zainteresowani uczestnictwem w Prawniczym Seminarium Doktorskim, proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dokonania płatności opłaty rekrutacyjnej oraz dołączenie wymaganych dokumentów w terminie do dnia 31.08.2024 r.

 • Pierwszy etap - Kandydaci zainteresowani uczestnictwem w Prawniczym Seminarium Doktorskim proszeni są o wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, dokonania płatności opłaty rekrutacyjnej oraz dołączenie wymaganych dokumentów.

 • Drugi etap polega na ocenie złożonej w procesie rekrutacyjnym dokumentacji w zakresie spełnienia warunków formalnych. W przypadku braków w dokumentacji, Kandydat zostanie wezwany do jej uzupełnienia w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia wniosku o przyjęcie na Seminarium. W przypadku nieuzupełnienia dokumentacji w wyznaczonym terminie opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

 • Trzeci etap postępowania rekrutacyjnego polega na ocenie predyspozycji badawczych Kandydata na podstawie złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z pracownikiem naukowym, którego zainteresowania badawcze są zbieżne z profilem zainteresowań badawczych Kandydata. 

  Po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego Kandydat niezwłocznie otrzymuje informację w sprawie przyjęcia albo decyzję o nieprzyjęciu na Seminarium.

  Po uzyskaniu informacji o wpisie na listę uczestników Prawniczego Seminarium Doktorskiego, uczestnik Seminarium jest zobowiązany do zawarcia umowy z uczelnią i dokonania płatności za pierwszy semestr seminarium w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

Opłaty

Opłaty
Rok/Semestr Opłata
Semestr I (ZIMOWY) jednorazowo 5600,00 zł lub ratalnie 2 x 3100,00 zł
Semestr II (LETNI) jednorazowo 5600,00 zł lub ratalnie 2 x 3100,00 zł
kolejne lata (sem. ZIMOWY) jednorazowo 3900,00 zł lub ratalnie 2 x 2200,00 zł
kolejne lata (sem. LETNI) jednorazowo 3900,00 zł lub ratalnie 2 x 2200,00 zł

Istnieje możliwość płatności w ratach.