Potwierdzanie efektów uczenia się 

Potwierdzanie efektów uczenia się w celu podjęcia studiów w ALK dla osób z doświadczeniem zawodowym 

Efekty uczenia się mogą być potwierdzone osobom:

  • posiadającym świadectwo dojrzałości i co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego* – w przypadku ubiegania się przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
  • posiadającym tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego* po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku studiów drugiego stopnia;
  • posiadającym tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego* po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

Możliwe jest tylko jednorazowe ubieganie się o potwierdzenie efektów uczenia się w odniesieniu do efektów  kształcenia zdefiniowanych dla przedmiotów w danym cyklu kształcenia.

Etapy procesu ubiegania się o potwierdzenie efektów kształcenia:

1.    Kontakt z koordynatorem
Zgłoszenie się do koordynatora, właściwego dla kierunku studiów:
a.    Zarządzanie, finanse i rachunkowość, ekonomia, administracja (studia realizowane w jęz. polskim) – Jadwiga Czarnota, tel. 22 519 21 23; e-mail: jagodac@alk.edu.pl
b.    Zarządzanie, finanse i rachunkowość (studia realizowane w jęz. angielskim) – Aneta Gąsiewska, tel. 22 579 00 93; e-mail: gasiewska@kozminski.edu.pl
c.    Prawo – Ewa Wiśniewska, tel. 22 519 21 50; e-mail: ewaw@alk.edu.pl

2.    Spotkanie z doradcą – identyfikacja obszarów kształcenia
Wnioskodawca konsultuje z doradcą zakres wniosku i ustala, jakie grupy efektów kształcenia mogą być objęte wnioskiem. Doradca dokonuje weryfikacji wniosku, pod względem formalno- -prawnym.

3.    Złożenie dokumentów, podpisanie umowy
Wnioskodawca dołącza do wniosku niezbędne dokumenty**, które wraz z podaniem o przyjęcie na studia należy złożyć do doradcy właściwego dla danego kierunku studiów.
Wraz ze złożeniem wniosku następuje podpisanie umowy określającej zasady przebiegu procesu potwierdzania efektów uczenia się oraz wysokość ponoszonych opłat.
Wnioski złożone do 15 kwietnia danego roku zostaną rozpatrzone w terminie umożliwiającym udział w procesie rekrutacyjnym na studia rozpoczynające się od 1 października tego roku kalendarzowego, pod warunkiem pozytywnego potwierdzenia efektów uczenia się.

4.    Działania komisji do spraw potwierdzania efektów kształcenia
Komisja dokonuje oceny wniosku oraz dokumentacji. Potwierdzenie efektów uczenia się przeprowadza się na poziomie przedmiotów określonych w programie kształcenia danego kierunku, poziomu, profilu i formy studiów, wraz z przypisanymi do nich efektami kształcenia i liczbą punktów ECTS. Łącznie liczba punktów ECTS uzyskanych w trybie potwierdzenia efektów uczenia się  nie może przekraczać 50% całkowitej liczby punktów ECTS przewidzianej dla danego programu kształcenia.
Na tej podstawie wnioskodawca kierowany jest na egzamin z danego przedmiotu.

5.    Egzamin
Egzamin, którego termin wyznacza przewodniczący komisji, przeprowadza komisja z udziałem egzaminatora, który dokonuje weryfikacji efektów uczenia się.
Wnioskodawca może wystąpić o usprawiedliwienie nieobecności na egzaminie. Wniosek  o usprawiedliwienie nieobecności może być złożony nie później niż w ciągu 7 dni od wyznaczonego terminu egzaminu.

6.    Decyzja w sprawie efektów uczenia się
Komisja wydaje decyzję w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się lub niepotwierdzenia efektów uczenia się w ciągu 30 dni od daty przeprowadzenia ostatniego egzaminu.

7.    Tryb odwoławczy od decyzji w sprawie potwierdzenia efektów uczenia się lub niepotwierdzenia efektów uczenia się.
Od decyzji komisji przysługuje wnioskodawcy prawo wniesienia odwołania do komisji odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem koordynatora.

* Przez doświadczenie zawodowe rozumie się w szczególności doświadczenie zdobyte przez wnioskodawcę w ramach stosunku pracy, stosunku służbowego, umów cywilnoprawnych, staży, a także prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

** Dokumenty poświadczające doświadczenie zdobyte w ramach stosunku pracy,  stosunku służbowego, umów cywilnoprawnych, staży zawodowych, własnej działalności gospodarczej, związane z kierunkiem studiów, który kandydat chce realizować