FAQ 


Kontakt: 
Alicja Tomasiewicz

Najczęściej zadawane pytania - REKRUTACJA NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM 

W jakich godzinach otwarte jest Biuro Rekrutacji ?

Od 10 czerwca do 30 września:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00

W soboty godz. 10:00 - 14:00

Od 1 października do 9 czerwca:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 16:30

UWAGA! W obliczu pandemii koronawirusa i w trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów od dnia 16.03.2020 do odwołania pracujemy w trybie wirtualnym. Prosimy o kontakt mailowy: rekrutacja@kozminski.edu.pl lub telefoniczny: 22 519 21 70; 22 519 21 75.

Do kiedy trwa rekrutacja?

Nie ma terminu zakończenia rekrutacji. Przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc, który kończy się w różnym czasie w zależności od kierunku.

Jednakże ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest 30 września.

Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Informację o zakwalifikowaniu do przyjęcia - jeśli spełnione są warunki przyjęcia i kandydat posiada wszystkie wymagane dokumenty - otrzymuje się po weryfikacji formularza rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną, w ciągu kilku dni od złożenia aplikacji.

Część kandydatów na studia II stopnia odbywa wcześniej rozmowę kwalifikacyjną.

Jaki jest przelicznik ocen?

Przelicznik dotyczy kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (prawo).

  • Przelicznik punktów nowej matury (wydawanej po 2005 r.):

Poziom podstawowy: wynik w % mnożymy przez 1,5.

Poziom rozszerzony: wynik w % mnożymy przez 2 (w wyjątkiem matematyki, tutaj mnożymy przez 3).

  •  Przelicznik punktów matury IB (matury międzynarodowej):

- poziom podstawowy:                        - poziom rozszerzony

7=150 punktów                                      7=200 punktów

6=120 punktów                                      6=160 punktów

5=95 punktów                                        5=130 punktów

4=65 punktów                                        4=90 punktów

3=50 punktów                                        3=65 punktów

 

Na podstawie powyższych przeliczników przeliczamy 3 różne przedmioty z egzaminów pisemnych.

By dostać się na studia stacjonarne w j.polskim należy uzyskać wynik: 300.

By dostać się na program PRAWO I FINANSE, należy uzyskać wynik: 380.

Jakie są etapy rekrutacji?

1. Wypełnienie formularza on-line

2. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o zakwalifikowaniu do przyjęcia/do rozmowy (dotyczy II stopnia)

3. Rozmowa kwalifikacyjna dla części kandydatów na studia II stopnia

4.     Dostarczenie dokumentów do Biura Rekrutacji (w obecnej sytuacji pocztą/kurierem)

5. Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

6.     Wypełnienie online testów językowych - dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite
        magisterskie (prawo)

Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia I stopnia?

1. Świadectwo maturalne

2. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

3. Wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1. Dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego,
    legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa*

* jeżeli wymagane

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim
    w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument
    poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez
    Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie
    znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez
    Skype

Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia?

1.     Dyplom ukończenia studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem (lub zaświadczenie o odbytej
        obronie w przypadku osób, którym jeszcze nie wydano dyplomu)

2. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy absolwentów ALK)

3.     Podpisany formularz zgłoszeniowy, wypełniony online

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1.     Dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, 
        legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa*

* jeżeli wymagane

2.     Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w
        jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub
        dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego,
        wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
        potwierdzenie  znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK -
        rozmowa przez Skype

Czy istnieje możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w Biurze Rekrutacji?

Nie, ale na terenie uczelni znajduje się urząd pocztowy, gdzie można uiścić opłatę. Poczta czynna jest w godzinach:

pon. 14:00 - 20:00,

wt. - pt. 12:00 – 18:00,

sob. 11:00 - 15:00.

Jaki jest numer konta, na który mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną?

PEKAO SA II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Jako absolwent ALK jakie dokumenty powinienem złożyć w Biurze Rekrutacji, by zapisać się na studia II stopnia?

Absolwenci ALK są:

  • zobowiązani do dostarczenia takich samych dokumentów jak pozostali kandydaci
  • zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej
  • objęci ulgą 15% w opłatach czesnego, jeżeli skończyli studia I stopnia i aplikują na studia II stopnia
W jakich godzinach otwarty jest dziekanat?

Dziekanat Zarządzania i Finansów: LINK 

Dziekanat Prawa: LINK (na samym dole strony) 

Co mam zrobić, jeżeli chcę przenieść się z innej uczelni?

Należy wypełnić formularz rejestracyjny, a do wymaganych dokumentów rekrutacyjnych załączyć dodatkowo wykaz przedmiotów wraz z ocenami. Sugerujemy także dołączyć sylabusy zrealizowanych przedmiotów.

Po wstępnej weryfikacji otrzymacie wiadomość z kompletem dokumentów, które należy uzupełnić w celu przeniesienia na wyższy rok. Proces ten wiąże się z opłatą 300 zł, która musi zostać uiszczona na ogólny numer konta Uczelni.

Komplet dokumentów przekazujemy do Dziekana w celu podjęcia ostatecznej decyzji.

Najczęściej zadawane pytania - REKRUTACJA ONLINE NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM 

Co muszę zrobić, gdy wypełnię już formularz online?

Należy zaczekać na wiadomość wysłaną mailowo z decyzją Komisji Rekrutacyjnej dotyczącą zakwalifikowania do przyjęcia. Osoby zakwalifikowane prosimy o przesłanie kompletu dokumentów do Biura Rekrutacji. Oryginały dokumentów zostaną zwrócone przy odbiorze legitymacji w Dziekanacie.

Co wpisujemy w miejscu ocen – wyniki procentowe uwidocznione na świadectwie czy punkty rekrutacyjne?

Wyniki w procentach, bez znaku procentowego (%).

W przypadku starej matury - oceny.

Kiedy można wypełnić testy językowe?

Po uzyskaniu decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.

Dlaczego test językowy jest nieaktywy?

Test językowy będzie aktywny po uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Co mam zrobić, jeśli nie mogę wgrać swojego zdjęcia?

Prosimy upewnić się, że format zdjęcia jest zgodny z opisem podanym w tym kroku. Dodanie zdjęcia do formularza jest krokiem obowiązkowym.

Czy mogę zarejestrować się na miejscu w Biurze Rekrutacji?

W trosce o bezpieczeństwo naszych kandydatów zalecamy w obecnej sytuacji wypełnienie formularza rekrutacyjnego w domu.

Co mam zrobić, gdy nie mogę zalogować się ponownie do rekrutacji online?

Sprawdź, czy dobrze wpisany jest login i hasło. Loginem jest Twój numer rekrutacyjny, a hasłem PESEL lub data urodzenia (wpisana z rozdzielającymi myślnikami, tzn. w formacie DD-MM-RRRR).

Jeśli mimo to nie możesz się zalogować, skontaktuj się z Działem IT: serwis@kozminski.edu.pl lub tel. 22 519 21 45.