FAQ 

Kontakt: 
Alicja Tomasiewicz

Najczęściej zadawane pytania - REKRUTACJA NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM 

W jakich godzinach otwarte jest Biuro Rekrutacji ?

Od 10 czerwca do 30 września:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 17:00

W soboty godz. 10:00 - 14:00

Od 1 października do 9 czerwca:

Od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 16:30

Do kiedy trwa rekrutacja?

Nie ma terminu zakończenia rekrutacji. Przyjmujemy do wyczerpania limitu miejsc, który kończy się w różnym czasie w zależności od kierunku.

Jednakże ostatecznym terminem zakończenia rekrutacji jest oczywiście rozpoczęcie roku akademickiego.

Kiedy będą wyniki rekrutacji?

Decyzję o przyjęciu na studia - jeśli spełnione są warunki przyjęcia i kandydat posiada wszystkie wymagane dokumenty - otrzymuje się tego samego dnia, w którym składa się dokumenty. Proces weryfikacji, postanowienie oraz przygotowanie dokumentów do podpisu nie powinny trwać dłużej niż godzinę.

Część kandydatów na studia II stopnia odbywa wcześniej rozmowę kwalifikacyjną.

Jaki jest przelicznik ocen?

Przelicznik dotyczy kandydatów na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (prawo).

  • Przelicznik punktów nowej matury (wydawanej po 2005 r.):

Poziom podstawowy: wynik w % mnożymy przez 1,5.

Poziom rozszerzony: wynik w % mnożymy przez 2.

  •  Przelicznik punktów matury IB (matury międzynarodowej):

- poziom podstawowy:                        - poziom rozszerzony

7=150 punktów                                      7=200 punktów

6=120 punktów                                      6=160 punktów

5=95 punktów                                        5=130 punktów

4=65 punktów                                        4=90 punktów

3=50 punktów                                        3=65 punktów

 

Na podstawie powyższych przeliczników przeliczamy 3 różne przedmioty z egzaminów pisemnych.

By dostać się na studia stacjonarne w j.polskim należy uzyskać wynik: 280.

By dostać się na program PRAWO I FINANSE, należy uzyskać wynik: 360.

Jakie są etapy rekrutacji?

1. Wypełnienie formularza on-line 

2. Złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji

3. Rozmowa kwalifikacyjna dla części kandydatów na studia II stopnia

4.     Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia

5. Podpisanie umowy o warunkach odpłatności za studia

6.     Wypełnienie online testów językowych - dotyczy kandydatów na studia I stopnia i jednolite magisterskie (prawo)

Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia I stopnia?

1. Kserokopia świadectwa maturalnego (oryginał na miejscu do wglądu)

2. Dokument tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

3. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej

4.     Wypełniony na stronie internetowej, wydrukowany i podpisany formularz zgłoszeniowy ze zdjęciem

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1. Dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa*

* jeżeli wymagane

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype

Jakie dokumenty są wymagane przy rekrutacji na studia II stopnia?

1.     Kopia dyplomu studiów licencjackich/ inżynierskich z suplementem - oryginał do wglądu (lub zaświadczenie o odbytej obronie w przypadku osób, którym jeszcze nie wydano dyplomu)

2. Oryginał dokumentu tożsamości do wglądu (dowód osobisty/paszport)

3. Potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej (nie dotyczy absolwentów ALK)

4.     Podpisany formularz zgłoszeniowy, wypełniony online

Cudzoziemcy dodatkowo składają:

1. Dokumenty związane ze świadectwem: tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego, legalizację dokonaną w kraju uznania* lub w ambasadzie oraz uznanie świadectwa*

* jeżeli wymagane

2. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub dokument poświadczający znajomość języka polskiego (certyfikat znajomości języka polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub potwierdzenie znajomości języka polskiego w stopniu zadowalającym do podjęcia studiów w ALK - rozmowa przez Skype

Czy istnieje możliwość uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w Biurze Rekrutacji?

Nie, ale na terenie uczelni znajduje się urząd pocztowy, gdzie można uiścić opłatę. Poczta czynna jest w godzinach:

pon. 14:00 - 20:00,

wt. - pt. 12:00 – 18:00,

sob. 11:00 - 15:00.

Jaki jest numer konta, na który mogę wpłacić opłatę rekrutacyjną?

PEKAO SA II O/Warszawa 20 1240 1024 1111 0010 1646 0637

Jako absolwent ALK jakie dokumenty powinienem złożyć w Biurze Rekrutacji, by zapisać się na studia II stopnia?

Absolwenci ALK są:

  • zobowiązani do dostarczenia takich samych dokumentów jak pozostali kandydaci.
  • zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej (z wyjątkiem kierunku Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa).
  • objęci ulgą 15% w opłatach czesnego, jeżeli skończyli studia I stopnia i aplikują na studia II stopnia.
W jakich godzinach otwarty jest dziekanat?

Dziekanat Zarządzania i Finansów: LINK 

Dziekanat Prawa: LINK (na samym dole strony) 

Najczęściej zadawane pytania - REKRUTACJA ONLINE NA STUDIA W JĘZYKU POLSKIM 

Co muszę zrobić, gdy wypełnię już formularz online?

Należy złożyć osobiście wszystkie wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji. Dopiero wtedy Komisja Rekrutacyjna podejmuje decyzję.

Co wpisujemy w miejscu ocen – wyniki procentowe uwidocznione na świadectwie czy punkty rekrutacyjne?

Wyniki w procentach, bez znaku procentowego (%).

W przypadku starej matury - oceny.

Kiedy można wypełnić testy językowe?

Po złożeniu dokumentów i decyzji Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu na studia.

Dlaczego test językowy jest nieaktywy?

Test językowy będzie aktywny po złożeniu dokumentów i uzyskaniu informacji o przyjęciu na studia.

Co mam zrobić, jeśli nie mogę wgrać swojego zdjęcia?

Prosimy upewnić się, że format zdjęcia jest zgodny z opisem podanym w tym kroku. Dodanie zdjęcia do formularza jest krokiem obowiązkowym.

Czy mogę zarejestrować się na miejscu w Biurze Rekrutacji?

Tak, można wypełnić formularz zgłoszeniowy na terenie uczelni.

Co mam zrobić, gdy nie mogę zalogować się ponownie do rekrutacji online?

Sprawdź, czy dobrze wpisany jest login i hasło. Loginem jest Twój numer rekrutacyjny, a hasłem PESEL lub data urodzenia (wpisana z rozdzielającymi myślnikami, tzn. w formacie DD-MM-RRRR).

Jeśli mimo to nie możesz się zalogować, skontaktuj się z Działem IT: serwis@kozminski.edu.pl lub tel. 22 519 21 45.