ZINTEGROWANY SYSTEM NAUCZANIA 

      
Rachunkowość od podstaw16
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa16
Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa instytucji finansowych16
Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty16
          
Analiza Finansowa I16
Analiza finansowa instytucji finansowych16
Analiza finansowa II - perspektywa rynków kapitałowych - warsztaty8
Analiza finansowa II - perspektywa ryzyka kredytowego przedsiębiorstw - warsztaty16
Zintegrowane narzędzia zarzadzania ryzykiem w instytucjach finansowych16
                  
Elementy matematyki finansowej8
Rynki i instrumenty finansowe8
Bank Centralny i polityka monetarna8
Charakterystyka działania i produkty funduszy inwestycyjnych16
Charakterystyka działania i produkty firm ubezpieczeniowych16
Alternatywne formy inwestowania16
Analiza fundamentalna, elementy analizy makroekonomicznej8
Analiza techniczna16
Analiza portfelowa - zarządzanie portfelem inwestycji16
Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza16
Controlling Strategiczny16
Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników16
Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe)16
Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe)16
      
Ocena projektów inwestycyjnych I - metody, badanie racjonalności16
Ocena projektów inwestycyjnych II - analiza ryzyka i wycena opcji realnych, warsztaty komputerowe8
Analiza finansowa projektów typu Project Finance, warsztaty komputerowe16
Regulacje w sektorze bankowym i firm ubezpieczeniowych16
Regulacje w sektorze funduszy8
Regulacje w zakresie funkcjonowania rynków kapitałowych8
Wycena przedsiębiorstw I - warsztaty komputerowe16
Wycena przedsiębiorstw II - poziom zaawansowany8
        
Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych8
Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie8
Strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych8
Ocena ryzyka kredytowego instrumentów pochodnych i terminowych8
Ryzyko oraz metody jego pomiaru w instytucjach finansowych8
Kontrola podmiotów rynku finansowego w oparciu o ryzyko (risk-based approach) - pomiar i modelowanie ryzyka operacyjnego8
Kontrola podmiotów rynku finansowego w oparciu o ryzyko (risk-based approach) - pomiar i modelowanie ryzyka stopy procentowej8
Zarządzanie kapitałem regulacyjnym w instytucjach finansowych8
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym instytucji finansowej8
Pozyskiwanie kapitału8
Emisje papierów wartościowych8
Analiza zachowani konsumentów (w tym finanse behawioralne)8
Due dilligence klienta i modelowanie potrzeb klienta16
Aspekty podatkowe inwestycji8
Techniki rozmowy z klientem - warsztaty8
                  
Finanse przedsiębiorstwa16
Analiza ryzyka kredytowego klienta indywidualnego8
Zarządzanie płynnością i kapitałem obrotowym8
Audyt wewnętrzny8
Pozyskiwanie informacji, analiza branżowa8
Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych8
Prawne aspekty prowadzenia działalności kredytowej - zabezpieczenia, procesy windykacyjne8
Warsztaty – wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w analizie finansowej12
Zintegrowane systemy zarządzania8