MBA Logistyka i łańcuchy dostaw 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
KIEROWNIK STUDIÓW 


Prof. Sebastian Jarzębowski

Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor ds. Naukowych Logistics & Procurement Center w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce.
Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz projektów z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce. Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zagranicznych.

 

 

Wielokrotne pobyty zagraniczne na wiodących Uniwersytetach w Austrii, Australii, Francji, Niemczech oraz USA, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Koordynator ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i biznesowych realizowanych w ramach programów tj. Horyzont 2020, Interreg, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności dot. integracji łańcucha dostaw, cyfrowej transformacji i zarzadzania zakupami.Szanowni Państwo,

Obecne uwarunkowania gospodarcze, globalizacja procesów biznesowych, sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia determinowane są przez stale rosnące zapotrzebowanie na praktyczną i skonkretyzowaną wiedzę menedżerską z zakresu zarządzania systemami logistycznymi. Znaczenie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych zmieniają sposób, w jaki funkcjonują przedsiębiorstwa i w jaki są zarządzane w turbulentnym otoczeniu.

MBA Logistyka i Łańcuchy Dostaw to studia stanowiące odpowiedź Akademii Leona Koźmińskiego na potrzeby polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, które muszą zmierzyć się z ogromnym i stale rosnącym wpływem rozwiązań logistycznych na globalne łańcuchy dostaw.

Głównym celem studiów MBA Logistyka i Łańcuchy Dostaw jest pomoc kadrze menadżerskiej w przygotowaniu się na nowe wyzwania i w zdobyciu kompetencji i umiejętności niezbędnych do budowania przewagi konkurencyjnej w świecie, w którym logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie.

Do zobaczenia!
Sebastian Jarzębowski


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

FILOZOFIA STUDIOWANIA MBA  

520 godzin zajęć = cztery semestry studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Dopiero po semestrach, podczas których realizowany jest ogólny program menedżerski, kontynuujecie naukę na wybranym przez Ciecie semestrze specjalistycznym (HR, Cyfrowa Transformacja, FINANSE, IT, dla inżynierów, dla kadry medycznej, logistyka i łańcuch dostaw), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

CZYTAJ WIĘCEJ

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i stosowania lub wykorzystywania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych i operacyjnych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Ponadto celem jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, zarządzania systemem logistycznym i procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, a także łańcuchami dostaw w procesach dystrybucji, zaopatrzenia i kooperacji produkcyjnej. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną oraz relacjami biznesowymi międzynarodowych łańcuchów dostaw na globalne rynki sprzedaży i zaopatrzenia, w których funkcjonują menedżer i jego firma.
Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU  

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem systemowego zarządzania procesami biznesowymi i operacyjnymi przedsiębiorstwa:

 • Właściciele firm oraz menedżerowie, którzy dla dalszego rozwoju kariery widzą potrzebę wzmocnienia wiedzy z zakresu zarządzania systemowego procesami biznesowymi warunkującymi osiąganie założonych wyników finansowych i przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Kadra kierownicza pionów operacji i produkcji, zakupów i zaopatrzenia, logistyki i łańcuchów dostaw, dystrybucji i sprzedaży, analiz strategicznych i controllingu operacyjnego przedsiębiorstw.
 • Menedżerowie i kadra kierownicza przedsiębiorstw logistycznych i transportowo-spedycyjnych.
 • Kadra zarządcza i kierownicza spółek sektora publicznego - np. w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym, a także portów morskich i lotniczych, centrów logistycznych.
 • Kadra kierownicza administracji państwowej, rządowej i samorządowej zarządzająca obszarami transportu, logistyki i infrastruktury.
 • Członkowie rad nadzorczych oraz zarządów przedsiębiorstw, którzy widzą potrzebę pogłębienia wiedzy z zakresu kompleksowego oddziaływania na wyniki finansowe, rynkowe i operacyjne przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA  

 • Zdobycie wiedzy menedżerskiej z zakresu narzędzi i metodyk wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Uzyskanie umiejętności analizowania i kształtowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego łańcuchach dostaw z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania firmy.
 • Zdobycie kwalifikacji wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje dotyczące całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji systemowych i procesowych konsekwencji wpływu decyzji na wyniki finansowe i rynkowe przedsiębiorstwa.
 • Zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi i zadaniowymi (w tym wdrażania rozwiązań w różnych relacjach partnerskich lokalnych i globalnych łańcuchów dostaw oraz w organizacjach o różnych kulturach).
 • Rozwój umiejętności przywódczych i negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą.
 • Nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk.
 • Zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w przedsiębiorstwie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

ŚWIADECTWA I DYPLOMY 

Absolwenci studiów otrzymują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją (np. MBA Finanse, MBA HR), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

- dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

 

 


Kontakt:
Małgorzata Cybulska


Kontakt:
Edyta Adamowicz-Sikora