MBA Logistyka i łańcuchy dostaw 

DYREKTOR PROGRAMU 

dr hab. Sebastian Jarzębowski

sjarzebowski@kozminski.edu.pl

Profesor w Katedrze Ekonomii, Dyrektor ds. Naukowych Logistics & Procurement Center w Akademii Leona Koźmińskiego oraz Dyrektor Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) w Polsce.  

Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych oraz projektów z zakresu technologii informacyjnych w logistyce, modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania łańcuchami dostaw. Działalność naukowo-badawcza koncentruje się na efektywności gospodarowania przedsiębiorstw, zarządzaniu łańcuchami dostaw oraz logistyce.

Autor kilkudziesięciu publikacji w tym zagranicznych. Wielokrotne pobyty zagraniczne na wiodących Uniwersytetach w Austrii, Australii, Francji, Niemczech oraz USA, Visiting Professor w Fisher College of Business, Ohio State University, USA oraz na Uniwersytecie w Bonn, Niemcy. Stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), Fundacji Schaumanna i innych. Koordynator ponad 20 krajowych i międzynarodowych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i biznesowych realizowanych w ramach programów tj. Horyzont 2020, Interreg, POWER, POKL, RPO, FP7, NCN, NCBiR zakresu logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw, w szczególności dot. integracji łańcucha dostaw, cyfrowej transformacji i zarzadzania zakupami. 


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły biznesu. Na świecie jest tylko 58 uczelni, które posiadają wszystkie trzy akredytacje, spośród ok. 11 000. Takie wyróżnienie zobowiązuje i nakłada na nas obowiązek ciągłego doskonalenia się. Dzięki temu pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające skutecznie realizować powierzone zadania.

List przewodni do kandydatów 

Szanowni Państwo,

Obecne uwarunkowania gospodarcze, globalizacja procesów biznesowych, sprzedaży, produkcji i zaopatrzenia determinowane są przez stale rosnące zapotrzebowanie na praktyczną i skonkretyzowaną wiedzę menedżerską z zakresu zarządzania systemami logistycznymi. Znaczenie logistyki i zarządzania łańcuchami dostaw przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych zmieniają sposób, w jaki funkcjonują przedsiębiorstwa i w jaki są zarządzane w turbulentnym otoczeniu.

MBA Logistyka i Łańcuchy Dostaw to studia stanowiące odpowiedź Akademii Leona Koźmińskiego na potrzeby polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw, które muszą zmierzyć się z ogromnym i stale rosnącym wpływem rozwiązań logistycznych na globalne łańcuchy dostaw.

Głównym celem studiów MBA Logistyka i Łańcuchy Dostaw jest pomoc kadrze menadżerskiej w przygotowaniu się na nowe wyzwania i w zdobyciu kompetencji i umiejętności niezbędnych do budowania przewagi konkurencyjnej w świecie, w którym logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw ma kluczowe znaczenie.

Do zobaczenia!

Sebastian Jarzębowski

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i stosowania lub wykorzystywania metod rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych i operacyjnych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Ponadto celem jest dostarczenie specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem, zarządzania systemem logistycznym i procesami biznesowymi przedsiębiorstwa, a także łańcuchami dostaw w procesach dystrybucji, zaopatrzenia i kooperacji produkcyjnej. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną oraz relacjami biznesowymi międzynarodowych łańcuchów dostaw na globalne rynki sprzedaży i zaopatrzenia, w których funkcjonują menedżer i jego firma.
Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU  

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem systemowego zarządzania procesami biznesowymi i operacyjnymi przedsiębiorstwa:

 • Właściciele firm oraz menedżerowie, którzy dla dalszego rozwoju kariery widzą potrzebę wzmocnienia wiedzy z zakresu zarządzania systemowego procesami biznesowymi warunkującymi osiąganie założonych wyników finansowych i przewagę konkurencyjną na rynku.
 • Kadra kierownicza pionów operacji i produkcji, zakupów i zaopatrzenia, logistyki i łańcuchów dostaw, dystrybucji i sprzedaży, analiz strategicznych i controllingu operacyjnego przedsiębiorstw.
 • Menedżerowie i kadra kierownicza przedsiębiorstw logistycznych i transportowo-spedycyjnych.
 • Kadra zarządcza i kierownicza spółek sektora publicznego - np. w transporcie drogowym, kolejowym, morskim, lotniczym, a także portów morskich i lotniczych, centrów logistycznych.
 • Kadra kierownicza administracji państwowej, rządowej i samorządowej zarządzająca obszarami transportu, logistyki i infrastruktury.
 • Członkowie rad nadzorczych oraz zarządów przedsiębiorstw, którzy widzą potrzebę pogłębienia wiedzy z zakresu kompleksowego oddziaływania na wyniki finansowe, rynkowe i operacyjne przedsiębiorstwa.

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA  

 • Zdobycie wiedzy menedżerskiej z zakresu narzędzi i metodyk wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Uzyskanie umiejętności analizowania i kształtowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie i jego łańcuchach dostaw z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania firmy.
 • Zdobycie kwalifikacji wykorzystania nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje dotyczące całokształtu funkcjonowania przedsiębiorstwa.
 • Zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się w organizacji ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji systemowych i procesowych konsekwencji wpływu decyzji na wyniki finansowe i rynkowe przedsiębiorstwa.
 • Zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi i zadaniowymi (w tym wdrażania rozwiązań w różnych relacjach partnerskich lokalnych i globalnych łańcuchów dostaw oraz w organizacjach o różnych kulturach).
 • Rozwój umiejętności przywódczych i negocjacyjnych oraz umiejętności wprowadzania i zarządzania zmianą.
 • Nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk.
 • Zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w przedsiębiorstwie.

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

Pobierz informacje w j. angielskim  


Kontakt:
Małgorzata Cybulska