Koźmiński MBA finanse 

Jesteśmy online ready.
W razie konieczności każde zajęcia z pierwszego semestru jesteśmy w stanie poprowadzić w formule online.
DYREKTOR PROGRAMU 

dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK

pmielcarz@kozminski.edu.pl

tel. 501 357 169

Dr hab. Paweł Mielcarz jest profesorem Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów oraz Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów i podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant współpracujący z DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkuset projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Jako biegły sądowy przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów, referatów naukowych oraz książek „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”. Prowadził zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, , University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto i Black Sea University. Od sześciu lat wykłada również w ESSCA, – École de Management. Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.


Program posiada trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB.

Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.

FILOZOFIA STUDIOWANIA MBA  

520 godzin zajęć = cztery semestry studiów to czas, który pozwoli Ci zrozumieć funkcjonowanie organizacji jako całości wraz z jej otoczeniem biznesowym. Poprowadzimy Cię od ekonomii i finansów poprzez strategię organizacji aż do tego, jak współpracować z ludźmi i budować relacje z partnerami biznesowymi.

Wszyscy rozpoczniecie naukę wspólnie na tzw. ogólnym programie menedżerskim (400 godzin lekcyjnych), niezależnie od wybranej specjalizacji.

Dopiero po semestrach, podczas których realizowany jest ogólny program menedżerski, kontynuujecie naukę na wybranym przez Ciecie semestrze specjalistycznym (HR, Cyfrowa Transformacja, FINANSE, IT, dla inżynierów, dla kadry medycznej, logistyka i łańcuch dostaw), na który składa się 120 godzin zajęć. W tym czasie będziecie doskonalić kompetencje zaprojektowane dla danej specjalności.

CZYTAJ WIĘCEJ

CEL STUDIÓW 

Celem studiów jest dostarczenie słuchaczom nowoczesnej wiedzy z szeroko rozumianej dziedziny zarządzania, która stanowi podstawę do rozwoju praktycznych umiejętności menedżerskich: analizy i metody rozwiązywania problemów firmy, formułowania strategii rozwojowych, sprawnego podejmowania decyzji, skutecznego negocjowania, komunikowania się oraz współdziałania z innymi. Program studiów umożliwia zapoznanie słuchaczy z ogólnymi warunkami gospodarczymi, kulturowymi, społecznymi oraz politycznymi związanymi z gospodarką regionalną i globalną, w których funkcjonują menedżer i jego firma.


Absolwenci otrzymują dyplom uznawany i ceniony w środowisku kadry kierowniczej i przedsiębiorców, potwierdzający posiadanie wysokich kwalifikacji menedżerskich, sprzyjający dalszej karierze zawodowej.

ADRESACI PROGRAMU  

Osoby pełniące funkcje menedżerskie, które chcą poszerzyć swoje kompetencje w zakresie strategicznego zarządzania organizacją ze szczególnym uwzględnieniem obszaru zarządzania finansami
kadra kierownicza pionów finansowych przedsiębiorstw
właściciele firm oraz menadżerowie, którzy dla dalszego rozwoju kariery widzą potrzebę wzmocnienia wiedzy zakresu zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju kompetencji związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw
kadra instytucji finansowych współpracującą z przedsiębiorstwami w zakresie świadczenia usług finansowych
konsultanci i doradcy biznesu zainteresowani problematyką zarządzania finansami oraz zarządzania wartością przedsiębiorstwa  
członkowie rad nadzorczych oraz zarządów przedsiębiorstw

KORZYŚCI Z UKOŃCZENIA STUDIÓW MBA  

  • zdobycie wiedzy menadżerskiej z zakresu narzędzi i metodyk wspierających procesy zarządzania przedsiębiorstwem
  • uzyskanie umiejętności analizowania procesów zachodzących w organizacjach z perspektywy różnych obszarów funkcjonowania firmy
  • zdobycie umiejętności z zakresu wykorzystanie nowoczesnych narzędzi wspierających decyzje finansowe przedsiębiorstw
  • zdobycie umiejętności efektywnego komunikowania się ze szczególnym uwzględnieniem prezentacji problemów finansowych
  • zdobycie umiejętności tworzenia i kierowania zespołami projektowymi (w tym wdrażania trudnych projektów w organizacjach o różnych kulturach)
  • nabycie umiejętności opracowania i wdrażania strategii według najpopularniejszych i najnowszych metodyk
  • zdobycie umiejętności operowania uniwersalnym językiem menedżerskim, pozwalającym na swobodną komunikację z przedstawicielami wszystkich działów w firmie

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Studia kończą się napisaniem projektu doradczego dotyczącego rozwiązania konkretnego problemu menedżerskiego. Praca dyplomowa przygotowywana jest w grupach 3-4 osobowych i podlega obronie przed komisją egzaminacyjną.
Dodatkowym warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów realizowanych podczas czterech semestrów zajęć.

ŚWIADECTWA I DYPLOMY 

Absolwenci studiów otrzymują:

- świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Master of Business Administration ze specjalizacją (np. MBA Finanse, MBA HR), które  zgodnie z zapisem w Ustawie o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016r. poz.2259 art.19 upoważnia do zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

- dyplom MBA Akademii Leona Koźmińskiego zawierający 3 najważniejsze akredytacje: AMBA, EQUIS, AACSB

 

 

REKOMENDACJA ABSOLWENTA PROGRAMU 

Czas spędzony na studiach  MBA w Koźmińskim był dla mnie wyjątkowy chociażby z racji nawiązania nowych kontaktów, znajomości i przemiłej atmosfery tu panującej.

To wspaniała edukacyjna przygoda oparta na przekazywanej nowoczesnej, a nade wszystko praktycznej, na światowym poziomie wiedzy, to profesjonalni nauczyciele, ludzie z  pasją, dbający o najwyższe standardy kształcenia, otwarci na konsultacje, służący dobrą radą, cennymi uwagami i życzliwą krytyką.

Rozwiązywanie rzeczywistych problemów biznesowych w zespołach to tylko jeden z wielu przykładów na to, iż programy i metody nauczania są tu ukierunkowane na praktyczny przekaz wiedzy.

Akademia Leona Koźmińskiego jest dla mnie wzorem umiędzynarodowienia i uczelnią ponad granicami.

Z ogromnym sentymentem wspominam ten czas a wiedzę tu pozyskaną wykorzystuję w swojej praktyce zawodowej i dziele się nią z moimi współpracownikami.

Dariusz Jaranowski

Senior Analyst in the Strategic Clients' Team.

Idea Money SA Centrala w Warszawie

Absolwent XVI edycji Koźmiński MBA Finanse

Jestem kierownikiem logistyki, więc moje początki na studiach w  ALK  to program „Logistyka w zarządzaniu”. Niebawem, w związku z koniecznością zmiany procesów w firmie zainteresowałem się studiami „Zarządzanie procesowe”. Następnie moja firma wdrażała system SAP, będąc jednocześnie kierownikiem projektu skorzystałem z wiedzy ekspertów na studiach „Praktyczne zastosowanie SAP - ERP”. Chciałem dowiedzieć się, jakie możliwości daje system SAP i skonfigurować go w sposób najbardziej efektywny dla firmy i pracowników. W tym samym czasie poczułem osobistą potrzebę, aby rozwijać się jeszcze bardziej zwłaszcza od strony menadżerskiej oraz finansowej, w związku z tym rozpocząłem równolegle studia „MBA Finanse”.

Mogę śmiało powiedzieć, że Uczelnia ALK od początku była dla mnie w dużym stopniu merytorycznym wsparciem w kreowaniu mojej osobistej ścieżki kariery zawodowej. Każde studia to inna przygoda, jednak MBA, to jak zdobycie Mount Everest. Najbardziej będę wspominał atmosferę jaka towarzyszy studiom. Poznałem wielu fantastycznych ludzi, świetnych wykładowców, a przede wszystkim fachowców merytorycznych, jak również praktyków. Zdobyłem potężną sieć kontaktów, spotkałem wyjątkowych kolegów i koleżanki. Nauczyłem się w jaki sposób pobudzić i poprawić wzajemne zrozumienie oraz  zaufanie partnerów biznesowych względem siebie.

Studia MBA na ALK polecam wszystkim osobom, które nie tylko chcą rozwijać się w otoczeniu biznesowym, ale również wzmacniać swój potencjał liderski.

Dariusz Marcinow

Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o.

Absolwent XVIII edycji Koźmiński MBA Finanse

ZOBACZ JAK WYGLĄDA OBRONA PROJEKTU DORADCZEGO I UROCZYSTA GRADUACJA 

UROCZYSTA GRADUACJA 

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga