controlling od podstaw

Controlling od podstaw / ONLINE

Poziom
Kursy ONLINE
Czas trwania
2 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Tryb
W tygodniu
Online
Kontakt
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Grażyna Rozparzyńska-Noga
O szkoleniu
Cel szkolenia

Wzrost przedsiębiorstwa sprawia, że w jego zarządzaniu informacje dostarczane przez system rachunkowości finansowej przestają wystarczać do podejmowania decyzji zarządczych. Dysponowanie nawet najbardziej dokładnym rachunkiem zysków i strat, zbadanym przez biegłego rewidenta, nie pozwala na sprawdzenie, które z produktów przynoszą największe zyski, które z kanałów dystrybucji są najbardziej efektywne czy które z działów funkcjonują najsprawniej. W celu zwiększenia jakości podejmowanych decyzji konieczne staje się zatem wdrożenie controllingu i zastosowanie instrumentarium rachunkowości zarządczej. Oprócz zwyczajowego systemu rachunku kosztów pełnych przydatne staje się zatem wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych a wydzielenie ośrodków odpowiedzialności za koszty, zyski i inwestycje stwarza nowe możliwości w zakresie budżetowania, analizy odchyleń i oceny funkcjonowania poszczególnych działów. Jak pokazują wyniki przedsiębiorstw oraz przeprowadzane badania, zastosowanie controllingu powinno prowadzić do: 

 • uzyskania informacji wspierających proces podejmowania decyzji, 
 • obniżenia kosztów, 
 • zapewnienia lepszego przepływu informacji, 
 • zwiększenia zaangażowania ze strony pracowników.   

Realizacja punktów zawartych w programie szkolenia sprawi, że uczestnicy będą wiedzieli, jak korzyści te uzyskać w swoich przedsiębiorstwach. Szkolenie prowadzone będzie z wykorzystaniem licznych przykładów praktycznych, dzięki czemu łatwiej będzie zidentyfikować zalety i wady proponowanych rozwiązań. 

Główne atuty
1
Autorski program i zadania

opracowane na podstawie wielu lat praktyki prowadzących szkolenie

2
Warsztaty

komputerowe

3
Analiza zadań

o różnym stopniu skomplikowania

Adresaci szkolenia
 • Przyszli pracownicy działów finansowych chcący zapoznać się z praktycznymi instrumentami stosowanymi w controllingu. 
 • Pracownicy działów finansowo-księgowych (księgowi, analitycy i  kontrolerzy finansowi) chcący rozszerzyć swoje praktyczne umiejętności dotyczące implementacji oraz funkcjonowania controllingu.
 • Kontrolerzy finansowi oraz pracownicy działów controllingu chcący zapoznać się z praktycznymi aspektami stosowania narzędzi controllingowych. 
figury
Korzyści dla słuchaczy - co zyskujesz
 • Zapoznanie się z szerokim spektrum różnych technik controlingowych dotyczących zarówno działalności operacyjnej jak i strategicznej,  
 • Nabycie wiedzy pozwalającej na dopasowanie systemu rachunku kosztów do potrzeb controllingowych danej firmy, 
 • Poznanie zalet i wady różnych wskaźników finansowych i zasad ich stosowania w różnych ośrodkach odpowiedzialności, jak również w ramach np. systemów motywacyjnych, 
 • Nabycie umiejętności tworzenia budżetów i ich konsolidacji w formie planowanych zestawień finansowych, 
 • Poznanie technik wyliczeniowych pozwalających na prowadzenie analiz finansowych (w tym np. analizy odchyleń). 
Program
Ramowy program szkolenia

1. Zagadnienia wstępne 

 • Rachunkowość zarządcza, controlling operacyjny i strategiczny, rachunkowość finansowa – klasyfikacja, zależności 

 • Wzrost przedsiębiorstwa a rozwój systemu sprawozdawczości wewnętrznej i zewnętrznej 

 • Klasyfikacja rachunków kosztów 

 • Ośrodki odpowiedzialności. Centra kosztów, zysków i inwestycyjne 

 • Analiza funkcjonowania ośrodków odpowiedzialności – analiza wskaźnikowa w centrach kosztów, zysków i inwestycyjnych 

 

2. Budżetowanie i analiza odchyleń – sterowanie budżetowe 

 • Sterowanie budżetowe, architektura budżetu 
 • Zależności zachodzące pomiędzy budżetami cząstkowymi – zestawienia finansowe pro forma, analiza przypadku 
 • Budżet elastyczny, analiza odchyleń od wartości budżetowanych 
 • Organizacyjne aspekty budżetowania. Rodzaje budżetów 

 

3. Rachunek kosztów w sterowaniu rentownością przedsiębiorstw 

 • Tradycyjne alokacja kosztów. Rachunek kosztów pełnych 
 • Rachunek kosztów typu ABC 
 • Wady i zalety rachunku kosztów w przekroju działań gospodarczych (ABC). 
 • Uwzględnienie w wycenie jednostkowej kosztów niewykorzystanych mocy produkcyjnych 
 • Koncepcja rachunku kosztów zmiennych 
 • Koncepcja krótkoterminowego rachunku wyników z marżami pokrycia. 
 • Wielostopniowe rachunki zysków i strat. 
 • Wielkość produkcji / sprzedaż a zmienność kosztów 
 • Koncepcja progu rentowności 
 • Wykorzystanie wieloasortymentowego progu rentowności w ocenie decyzji cenowych 

 

4. Controlling strategiczny – EVA, KPI i BSC 

 • Istota controllingu strategicznego 
 • Controlling strategiczny w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa 
 • Wykorzystanie koncepcji EVA w controllingu kreacji wartości 
 • Koncepcja strategicznej karty wyników (Balanced Scorecard) w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa: 
 • Cztery perspektywy strategicznej karty wyników 
 • Mierniki stosowane w karcie wyników. KPI 
 • Powiązania między miernikami 
 • Wykorzystanie karty wyników w planowaniu strategicznym oraz w zarządzaniu przedsiębiorstwem 

 

5. Zakończenie szkolenia 

Organizacja zajęć

Czas trwania: 2 dni (16 h dydaktycznych)* w godz. 9.00-16.00   

* jedna godzina dydaktyczna= 45 minut 

Terminy

Już wkrótce

Społeczność
Trenerzy szkoleniaia
prof. ALK dr hab. Paweł Mielcarz

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie pełni funkcje Kierownika Katedry Finansów, Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych. W czasie pracy w ALK pracował również na innych stanowiskach zarządczych, m.in. jak członek Komitetu Finansowego, czy wicedyrektor Kolegium Finansów i Zarządzania odpowiadającego za rozwój studia z zakresu finansów i rachunkowości, w tym za studia Master in Finance and Accounting (20  miejsce w ranking finansowych studiów magisterskich według  Financial Times, ranking 2020).

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów,  referatów naukowych oraz książek: „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw” i „Krótkookresowy wpływ rekomendacji na rynek giełdowy w Polsce”.

Jako wykładowca prowadził zajęcia m.in. z wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC, Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito  of Porto i Black Sea University. Od ośmiu lat na stałe współpracuje w ESSCA, – École de Management, gdzie prowadzi kursy z akresu analizy finansowej oraz wyceny w ramach studiów magisterskich z dziedziny finansów.  Ukończył programy Global Colloquium on Participant - Centered Learning oraz Case Study Workshop organizowane przez Harvard Business School.

Jako konsultant współpracujący DCF Consulting oraz innymi z firmami doradczymi profesor Mielcarz brał udział przygotowaniu kilkuset projektów  doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Podczas pracy jako  biegły sądowy (lata 2012 – 2018) przygotowywał również ekspertyzy w procesach postępowań sądowych, prokuratorskich, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej profesor Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych, m.in. spółkach  Notoria Services S.A., Autosan Sp. z o.o., Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, czy Media Ekspress sp. z o.o. Posiada również doświadczenie w zarządzaniu towarzystwem ubezpieczeniowym pełniąc przez kilka miesięcy obowiązki Prezesa Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych jako członek Rady Nadzorczej oddelegowany do pełnienia funkcji zarządczej. Pełnił również funkcję doradcy Zarządu PGNiG S.A.

dr Bartłomiej Cegłowski

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, niezależny ekspert i doradca.  W karierze zawodowej był również wiceprezesem spółki consultingowej oraz trenerem i doradcą w różnych instytucjach (np. Narodowym Centrum Kultury i WYG International (akredytacja w PARP w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania)).  Zapytany o pięć głównych umiejętności wymienia na ogół: analizę finansową, ocenę projektów inwestycyjnych i wycenę przedsiębiorstw, planowanie działalności podmiotów gospodarczych, przygotowywanie studiów wykonalności i biznesplanów, wdrażanie systemów controllingu.

Od ponad dwudziestu lat wykłada na studiach magisterskich, podyplomowych i MBA oraz na kursach dla dyrektorów finansowych, analityków finansowych i kandydatów na członków rad nadzorczych. Co roku prowadzi również kilkadziesiąt szkoleń z tematyki szeroko pojętych finansów przedsiębiorstw, zarówno w formie szkoleń otwartych, jak również wewnętrznych. Współautor pięciu książek, w tym cieszącego się dużym powodzeniem podręcznika Finanse z arkuszem kalkulacyjnym (wydanego przez Wydawnictwo Naukowe PWN).

Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.com/citations?user=YLDQMdgAAAAJ&hl=pl

dr Paweł Wnuczak

Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pełni obowiązki Koordynatora Merytorycznego studiów podyplomowych „Analityk finansowy ryzyka i papierów wartościowych” oraz „Analityk finansowy ryzyka kredytowego”. W czasie pracy w ALK pracował  również jako członek Komitetu Finansowego.

W pracy naukowej zajmuje się szeroko rozumianymi finansami przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zarządzania wartością przedsiębiorstwa oraz zagadnieniami związanymi z systemami controllingu. Uczestnik konferencji naukowych o tematyce dotyczącej zarządzania finansami przedsiębiorstw oraz autor wielu recenzowanych publikacji z tego zakresu. Jest autorem książki pt. „Controlling w instytucjach kultury”.

Prowadzi zajęcia z zakres analizy finansowej, budżetowania, controllingu, wyceny i zarządzania wartością przedsiębiorstwa na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Warszawskim, ESSCA School of Management, w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II oraz w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Przeprowadził szkolenia między innymi dla PKO BP, TP S.A., Raiffeisen Leasing, PGNIG S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, Jeronimo Martins Polska S.A., PZL Mielec, Neinver Polska, Union Investment TFI S.A., Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, Pracodawców RP.

W pracy zawodowej pełnił m.in. funkcję analityka finansowego, kontrolera finansowego, menadżera projektów doradczych oraz eksperta ds. finansowych w firmie consultingowej. Przygotował sam lub z zespołem kilkadziesiąt projektów z zakresu wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, opracowania systemu controllingu, analizy finansowej oraz przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla podmiotów ubiegających się o środki z UE. Pełni również funkcje członka rad nadzorczych. Pełny wykaz publikacji: https://scholar.google.pl/citations?user=r5yT4FoAAAAJ&hl=pl

Zasady naboru
Zasady rekrutacji
1
UZYSKANIE PODSTAWOWYCH INFORMACJI

Prosimy o zapoznanie się z opisem interesującego Państwa kierunku  i sprawdzenie  zasad naboru.

2
Rejestracja

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Rekrutacja online 

3
Kontakt

Prosimy oczekiwać na kontakt mailowy opiekuna szkolenia lub kursu. 

Opłaty

* Oferowana zniżka nie kumuluje się z innymi ewentualnymi rabatami 

Tabela opłat
Cena szkolenia 1480 zł brutto (zw. z VAT)
Cena szkolenia dla dla studentów i absolwentów ALK 1332 zł brutto (zw. z VAT)*

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl