ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI - WARSZTATY PRZYGOTOWUJĄCE DO CERTYFIKACJI IPMA, POZIOM D

Zarządzanie projektami - warsztaty przygotowujące do certyfikacji IPMA, poziom D

Poziom
Kursy i szkolenia
Czas trwania
8 dni
Język
PL
Uzyskany tytuł
Świadectwo ukończenia szkolenia
Kontakt
Kastrau Wioletta
Opiekun kierunku
Wioletta Kastrau
O szkoleniu
Adresaci szkolenia
 • Kierownicy projektów oraz członkowie zespołów projektowych
 • Menedżerowie nadzorujący projekty
 • Członkowie Komitetów Sterujących, pracownicy PMO
 • Specjaliści i osoby zainteresowane pracą w środowisku projektowym
programy_kształcenia_2.png
Korzyści dla uczestników
 • Zapoznanie się z koncepcją certyfikacją kompetencyjną IPMA (NCB 4.0)
 • Umiejętność planowania harmonogramu projektu
 • Umiejętność alokacji zasobów i planowania kosztów projektowych
 • Umiejętność analizy Earn
 • Wstępne przygotowanie do certyfikacji IPMA D
 • Uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami
Program

Kluczowe zagadnienia:

 • Elementy podstaw zarządzania projektami (analiza interesariuszy, cele, model fazowy, SPP, ryzyko)
 • Harmonogram projektu (zaawansowane)
 • Zasoby projektowe (planowanie)
 • Koszty projektowe (wyznaczanie)
 • Metoda EV
 • Warsztat „C” – powtórzenie wszystkich narzędzi
 • Egzamin próbny IPMA D
 • Powtórka egzaminacyjna (zadania egzaminacyjne)

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI – Zjazd 1

Dzień 1: 

 • Wprowadzenie do zarządzania projektami –model kompetencji IPMA®
 • Projekty, programy, portfele
 • Struktura zarządzania projektem – główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialności
 • Warunki skutecznego zarządzania projektami

Typy struktur organizacyjnych Pozycja kierownika projektu w różnych wariantach struktury

 • Kontekst projektu

Otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne Interesariusze projektu – ich role, oddziaływanie i strategie współpracy Plan komunikacji w praktyce

Dzień 2: 

 • Wymagania projektu
 • Identyfikacja i uzgodnienie celów projektu

Złoty trójkąt celów projektu Strategia realizacji, czyli macierz kompromisów projektowych Rodzaje celów, ich funkcje oraz zasady ich określania

 • Cykl życia projektu

Formuła realizacji projektu Model fazowy projektu

PLANOWANIE PROJEKTU – Zjazd 2 Dzień 3: 

 • Definiowanie zakresu projektu – tworzenie struktury podziału prac
 • Macierz odpowiedzialności

Dzień 4: 

 • Harmonogramowanie projektu przy wykorzystaniu metody ścieżki krytycznej

Definiowanie działań i relacji Szacowanie czasu trwania Tworzenie diagramu sieciowego Ustalanie terminów realizacji zadań i ograniczeń czasowych  Wyznaczanie ścieżki krytycznej  Tworzenie harmonogramu projektu

 • Rezerwa czasu (bufory projektu) - sposób wyznaczania i zarządzania rezerwą 
 • Metody skracania czasu trwania projektu 

FINANSOWANIE PROJEKTU i ZESPÓŁ – Zjazd 3 Dzień 5: 

 • Planowanie zasobów w projekcie

Rodzaje zasobów i ich przydział do projektu Bilansowanie zasobów, czyli planowanie z uwzględnieniem ograniczonych zasobów 

 • Planowanie kosztów w projekcie

Struktury i rodzaje kosztów w projekcie Miejsca powstawania kosztów Metody szacowania kosztów Plan bazowy kosztów Tworzenie budżetu projektu

 • Zarządzanie zespołem

Budowa zespołu Dobór osób do zespołu Podział ról kierowniczych  Macierz odpowiedzialności RAM Rozwój zespołu projektowego

 • Zaangażowanie i motywacja członków zespołu projektowego 
 • Pojęcie i rola komunikacji podczas realizacji projektu 
 • Konflikty i kryzysy w zespole

Dzień 6: 

 • Analiza trendu kamieni milowych
 • Monitorowanie projektu metodą Wartości Wypracowanej (Earned Value)

Podstawowe parametry metody EV Ocena stanu wykonania projektu – odchylenia kosztu, harmonogramu, wskaźniki wydajności Tolerancja budżetu Analiza trendów i prognozowanie kosztu końcowego

 • Zarządzanie metodą Wartości Wypracowanej (Earned Value Management)
 • Wykresy wskaźników metody Wartości Wypracowanej
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie

Czym jest ryzyko? Narzędzia i techniki identyfikacji ryzyka Ocena ryzyka Strategie reakcji na ryzyko Plan zarządzania ryzykiem Monitorowanie ryzyka

 • Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Zarządzanie jakością w projekcie

PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINU – Zjazd 4 Dzień 7:

Warsztaty powtórkowe

Dzień 8: 

Egzamin IPMA-D

GroupOfPeopleIllustration
W ramach szkolenia otrzymujesz:

1. Materiały szkoleniowe

2. Materiały uzupełniające, które pozwolą Ci z łatwością pogłębić swoją wiedzę w tym obszarze

3. Uczestnictwo warsztatach przygotowanych i prowadzonych przez doświadczonego trenera, z doświadczeniem biznesowym i trenerskim

4. Certyfikat Akademii Leona Koźmińskiego

5. Możliwość podejścia do międzynarodowego egzaminu i otrzymania certyfikatu IPMA D

6. Obiady i przerwy kawowe

Terminy zjazdów

12-13 października

23-24 października

9-10 listopada

27-28 listopada

Liczba godzin dydaktycznych: 64

Społeczność
Na szkolenie zaprasza
Michał Karlikowski
Michał Karlikowski

Zarządza projektami, programami i portfelem projektów od ponad 15 lat, dwukrotny finalista konkursu na najlepiej zarządzany projekt w Polsce Polish Project Excellence Award, Certified Senior Project Manager IPMA level B, autoryzowany trener IPMA Polska, certyfikowany Doradca Insights Discovery, propagator wiedzy z zakresu Project Managementu. Przeszkolił setki osób z zarządzania projektami, przygotowując ich z sukcesem do międzynarodowej certyfikacji IPMA.

Warunki uczestnictwa

Pierwszą czynnością w procesie rekrutacji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego online.  

Po zarejestrowaniu się na szkolenie każdy z kandydatów otrzyma mailowo INDYWIDUALNY NUMER KONTA do dokonania płatności za szkolenie. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem faktury proszone są o kontakt z Panią Agnieszką Fabiańską e-mail agaf@kozminski.edu.pl

Opłaty
Tabela opłat
Cena szkolenia 6000 zł brutto (stawka zw. z VAT)
Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK 5400 zł brutto (stawka zw. z VAT)