Zintegrowane narzędzia zarzadzania ryzykiem w instytucjach finansowych 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 8.45-15.45)
 • Termin szkolenia: 4-5.04.2020 r.
 • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Rodzaje ryzyk występujące w działalności instytucji kredytowej:

 • Definicje ryzyk jakimi instytucja kredytowa musi zarządzać
 • Podstawy prawne wskazujące na obowiązek zarządzania ryzykami oraz wyznaczające standardy w zakresie sposobu zarządzania

2. Modele ratignowe i skorignowe oceny jakości klienta:

 • Definicja modelu skoringowego/ratingowego
 • Obszar wykorzystania modeli
 • Cechy dobrego modelu
 • Sposób konstruowania modelu skoringowego

3. Limity koncentracji:

 • Rodzaje limitów wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem
 • Podstawy prawne
 • Limity koncentracji wynikające z przepisów prawa


4. Rezerwy na ryzyko kredytowe:

 • Definicja rezerw oraz ich znaczenie dla instytucji kredytowych
 • Sposób wyliczania rezerw zgodnie z IAS39 w tym definicja kredytów niepracujących
 • Sposób ustalania rezerw zgodnie z IFRS 9
 • Rezerwa IBNR, Portfelowa oraz Indywidualna
 • Ustalanie wyniku z tytułu rezerw
 • Różnica między rezerwą a wynikiem z rezerw
 • Korekta odsetek w impairmencie


5. Adekwatność kapitałowa instytucji kredytowej:

 • Sposób wyliczania aktywów ważonych ryzykiem z tytułu ryzyka kredytowego CRR/CRD IV (metoda standardowa, IRB)
 • Miary adekwatności kapitałowej (współczynniki kapitałowe, wskaźnik dźwigni)

6. Miary ryzyka wykorzystywane w zarządzaniu ryzykiem (PD, LGD, NPL, Vintage):

 • Definicja
 • Sposób ustalania


7. Modele kapitału ekonomicznego:

 • Definicja kapitału ekonomicznego
 • Przykłady modeli kapitału ekonomicznego wykorzystywanych w instytucjach kredytowych


8. Apetyt na ryzyko kredytowe

9. Analiza warunków skrajnych:

 • Definicja
 • Rodzaje analiz warunków skrajnych (analizy scenariuszowe i analizy wrażliwości)
 • Sposób tworzenia modeli
 • Przykłady modeli

 

 

WYKŁADOWCY  

 • dr P. Wojewnik

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz