Zarządzanie kosztami i rentownością (warsztaty komputerowe) 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 8.45-15.45)
 • Termin szkolenia: 29.02-1.03.2020
 • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

UWAGA
 • warsztaty komputerowe oparte są na jednym kompleksowym studium przypadku (jest to przykład firmy średniej wielkości z kilkudziesięcioma ośrodkami odpowiedzialności, produkującej wiele wyrobów i świadczącej usługi, prowadzącej sprzedaż w różnych regionach i kanałach dystrybucji, mającej wiele grup klientów itp.);
 • podczas zajęć uczestnicy pracują samodzielnie ale pod kontrolą prowadzącego w specjalnie stworzonym modelu budżetowania i kontroli oraz planowania finansowego działającym w arkuszu kalkulacyjnym EXCEL;
 • celem warsztatów komputerowych nie jest jednak nauka programu EXCEL – program ten jest tylko narzędziem dla poznania praktycznych aspektów budżetowania i kontroli oraz planowania finansowego na praktycznym przykładzie;
 • szczególną cechą pracy podczas warsztatów komputerowych jest praktyczne – kompleksowe ujęcie wszystkich analizowanych zagadnień;
 • warsztaty komputerowe stanowią najbardziej zaawansowaną część całego programu szkoleniowego.

 

 • Budżetowanie kosztów, przychodów i wyników - wprowadzenie:
 1. cele i zadania budżetowania kosztów, przychodów i wyników; powiązanie procesu budżetowania ze strategią i długookresowymi celami przedsiębiorstwa;
 2. wpływ stosowanego w przedsiębiorstwie rachunku kosztów na proces budżetowania.   
 • Planowanie w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa:
 1. charakterystyka procesów zachodzących w przedsiębiorstwie – wpływ organizacji i technologii produkcji na budżetowanie kosztów;
 2. planowanie sprzedaży w przekroju regionów sprzedaży, klientów i produktów;
 3. planowanie produkcji w podmiotach wewnętrznych przedsiębiorstwa, planowanie zapasów wyrobów gotowych i produkcji w toku.
 • Budżetowanie kosztów w podmiotach kosztowych:
 1. projektowanie budżetów kosztów;
 2. opracowywanie budżetów kosztów materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich oraz prostych kosztów pośrednich w podmiotach działalności podstawowej, pomocniczej i pozostałych;
 3. rozliczanie budżetowanych kosztów działalności pomocniczej i tworzenie całkowitych budżetów kosztów wszystkich podmiotów;
 4. wyodrębnianie kosztów stałych i zmiennych, wyprowadzanie współczynników zmienności kosztów;
 5. wyznaczanie normalnego poziomu zdolności produkcyjnych i wyodrębnianie kosztów wydziałowych stałych nie stanowiących kosztu wytworzenia;
 6. analiza planowanego wykorzystania zdolności produkcyjnych.
 • Tworzenie normatywnego kosztu produktu:
 1. powiązanie wyceny produktu ze stosowaną w przedsiębiorstwie technologią i organizacją procesów produkcyjnych;
 2. powiązanie normatywnego kosztu produktu z budżetami kosztów dla miejsc powstawania kosztów w ramach działalności podstawowej.
 • Sporządzanie budżetów zbiorczych w różnych przekrojach:
 1. hierarchiczna struktura budżetowania w podmiotach wewnętrznych;
 2. powiązanie budżetów zbiorczych z budżetami centrów kosztowych i wyceną produktu;
 3. budżety kosztów według pionów, budżet kosztów wytworzenia, budżet kosztów nie stanowiących kosztu wytworzenia.
 • Budowa planowanego wyniku finansowego przedsiębiorstwa:
 1. rachunek kosztów i wyników dla regionów sprzedaży, klientów i produktów;
 2. wykorzystanie wieloblokowych i wielosegmentowych systemów rachunku kosztów w zarządzaniu;
 3. analiza rentowności regionów sprzedaży;
 4. analiza rentowności klientów i grup klientów;
 5. analiza rentowności produktów i grup produktów;
 6. analiza wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i zmiennych.
 • Konstruowanie raportów kontrolno-wynikowych dla ośrodków odpowiedzialności za koszty i zyski:
 1. analiza rzeczywistego wykorzystania zdolności produkcyjnych;
 2. raporty kontrolno-wynikowe dla ośrodków odpowiedzialnych za koszty i zyski.
 • Kontrola i ocena wykonania budżetów:
 1.  rachunek odchyleń na poziomie ośrodków odpowiedzialności za koszty w ramach działalności podstawowej, pomocniczej oraz administracji (analiza odchyleń materiałów bezpośrednich, płac bezpośrednich, kosztów pośrednich prostych i złożonych);
 2.  raporty z wykonania budżetów ośrodków odpowiedzialnych za zyski (analiza odchyleń przychodów, kosztów zmiennych i stałych oraz marż brutto);
 3. monitorowanie rentowności przedsiębiorstwa jako całości (analiza odchyleń na sprzedaży, odchyleń kosztów i uzgadnianie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego).

WYKŁADOWCY  

prof. Tomasz Wnuk - Pel

Profesor Tomasz Wnuk-Pel jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1992 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych. W karierze zawodowej przez kilka lat był członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej. 

W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu, w szczególności zaś zagadnieniami wdrażania innowacyjnych narzędzi rachunkowości zarządczej takich jak rachunek kosztów działań. Prowadzi zamknięte, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Autor licznych artykułów i książek, np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Funkcjonowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo UŁ 2011.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz