Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 2 dni (w godz. sobota 12.30-17.30, niedziela 8.45-17.30)
  • Termin szkolenia: 14-15.03.2020 r.
  • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Zasady ujmowania i wyceny bilansowej aktywów i pasywów, ze szczególnym uwzględnieniem: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zapasów, rezerw, zobowiązań

2. Przepływ kosztów w systematycznym rachunku kosztów. Kategorie wynikowe. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy i kalkulacyjny 

3. Rachunek przepływów pieniężnych- metoda bezpośrednia i pośrednia

4. Sprawozdawczość finansowa (zgodnie z ustawą o rachunkowości i MSSF) i obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Budowa systemu rachunkowości z uwzględnieniem  polityki rachunkowości

5. Zasady ujmowania zmian  szacunków ,  błędów podstawowych, zdarzeń  po dacie bilansu oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe.

WYKŁADOWCY  

Dr Renata Dyląg

Dr Renata Dyląg jest pracownikiem naukowym i dydaktycznym w Katedrze Rachunkowości Akademii Leona Koźmińskiego. Obok pracy naukowej i dydaktycznej pełni funkcję kierownika studiów podyplomowych z zakresu międzynarodowych standardów rachunkowości oraz z-cy dyrektora kolegium Zarządzania i Finansów ALK.

Jej zainteresowania naukowe to sprawozdawczość finansowa, w tym międzynarodowe standardy sprawozdawczości. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych z obszaru rachunkowości, jak również współautorem książek i podręczników, m.in: Rachunkowość od podstaw (wydawnictwo WSPiZ, 2004) oraz Rachunkowość zarządcza (wyd. WPiA, 2009). Dr Dyląg jest wykładowcą zagadnień z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej  na studiach  podyplomowych i MBA. Ponadto przeprowadziła wiele szkoleń z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości  finansowej oraz  MSR/MSSF (współpracując m.in. z takimi firmami jak: Polska Akademia Rachunkowości, Instytut Rachunkowości i Podatków, BDO Numerica). Współpracuje z serwisami  ekonomiczno-prawniczymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej oraz MSR/MSSF; jest autorem komentarzy publikowanych w Vademecum Głównego Księgowego  (wyd. przez  Wolters Kluwer Polska

Kontakt: 
Grażyna Rozparzyńska-Noga

Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości

Koordynator merytoryczny 

Kontakt: 
dr Paweł Mielcarz