Prawne aspekty funkcjonowania rynków finansowych 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

  • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 8.45-15.45)
  • Terminy szkolenia: 18 kwietnia 2020 r.
  • Cena szkolenia: 500 zł brutto (zw. z VAT)
  • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 350 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Podstawowe pojęcia prawne związane z funkcjonowaniem rynku finansowego: definicja rynku finansowego, segmenty rynku finansowego, uczestnicy i struktura rynku finansowego

2. Proces ewolucji i integracji rynku finansowego Unii Europejskiej: a. Aspekty regulacyjno - prawne integracji rozwiniętych rynków finansowych,  b. Zharmonizowany ład prawny, c. Podstawowe akty prawa wspólnotowego związane z funkcjonowaniem rynku finansowego, d. Kierunki zmian w prawie wspólnotowym w świetle aktualnych zjawisk i wydarzeń na rynku finansowym
3. Europejski System Nadzoru Finansowego: a. Uwagi wstępne, b. Nowa architektura nadzoru finansowego, c. Europejskie urzędu nadzoru: ESMA, EBA, EIOPA

4. Nadzór nad rynkiem finansowym w ujęciu lokalnym przez właściwy organ nadzoru.  Komisja Nadzoru Finansowego: a. Struktura i organizacja KNF, b. Pozycja ustrojowa KNF, c. Kompetencje KNF

5. Sektory rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego – strukturalne uwarunkowania prawne: a. Sektor Bankowy, b. Sektor Emerytalno – Ubezpieczeniowy, c. Sektor Kapitałowy

WYKŁADOWCY  

Maciej Kurzajewski

Maciej Kurzajewski jest pracownikiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a obecnie Komisji Nadzoru Finansowego. Posiada ponad 10-cio letnie doświadczenie zawodowe, związane z tematyką funkcjonowania rynku kapitałowego, a w szczególności dotyczące działalności rynków regulowanych i podmiotów świadczących usługi maklerskie. Od 2006 r. sprawuje funkcję Zastępcy Dyrektora w departamentach nadzorujących działalność firm inwestycyjnych i podmiotów infrastruktury rynku kapitałowego.

Pan Kurzajewski brał czynny udział w opracowaniu projektów szeregu ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rynku finansowego, w tym implementujących system MiFID w polskim systemie prawa. W chwili obecnej w ramach pracy zawodowej, bierze udział w procesach legislacyjnych i adaptacyjnych dotyczących takich regulacji prawa unijnego jak pakiet MiFID II, rozporządzenie EMIR i rozporządzenie dotyczące krótkiej sprzedaży.

Uczestnik prac organów struktury Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, które związane były z przygotowaniem oraz jednolitym stosowaniem przepisów prawa wspólnotowego.

W pracy naukowej pan Kurzajewski zajmuje się głównie problematyką działalności firm inwestycyjnych oraz innych kategorii podmiotów świadczących usługi maklerskie. W ramach aktywności dydaktycznej był wykładowcą na kilkudziesięciu kursach, konferencjach i seminariach związanych z prawem rynku kapitałowego. Prowadził również zajęcia z zakresu tej tematyki w uznanych ośrodkach akademickich.
 

Karol Dyka

Karol Dyka jest specjalistą z zakresu prawa rynku kapitałowego, pracownikiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, aplikantem adwokackim. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze rynku kapitałowego. W swojej pracy zawodowej specjalizuje się w szczególności w tematyce licencjonowania działalności maklerskiej oraz bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem firm inwestycyjnych. 

Jest współautorem szeregu stanowisk oraz interpretacji dotyczących implementacji dyrektywy MiFID do polskiego porządku prawnego oraz innych istotnych zagadnień związanych  z funkcjonowaniem rynku kapitałowego. Współtworzył część merytoryczną egzaminu na maklera papierów wartościowych w roku 2010, 2011 oraz 2012. Karol Dyka prowadzi badania naukowe dotyczące bezpieczeństwa oraz ochrony obrotu instrumentami finansowymi, przygotowuje rozprawę doktorską poświęconą problematyce prowadzenia działalności maklerskiej.

Uczestniczył w licznych szkoleniach interdyscyplinarnych z zakresu prawa rynku kapitałowego, zarządzania ryzykiem, rachunkowości, compliance, oraz seminariach zagranicznych organizowanych przez Committee of European Securities Regulators (obecnie European Securities and Markets Authority - europejski organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym).

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz