Planowanie i kontrola finansowa (warsztaty komputerowe) 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 8.45-15.45)
 • Termin szkolenia: 21-22.03.2020
 • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

UWAGA

 • sesja ta jest ciągiem dalszym poprzednich zajęć i obejmuje planowanie i kontrolę finansową (w szczególności zapasy, środki pieniężne, zobowiązania, należności, bilans, przypływy pieniężne, analizę wskaźnikową, analizę wrażliwości, analizę progu rentowności, płynności i analizę dźwigni);
 • łącznie z pierwszą częścią warsztatów (sesja IV) sesja ta stanowi dopełnienie systemu planowania i kontroli w firmie.
 • Planowanie i analiza kapitału obrotowego w firmie:
 1. planowanie poziomu kapitału obrotowego (wyznaczanie poziomu aktywów bieżących i zobowiązań bieżących; analiza wskaźników kapitału obrotowego);
 2. zarządzanie zapasami (planowanie poziomu zapasów w firmie; analiza zapasów);
 3. zarządzanie zobowiązaniami i należnościami (planowanie poziomu należności i zobowiązań bieżących  oraz analiza ich poziomu i struktury);
 4. zarządzanie środkami pieniężnymi (planowanie i analiza wpływów i wydatków środków pieniężnych w przedsiębiorstwie).
 • Planowanie sprawozdań finansowych:
 1. rachunek wyników pro-forma (planowanie i analiza rachunku wyników przedsiębiorstwa);
 2. cash flow pro-forma (planowanie i analiza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych);
 3. bilans pro-forma (planowanie i analiza bilansu).
 • Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych:
 1. wprowadzenie do analizy wskaźnikowej sprawozdań finansowych przedsiębiorstwa;
 2. analiza płynności (liczenie i interpretacja wskaźników płynności);
 3. analiza rentowności (liczenie i interpretacja wskaźników rentowności sprzedaży, aktywów i kapitału);
 4. analiza efektywności (liczenie i interpretacja wskaźników efektywności gospodarowania);
 5. analiza zadłużenia (liczenie i interpretacja wskaźników poziomu zadłużenia i obsługi zadłużenia);
 6. analiza wskaźników rynku kapitałowego (liczenie i interpretacja wskaźników charakteryzujących dokonania firm na rynku kapitałowym);
 7. analiza Du-Ponta (kompleksowa analiza wskaźników charakteryzujących efektywność przedsiębiorstwa);
 8. problemy w analizie sprawozdań finansowych.
 • Analiza wrażliwości sprawozdań finansowych:
 1. analiza wrażliwości wyniku finansowego i przepływów pieniężnych (analiza wpływu różnorodnych czynników na planowaną rentowność i płynność przedsiębiorstwa);
  analiza progu rentowności i płynności (obliczanie progu rentowności dla przedsiębiorstwa wieloproduktowego, liczenie przeciętnego, minimalnego i maksymalnego progu rentowności);
  analiza dźwigni operacyjnej, finansowej i łącznej (wykorzystanie analizy dźwigni do zarządzania).

WYKŁADOWCY  

prof. Tomasz Wnuk - Pel

Profesor Tomasz Wnuk-Pel jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1992 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych. W karierze zawodowej przez kilka lat był członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej. 

W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu, w szczególności zaś zagadnieniami wdrażania innowacyjnych narzędzi rachunkowości zarządczej takich jak rachunek kosztów działań. Prowadzi zamknięte, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Autor licznych artykułów i książek, np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Funkcjonowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo UŁ 2011.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz