Controlling operacyjny i rachunkowość zarządcza 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

Szkolenie dostępne jest w trybie on-line.

 • Czas trwania: 2 dni
 • Termin szkolenia: 30-31 maja 2020 r.
 • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

 • Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza w firmie:
 1. zadania rachunku kosztów (cele rachunku kosztów, czynniki wpływające na kształt rachunku kosztów, rodzaje decyzji podejmowanych na podstawie rachunku kosztów).
 • Systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania:
 1. systematyka kosztów dla potrzeb zarządzania (koszty wg rodzaju, koszty produktu i okresu, koszty wg podmiotów, koszty bezpośrednie i pośrednie, koszty stałe i zmienne, koszty istotne i nieistotne, koszty utraconych korzyści, koszty uznaniowe, koszty do prognozowania i planowania, koszty do planowania i kontroli).
 • Grupowanie i rozliczanie kosztów:
 1.  znaczenie grupowania i rozliczania kosztów (cele i znaczenie rozliczania, czynniki determinujące rozliczanie, dobór kluczy podziałowych, czynniki wpływające na dokładność rozliczania kosztów);
 2. grupowanie kosztów pośrednich w MPK (przyczyny wydzielania MPK, rozliczanie kosztów prostych, rozliczanie innych kosztów, problemy rozliczania kosztów pośrednich na MPK);
 3. rozliczanie kosztów pomocniczych MPK (charakterystyka i wyodrębnianie MPK pomocniczych, metody rozliczania, częściowe i pełne zastosowanie stawek umownych, uproszczenia w rozliczaniu);
 4. obliczanie stawek kosztów pośrednich (klucze rozliczeniowe przy działalności prostej i złożonej, czynniki wpływające na dobór klucza podziałowego, szczególne przypadki doboru kluczy podziałowych);
 5. obciążanie produktów kosztami pośrednimi (wspólna stawka dla firmy, odrębne stawki dla wydziałów, odrębne stawki dla stanowisk, przewidywane stawki kosztów pośrednich);

 CASE STUDY (rozliczanie działalności pomocniczej – wpływ metod rozliczania kosztów działalności pomocniczej na dokładność i koszt rozliczeń);

 CASE STUDY (rozliczanie kosztów i kalkulacja kosztów produktu).

 • Podstawowe systemy rachunku kosztów w zarządzaniu:
 1. klasyfikacja systemów rachunku kosztów (rodzaje rachunku kosztów postulowanych);
 2. rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów zmiennych (rachunek kosztów pełnych, rachunek kosztów zmiennych, wpływ rachunku kosztów na wynik finansowy, zalety i wady rachunku kosztów pełnych i zmiennych);
 3. niepełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych (analiza porównawcza definicji kosztu wytworzenia);

 CASE STUDY (wielookresowy RKP/RKZ).

 • Rozwinięte systemy rachunku kosztów i wyników:
 1. warunki zastosowania rachunków wielowymiarowych (zarządzanie scentralizowane i zdecentralizowane – zalety i wady oraz wymogi informacyjne);
 2. wydzielanie i ocena działania ośrodków odpowiedzialności (centra kosztowe, centra zysku, centra inwestycyjne, ocena działalności);
 3. budowa i wykorzystanie rachunków wielowymiarowych (koszty stałe indywidualne i wspólne, przykładowe obiekty kosztów, rachunki wielostopniowe i wieloblokowe);

 CASE STUDY (rachunek wielowymiarowy – analiza wyniku firmy z różnych punktów widzenia).

 • Koszty w decyzjach krótkiego okresu:
 1. analiza progu rentowności i płynności (założenia i znaczenie analizy, dezagregacja kosztów stałych, uwzględnienie w analizie różnych cen, niejednorodnej produkcji i podatków, próg płynności);
 2. planowanie wyniku i analiza wrażliwości w krótkim okresie (badanie wpływu na wynik i próg rentowności zmian kosztów stałych, zmiennych, cen i ilości sprzedaży, ograniczenia analizy progu rentowności);

 CASE STUDY (krótkoterminowe decyzje przedsiębiorstw – złożony problem analizy i podejmowania decyzji w krótkim okresie).

 • Activity based costing:
 1. Wprowadzenie do activity based costing;
 2. identyfikacja działań;
 3. ustalenie kosztów działań;
 4. ustalenie nośników kosztów działań;
 5. rozliczenie kosztów na obiekty kosztów;

 CASE STUDY (analiza działań, ustalanie nośników kosztów zasobów i działań, wycena działań i ich rozliczanie na produkty, porównanie rachunku kosztów działań z tradycyjną kalkulacją kosztów)

WYKŁADOWCY  

prof. Tomasz Wnuk - Pel

Profesor Tomasz Wnuk-Pel jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1992 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych. W karierze zawodowej przez kilka lat był członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej. 

W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu, w szczególności zaś zagadnieniami wdrażania innowacyjnych narzędzi rachunkowości zarządczej takich jak rachunek kosztów działań. Prowadzi zamknięte, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Autor licznych artykułów i książek, np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Funkcjonowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo UŁ 2011.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz