Budżetowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

Szkolenie dostępne jest w trybie on-line.

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 8.45-15.45)
 • Termin szkolenia: 6-7 czerwca 2020 r.
 • Cena szkolenia: 1000 zł brutto (zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 700 zł brutto (zw. z VAT)


PROGRAM SZKOLENIA 

 • Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania:
 1. Rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania.
 • Budżetowanie i kontrola kosztów i przychodów:
 1. przygotowanie procesu budżetowania (funkcje budżetowania, powiązanie budżetowania ze strategią i planowaniem długookresowym, budżetowanie przyrostowe i „od zera”, budżetowanie sztywne i elastyczne, powiązania między budżetami, budżetowanie a rachunek kosztów);
 2. budżetowanie sprzedaży, produkcji i zapasów (czynniki wpływające na prognozy sprzedaży, jakościowe i ilościowe techniki prognozowania, czynniki kształtujące jakość prognoz, budżet sprzedaży, budżet produkcji i zapasów);
 3. budżetowanie kosztów bezpośrednich (normowanie materiałów bezpośrednich, normowanie płac bezpośrednich, budżetowanie materiałów bezpośrednich, budżetowanie płac bezpośrednich, metody budżetowania i zbierania danych rzeczywistych oraz analizy odchyleń);
 4. budżetowanie kosztów pośrednich (uwarunkowania budżetowania kosztów pośrednich, źródła danych do budżetowania kosztów pośrednich, budżetowanie poszczególnych rodzajów kosztów prostych pośrednich, budżetowanie złożonych kosztów pośrednich);
 5. budżetowanie wyniku finansowego (wycena produktów, budżetowanie wielowymiarowego wyniku finansowego);
 6. budżetowanie przepływów pieniężnych i bilansu (budżet wpływów i wydatków, budżet bilansu);
 7. analiza i kontrola wykonania budżetów (budżety elastyczne w formie tabelarycznej i w formie równań, budżetowanie za pomocą współczynników elastyczności i w formie graficznej, wykorzystanie budżetowania elastycznego na etapie planowania, realizacji budżetu i kontroli wykonania);
 8. organizacja systemu budżetowania (funkcjonowanie systemu budżetowania, etapy procesu budżetowania);

  CASE STUDY (budowa master budget – kompleksowy przykład ilustrujący proces budżetowania kosztów, przychodów, wyniku finansowego, przepływów pieniężnych i bilansu).
 CASE STUDY (budowa raportu kontrolno-wynikowego – przykład sporządzania prawidłowego raportu z wykonania budżetu dla ośrodka odpowiedzialnego za zysk).

 • Zarządzanie kosztami przez odchylenia:
 1. wprowadzenie do zarządzania kosztami przez odchylenia (rodzaje rachunków kosztów postulowanych, funkcjonowanie rachunku kosztów standardowych, rachunek kosztów standardowych w systemie ewidencyjnym i poza nim);
 2. procedury wyznaczania i rodzaje standardów (metody wyznaczania standardów, wyznaczanie standardów materiałów bezpośrednich, wyznaczanie standardów płac bezpośrednich, wyznaczanie standardów kosztów wydziałowych, weryfikacja standardów, rodzaje standardów, wpływ rodzaju standardu na analizę odchyleń);
 3. ogólny model analizy odchyleń (model analizy odchyleń, dokładność analizy odchyleń, odpowiedzialność za odchylenia);
 4. analiza przyczyn powstawania odchyleń (przyczyny odchyleń cen i zużycia materiałów bezpośrednich, przyczyny odchyleń stawek i wydajności w płacach bezpośrednich);
 5. zarządzanie kosztami przez odchylenia – podsumowanie (znaczenie kompleksowego pomiaru kosztów i informacji o odchyleniach);

  CASE STUDY (analiza odchyleń w RKZS – analiza odchyleń materiałów i płac bezpośrednich, analiza odchyleń kosztów wydziałowych zmiennych i stałych, analiza odchyleń kosztów zarządu i sprzedaży, analiza odchyleń cen i ilości sprzedaży, uzgodnienie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego);
 CASE STUDY (uzupełniająca analiza odchyleń w RKPS – dodatkowe analizy odchyleń kosztów stałych wydziałowych i analizy odchyleń zysku na sprzedaży);
 CASE STUDY (analiza odchyleń marży – zaawansowana analiza odchyleń marży na sprzedaży).

WYKŁADOWCY  

prof. Tomasz Wnuk - Pel

Profesor Tomasz Wnuk-Pel jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezes Zarządu w T.G. RaFiB Sp. z o.o., spółce consultingowej od 1992 roku specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controllingu. Autor i współautor kilkudziesięciu projektów systemów rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych. W karierze zawodowej przez kilka lat był członkiem rady nadzorczej spółki giełdowej. 

W pracy naukowej zajmuje się szeroko pojętą problematyką rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej/controllingu, w szczególności zaś zagadnieniami wdrażania innowacyjnych narzędzi rachunkowości zarządczej takich jak rachunek kosztów działań. Prowadzi zamknięte, często wieloetapowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej dla firm produkcyjnych, usługowych i handlowych. Autor licznych artykułów i książek, np.: Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola. Activity based costing & management, T. Wnuk-Pel, DIFIN 2006; Funkcjonowanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwach w Polsce, Wydawnictwo UŁ 2011.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz